20 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

20 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi yi vğ Erzurum'da kiş geri gelmiş- tir. Verilen haberlere göre; iki gündenberi yağan karın kalınlığı on santimi tur. Havalar soğuktur. Bükreş'te Yahudi'lereHücur bulmuş. Telefon : 2776 e ULUSAL g BERI KE ES İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir Cumartesi — 20 Nisan 1935 © Dış işleri bakanı vekili Bay Şükrü Kaya; Balkan antantı ökonomik konseyi murah- hasları şerefine Ankara pa- lasta bir ziyafet vermiştir. Fiatı (100) Para mkttiler Bulgaristanda bir. ihtilal mi hazırlamyormuş General Zlatet, kabinenin istifasını krala verdi 7 Halkevi n ya- Eski başbakan Corciyef, Sofya polis müdürü ve daha bir", gp kimseler Sentanatazi adasına Nefyedildiler Sofya'dan | Sofya 19-(A-A) — Bulgar ajandı bildiri; Dış İşleri bal i Bay Ba- talof, ökönomi bakanı bay aral b —. bay kararı tasvip etmiyerek a İfaların ni vermişlerdir. Bunun üzerine başbakan General Zlatef kabinesinin müşterek istifasını krala tak- Sofya 19 (A.A) — Bulgar ajansı bildiriyor : azetecilere yaptığı beya” atta başbakan gi Zla- tef eski başbakan bay Gor- giyef ile bay Zankofan tev- yi şu Turtle izah et- miştir y Georgiyef ile ei istifasından bugüne ka- dr gizli veya açık sık toplanmakta ve hükümet a- leyhine türlü türlü. Giyisi ortay, li Pa kalma- zamanda rejim Se bir çok. ithamları havi bir be; yana neşret- sıran eğe çalışmıştır. Hal bu nn bakikata mu- ayirdir., 'ç bakan bu ei ex'ağ na | itiraz ile istifa üncesini serbestçe bah- düş iakari etmesine imkân bir manzara ek için-kabinenin müş- terek — istifasını o vermiştir. Memleketin un tarafından tam bir sül m sür- mektedir. Kabinenin istifası Lal esasiye muvafık ve normal şekilde cereyan et- miştir. Kabine yeni hüküme- tin teşekkülüne kadar cari işleri; görecektir. Çimento aş v (A. n! o lerin istedikleri şubeye kay l larını rica im, Resmi tebliğ: İkevi başkanı ve Sofya 19 (A.A) - > Yozğad Saylavı aşağıdaki resmi tebliğ n : gan rolunmuiğtur —— “Polis kadi edidü tekli- Erzurunıda fi üzerine aşağıdaki iki gu- enizde | Burga Kış geri geldi ivarında Sentanastazi ada i başve- kilerden Aleksandr Çanköf; eski meb'us Nikolu Kalami- lel, ihtiyat kaymakamı Pro- kof. kr yağmış. Hava soğuk- Atina İkinci grup em Yari fırkası te- şekkül etti Georg iyef, üdürü Vasil kimisi saki polis müdürü Vladmir kalemi ace Birlaci grup siyasi fırk, rın feshi hakkındaki Haziran 1934 tarihli kanuna riayet etmediğinden ve Cankofun yalnız hükümetin değil ayni hine beyanatta bulunduğun- dan dol. f dilmi: di! Te ee Kondilis bul 19 ( Hususi ) — JSartiyatı çoğalıyor! Ökonomi a Bay Ce- Ank n m üyelere rr ta- mi göndermi ii — Mem ee o sini korumak üzere yabancı ülkelerden mp yasak edilmiş olan çimentonun son yıllarda genel istihlaki art- maya başi ve mevcud fabrikalarımız bu istihlâki karşılıyabilmek için her an artan bir kudretle (gören — Devamı 4 üneü sahifide— 4 milyon 500 bin trank Pie teklif Ea Istanbul 19 ( H Meşhur Alman bildiriliyor: ka; ve mitralyöz bölüklerile yeri arasında bir yapıl için Londra, Nevyork, Şika iye edilmiştir. tir, — Berlin, Blanbol, Rom e Viyanadan teklifler yapıl- Bayındırlık mr ÖZ b Atinada ları yapacak maç in | Ms iii? 4 iyon 500 bin tranlteke Na a müsteşarı bugün i lif edilmiştir. raya gelmiştir. esi va İngiltere hükümeti müsaa- | 990 senelerde Yunanistanda de ederse bu meşhur bok- Yanan olan nafia işlerini üze birkaç gün alli se kalacaktır. yin Londrada çarpışacak- Başkanlığından) Göring bir nutuk söyleyecek Almanya Uluslar kuru: muna dönmeyecek mi? Cenevrede verilen karar, ahlâki ve huküki esastan mahrum imiş iz # gre gm m bu hü! ndile bağlı görü” “görmediklerini General - Görin Berlin 19 (A.A) — Alman) sormuştur. istihbarat bürosu tebliğ edi- yin 19 ( Hususi ) — AE MN anya, Cenevre Eğ ne edin ali hdi mezi eN ancak mi z aşbaka- im beyanatta amip m | son va- bulmulmycağı gördükten, | Ziyet etrafında Alm mil- onra bir vaziyet alacaktır. tine hitaben bir “nutuk I Cenevre kararı her türlü | söyliyecektir. Spor hareketleri Muhtelitlerin hazır lık maçı yapıldı B.takımlarının lik maçlarına devam edildi. Halkevi turnovası,. arasında başlıyan Jiklerde Altınordu seremoni ile Şark » Devamı 4 ncü si ——————. B takımları arasındaki ilerisi için hazırlama ahifede- istediği genç muhtelitle.A DE mubteliti arasındaki maç ya- I l pıldı. Sahaya bilhassa son nsu pm maçı yapılırken ko- şudan dönen birçok seyirci (Bütün davalardan r ya: aç tehlikelifakınlarla de- am eden maçı; seyretmiş- la Saat 9 da'B takımları temize çıktı Romarya'da Yahudi aleyhtarlığı baş gösterdi Bükreş'te Yahudilerin ma- ğazaları yağma edildi Romanya hükümeti, galeyanı teskin için üniversi- tenin bütün fakültelerini Istanbul 19 ( Hususi ) — ne Ki miyerek (otellerde Bükreşte Yahüdiler İ ii lebenin, Bükreş'ten hine re nr de- aklima için emirler vam ediyo tenin | verilmi bütün fakülteleri ete Bâleşi Yahiüdilerinin ma- tatil edilmiş ve memleketle- dilmiş v2 ğazaları yağma kapattı vitrinlerin camları parçalan- mıştır. Sn mele haberlere gö- ; Romanya'daki Yahudiler EN içinde bulunmakta v. evlerinden çıkairizektadırları İş yapmasını teklif etmişler. © dir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: