20 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Dünk maçlar birinci, sahifede — “ig re 14-1 Türkspo- ru yi Saat 13 te Buca Degil takımları arasında r zmirspor (o küçükleri İzmirspor'un A takımından bir iki yal oynattığı için me vazifelerini anlatıyor. A takımı da beyaz forma larla Oyerlerine (o dizildiler. Hakemin düdüğü ile başlı- an oyunun ilk kısmında b lerin ağır (o basacağı ümid ediliyordu. Netekim ili yün üren eçti. e bitti. Ikinci devrede Bay Mustafa sip takımın bek, haf ve hüci m > değişiklik (o yapmış! şekil, isabetli yeme İkinci devre başi beraber küçükleri zi- ade soldan olmak zere ücumde görüyoruz. Fakat küçüklerin ilk defa beraber oynamaları yüzüden geçir- bert learn tereddüt to- e Fethi müdafaa- side mi ana sebebiyet riyor ve bu suretle — zi alada yordu. Bun so: A. takımın ın ziya- deleşmeğe başlamıştı ki kü- çüklerin defansı bu defada çok çalışmak mecburiyetin- de kalmıştı. Nihayet devre- nin bitmesine 5 dakika ka- la Bucanın ru Fethi de tr golünü yaparak üsavatı temin etti. Vakit kalmamış. r— pa bü- yükler s ç lere alış b iie için e. ie başladılar ve dakikasın- da ikinci ve ilg > a rini Vaha bin ruşu (UlaralBirlk) Karşıyaka | | Kız muallim mektebi otobüslerle Bergamaya git- mişler ve akşam dönmüşler- Kaçakçılık Biri ölü, otuz dört ka- çakçı pm Belki büyük Türk imapra- e 19 (A.A) — Son | torluğunun temelleri bu defa yedi gün içinde muha kl atılacak.. eşli targtön birisi Bu defa, daha eni açakçı ile 1011 | bir kuvvetle yola çıkmıştı kilo gümrük kaçağı, 319 Geçtikleri yerlar, tarihin kilo inhisar çağı, 2069 | bin “ hâdisesine sahne ol- defter sigara kağ 2 tü- | muş topraklardı. Buralarda eri açakçı : > hayvani, 5000) Tekiydi bek binlerce yıllık Di ve e ile ie Türk lirası ele geçi- serler gömülüy: rilmi Gelen lk Mısır kuv- vetlerinin Ehlisaliple birlikte, iz ordusunu şiddetle kar- lamağa karar verdiklerini gömlek arda alâhaddin Biz de - e kararı vermiş iyiz?. defa hanginizin bei Bu daha sert Ma görülecektir. Halbuki r halifesi, va- ziyetten sini 7ediyordu. Harba razı değildi. Çünkü mir Evkaf a M t da İk dd e beye vakfından vakıf han vap ve elik 000 lira tahmin giyen sebze ve yı e kira edile a arı açık PM MU a Kimi 30-4-935 salı günü t 15 tedir. İstekli Sair — müdürlüğüne müra- kini bildirilir. -20-25-30 1124 harbın neticesini kestiremi- ye heddin, bu üçüncü Mı- r me çıkarken zaten atabeyin ser e eğ unvanını almış bulunuyordu. Bu bala eld emrinden çıkmamak g Fakat iie vermişti; sali Bu maçta küçükler hesa- bına diyebiliriz ki bu takım müntazam çalıştığı taktirde ileride ağabeylerini yenecek- lerdir. Halk sal iş Halkevi te tornovasına dün Ha sahasında devam e Saat 13 te Bayraklı- arasındaki maçı Parkalar 3. 2 kazandı- Mm. göre 2-1 Hacı ve eyinlileri, Aydın demir yolu seremoni yaparak Ku- rultayı yendiler. İzmir Aİ di İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre haczedilen ikinci Karataş Maral de Mahmut Ha- yati sokağında kâin eski bir y ı hane tarihi ilândan ilibarsn yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldı- ğından pey “mi istiyenlerin Mazi tahsilât kale- mine müracaatlar: 15-20-25 1074 İzmir ra elemen z İssisinin vergi borcundan “ötü: il val yasasına göre haczedilen Alsancakta Hacı "Bekir eş kâin 63 sayılı ev tarihi ilândan itibaren yirmi bir gün müddetle sa- tılığa çıkarıldığından pey sürmek il Defterdarlık tahsilât kalemine müracaatları. 1102 152023 27 Bu defa, her şey 0 ei Are kolay çıkmıyacaktı. ve Mısırdan gelen haberler, çok parlaktı: — Salâhaddin ve amcası, Kudüs r an ttılar. — Şam s, Mısır Fati- milerinin örün de çiğneye- ön Kahireye doğru yürü- sa, Savar, telâş içinde imiş. barışmak yollarını seçip unlar hakikat Ort karındaki erer dağı- arak ve Kudüs kralını ka- Türkiye Ziraat bankası İzmir Izmir Muhasebeci Hususiye Müdür- gark zaferden zafere ko- uyordu. SALAHAT TiN EYSYLEİĞ 20) | Nisan'- 1935 iğ » Var Tefrika 20 Nisa 7 34 a Türktorduları Kudüs kralını kaçırttı, Mısırı çiğnemeğe başladı Bunlar he zırlanıyorlardı. Halife ise, gönd gi iile Salâheddin'€ “gi erdi: il — Melikünnâsı”” a Halifeyi 2; er. Halife, onlar! DE kekili Halifeye kaf | şiatteiize be p bir ordun! bir delen Son tile çok vi dus sikkeli or kısmını, Ka im eeiler ye ey la, hf karşı, m vi Arkas bi Birlik i şubesinden: lüğünden: ee REM a Gi Ha vr Mevkii Sakağı Cinsi No. MuhammenK. | Bedeli Mısır âlimleri, büyükleri, ini Nüzhet 4d Burnava topuz hai 37-29 6500 | sabıkı seüpieleri toplanmışlar, vazi- Hamdi g Karşıyaka fevziye fırın 39-35 s1 Lira yeti konuşmuşlardı. Fitneci dres : amir 3: ca mecidiye hane 82 10200 | 60 Alipaşa kemeraltı camii 14 No.lı dükkân vezle de gl ae dil Beyler sokağı 5 | Bayraklı o Menemen atisi 4 60: e i i İLE elsteyeee ütün tuzakları, bütün ted Abone şartlar! * | Ikiçeşmelik Asmalı mescid n175-153 10 ii zi ee pu birleri artık para etmiyordu. 7 ruş sert Darağaç Demirhane kutu em 33-35 97800 | 55 S b çi 5 — z arını açıp te: alt 1 Sepetçi (o pirina 123-127 52400 | 55 çi Si Ki Bi şarıl. | 4 4 Seydiköy mazgana mevkii 1- Shisse le çiftliği 9700 | 115 £ * meydanı 43 © i erir by e iy | Buc ül hane 10000 | 40 Oo“ © * veçancılarl7 * o * deye e i Resmi ilânler 4 iğ “ li usunu karşıl Yi ya iye | li . istasyon caddesi ,, T- ei 17500 | 110 Taşçılarda iiisdecikti. Fahi dn Maarif cemi si li Şi, N ma 93-9 15 215 eee ve çancılar çarşısı Ni 47 a düşünülüyordu. bürosuna m ” he asyon büddümi , v 81-21 100 a A ba geliği ordu, ne ya- melidir. çi | k Reş; adi babi, arası 8 0500 | 325 ia “ : Hususi ilânla” Darağaç Vm endderiz.Zihins depo 123-121 15000 40 Çancılar çarşısı 43 » eli hanede A | we bilâ 12000. | 461 Loncafve tapcılar çarşısı 45,4648,50 No. lı dükkânlar "Halley, cek miri Basıldığı yer: AN”, " rm caddesi 14 48500 | 150 Yemiş çarşısı ve sabunhene sokağı e “ mağazalar bağlıyacak mıydı? matbaası # ” " ezrehanesi- 69 7200 | 160 he mezarlık sokağı küçük han İmaRmrsezz | 1-6hisse un fabrikası119-117 15000 | 5600 Yemi şısı ve sabunhane sokağı vi 3 “ mağazalar Uz Buca iüeldiyi farbesT936 metre murabbaı tarla (6000 İdarel Si vilâyete alt yukarıda yeri ve cinsleri yazılı Alsancak ye yi arsa 184 10000 | akarat 1,6,935 tarihinden 31,ö,938 tari di ii ar üçsene müd iLAN TAYYARE SINEMAS asli 162-192 5600 le İcara verilmek üzere 16,4,935 tarihinden itibaren 20 gün |glelefon: 3isl N Altındağ kz alta en Ahisse70 ale zeytinlik 8000 | müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede çşartiarını görmek Büyük Bir leman Hüriikeri Alexandre Dumas Fil#in Ölmez Eser! mek istiyenlerin de ihale günü olan 36 pazar günü saat Yukarıda azılı Yu mvali gayrimübadil bonosu) 9 dan onbire vu Ür ge makbuzları ile beraber ve en veya peşin Ml ile 5-4-935 tarinde itibaren palı zarf | cümenine müracaat! 1141 usulüyle satışa çıkarılmıştır. Kıy: muham, ikibin 500 | üni ag item bat işleri istizane Tarkiye Ziraat bankaşı Izmir LR | tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve belediye ver, besind l YEM N Pierre F ve resimlerile sair masraflar müşteriye aittir, İhale 24-4- 935 şubesinden : ll ği “ Çarşamba günüdür. Talipler istedikleri mala ait teklif mek-| 3-4-935 tarihinde > zarfla ihaleleri yapılacağı 15-3- tubunu bir zarfa koyup mühürliyecekler ve üstüne muvaz- | 935 te Ege 20-3-935 Yeni Asır 25-3-935 de Anadolu mene Yalı? Yalnız Bir Hafta öm AYRICA Filim Bu semeri ei Haiz Olaa Bu Sinemasını zah adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı talip oldukları malın | ve 30-3-935 di Birlik gazetelerinde ilân edilen Yu- muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temin. nanlı emvalinin ihaleleri 29-4 gri tarihine pazarlığa bira- ş makbuzu ban vü ile birlikte ikinci bir zarfın | kılmıştır. Satış gayrimübadil bonosu veya peşin para ile ir Dünya Havadisleri (Türkei içine koyacaklar ve bu zarfı da mühürliyecekler ve zarfın | nakden yapılır. Kıymeti muhammenesi ikibin lira veya daha aa in epi milim ilerin üstüne talip oldukları malın adresini yazarak ihale günü | ziyade olan emvalin iy ne istizana tabidir. Ma- 8 Saatl li t 14,30 a kadar bankada müteşekkil efe komisyonu lin satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resim maa Seans Saatleri iğ riyasetine müteselsil numaralı bir makbuz ir bütün masraflar Ee aittir. — İstiyenlerin e Perme İZ 21480 eker sn Dikkat:9* b receklerdir. Taliplerin ihale günü saat 1430 a kadar Zi- | yedi ie teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da a m : bankasına müracaatları. 981 Ziraat bankasına müracaatları 1023

Bu sayıdan diğer sayfalar: