21 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

21 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AŞ A (Ulusal Birlik) 21 Nisan 99$ NY VV. F. H. Van Der Zee & Co. DEUTSCHE bem vi “MOREA,, halı limanımizda olu; 18 Misal kadar Anvers, Rotterdam, mburg ve Bremen için Ha yük ala: asar DELOS " vapuru 30 ni- caktır. ARMEMENT H. SCHULDT MBURG p NORBURG » vapuru 24 nisanda al SALA Gİ Rotterdam ve Hamburg için yük alacaktır. DEN e MIDDELHAV- MD. diği SPANKE- Dz MCZMAEDN » vapuru 17 rine: 107 Hayfa, TUUDRIy ZIR/.AT BAN kADI BiRIiKTİREN DAHAT-EDER Türkiye Ziraat bankası Izmir şubesinden : 15-4-935 a yim ile ihaleleri lacağ j Taçık) 25-3- 935 ie Eye e Ulusal;Birlik (4-4. OüSideiMLRi lu ve 9-4-935 2 ni Öğe sir gazetelerinde ilân edilen Yu- nanlı emvalinin ihaleleri 24-4-935 tarihine temdit edil- miştir. Satış gayri mübadil yala ve ya peşin para ile nakden yap xe” Kiymeti muhammenesi ikibin lira yali daha ziyade olaj ii ir. Ma- an emvalin ihalei kat” iyeleii on ln satıldığı ei ait Dev gi N evlet esim ve sair bütün masraflar müşteriye siktir İ yedi baçuk teminelrile birle ihale günü dü de Ziraat bankasına müracaatları. İzmir milli emlâk müdürlü- ğünden: Kemeraltı c. 302 eski . İri no. lu dükkân 300 Göztepe mısırlı c. 426 e 4 taj no. lu hane 50 » akgöz 6. 4 no.lu Ni 60 Tepecikjkemer polis karakolu'arkasında dns no.lu ahır 70 e karşıyaka c. 61 eski no.lu bara 55 Buca paradiso emi c. 1l eski 6İ “aj no, . sr 10 Karşıyaka alaybey yalı c. 227 eski 223 taj ia ve üne 2 e bahçesi a yazılı rn bir senelik icarlar 354. 935 perşembe günü saat 14 ihale konulmuştur. Taliplerin 0 saatta milli emlâk müdürlüğüne müracaatları. 101 Dieppe ve ec limanlarına yük ESA Hayfa içi: ki yolcul, elele SERVİCE DIRECT DANUİ TUNA HATTI ATID , vapuru 16 sanda bekleniyor, Gi Bratislava, Viyana için doğru yük tir. THE e AMİR i ka 0» KE Taze temiz ucuz ilâç Her türlü tuvalet çeşitleri sı Limitet vapur acentası n, im kor- e Cendeli Hai in The ağ im Ltd. OKSFORD ,, vapuru nisan “başlangıcında Londra ve Anversten gelip e bulunacak ve ayni man. ondra ve Hull için ai ei. “ ROUMELIAN , —— 10 nisanda Liverpool Svvenseadan gelip ge caktır. “RUNO ,, vapuru nisan Hull ve tahliyede ye ve ayni zamanda ondra ve Hull için yük lie; Deutsache Levante Linie “DE » vapur zerine mes'uliyet vapurların isimi Kek ei ren” kabul e Olivier ve şürekâ-| Fratelli Sperco > Mi ROYAL HALADA KUM YASI ULYSSES ,, vapuru 13 N da doğra il a yaş Rotterdam, Amsterdam ve Hulki için yük caktır. “* HERME: sanda ma pa a yükünü östence limanları vapuru 16 nisa; boşalttıktan sonra Pa Varna ve Ki iin yük alacaktır. “ STELLA ,, vapuru 2i nisanda gelip | mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambur: rg lımanları için yük alacaktır. “ HERMES ,, vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg anlari için yük alacaktır. SVENSKA ORİENT e SMALAND ,, motörü 14 nisanda Rotterdam, Ham Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, İli v ve e cektir. Rotterda am, Ham nhage, İka Gdynia, Goteburg, Oslo ve le navya limanlarına hareket edecektir. SERVICE MARITIM ROUMANİ Garbi Akdeniz için ayda bir Ri sefer ALBA JULYA ,, vapuru 1 mayıs a gelip 2 mayısta Mal, Cenova, Marsilya ve Barselona iie edecektir. “ PELEŞ , vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul eder. NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE Izmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer “ RINOS, vim 30 nisanda doğru İzmirden Nevyork için yük alaca Öksürenler! Mut- laka (Okamentol)i öksürük şekerle:| rini tecrübe edi Ve Pürjen Şahapın n üstün bir müs hil şekeri olduğu» a0 nu unutmayınız. a Kuvvetli müshil istiyenler Şahap Sıhhat (o sürgün haplarim Maruf ecza depolarından ve eczanelerden arasınlar. Satılık Piyano Alman marka her şeyi sağlam kuyruklu bir pi- ay yili fiatla satılık- a arzu edenler her gün sabahdan akşama ka- dar ULUSAL BİRLİK caat etmelidirler. EK A A ME Kitaplarınıza Güzel Bir Cilt, Hatıralarınıza Şık Bir Albüm, e sair Gilt İşleri Yaptır- Isterseniz : YEN: KAVAFLAR » Çarşısında 34 Numarada Sp H » N .. : “EXM İN Yapa ba- amdi uz et -- Ali Rıza -- limanımızda olup k, 2 Mücellithanesine uğrayınız. -ladelfiya ve İli Sıhhat Eczanesi yük alamaktadır. Başturak No: 37 Satılık Motör mke — ve ; © beygir inin lilee alı anılmış için ik alacaktır. york i için yük alacaktır. liyet kabul edilmi | beğ pe MINSTER ,, eee Geliş tarihleri ve vapur- Birinci kedi telefon in ğe za re e. 2007 - 2008 nilân 19 mayısta bekieiitir, Ni ların isimleri üzerine mes'u- Hamiş: apar ve tarihlerindeki değişikliklerden Acente mes'uliyet kabul etmez. Fazla tafsilât için e Kordonda !Tahmil ve Tahliye şirketi binası arkasında Fratelli Sperco haşere müracaa edilmesi rica olunur. Telefon: 2005 - 266 t al | in! Lİ zmır yün mensucatı; İğ . . a Türk Anonim şirketi: Bu müesse iki yüzğbin lira sermaye ile eşekkül etmiş ve Di Oryental Karpet Manu; akçör ers Limited (Şark halı) şirketine ait İzmirde #Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın teşkilât ve tesisat ve rihinden itibareı Elli Her nevi yün iplikleri, kumaş, batta- çorap imal edilecektir. Mamulâtın emsa- ine be #ijkiyei ki tarafta takdir ve kabul ediliniştir. Bu”mamulât Peştemaleılar başında eski Orozdibak salindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- a içinde yapılmaktadır. Posta kutusu: 12 en gri İzmir —Alsanca| arası m. m TT ümer Ban Fabrikaları mmamulâtı Yerli malların en iyisi, en sağla- mı, en ucuzu en güzeli Hereke kumaşları Fesane kumaşları Beykoz kunduraları Bakırköy bezleri Sümer Bank yerli mallar pazar Izmir şubesinde bulursunuz Hamza Rüstem fotoğrafhane ve i fotoğraf malzeme mağazası Rüstem beyin foto; anesi, İzmirde en iyi fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir san'at ( ocağıdır. külpeseni. olanlar ada çektirdikleri | fotokraf- dan me kalmışlı Hi tem beyin, gres malremesi satan gazası da ve m yen ince zevklerine öl vi çeşit malları, fotoğraf o makinelerini lr mile. Bir zıyaret her şeyi ispata kâfidir. » Başturak caddesi, Refik tl çarşısı)

Bu sayıdan diğer sayfalar: