18 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sovyet artistleri ilk Fasti- vermişlerdir. Bu lar hazır bulurmuşlardır. Em ege ULUSAL e KERRE İzmirde çikar, akşamcı siyasal gazetedir Son isyan hâdisesi münase- betile kapatılan gazetelerden, isyanla alâkadar olmıyanları yarından itibaren tekrar in- tişara başlıyacaktır. 12 -No: Telefon : 2776 —Boğazların Tahkimini — Perşembe — 18 Nisan 1935 Cenevre müzakereleri hararet Boğazlar mes'elesi hakkında eN ki konuşmalar hararetlioldu e la e e Muahedelerin bir taraflı olarak ihlâline karşı alına- cak tedbirleri on üç devlet arayıp bulacaktır bir gör ay Laval; Türkiye nin gü- akkale ii Londra 18 (A yerel Ba kamarasında uluslar ( arası vaziyetine dair umumi mü- zakereler Mayısın ikisinde i minden istifade etmesi zusunda bulu v ğu müta- leasını berk a dermeyan ns heyecan ve tereddüt uyan- dırmıştır. “ölün rdir. Elen diyarında e Kapatılan gazete- ler tekrar çıkıyor e Bay Çaldaris, saylav seçiminin tam bir serbesti içinde yapım söyliyor darlıkla maznun olanlar Se olmak üzere, tatil edimiş olan bütün gazete ve mecmuaların yarından iti- baren tekrar intişarına mi — Gaze tecilere beyanatta bulunan a Bay Çaldaris Atina 18 (A.A) — Hükü- “IHalk sahasında halkevi turnovasının 2ci hafta maçlarınadevam olunacak ik kesbetti et h idam edildi Ankara 18 ( Hususi ) — nka bu sabah idam edilmiştir. Zehirli gazlar Hakkındaki konferans A) — Halk evinde zehirli gazlardan ko- runma hakkında bir konfe- Bay Simon 2 li. şimdiki o beyannamede mes yeli ene kii ie. komi ndasını tahdit veya iz. el imkânının mevcut olmadığını söylemiş ve demiştir ki: ans in ve denemeler —Devamı dördüncü sahifede — Lapa 0 Spor ha a ilk İH asiilik maçı yarın yapılacak Fiatı (100) Para İstedikz Uh Ulaş” işle ei Vekiller hey'eti dün toplandı i Muhtelif işler etrafında müzakereler olmuş ve kararlar verilmiştir Başvekâlet Ankara 18 (A.A) — İcra vekilleri heyeti bugün başve- kil İsmet İnönü'nün reisliği binası altında saplanarak muhtelif işler üzei Hltniriş ve ii işlere ai kararlar vermiştir. Vilâyet kurultayı Altay spor takımı w- Alan ceki” gililmiii- ln eiiilak Altay-Türk B. takımları maçı e davet edilen | Istanbul mekle şar olmak gisi ma dört MN talinilanı karşılaşa- caklardır. Ağ tbol hey'etinin ortaya Devamı dördüncü sahifada — eAv enç da ik aldik yapılacaktır. Avam ks İietsninda m raya izahat verdi bir taahhüde mim imiş Londra, 18 ( A.A ) — Avam Oo kamarasında Makdonald demiştir ki: — Streza'da hiç bir taab- hüde gireli. Maamafih Bige ei nın son hareketini ZU! örmedik. Ve ii Müleae ki, bu ha- Bay Makdonald kama- -İStreza konferansında taraleyn hiçi gı Toplantı devresi temdid edildi ödemiş'te mekteb için alınan arsanın bedeli endirilerek ödenecek niz vini dön Vali Vali General Kâzu ması hakkındaki Bakanlığı — e yıllardan ve Kl lere verimi le 72,208 ağ ve 935 yılı için mesken bedeli ve mi Men büdeeye konulması met, tabıları son isyanda a- | raflı tertibat almıştır. et,| diilim muhafazası için et- t alm e olarak telâkki etmekteyiz.,, Bay Makdonald aş de rl konul

Bu sayıdan diğer sayfalar: