14 Ağustos 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1949 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ulus Müessesesi PAZAR Günl Vi — Ankara raf Ankarı Dünyanın en büyük patronlu ve renkli yaftalariyle meshür' dil ve model, mecmunsnm, kes Hlvei 0388 Ki: eld, Sirasbourg'da Dış Bakanımız, Bevin ve Schumanla görüştü Necmeddin Sadak, Avrupa, Orta Doğu ve bilhassa Filistin'i ilgilendiren Mi gö özden geçirildiğini bildirdi Strasboure (Atp) İngil teme Dışilei © Bakan Havin iğ içen Dinleri, Bakam, Mecmedüln Sadak arasında me Belediye Başkanı Reşat Leblebicioğlu Halkapınar bataklıklarının ği Basıl kurutulduğu hakkında Devlet Başkanımıza izahat veriyor (Foto: Hamza RÜSTEM) Inönü dedi ki: yaplmtr. Sadak ansız Dı leri Bakanı Senan gi tai sonya gü beyanatia bulunmuştu 'Müzal m 5 inle gözden Strasbourg, 13 çe (Afp) — Fran- sız Dışişleri . lığı. çevrelerinde andiğine S-human'la idin Sadak görüşmeleri eenaz rail meselesine © geniş bir tmişlerdlz. V atandaşlar hiçbir sebep ve bahane ile vatanda düşmanlığa yer vermiyecektir “Karşı karşıya eş partilerde benim başlıca vazifem, muhalefetin emniyet e çalışması ve kanun dışına çıkmamasıdır” Ekonomi ve Ti mi sözel Vedat ie İstanbul'daki ışmaları sar: D. P. , Genel İdare Kurulu, teşkilâtma, “İnönü'yü ü karşılamaya niz başkalarının gitmesine sab ie şi Buna ayındır ve Ödemiş halkı Cumhur Vedat Dizleli dün E ii e ii “Baki büyük aa atla İl Ağa minkalimi a “e ; ştur: emiş, 13 (Kemil Zeki Gencos- b d d a Manis eli YT man Mi — Sayın Devlet Bar u a urumun m Dün mim ii kanımızın Ege seyahatleri bagi Yavağ yavaş Arayana a v Ki Da İz arta ar. Türk beğ iyim Dir nizi ki Li . a dünyadan e #w£) dairizahat verdi (ar a Mir > dış veriye tamamen karşılanıyor pk stanbul ekme fena çıkmasının kabahati değirmencilerle fırıncılarda İstanbul, 13 (a.a) — Ekonomi ve vanadan. Ticaret Bökani Şdzi Dizlek bugün Doktorlar, pi t -ârızasının hayati bir iile kl etti m yaret asın temsücileri iğini SECİM KANUNU m 2 2 : kn yakl ve rolamda i 7 duğunu, vaktinde ve yolunda ç yentlit ehli ga peki oüyenlaği Yapıldığını bi e Ticaret Bakanı olarak çalımmağ Bişadiğin oniki Eği Ni Şa ari e an Tasarının tam metnini Yalalaşı ek temin im el b bumusta ihtiyaca yeter buğdanı| Fen dabilden tedarik mümkün olmayınca | yondı okuyucularımıza sunuyoruz ilin we. cara Yeni Seçim Birli tasarısı, günün gi mevzuudı Bu arada yerme m xe Hükümet bu tasarıyı Meclise sunmadan önce, siyasi akidele, ri ne olursa BE bel rana ilki — eği EE rden faydalanmak kararında olduğunu da ilân etmiş. inden | a temizdir Hilal Amb * Sonu $ üncü 8. 2 inci sütünde eniyoruz. Kon- memleketlerin | Sayın Bayan İnönü kendisine buket takdim eden yavruları severken (Foto: Hamza RS olacağı söyleniyor. i Ber ayenin tahakkukuna hizmet edebilmek için, bu mü- ede ettik, evletler siyasi ak deilim hazla inennüetin kelime, akya Yılın ekmek ihtiyacı, Hüküme- Bi “imzalıyan dı mıza sunuyoruz. Lütfen beşinci sayfamızı çeviriniz. 5. 1 inci sütunda kk 2 ar “ Kışa girmeden girmeden gen ins | Rasyonel çalışmayı — haklarına riayet > Side? rl sağlamak için Bu haklar şu suretle tasrih Bakanları İstanbul'da yeni > , .. siz Konya a tam d e y m dör ö a gi 7 İnkenbel, 18 mi; Eğitim wi saatte idebileceğ Iz a NM he be Ea el a ” : —— —— Ankara tasarıları hazırlamaktadırlar. Bu ta- heran kimsenin tâbi tut eti : / 3 a e , fikir, din ve 3 : İk Sonu 4 üncü & 6 ne standa eti; eliyaş a — ma Yardımcısı dün Ankara - Konya inat eden ale haklan, aile © sam lundaki pe > etti müsa- Keneş sl Dün ile Erim. barmberind de Mr, Milli m ve Çalışma Bakanlıklar, kad kadrolarını mlâkle N Bi piujenin Laila ii m bae mm yi rupa hareketi” Birleşmiş Millet- e Pakistan Büyükelçisinin eşi Geti Âra Beşir Ahmet z ye geyaharler ve söyledikleri ler Teşkilâtı vasıtasiyle bu eh İsti m ul, 13 an, — Pamir ile mi ai OMER bi gi ler Türkiye" hakkında dostça bir demeç vermiştir. Haberimiz ik a vi ye e ların demi in çileye e bm ley > a ir ci sayfadadır. Yukarıki resim Bn. Geti Ara Beşir Ahme: ın Elçi vana ie ii peni mn re n Mi yele, eli « za unu telkin et ir arada tesbit etmektedir. söz | kabahat kldarın elinde: atinded vb a hakları liye Baskanı be LAK ys müddet görüşmü brain neee Demokrat Partinin haklı ve hi dan lar il kabahat N i vletleri “e .. ele Gini, tt er A RI JĞ UN Zelzele böl esinde lüyuk olduklar <evapları' ri) ze akabar''a a iz iŞ 7 yetler bahsinde Batı yl — Anla a - Kor içmeyin et nb 64 ki- De e ir e in ıbahat, in cR, ww D.P. Şefi kendi m ni ka 98 kilometrelik kısmı mü yalatileklelım “adalet yoliyle değil G rn e ştir. B ni i de verilm Jon . . eli en ıne husumet olizle karsı kaymağa, | m yapılmaktadır. Bugü; . ilometre arasında değil Mi ber vana ile itidal metod #iye etmesi ahalat. le ayrılmaktadır. Onun için, a keti lem bütü Falih Rıfkı Aray | metresi taz karar verm. iktidarın bunlara eyi mlendele ve mn * mak sün 8i bir ri ziyafet et gektirdi EE ğe ii UÇÜNCÜDÜ : tec ri içi. inin ie si Pazar Ko ba esi çalışma; ga nuşması stabili aa kayar m e ilmişt ir. Birliğin ie ted diği şu- m rr) a nr Cihanbeyli'den ülenmeden memek ide antıkla söyle bir hük- İşt WE izmin 3 sir m yer yer dalyarak. galeyanlı itine | se de kolaycn Tarılabiı dur een milletler! YEDİNCİDE gi Daml çökmüş Sl h Il m halk arasında ra w in simmaile k ir husu: hat ği ad A N si; asi rek seyri la ile kal. a ve g ri reiki kirişi (Hikâye) pip ie ve stabilize ür | amman ai Şii DORSAT | gerine hiç döğme İn li g rmer (Yazısı 4 üncü Sayfada) ncü 5. 1 nci sütund Çeviren: Şarki DORSAZ vu 4 üncü 5. 6 ıncı sütunda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: