22 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Reetghabesinden: Çarşısında 34 Numarada -- Ali Rıza -- ücellitkanesine uğrayınız. EN > İstanbul ve Irakya Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi Sermayesi3,000,000Türk lirası İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30—40 Izmir Keti darlığına iye! vergi borcundan ötür e haczedilen Ahmet ağa mah kâin 11, 5 yeni ü hsili esine y 13 sayılı imi sadi 13, (Ulusal Izmir Emrazı sariye hastanesi Has in 2000 kilo şeker açık eksiltme ile satı Gil i “ nba “İsteklilerin ördü görmek üzere her gün leri Kepir kat'i ihale günü olan 12-5-9 pazar günü saat İl e Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyo: * YEN: KAVAFLAR * | müracaatlar 2-127 1149 emval "yasasına çarşı- ki tarihi ünidhü itibaren yirmi bir gün salddötle, sıklığı çıkarıldı- ) —— (Tayyare Piyangosu 19 uncu Tertip Bi- letleri Satılıyor.. ” Büyüklkramiye 25000 lira Mü kâfütmm 120000 lira m O BE m Olivier ve şürekâ- sı Limitet vapur acentası Cendeli Han. Birinci kor- dön. Tel. 2 22 Nisan 935 Fratelli Sperco Vapur iie ROYAL NEERLANDAİS KUMPANY “ ULYSSES ,, vapuru 13 Nisanda doğru ok yox Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. “ HERMES ,, vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü boşalttıktan sonra Köstence limanları için yük alacaktır. “ STELLA ,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. “ HERMES ,, vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. ei Varna ve VENSKA ORİENT LİNİ “SMALAND ,, motörü 14 nisanda emi. Hambur: Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve an navya limanlarına hareket edecektir. LAND ,, motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, enhage, Dantzıg, Gdynia, aker Oslo ve Iskandi- nlarına hareket edec: SERVICE MA GECM 'ROUM MAN Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer BA JULYA , vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. PELEŞ ,, vapuru 26 mayısta gelip gi mayısta Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecekti Yolcu ve yük kabul eder. lere? NAVIGATION CO. OF GRECE Izmir arasinda aylık muntazam sefer NOS, bala 30 nisanda doğru İzmirden Nevyork için yük alacaktır. Hamiş: ilândaki mii mine değişikliklerden Acente mes'uliyet kabul Fe EUN m kine “Kardonda Mn ve rai ii naz lima: yem rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 BiRiKTiREN RAHAT-EDER r Anvers, Rott i, amburg ve Bremen için ğından pey ei m) İYİ er ame The Ellernian "Lines" Ltd. ük alacaktır. mine müracaatlar UNU vapuru nisan “ ALIMN 8 Mayısta reklami ğer, Amer e nda Lon ee Anvers Hanbartan yük çikan AZE TEMİZ UCUZ Gİ am taktır, lani ve i zamanda » vapuru 13 ma- ||A Londra ve Hal için yük sta bekleniyor, 16 ma ıla alacaktır. i vers, Rotterdam, “ ALGEERİA| vapuru ürg ve Bremen için . , başl “ Li k alacaktır. Her türlü tuvalet çeşitleri pala e in RMEMENT H. SCHULDT z AYRİ HAMBU 11 e “ NORB ÜRG sapa 97 Hamdi Nüzhet Deutsache Levante Linie isanda bekleniyor, Anvers, k “ANGORO,, vapuru 2 otterdam ve Hamburg için Sıhhat Eczanesi nisanda Hamburg, Bremen ik alacaktır. ve Anversten beklenmek- : “HANSBU URG , vapuru 2 Baştürak No: 37 tedir. N gana e Hamburg Not: Vurut tarihleri ve o. çıkara- i mmm WE ig) vapurların isimleri üzerine taktır. m DOKTOR değen mes'uliyet E ExPONT STEAMSHİP| York için yük alacaktır. : kabul edilm PORATION Geliş tarihleri ve vapur Ali Agâh KEDERE b Helğme » vapuru 3 | ların isimleri üzerine mes'u yn amam Öksürenler! Mut yısta bekleniyor, 'k | liyet kabul edilmez. ehassısı İçin yük alacaktır. Kordon, teleton İl “irsi Hüner Sokağı N. 68 laka (Okamentol “ EKSMINSTER ,, vapuru | No. 2007 - 2008 Telefon 3452 öksürük şekerle NX rini tecrübe edimi >— A > 5 B Ve Pürjen Şahapın| Sai en üstün bir müs-j (0) — hil şekeri olduğu:| nu unutmayınız. ıde arasınlar, ME a Ba Satılık Tipe © Yy) Alm ka her şeyi sağlam le ii bir pi- yanan fiatla satılık- gi Almak arzu edenler her gün sabahdan akşama ka- ar SAİ BİRLİK nr idarehanesine mü- caat etmelidirler. Satlık Motör ki di - ze) imei lee im bir motör satılıktı e. Talipler rin idareha; nemi müraca atlanilân olun Ml İzmir yün mensucatı Türk Anonim şirketi ü k A şirketi Bu iki yüz$bin dike etmiş ve e Di Oryental Karpet Manu- fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait İzmirde SHalk TA kumaş fabrikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilât ve tesisat"ve müs- tahdimini ile ebe ii 1 kânunusani 1935 ta- rihinden itibaren yeni şirket tarafından ye mektedir. Her nevi yün iplikleri, kümüş, * batia, lira sermaye ile Telgraf adresi: İzmir -Alsancak Telefon oumarası 2432 ve 3564 KKK ULAK .. ümer Bank.— Fabrikaları mamulâtı Yerli malların en iyisi, en sağla- mı, en ucuzu en güzeli Hereke kumaşları Fesane kumaşları Beykoz kunduraları Bakırköy bezleri Sümer Bank yerli mallar pazar İzmir şubesinde bulursunuz Hamza Rüstem fotoğrafhane ve fotoğraf malzeme mağazası Hamza Rüstem beyi afhanesi, | aça en iyi fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir san'at ocağıdır. En müşkülpesent olanlar va urada kei fotokraf- lardan Hamza Rüstem ie erke malremüsi satan ma Zazası da muhterem müşterilerinin Oince zevklerine göre lr Geek mdkisalım lame el dır, Bir zıyaret her şeyi ispata kâfidir (İzmir - Başturak slk, Refik bey çarşısı)

Bu sayıdan diğer sayfalar: