17 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Venizelos'un ve diğer muha- lif fırkalar reislerinin muha- kemesine önümüzdeki .uma günü Atina divanı harbında başlanacaktır. g ULUSAL e KRILI İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir yare alabilecek kadar para toplamışlardır. Alınacak tay- ( Söğüd ) ola- yarenin adı <tır. nz Söğüd kazası halkı, bir tay- Yıl:2 - No: 413 Telefon : 2776 Amerika — Çarşamba — 17 Nisan 1935 âayanı harb Uluslar kurumunun dünkü toplantısında konuşulanlar Almanyanın hareketi, bütün Dünyada endişe tevlidetti Laval dinlendi. Lehistan ve Danimarka murahhasları, li için verilecek kararın hafif olmasını istediler teklif edecek ve b at ille tur. kümet adamları bu Cenevre, 16 ( A) Laral Aşılar dışarı vr bakanı Bay del mon ve Alisi . Esrar. Havas ğine gö "nın 16 Mart Lari a karşı Fran- sa'nın muhtırası hususunda Fransız-İngiliz-İtalyan tesa- nüd acak bir kendini EM kapa İş m İğ rudan imi a ileri sürmeği müraccah bulmuştur ay a) bali Alman siyasetini takbih eden ulus- kı Kaçak ur Derince Bundan evvel bi saları fyon ve üiersi mek üzere © dav delerin iblâlinde taki oluna cak iktisadi ve mali ce: ine ri tetkik etmek üzere bir komite teşkil eyleyen — bir karar suretinin O kabulünü Sarhoştu diyorlar Cümhuriyet vapur- runda bir hâdise Amele başı Muharrem, ansızın deni- 2€ yuvarlandı isede derhal kurtarıldı! ; göndermi Hav: ya vi ami Şalom bira- uriyet vapuru ki güvertenin bir kenarına dayanarak siğarasını (oyak mıştır. vi — Devamı dördüncü sahifede — ——— e e se — Atyon kaçakçılığı Bütün kabahat Jo- zet Pardo'da imiş badirai- | Pardo diyorki: Ailemi veçindir- mek için bu isi atis ide Ergani Istikrazı piyan- gosu çekildi Ankara 17 ( Hususi ) — gani istikrazı piyangosu İr k Er; dün çekildi. İkram aza- m numaralari bildiriyorum. Ki, 30,000 Lira 15628 15000 Lira 1416 3000 Lira 68,888 120 şer Lira Ka- zananlar hususta alınacak k Ni y — Devamı 4 üncü sahifide— 897 7643 56663 70377 27645 171234 68884 157951 Otuzbin liralık ikrami- e ile üçbin liralık ikra- ei ziraat bankası ka zanmışlir. Sovyet Ilim akademesinde tüsü eski Tangut devletinin bugün 5 İlanılmıyan dilile yazılmı hiyeroglifi Eâ istemiyor Mareşal E Peten'in Mlp” > Yanlış emirler, ne- ler tevlid etmiş 1917 de 54 fırka isyan ederek Paris üzerine yürümüş imiş Fransız enn bir kıta Paris 16 (A.A) — Ajansından Siyasi ilimler nin bir içtimaında, bip rini almışlardır. rşılanan bu kıta pk İmuştu. BE re sından bir ikinci grub gön- ei o da ayni akıbete amıştı. o Hücumlar kâfi eki de top istibzâratı olmaksızın yapılmı akta idi.,, kademinin içtimai öizli olmakla bernber gazeteciler bu malümatı alabilmişlerdir. ——— Kadınlar ri ak demesi- adet Mareşi al deri di nlarda tabiye vok len biir yayan hai: olimiyan bir almak için Kongresi lr Istanbul 17 (Husi ves Ulusal kadınlar Loj ii sabah Yıldız Skeymik iie 5 alir ani ar. bir zabit ile yüz efaz gün- dü; ak izün büc bücuma kalkmak em- | lanmıştır. Asilerin ele aklar lie olunuyor Milânoya iltica eden Elen asileri ahırda yatıyorlar hakemesine baş ru Bay Aziz ile Leon Matalon, ia ki üze, Bohor Fra ML idare eden General ulas ile arkadaşlarının silaköminln; başlandı. Alâ hafilin Abolafyada İban —— mişlerdi. bikimin susl aileyhin idam eilmiyeceği nestle söyle- Atina 16 (A.A) - ini harpte Venizelos'un iş muhalif fırkalar nin hakemesine Türk parasile ağ dördüncü sahifada — tiras, eski maliye (bakanı 5 İDivanıharb, önümüzdeki Cuma günü büyüklerin mu- kuf ii Ki idam edilmiyecek “. Ati- posta e gelen neral Plâstiras Maris gıyaben muhakeme o- reye gi- derse kendilerini uyan ka- m rleri takip 'ediyor. ma 4 ncü sahifede- acaklardır. Ni yanal, Kafandaris, Milvas, Gonatas ve sini Yerinin bulunmak»

Bu sayıdan diğer sayfalar: