21 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Filistin Arab'larile Yahudi- ler arasında kargaşalıklar ol Arab'lar bir Yahudi havrasını taşlamışlardır. Bazı Yahudiler yaralanmıştır. muş, g ULUSAL g BERR NES İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir Fransız eski muhariblerin- Yıl :2 - No : 416 Telefon : 2776 — Pazar — 21 Nisan 1935 den 1500 kişi Mareşal Peten olduğu hal de Napoli'yi ziyaret etmiş- lerdir. başlarında Fiatı (100) Para i Almanya, Fransa'ya nota verdi Kamutay müzakereleri üç kişinin idam cezası onaylandı 1931 yılı son hesabına ait divan mazbatası tasdik olundu kia 'da bakanlar Ankara, 20 (A.A) — Ka- mutay bugün Fikret Silay'ın rep zn top- sulama esabına aid mutabakat be yen hakkındaki di- anı mubasebat encümeni kabul edilmiş, bazı eşhasın ölüm cezalarına palkdibum aid mazbata- lar ü; rende görüşülmüştür. sahifada azaltir —Devamı dördüncü Irakta son vaziyet Her taraita tam bir sükün Asi kabileler, 60 mümessil göndere- vardir rek hükümete sadakat beyanettiler Irak Kralı birinci Taymis > değl muhabiri yazıyor : k kaim az tün yi, n Fırat mıntakasında o m sükünet vardır. Asilerin şefleri şeyh Şu 'lân Atiyeile Şeyh Abdülvahit Sükker, bizzat Bağdada gelerek asi- lere karşı yapılan zulümlere nihayet verilmesini hükümet- ten istemiştir. a. iki pi Bağdada ge- i hükümete arzı teslimi- yet itiklerine delâlet ederse iç Bağdada altmış el tle ilelerin daimi sükünu için bu ısl#hatın gerek olduğunu Ke ig Buni da Irak şi- mal lüüliisilei Kürt mınta- vir altmış mümessil de ğdada siemeayene Bu Keş son zaman! Fıra mıntakasında Ta eden is- işin takbih etmek ve bükü- e karşı msm larını ar- ek, için geldiklerini söy- ledikleri gibi hükümet ile iş birliğinde balaman da beyan etmişle, Bu altmış şef, enli fından kabul cile vap, Pariste mer İsti il 21 ( Hususi ) — edilmiştir. Bu no beklemektedir, Paris 20 (A.A) lığına gelmiştir Mz büyük ürrielerinin iler. resimleri Ankara A) Dost Mi miebeğ ar se ver- mekte oldukları fastivallerde rk senfonik orkestrasını Bay ii Pen va saslarını hülâsa ektedir. di ipten Romanyanın iç durumu all ökonomik mes'ele- ler ön saftadır dı, Romanya Baş bakanı bay Tataresko kralın beya yi esini okudu Bükreş vd A.A) — Say- lav âya eclisleri içtima devrelerini bitirmişlerdi; Baş- bakan bay Tataresko kralın beyannemesini okumuştur. Bu beyannamede? ök u esere tereddüt: olunması lâzım geldiği bildi- rilmektedir, Uluslar İli irem a ralipdl verilen bir el “ile İla ire siyasal ıştır. ie ne cevap vereceğini — Almanyanın. uluslar kurumu konse- yinde alınan kararlar protesto eden notası hariciye bakan- e ön) siena “Rus misafirler Orkestra sefi beli mem- nun görünüyor "Türk senfonik orkestrası büyük muvaffakiyetler Almanyanın Protestosu Nota, Fransada eyi karşılanmadı Frausanın Almanyaya vereceği ce- akla e kurum verdiği mahafilinde gayri mü- merakla gösterdi — İdare etmete olduğum orkestradan ziyadesile mem- dost Tür- dır. Hepsi: rı me: ziyyet, kabiliyet ve Ea vardır. Bunları idare büyük bir k duyduğum ağn için sa- mimi” arı li vi 'kestra son deki ll) or- kestra bakımından O gayet — Dew cü , sahifide— Sümerbank i Ilk çalışma yılına âlt rapor hazırdır Bütün fabrikalar ve imalâtı, seri bir inkişafa me z ( Hususi ) — idare meclisi- bbakl ii umumi hey'etine verdiği ilk çalışma yılına ait ti retin mahsulü olara surette sanayi istihsali ve bu meyanda bilhassa fabri- . ar — imalâtı seri bir in- a mazhar olmuştur.) Hanimin Banka idare meclisinin Be çalışma yılı hakkında hey umumiyenin yarın toplantıya Tk Be memleket işlerinin bir senelik izi etrafında vermekte olduğu malümat, yukarıda işaret edilen husu- sun > yıl içindede ay- i kuv ve emniyetle ta- bakkuk vekili olduğunu gös- termektedir. Filhakika devlet sanayi iş- lerinde olduğu kadar hususi sanayi işle ind de seri bir olan lu i taraftan beş yıllık sanayi rogramı tatbik edilirken diğer taraftan da milli sa- ayi hem tevsiler hem de imalât (oartmalarile umumi buhran içinde bir — genişlemesi göstermi Diğer ti araftük Sümerbank fabrikalarının milli ökonomi- nin ayni branşlarındaki bis yil Sek konoi omideki tarunun mil i u xiyade Bay Tataresko dikkate şayan bir seviyeye mazhar oldu lal K il Sümer bankın bez en biri ükseleceğini m kabul şi kte mutabıktı Banka idare melik rapo- runa göre, Sümerbank fab- rikaları mamulâtının umumi yıl gibi tahakkuk ettirmiştir. ..———— « Fransız Eski mubaripleri Napoli'ye geldiler ten Napoli 20 (A.A) — 1500 eski Fransız mubaribi Ro- ma'dan buraya gelmişler ve ğa İtalyan © erkânı harb © arkadaşları Mall hararetle karşı- lanmışlardır. Aslı yok Ankara 20 & p — An kara'da bir tayyare mektebi üçin ve bu mak- satla müallimler çi hakkındaki haber doğru değildir. Gelmiş wi mual- limler Türk Kuşu mu için getirilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: