12 Temmuz 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

12 Temmuz 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i 10/7/1949 ride en çok bir referandum açmaktadır. eydana çıktığı ilk günden takriben elli sene sonra yi ihayet de- ee vekile biriki a VE Mi başlamış ve bir sanat sekli olarak kendini kab Ez ettir. miştir, il ei ill münakaş m İl olmasına leşik yük fonik e salam olan eyer un Carnegi: uke EL lington, Gillepie, Stan Kenti gibi büyük caz or. 'kestraları muntazaman konserler Amerika'nın di- vermekte: dirler. ğer bölgelerinde ve Avrupa'nın şemit bakimdan Meri memleket Jerinde dr, Batı m az ile temas imkânını bulmuş byte asiye leri de bu musikiye lâyrl ğu kiymeti. vermekten geri maşlardır. Meselâ kesira geli Leopold caz”, ii dü biridir. takdnanmdan Dariu: söyle Memnişi : “Caz, sanat sale rraklaştırmış bir fırti- inilir Diğer buşüftan başta Debusiy, Stravinsky, Ravel, Hindemith, Hlo- megger olmak üzere yirminci yüz- yılın hemen bütün bestekârlarınn eserlerinde cazın Eğ barizdi Caz, menşe itibarile, Amerikalı m mann ci halk ei olan bu ni Birinci Dünya Harbi su bütün Amerika'ya m Jirki musi gelmiş ve a kon: ila MİŞ eli Uz bei has bir enterpretasyon tarzı ve yine adı verilen ritmik mn ralarındı yayklmış, bu m a surla Avrupa musiki i ır. “Swing” tabiri, el lış olarak MN rekli ve gürültülü bir nevi dan: maa mânasına” alınmıştır Ki, doğ dildir, ibarile caz musikisi, mu- bi: gemi zezimdaki KüeMl improyist) varyasyonlardan ha” rettir, Mamafih cazın irticali ol- ması keyfiyeti e değildir. İc- gazilerin. yade Sema Te azılı milyar “ilmik "tabiriyle azanfnlam'a iiyaç hasıl olurs te caz bestekârlarının önemi bu noktada belirir. Cazda Aranan, AE yerine oreamiaiyonm ge $iren bir yaratış tarzıdır. esaslarını ri vusikisinin ece hülâsa rumuzu ZU fhası olan. Ba 1 dahilinde caz i, Batı musikisinin 400 yıl- hk ea ie kıyan edilebilerek bir tekâmülü, ir iz atında İk mal etmiştir. kü duruma caz, bakılırsı pm ir klâsik masikt İle biz e doğru git- mektedir. Humasizeerini ve fa- rik vasıfları muhafaza edebil- diye bir caz severin bu kay > iye ti esefle karşılamasına sebep iy ir. Filhakika bugün caz musikisin- de yeni bir devir ilme ve yeni bir stil doğmuştur. land v tian ve bilhassa son:der: yz adeta bi rabilec ALL STARG | > 1348 BE a'nın en başta gelen musiki mecmualarından biri olan Metronome, takdir edilen caz e lr Bu referi la en fazla rey MUS YENİ iç ik caz maille yeni bir Rİ açılmış ve yeni bir stil doğmuştur. Eski caz artık maziye karışmış, yerini Bebop denilen yeni musikiye bırakmıştır için Amerikan halkı Hilar alan musikişinaslar bir aray: şinası, ret e bisey ölesi ve saksofonist Çineli Parker me- yılabilir. Nitekim Hakiksit kimso) yara- Yazan: a aaa a a YANE MMAROĞLU e mütevaffa gitarist Ch: arile ci Birleşik Ame- | gelerek bir plâk doldururlai nınmış caz a vi ir” plâğına ses verm. Resmimiz, ESİLLER. & tıcısı olarak tek bir şahıs gösteri lemez. Bebop, lek araştırma. lağın