17 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

17 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dy ŞA ŞA. ME ye ri fe 3 (Ulusal Birlik) Türkiye - Bulgaristan İzmir a ee Olivier ve şürekâ- Münasebatı Iss ergi kene ötürü tahsili zim yasasına | &J Limitet vapur Baştarafı 2 inci sahifede | göre kaadilee Ahmet ağa mahalesi e a çarş ğunu anlamış ve kullandık- | su kâin eski İl, 18 15 yeni 13 say acentası ları dili tadil ederek iki | ilândan itibaren yirmi bir gün müddetle kiza çimde. Cendeli Han. Birinci kor» memleket arasında şüpheler | ğından pey eri istiyenlerin ber tahsilât kale- | dı Tel, 2443 yaratmaktan fârig olmuş- | mine müracaatlar 1013 lardır.,, “La Bulgai bundan be ve lrakya Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi Sermayesi 3,000,000Tü rk lirası İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30—40 MER sonra dost ve abii bür- met duyguları taşıyan iki arasında kültür ve ökonomi İş inkişaf edeceği ümit ileri sürerek sözünü Ki mektedir. Taze temiz ucuz ilâç Her türlü tuvalet çeşitleri A Çocuk Hastalıkları Mütehassısı İkinci Beyler Sokaği N. 68 Telefon 3: & Co. DEUTSCHE e sein “MOREA, ln in > 18 m ri .. en Anvers, Koter erdam, Hamdı Nüzhet ambur; ve remen için yük ol yaa ia Sıhhat Eczanesi sanda bekleniyor, 2 Mayısa Başturak No: 37 kadar Anvers, Rotterdam, Hamburg ve Bremen add yük alacaktır. e ARMEMENT H. SCHULDT DEVE © di MBURG vi dm vi gi yi NOKSURG » Vapuru 24 u ve 16 ni- nisanda bekleniyor, Anvers, i Rotterdam ve Hamburg için MX yük alacaktır. için DOKTOR ATID., sanda balildüyar Budapeşt Bratislava, Viyana için doğru yük alaca için yük alacaktır. ii tır wi Gi NORSKE MİDDELHAV.İTHE EXPO KT SILANSHİP “ EKSMINSTER , vapuru iğ BYE A-S. SPANKE- CO! PORA 9 mayısta bekleniyor Nev- y JEN OSLO VEXM UTH, Vi ha- | york için yü “ BOSPHORUS -.w ” ila 5 apuru | limanımızda olup Nevyork, Geliş ta sikleri ve vapur- ii nisanda uz kd F adelfiya ve Bold) için kn isimleri üzerine mes'u- azan rvectoğa yük alamaktadır. liyet kabul edilmez. y İri i OR ,, vapuru 3 Birinci ee telefon Ha n mevki Y 'cuları | mayısta bekleniyor, Nevyork ! No. 200 m ER RR 17 Nisan 935 The Ellerman dadı Ltd “ GITY OF OKSFORD , vapuru nisan başl ıcında Londra ve Anversten gelip tahliyede kalunacak ve ayni ve Hull için yük sre “ ROUMELIAN , ve 10 nisanda Liverpool Svvenseadan gelip aa; caktır. “ RUNO onunda Me bulunaca! gi Hull ve ve Hull için yü tır, “Deutsncbe rim Linie “ DELO: u Ham- burg, Brem SA irite gelip yükünü boşaltmıştır. Bi tarihleri - ve erler rın isimleri üzerine değişiklerden kabul e ü mes'uliyet vapuru nisan tahliyede ve ayni zamanda Fratelli Sperco Vapur Acentası ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI “ ÜLYSSES ,, ie 13 Nisanda doğru Malta, Anvers, Rotterdam, Am Hamburg için yük alacaktır, “ HERME mz 16 nisanda ni gelip yükünü boşalttıktan sonra Bürgas, Varna ve Köstence limanları işin yük alacaktır. “ STELLA ,, vapuru 21 nisanda gelip İ mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük Me “ HERMES w vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, PL Amsterdam ve Hamburg limanları için yük caktır. VENSKA ORİENT LİNİEN rdam, Hambur. Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, anil rg, ir ve Iskandi- pavya limanlarına hareket edecektir. SERVİCE a im KOLMANI arbi A ve vii n ALBA ULY 8 mi Malta, Cenova, Meli a ve Baraba hareket edecektir. * PELE: vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, Marsilya, ve Barselona Mi edecektir. Yolcu ve yük kabı NATIONAL NAVIĞATIĞN e OF e arasında aylık müntazam sefer nisanda deği İzmirli Nevyojijli İzmir Öksürenler! Mut laka (Okamentol)| öksürük rini tecrübe edi şekerle:| TAJ KY EE ZO AT BANKASI BiRIK TREN ml 401 OR Ve Pürjen Şahapın en üstün bir müs- hil şekeri olduğu» nu unulmayınız. Kuvvetli müshil istiyenler Şahap Sıhhat sürgün haplarını Maruf ceza depolarından) ve eczanelerden arasınlar. m a e AC Satılık Piyano Alman marka her şeyi sağlam kuyruklu bir pi- yanos, zel fiatla satılık- tır. ih arzu ve her gün sabal a ka- dar ST “BİRLİK gazetesi idarehanesine mü- caat etmelidirler. Kitaplarınıza o Gözel Cilt, Hatıralarınıza Şık Bir Albüm, Cih İşleri Yaptır. mak isterseniz : * YEN: KAVAFLAR « Çarşısında 34 Numarada “- Ali Rıza -- Mücellithanesine uğrayınız. Satılık Motör evgin kuvvetinde (Di- az kullan Ve sair İarehanemize oli er Bayan ve ml | Sayeıde Bir almış bir motör satılıktır. Taliple- İzmi ânda ki ben aki değişikliklerden ne mes ii ul e! yn geri isti nc "Kardonda KARE ve Teki Telefon: 2004 - 2005 ve 2663 edilmesi rica olunur. yüzbin lira sermaye ile elk dişi ve Di bel Karpet Manu- fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait İzmirde semi vergi kumaş fabrikasını satın ün koala ve tesisat ve kânunusani 1935 tarafından e 92. Telgraf adresi: İzmir “Alsancak Telefon oumarası 2432 ve 3564 LL ALL YL ümer Bank—— Fabrikaları mamulâtı Yerli malların en iyisi, en sağla- mı, en ucuzu en güzeli Hereke kumaşları Fesane kumaşları Beykoz kunduraları Bakırköy bezleri Sümer Bank yerli mallar pazar Izmir şubesinde bulursunuz a ür, Bre AM A SE As NR AA z Hamza Rüstem fotoğrafhane ve da malzeme mağazası a Rüstem beyin fotoğrafhanesi, late plağa şer bulan bir san'at ocağıdı e külpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri lardan memnun led e İzmirde “en ir. En fotokraf. Hamza Rüste, m, fotoğray mii satan ma ğazası da e ay müheili rinin o İnce rine (göre her çeşit malları, fotoğraf o makinelerini 1 rel ikta, dir. Bir e her şeyi ispata kâfidir. * Başturak caddesi, Refik bey çarşısı) - ömizekmeminmenn m zl ak mmm

Bu sayıdan diğer sayfalar: