12 Mart 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Dergisi Sayfa 1

12 Mart 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ULUSAL yg ie EK EK Venizelos'un adalarda tayin ettiği Valilerle kumardanlar |! Ayvalığa iltica eylemişlerdir |” İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir — Salı — 12 Mart 1935 Ikinci Baskı Yıl :2- No : 384 Fiatı (100) Para Venizelos ve Karısı Giritten Kaçtı Averofa binerek adadan uzaklaştılar. Averof'ile bir denizaltı gemisi müstesn a olmak üzereAsi donanma teslim oldu Venizelos'un Midilli, Sakız ve Sısam valii umumisi ile | kumandanı da bugün Ayvalığa iltica etmişlerdir. Venizelos Tamamen Kaybetmiştir Giritte Normal Idare Kurul du. Asiler, Kaçarken Hazine Kasalarını da Soyup Gitmişler Ayvalık, 12 (Hususi) - Venizelos'un Midilli, Sakız, Sisam umumi valisi ile kumandanı da şimdi bir. motörle Ayvalık'a iltica ettiler. Motörün Ayvalık limanına geldiği görülünce kaymakam ve diğer alâkadar. lar motöre gitmişlerdir. Mülteciler Ayvalık'a çıkmışlar ve çarşıda dolaşmışlardır. Istanbul, 12 (Hususi) -- Atina'dan haber veriliyor : Elen hükümeti, Venizelos'un bulunduğu Averof zırhlısının takibi için hükümetjdonanması amirali Sa-. kelaropulos'a emir vermiştir. Alâkadar mahatfilin temin eylediğine göre Averof'un takibine memur edilen torpitoların Averot'u yakalamaları muhakkaktır. Zira Averof, saatta en çok 12 mil yürümektedir. Takib torpitolarinın sürati ise en aşağı 28 mildir, Istanbul, 12 (Hususi) - Hükümet, asilerin terkettikleri adalarla Makedonyanın her tarafına kendi me- murlarımı tayin etmiş ve asayişi eskisi gibi temin eylemiştir. Asilerden kurtulan mıntakalar ahalisi asilere karşı büyük bir kin besliyorlar. Asi ordunun bakayesi, silâhlarını "atmakta ve nizamijordunun müfreze ku mandanlarına iltica eylemektedir. o Eski Yunanistan'da büyük nümayişler've/sevinç tezahüratı başlamıştır. Her taraf hükümetin, asileri tenkil etmek hususunda gösterdiği ciddiyet ve ieraattan son derece memnu niyet gösteriyor. Telefon : 2776 zabitlerin © teslimini Bul- garistan'dan istemiştir. De- deağaçtan bildirildiğine göre, şimendiferlerlen £€- len bir asi tabur derhal bir Yunan vapuru bugün bu- raya gelmişti İçinde âsi kruvazör Avero- un süvarisi amiral Kölialek- sis olduğu zannedilen esrar- engiz bir adam vardır. Bu Ksandre körfezinde asi gemilerden biri daha tes- lim olmuştur. Bu gemi, Selâniğe gitmek emrini mallidare tesis edilmiştir. i Elen Başbakanı Bay Çaldaris Atina, 12 (A.A) - Ve- nizelos, karıs» ve asi- lerin reisi, oAverof zırhlısı ile Giridi ter- kettiler. Hükümete sadık olup ta asilerin elinde bulunan * hü- kümet memurları serbest o bırakılarak vazifeleri başıma dön- müşlerdir. Girid ada- sının her tarafında normal idare iade o- lunmuştur. Atina, 12 (Hususi) - Suda limanında bulunan bütün asi donanma, Ave.

rof ile bir denizaltı müs. tesna olmak üzere hükü. mete teslim olmuşter. Yunan hükümeti Bulga- ristan'a çıkmış olan asi silâhlarından tecrid edil miştir. Siroz livasına kumanda eden general Anguastopu- los ile erkâm kayhiyesin- den 5 zabit, motörlü meç hul bir istikamete doğru gitmişlerdir. Roma 12 — Paris resmi mahafili yabancı kaynaklar- dan çıkan ve Italyanın Yu- nanistan vakayiine güya mü- dahale edeceğine dair olan haberlTrin esassız *lduğunu beyan ediyorlar. Bu vakayi Romada di i di siyasa işi olarak telâkki edil- miştir , İskenderiye 12 — Girid'de asilerce müsadere (edilmiş olan Kerkira adında küçük Db 4 müzik adamın karaya çıkmasına izin verilmemişti, darikine gelmiş olduğundan derhai limanı terketmesi bil- dirilmiştir. Asilerin ne şekil- de kaçtıkları hak kında iki haber var; İstanbul, 12 (Hususi) - Asilerin mağlübiyeti, hü- "| kümet donanmasının De- deağac'a asker çikarmağa muvaffak olması ile ta- hakkuk etmiştir. Make donya ve Trakyada nor- ül di almıştır. Asiler Dedeağaçta duran İ- | hususi bir trenle kaçmıştır. General Kamenosda bunlar arasındadır. Diğer bir haber; âsilerin bir denizaltı gemisi ile kaç- tıklarını bildiriyor ki bu ha- ber kaydı edilmelidir . Kabineye memur Nazır Bay Metaksas vaki beyana- tında; — Herhangi bir devletin ihtiyatla telâkki araya girmesi Yunanistana karşı gayri dostane bir ha- reket sayılacaktır. Ve (bu noktai nazara bütün devlet- lerce riayet edilmiştir. Asiler kaçarken devlet ha- i İstanbul, 12 (Hususi ) — ! zinelerini de soymuşlardır. i Yunan ahvaline âit en son ve en mühim haberler yarınki ANADOLU gazetesindedir. Herhalde okuyunuz. i

Aynı gün çıkan diğer gazeteler