mahsulü bir Adı geçen bu mik ve o mual aa e rork'un. çaz muhiti olan 52'nci cadde ka barelerinde çalmağa başlamaları iledir ki bu yeni musiki halkça tanınmağa başlamış ve gerek plâk- lar erekse ba ganatkârların mak telif Avrupa memleketlerinde yap- tşkları turneler, Bebap' 'un dunya ölçüsünde bir şöhret kazanması- na âmil olmuştur. Her yeni hareketi karşılayan tepkiler ve hücumlar Bebop'a tev- inan - Nevyork'u bilmez Yetmiş altı millete mensup Cenaze kaldırma kursla kaybetmeden bize tele ediniz, erkes Nevyork'u bilir, fa- at Dakikatte ze Nor. 'u bilmez, hat york'ta bakla le dahi emi bilmezler. Yı Yeryüzünde varsa bu gehirde sup, insan bulmak müm indür e vyonlita çıkan ni gazel elini 3 n milletlerden her Le Avenue Ez arasında bulunan 50 zn Gari sb ile ie a gisi ol Tanesi. bein başka e erine insan. — nz kiloluk telefon rehberi — arı — kapınızı ça bir dakika rika'da a gelmemiştir. An- mesi ve Şak ufak bir İrlanda ie sabasında öğretmenlik eden Düğer fer Be siir 21 ie istasyonlarda, bir adım dışarı at yemek yemek, bare işin bir oda ki- ni bir elbise satın A mak, sizemaya gitmek, kartvi a Male AMELE ii ük bi e ra yakin BEŞ ork'ul a bir hususiye- ti telefon ebeni 10 ciltten mü- teşekkil' olan bu şi bilâhez 2 iii raycı yamağı iğ a Plaza” Otelinde barmenlik e ahhatiani i, İrlandalıların ek” o 1418, diğeri 1858 sahife isinin gibi, Nevyork'un zag ğe Küpık tasarru polis teşkilâtma girmiştir” Simdi. mek i n Şirketi binek di Meri Beleiye Başkam a Kn Dema si kelimeler ık 26 kele m tâ lar icat et ars an iri mii mii muştur. İstatistikçiler Novyork'un fu Yalmız Manita “Funeral iy 1970 la İtibaren azal. ra başlıyacağını iddin ediyor- lar. Fakat aslında Nevyork adın daki şehi Homes” denilen EN Sevaz ze Kak dırma Müessesesi mevcuttur. X enis soğ vin akit lerde e pri akli — 5 Te i salonda toplanıp ağlaşır ve taziyez ei GN ya Ziyaretlerini kabul gaze i İS adinlie e İm va çağ ME e kılacağı Z i aze kaldırma m tl ln ie » ölen er ei” Avene aletresle, ipi etli hür “rekabet İs vs t de Central Parla, İl e Zurmuş, bu Tekubet a pesinde ropolitan , Operaya, ise “Azrail kapını çalarsa bir Center Süle o 860 sinema: — niye kaybetmeden Ba MZ -850D0'e e 49 yılı referandumunda kazanan bazı ta- RCA Victor pik stüdyolarında yeni li “Metronome All 'mek için . görüyor

İKİSİNDE cih edilmiş bulunmaktadırlar. Es- ki suslâbun, müdatileri irki büyük şahsiyeti telâkki edebileceğimiz Duke a musikisini is- tisna etmek gerekir, iğer bazı kimseler ise Bebop” tekmik Bilsteriden başka büntay ifade etmektedirler. A. gekmik” bakımdan âmil il Şazi ibince tekniğe tedirler. Ezcümle Charlie da , yüksek bir ii eğime gölüret Şer. iidece ilan kaynaklarının o bolluğı eni; sesi ie > 'un caz'a getirmiş olduğu yelesi EN de inkâr. e lanam. re armonik, Yl İlel tes ların zarit bir gekilde eollanılma 2ESE LİSE bulanan ve dilimi Biz w Gil ileiple Kuimreti tarafın dan çalınmış Shae mi m çayı dinleme m ederin. yila iie lemek gerekir 1 Bane am henüz mü- Kemmeliyete erişmiş olduğ edilemez; bu mu: gzl ekserisi Be- m tesirindedirler. Bu meyan- ür cağ'ın'en olgun şabsiyetlerin- mn biri olan piyanist Lenmie Tele. tano ile Gillespie ve Parker" muakkipleri, arasnda Miles Da- vis, Lucky Thompson, Stan Get ade edilmekte Gillespie, 19 kişilik büyül at, arm ğecik A ve gerek göçen senenin son ayla rı zarfında ziyaret etmiş olduğu muhtelif Avrupa memleketlerin. ie muazzam muvaffakiyerler ka” zanmıştır. ik şuna işaret edile- ebop Ea e vi a bir musiki haline gel- ğa hesaplı, ala terki VE ÜA ha miştir, Üniversite ve I Raman Dağından : Petrol kuyusunda çamur devrettiren bir makine . a lerle “hele ir bi İste > ilgiyi topları döne. dü, Di. ale pe ii e Si ii yıldanb pi biriniz. r” vardı eni Aded ii Rİ Emen Mi me e Bi age yad ÖN Petrol ei MN e bambu ile GLA ei çıkarıyorlar. © — De ri yorum, sözümsi Petrol gibi muazzam bir dâva üze- e ii a iledir. alam ERA petra çkalıyori biz: 85 “— petrol tasfiye edili- li bir yana, ag Ba Lei Devlet yonlar E harcıyor © Diyarbkar'daki güneyser. ye me- maküler meral Sali A baky 2 vi ehri si ihi ör. Tikel bir M5 zira a Bi ime) parlayıp üze- besi ağır ie ilemi iş an il Sel belki yara ıp tükenebilir. Ez Raman denen yer nasıl bir yer? | ii, Av2e,, Melk ille kubbe, yayvan yayvan, birbi-| dıköy Cafer pa ri ü sec an İŞ bime 114 numara kaçta? İ Raman Diğer dönen her yolcuya mutlaka bu suali sorar ve cevap isterler Yazan: Cahit Beğenç Petarolü bulduktan sonra Sklmere başlıyan (10 numara) nı ın kulesi Er 'zurum'da yeğ min eceği umulmi Karakolu 82 ev numarasında kayıtı Me işte Raman dağı, Cana derman için |met Salli oplu 588 hind Li il e tak uğ yek, Tepe ayal e Si fakat kayalar biçakla dilim e N Dünde. kesilmiş, sak duran ii —— üstüste kon deniz ire paralel a Kuyular nasıl? Bir re > Talmı lar var, emme basma tul on- sena lda yapn. muş, yerin altı sağılıp aye bir ve Simi Si il Hik olur dolap İskil gi dur, B: a9 — Tol e ee ii maki ir kuya-İ Ziğas alm Bia sl ——— den: ie fabrika yi Öpeketnin eski e mesine > karar il- | vacıların iddiası ve bü hum Fakat gi istiyen, o kinden > eilmeniği take es men babe 2 ia a enin ar Zİ ak kay edilmi oğlu. soyadlarının “bekçi ola. mesin, olmaları üzerine yapılan Bu | işma, sonunda. şim | ne Beki “dendi yet ayn aym 'ne Öbekel dendiği ve aynı *ktir. | yan akrabalarının da mevcut old ilk dilenen vin beyanlar Öyekile k mali Kuvvet istiyen bir sey Kİ, immun sat Soyadınn Bbekd' olarak. düzeltmesine içre, hat günlerce dünü 1848 tarihine karar verimi bile yanın önünde, do, |12D1 olunur! in değ keten yaralar yığılmış. İş- |. Çerkes Şu Bukuk çilerden birine sordum: Tereke e — Neri rallamda? m — Arpa, pirinç kabuğu gibi sev. ler, — Ayol, burada at eşek gi ler de yok, yoksa delim, ci gülüm. — 2 yerine Mimi dökeceğiz, dedi. la iie isi ne? Ki Ze de gerili catlaklar o- | cizrstaii lursa kuru arpa dökeriz, orada giser, çatlakları tıkar ilahalı Dünde len “Mesut “Akman'ın dahil Anti mark, Md e . etki etmeden | Keyfiretin Ulun gazetesiyle ilime Ziy Kevfiyat yaran, a Yarrıçlıkından: Gi n ri azla gece eğlence telefan eb gili grip “ir RR e lm? Bepunumda. ürüne yarağı EA mk in en ak m sulü meydana sim tir. rekli ek okullar > — Basimin çamur azalır... |, Aenki . amı iki emek yenil. kampı 28 ladı b imis o iki Nevyorklu a Neye In K z Şi ği benim kenar kal | sk YAR gn lem a evyork' bu. icazet ve ir #mwi- | Kan Çub daşımız Kemal | dı. Başiyle, bana “gel” dedi. Arkas aranı, çan Tan balm 2 miyom A göni m emk Sam adsız tavuk Diktaş > BindriySiğ — . nk değirmen oluğu Ki-| yerin Di a yüne" karar ver in em. A amine pili Urün de kk Okulların anki kam diz) bi ama itürdü. Oluk- | me i karar, murafanın. e | aş Derma Des Mainesi: Ilaa. (United Press | ül yumduğu 18. 7. 1980 e pi kimi ilan kant “Tavuk ee Peter Ba | leg basla in cam kez mm ktü de ak Juçkalı de fütvan Hera Yar eri merika'da di anmeleri ve babaları Amerikan tâ- Hüdai izan Lig biR 82 | nizi Teğm ak umutlar Öğren, Mi “ İm Mei m ” ginde cek Ter ar bir deği döndü ie bğlunmanız vera Bİr Zer biyeti nın değeri dünyanın z a be a ne irliklere bağlı 2 recel e sizi mm dek leşi başi her hane Biz yerindeki 100 ii hi mk günü Ucak. | bölükleri şeklinde ikmal etmektedir. oluktan gün camur yerin Ee ğe m lar da vardır Ama, bu eşle insan metrekareden ilter eye, va tir. Kanat. | iyor, dedi. Yari m e ç uk. hab lerin, Ziraat) “Bu sebeple denli vay İnak o Ne söktüm: iz asid AB a ei Bu yeni tarz, 1940-41 senelerin. | enderdir ki bunlar bir nevi feno- Telefon rehberi 8 kilo Ma mile. ük er el yakından sağlanabi. r değil amma, ona yakın.) Alak eyni ela e Nİ akne meme Lema ia bile erimi 5 in iorakigt uyandırmıştı. Bauman, | mektedir. Diğer taraftan kuru Bir mima karın zeliha ve rlem'de bazı hususi caz | tarihe karışmış bir insan ırkının ünyanın en büyük gebrinin | bu Tarakları Yaicebilmek icim 12) iski rene lerin her. kül ak hakinrıl Zat imz E binklamide enin geli ii LEME SİNMCNMNSİ eyle hi Kğmdine has bazı garabet. | senede 15 bin dolara yakın para har-| iyaçla göllmekte vi lim e acakda zamn asm bula Ze Bebop'un ilk yaratıcıları arasında | na olması tabiidir. “am teçhizatla günde t yaz j Raman dağından her dönen yolcu- ya Diyarbakır'da saat sorar gibi s0 lar: Mİ da Pir “los te” de- Mi hakkında malmat alm, ğin Diyarbakr'dan teme hizip De — saat yol almıya, oradan obille 30 e gidip 1380 Raman dağı! me Ka Baya hiç de tiz * Diya çine, her taraftan ek | ler e sahsi bir piyano ke di; Diğerleri ise Nevyork ynam “Sta itation Pa lifler yı Ir, ta, Beyaz İn pılmaktadır. alimlerden bla her lühendisi arkada agiz İri şiir bul bul Sakip piya Teolonlur ”Monk Bakanla, la Garde Central Tenim Meryosk sehri | raydan dah ifinde ğiede sonra Bğrereilre teo-| za takdim edeyim. ondan daha geniş | öze ml b mak tihlaf eden O'Dwyer bile büyük istasy Tunulmuştur. Fk dersler de okutulmak izahat Hayye iin olumu Me davulcu Kenny Clarke,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler