1 Haziran 1949 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 2

1 Haziran 1949 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sa maişelmazmı mkeme anne eli Bee m TA RL amam e me e ' Churehil ra Stali, Molot > da os görüşünü ve çıkladi- Eeee EA Kğ | SİYASİ HADİSELERİN TAHLİLİ| TI > | Potsdam Konferansı Alm ın tesliminden sonra üç büyükler çarşıda yapılan ik toplantı Potstam Konferansti idi, Konferans 17 gi 1946 te Grib- nitz gölünün “olmak galip devletin Dış işleri Bakanları ve diğer mümtaz şahsiyetleri iştirak etmişti, Pot sp 'onferansi, © Sovyet Rusya'n in Babı memleketlerinde ve zere, tün götüyle henüz intikal. üm Stal sstij ve ei yk ları lin, pi sek mokka a ında bul m devrine — İn il le bn “teklifi üzerihe meleri. bu memleketlerdeki bi. tün demokratik zümrelerin. İştire- kiyle o memleket | halkınin ar- Yularmı hakkiyle temsil edecek bir tilmesi üzerinde Rus- Tarla batılılar arasında uzun üna- kaşalar cereyan etmişti... Sovyet Rusya, Balkan hâkimiyetini > Bal. Şerimian ve Romanya'da kendi bas. kurduğu hükümetler zerine ii İstlnat ettirmiş olduğu > AŞIN unsurların da iştiraki sü #iyle bu hükümetlerin gesetime: ine asla taraftarlık göstermiyo, m Konferansında çoktan- beri iğ alm ola ere ee —— Ma ül di nun al Idanberi, ayretler sarfetmiş olm: m za, bir türlü tahakkuk ettirmeğe muvaf. m meselerin bat . dâvası geliyor ve b iilâ Gi sonunda dünya sulünu ehli De bir surette yeniden tehdit edi- "Türk möselesini könfe ei me Zuruna ilkin, bu mevzu de dar öneüğen Stzlile ” görüm Gitürekil e Ee mi mandi Boğanlardarı erbet 18 imkâmnı verecek bir tarzda” EZ “ye'nin lüzumsuz yere tel i- Himenes kzn de Sözlerin Sovyet Bayan Kars ; sürdüğü olduğunu anlattı, “Türkiye i le dlkesinin | Büğünlği ir A en Ni ğine kğ a üs ark vilâyetlerinden a aftar değildi. in ve tutmasına iu arazi istem: den lar. Kars ve Ardahan'a ait Sov- « yet taleplerinin Türkiye tarafından Kuero'ya yapılma <> ittifak ande —— teklifinden doğduğunu 8ö) rek dileklerişi, © kindilerince ie görülen, iki delile ie giğisileri evveli ba iki in. vaktiyle in işinde $ Tunda ü ittifakı anl takdird a yl krali acai) ilam Sebi ali meni yn iki arz lnduğunu 1 pe meselesine te- men hakli “buli —dül ğazların uykdrnin a et İttihadına verilmesinin hak- 1 olacağını ileri sürdü. Rus devlet adamlar rs ve mi hakkındaki Taare ü- dayandırdıkları delil sade- lünçtü. Bu arazinin bir mü det ös tl işinde ln izerinde, biz 5 di yabiiş miydi? yin VE ve Ardahan'ı dok- #anüg harbi sonunda, 1878 martın- in edilen Ayastafanos And- ei harp tazminatının bir im ka nda almış ve Üç ay tahımıştı, Kars ve Ar > Çağrı Adalet Komisyo: e ç Ke emrin Kanunu asarım, gö mik Üğere burün sanı 19 da m ağ onama Santi 30 ib ya Şam ağ Devlet Meteoroloji İsleri od imzalanan Berlin Muahedesi hükmü mm ve Tü < Vin ışığı günü gününe tam kirk yıl Buna 'nin elinde kaldıktan sonra ki sahibine verilmiş ve 1921 mart taç a Moskova em bu rar etmek, bolşevik N dece Çarlığın emperyalist pi gına svdek eitiğini — göslüğmekier başka hiçbir hakkı ispat edemezdi. Prof. Rıfkı Salim Burçak Boğazlar. mefelesine gelince: ikini sağlamak, ada S2 Terimi “olacaktı. Bu İse Ri ya taralıllan karilin ilk defa e Tİ sürülen | bir ... mış ve fakat bunda müvı rejim üzerinde ii ei ede z F ni ia il im li w Türkiye'nin baar geçişi temin edemiyecek de, ei bulunduğu yolunda ileri sü- n iddia Rusya'nın sadece ha- Bizum senakeliyn bir ba haneden ibaretti, Ihakika «Ri ya Türkiye'yi diker işin 1084 zandan gecen Mibçer Develeri he ait e ini ln niş o in da Türkiye'nin Montrö Mf ikümlerini ihlâl ettiğ Haibüki realitele- ll külmeyoii Şehir haberleri ya isme ler bugün İs asyona içe eSİROr Bugünden itibaren bn a da ii troleybüs “seferleri bağlı- yacaktır. KE e smd ile yasak edil nizamnamesine “damacana, ada adele memba Sularının tar. in kesilen etler Dün şehrimizde 700 koyun 1110 yaza 25 gil biliş. Şehimia. ara Merkezi: a başka her gün bim ei e vşibik edilecektir Veri iş Dispanseri! em. rindeki Seyma "ekip dün aym aşıyı ına tatbik etmiştir. Bir vatandaş ö re Ter irendiğimize göre Tev lü isminde bir We kendi pi siyle Keçiören > Bücağında bir © okul binası yaptırma teşebbinde bulunmuştur, Bu hayırsever vatan daşımızın desi ME ker pığtr. Önümüzdeki İŞ ikale ap racaktır. geye Cenevre'ye gidecek Çalma Heyeti ağa 38 ne Mileleremasi Konferansına — gidecek ; he ar “Tuğla müm Yeki Yüleçek “Mihendiz me mi Matiz Pam $ üni Sellüloz Sanayii ünsi Kemal Erçetin'dir. gla Bale Bal ve Profesör Hakkı Sur-Hi Yüksek “rami Nafiz Pamir işve- 8 Ustabat m Erçetin us İde de İşci adına iz | erdir. Heyet. İstanbul'dan 3 6 945 K inde Cenevre'ye hareket ede- rkiye altında— dan itibaren Mihver Devletlerine ali ha eşlerini oğan geciniz olduğu oğazlı yda z isteğini ig ik el 0 ime gürmüyordu, Rusya dar yılının ekiminde Türkiye ç püzakerelerde Bo diler bu pey, üzerinde bir sü- geşebbünlerde bulunmuştu. Far lari a çi harbinin guhüra- 10 ağustos * aodr'de Türkiye'ye yaediği bir nota ile sikleri gari al: vasi daki iezidederek Be. kında hiç Şi yüne ül mütalgbatı bulunmadığını temin” öylemişti. Bu itibarla Rusya'nı pakize Sami” hes arr de birtakım tahavvüllere uğradık- tan sonra, Postam Konferansında gene e e a av mişti,. ağır ürk İ emae 5 ve bu devlet Almanya lp kn mal iyle “| lar bir niyeti de e Rai pe Tunmadığı” te İye'ye ——— e arbin Tanlar tı hiç de hatırlamak İs- Bu de ile Amerika'nın. leri birleşmişti. Her iki de Rusya'nın Boğazlar'da üs iste- epin mal iie sizi yele Ta at Di m Konferansın- ma“ Konferanstan sonra, her tiç endi görüşler iniz rü K e emer! kararlaştırıldı. O bukame gereğince ilkin Birl şik Amerika ve İngiltere ve m are de Soyyet Rusya, Türkiye: verdikleri birer nota ile B zöjiminin âadili /Balkındaki iri Yerini açıl ran Rusya eski gö- ar ediyom Polis ve jandarma: Bir adamın kolu Iı kamyon aramda kaldı a gelmekte olan 3: ln Bem x arel a e aralı Ni . ndeki kamyı —. çe karşılaştıkları akil yoran elde, Ere olrak — Tun ykrar dışarı sar- 4 un kamyon ın Önce imei ki iie Silecek” ekili yerlerinden kırıl- mıştır. Bir kahveci 1 Böndderesi 22 numaralı genel ev. de termayelik eden Dürdane Karel ayni yerde kahvecilik yapan Muh- disi elindeki, gimek bucağı ile yara: mıştır. Tahkikat başlanmıştır ilâh araması bıkalı at ve kahveci Nuri çime ide gelen kavga ie sinde Şir Hamit a Kızılcahamam'ın Binkoz sam kızı çe ne ölmüştür. Vi hazitanda Cenevre'de toplanacak mi i m ezalan ni & is müddetinin ir “talep, ii . etmi sm lu has | edilmesi yyl e bir güne Ek İst çisi kl ie ee ında bakarak etme ln —.— EL7ZYA) Milliyet nedir! zi sarpmış ve | zi İm Asi et Genç şairlere ru Aylık. “Varlık” der inci sayısı, daha öncekilerde güzel çıkt. Dostum Yaşar Nabi'nin büyük..bir. sebat Mi mler e kardığı e ve e şın dün postadan da sma Em ; Kırşehir Milletvekili Baltacıoğlu bir. Ma dak N Ölekiler ti güzel olabi Fakat Ben, dahâ Çok İki tanesi üzerinde durdüm. Bunlardan bir tanesi; Ondokuz, Mayısta yurda bir geldi Bahar, Çiğremi.ia yüzü güldü. Ke İcerisinde Fikret'in: vin az zor, biraz bihu- zur Bibi mnraları, Ali Ulvi Elöve'nin: meş ufuktan şimdi doğai Yürüyelim arkadaşlar! gibi beyitleri bulünan bu manzı- me söYİE diyor: Evet, efendiler, bu vatan böyle kartuldu. Ankara Kalesi çelik - bir ie olm in İçin çar Mi büy EK imi ln al ağladıkş güldü, sevi, dik. Bu 'müsraları yazan şair, Arif ezeli Tar Lo Meri see izan galan gelinliği bir iepluluk tür. (İngilizler, Mz killer bir toprak binli elde Ne iradesini e anların dur. Mn Müstakil bir Devlet, kürü ya Ki yle; Grand hlar, Pakistanlılar 4 — İsti

iabanlan tapular. (Ener Milleri böylece Kk rakerlemdbi ira şu gerçekler üzerinde dur- ül ve mzumesnden eri ratığa al Başka bir genç şai den elan 1 der e ziyor, mez” İş Tatimyörim Kam kakça kaydığı Ka yaman bir çocuğumuza 1849 da des- İten aaa iz an şöyle bi bahçelerinde tana a yi Şii. dın Günel de Değil materanı nakletmek kolay, Aynı şair, genç sek bakınız, ne kadar dirik sözlerle tasvir edi. EM ibi. Hattâ'İn; gi hılağ pi vr liye bi olan tblü- İnilizler, Galliler ve İskogyalılar ibi. DİE eki yi milliyeti bir olan yardır: Belçikalılar, Kuzey Amerika- ir gibi, Mİ ayrı dili bir milletler vardır. K Türkleri, Gagavuz Türkleri bila Yayından fırlamış bir Mer Ku- Dilay yet biç allik nar ğuda Kürtçe x vw ii e Yakışan ie Hunları ve ökeki muyaları o |cecill'aşiretleri, Hatay Türkleri” im: in şairleri şiir- 3 yu dl uyguları * artık Ma inde e bü yaliğu sağlıyan e oldunuz ene geri der “hürriyet” dediğiniz. ölem “kurtuluş” a vali lüle kelime giletlerara karmımmtarsk. tâbirleri rome alamı dil, ırk ayfılıklat ve ör gelenekti, vene ik). Te (görenek) i birbi karıştırmamak. zerektir. Köle) hiç değişmiyen bir. seydir. dekişen bir şeydir. gelenek (ra ion) Kelimesine. verdiğim ö lam İyice anlaşılmazsa, beni yet tarifim hiç anlaşılmaz. Gel (Tradition) ile adet (Cautüme) “ei âyrı şeyler olduğu gibi, gelenekeilik ie gühateraktrlik da ayrı ayr ney Mliyet genç Gazi” Ben'in körpe, şehidinden hem al mak hiç hatırımza meni Bakın, gi ispat ettiler leri bu Tie km Yazıya da elverişlidir! bir (gelenekler birliği- gkunarımdan “Ahmet Çetiner'e: “İngiltere'nin eski Ankara Bi yük Elçisi, deki debe pin aksan ındür. Çi a Büyük Tiçin dan önce gelmelidir. “Sevgiler, Bl Meclisi dün t din olmasına rağmen bütün bu ve del ayr, olduğundan ASEL Sölğtem. Dik, te değer noktaları Se saki a: şkanlığında üst pla ERKE plantıya alk kat buna cak kürekleri "li milli niye > başladık. Ata: a) diyged. ara a ge ad er ie içimi hak ii o nil ON malaniğ £ değimeyen maşeri ruhun 5 Geleneklâr milletin ken isi r İdaresi denetçiliğine seçilen geetz Meclisi , Üyelerinden Dr, İcay'ın yerine yedel üyel şa B. Asım Başağacın cağrıl» | d ma kara gerim bugün saat 17 in kim ln YARIM İsi idi Milliyet kavramını edebi ve ro- mantik nurlarından olyararak ona SM tarif kazan. kei $ düğünü : e tayinler Kamp günleri tespit edildi Üniversite kamp günleri tesbit i tir. GTA, €ski —— Paris Bi Konsolos iyükelçilik Baş Ferit Şerit İlden, Stakkolm Baskâtibi Yümnü Sedes, e solosluğu | mai) kamp talimleri ge- na glzdüzleri ya ıpılacak öğrenciler evlerine aka Şerif Küç 5“ sınıf kâtibi İhsan Eleme imtihanları ana f Baş- Ankara Hukuk Fakültesi birinci idi Nez gü vi losu Hik. sınıf öğrencilerinin yeni imtihan Taşkent yönetmelik talimainamesine “göre ğe e e çer olan eleme Öle tadvire en e a ve — Eğ Ne e Ari yilan Bi ili tibi Meh man Baydar. Be mam Hikkul, Peşte 3s Musul Konsolosl körmencez Funendline e ml ınif B. şte Elçiliği Ke e m işlerini —— erkezder e ama BÜY ELİÇMİĞİ Banka vi ine erkenden Nihat vi İn losluk işlerini tedvir e; ene e ğe vg ye, ere İİ ee merkezden , ole Hulüei Tamer, Krl Monna; İonluğuna merkezden a Se Peri Kanı m larlağ mer onar Şam yi “mik er kesildi inn sona erme si PoleeiNe el ilkokul ilmişti “imtihanla aa KE ULUS A0 | oğlu tüvin edilmistir, t geçmişten deri aleyhine suizan- Kii üklemeki yla bulan oi inderi, lan tedi iyle epin edebiyatı aramdaki e yip jes ik imele siğil naeileği Şağsiye buyur rup Eskişehir'e geçti, Doğrusunu rakterii Tali enik korkulabilir. Bu noktaya mi ın Eskişehir mai iösef İleri bir nl) li Yaya iebariyle yatandaş ruhlarını ürkütecek bir tablosu lar mekten “üleye — 0, a kıymet olsun veya olmasın, Bir m Sadık ka- ları Bayar'a vatanperver bir deylet adami itimadını dikkat” üeieei etmiş benim gibi bi- tsi in re edeyii ki, içtim di ir dllzenin çember ri rini gevşetmek İs- e İnt ui konuşma kutu doğup” a verildiği nd eni Ri - an — a af ai siken Geli Bayar ön Kp e a nbul'da ba taktiği ettirerek: çimin Çe Dee babil mio dığı, Yalar ilaha zla “o dirseklediğini kargaşalığı Y. Tör Yama luğa etmemek” serkeşliğini koreli bir bArSiME aemnetmele eri ve ei ve veefle kâr kümranlığı ele almak olan bir ği renin La bl hareke be adığına hiçbir L anenk bir leceğini takdir edememesi kadar korkunç Dir boşluk asavrur edilebilir mi? vans Keki seyhan İr seyi es- "den gene Demokrat hücum kıtalarının ılgar haberleri geldi. die töhmetçi, ister mes- | Bayındırlık: (© 1949 yapı programı : süratle 1) Bavındırlık © Bakanlığı Yapı İş- leri ei 1949 yapı emi tatbikine hunumalihir şekilde Jde- ektediz ie cümleden olarak geçen sene Doğu'da yapılmasına başlanan 286 evin ikmâli inşaatına bu arada Si- varla 280, Rift'de 10048 KE da özel idare tarafındı pilmiş olan 100 yataklı EN zı inşaatına Başlamış bulunmaktadır. Bunlardan başka yurdun beş muhte- Yi yn de sağlık a : pılmi irişilmiştir. A, Kara'da Koğören'de Kunlap Böptur. dan başlanmış olan 200 yataklı verem büstenesinin bu sene Verem Savaş Kanunu yoliyle alınan 2 milyon ile yapıl masına devam. edilecek ve si o çok, fakat kab yi 20 ilce ye ilkokul inşa miele Bn aene zarfında bitirileci azla pılacak resmi bit Tar- vas Adalet Sarayı, EŞ Bingöl, Er. çiş, Patnos ve Malazgirt hükümet m arı e maktadır. ii leneğinin 1 mil istanbul'da Balta yon. ca sarfedilec bir inşaatının kaba mika ye pılmasına Tee ee b inşa ailebilecei üne amlar w Anıt s -Kabir'in: tamamlanması & cek yıllara kalacaktır. | Kısa Haberler 5 4 özirder ağına bağlı Ayetin küpü Antakya, Balediyesi sınırı isid alp bene Rim bm gl İşlet ün. gü e aran e o Be 50 Yavazım Müdürler “idare Fen Batrosi Kela Mkunvini Cevdet Altan tayin ya Bölçe Çalışma Âd güre acık buyana gre ed Bl irin mi gitettiiğine Mudürlüzü Basım ın Genet tam “Dahi Midir Berit © Fermat” Kala Beyrut! Elçiliği Şubesini Medüire Kapali San Konu O ende Dinek nl iplikle Paris Büyükelçiliği üçüncü sınıf kâ- vi Mari Teri Ban LEY luğu Kancılarlığına Tel o İsolosu amcaları Orhan. Ermete deye celeriyle nakil olmuşlardır. eri 42) e Memuru ihl muhalefet Feridun Osman MENTEŞEOĞLU hetli fikir çarpışmaları yerine atli Arabalı bir Nevi “Kuvayi Bayar i bölü Jira | Anma edilmiş- | meyvı dür. ği fat Konsolosluk | o! 0- akın edip, yalı Ni kulluğu J dan ma im GE ee vinden bi tim: Şu il bu Kak cin sa vi ği ek iz krâsi Türki değişmek diye Dir e Telde Ama demokrasi hakikaten varsa iktidarda tahavvül veya zamanını sanırsam Celâl Bayar değil, Ana- Dal değiştireceğini il iyor, Celâl Bey beni “tekrar ia ei iye demi Elem illeti hafifsemek mânasından. yın Baya, w e 1 ede elli bi in riedanı tehdit altına konulan tibahı ne olur, ha doğrusu mek istemem, rindaki gayri meydan İa olduğu yarın bunlarla iyi bir gr açma” Ba akduğu ayhakkaktır. Bugün saat 30 da Türk Hava- | Köri 'nun Etimesğut'taki Uçak il Çiulunda kara ordumuz için ik de fa yetiştirilen Topçu Pilot subay” larına pilot bröveleri törenle verile. Törende, devlet, erkân 1, milletvekilleri ve an Yardım layak e dabi ka Hlüikevinde Bir edebiyat gec İl e tip edilmiştir; Bu e Seir X İn 'dan da Zonguldak'a giden öğeki ii trei ale ie dönmüşler ve Zonguldak'da tahminlerinin üs” tünde bir ei ve muhabbet gör” tmişlerdir. düklerini #ukatlar, n toplan! tası gina “avukatları evvelki a ç Fenerbahçe Kulübün: e yemekli Dİ toplantı yapmı yoplaptıda Meelis Başkanvekili GH.P, Genel Sekret ya Mİ Yşiyetl yk Fikret, lay, De re Başbakan Yardımı ap “Erin, — Ekonami ve Tizaret kani“Cemil Süjt rn, Ulaştırma Bakanı De. Kemal Adalet Bar irme, ışlardın e haleri işepit edildi n bir il iel iğ lerine göstermek vg ger, Saşıyaçak lardır Perakend ek sandik bi azami “perakende kâfi e dükkânlarda Bölüme yaş sebzeler lim yaş meyveler için Patates ve soğan iin. Pazarlardı larda: Bilimum yaş sebeeler ei Yağ meye için” vi gm 1” * tatates iy Kâr haddi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler