22 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4

22 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Nısan 985 (Ulusal Birlik) “2. Toşef, yeni kabineyi teşkile muvaftak lu. büyük rütbli 40 bi tardedildi SON TELGRAFLAR Bulgaistilii'i iç durumu çok karışık bir haldedir Iki Bulgar zabiti, Elen hududlarına iltica ettiler. Tard olunan büyük rütbedeki zabitan arasında kralın eski yaveri de var Istanbul 22 ( Hususi ) — Selânikten haber veriliyor: Bulgar Kralının bir emirnamesile büyük rütbedeki Bulgar zabitlerinden 40 kişinin askerlikten koğuldu- gunu, dün Elen mülâzimi haber n haberler, le tesis etmek yn iltica eden iki Bulgar sekerlikten tardolunan zabitlerin, dik- tediklerini ve Bulgaristanda iç durumun çok karışık bir halde bulunduğunu bildir. mektedir 'Ta iolimay zabitler arasında general Grazofski ile Kralın sabık yaveri miralay Dragecnof di Sofya 21 (A.A) — Bay Pp Reis vekili Bay Nari ei bütçe encümeni ba- kanı Bay Şeref Ösken ile hi kal umum müdür- leri, poe umum müdürü, İkonomi bakanlığı ve Türk- ofis ileri gelenleri hazır bu- lardi Ankara, 2 (â.â — Bu 4 Gkde bir kabul resmi yapıl- mıştır, Yeni Krallar Ankara 22 ( Hususi ) — Londradan haber veriliyor: Haydar: pe ” Nizami ile diğer üç Hind Mihracesinin İngiltere fbükâmetince Kral ilân edilecekleri söyleniyor. Italyan Mekteb gemisi Berut'te Berut'te bir hafta Okala- caktır. Nüfusumuz 18 milyonu buluyor Istanbul — Genel nüfus sa- inde biri başkalaril in günden öldürmüştür. Kaldırılan İhtisas e mim Istanbul — Kars, e Ml ihti mah meleri lâğvedilmiştir. bir oyun ara a vardır. Toşef yeni kabineyi teşkile Çirkin haklı Ankara med a Şu yazıyı neş- redi; Dün gelen Istanbul ga- zeteleri iş çok çirkin ve çok yüz kızartıcı bir haber getirdiler, Istanbulda üç o- yun amak üzere gelmiş olan Viyananın Libertas ta- kımı Fenerbahçe ynadı- ğı son oyunda yargıç ( ha kem) bir Türk olduğu hald. ve yargıca r maç El karakola gitmeğe mecbur kalmışlardır. Spor ahlakı ve © sporcu soğuk kanlılığı üzerinde çok şeyler yazılmıştır. Ne yazık ki bunca yazıların sporcula- & e 5 E m g $ 2 rgi ca, (usullere) spor Alie kulak — olan veya ında bunları Sümerbank —Baştarafı birinci sahifede— bakanı bay Celâl meri e vermiştir. Bütçe encümeni başkanı bay Matta ie ei tey ökonomi ba; dirkâr sözlerile bitmiş olan bu toplantıya aid müzakerat safahatı yarın bildirilecektir. ankın z tiişlediğti ili” Hakknda Ni muvaffak olmuştur. Mumaileyh kayabaşı deruhte başlıca sre şunlai etmiştir, Diğer General Atanasof içeri Dimitri Kef maliye bakanı, bay Yorgi Kümeleriiif dışarı işleri bakanı. A.A) — Yeni rm bay Toşef en Sofya 21 etmiş olduğu hüküm. mış olan gerek dahili > ie Mumaileyh di * -—Geriye Fina yokt Sofya hadise Ulus gazetesinin hücumu i Topraklarımızda bundan sonra böy- le bir hadise el istemiyoruz kadar sinelerin bir sp un unutacak emredemiyen bu büyük sonia üzerinde li hoş göri davrandık. lella; 1DIZ öle sallan işliyen sporcularımı- za çok hafif cezalar di. Ve bu cezaların çoğu, sure- sinden (müddetinden) önce mi Bu şekilde bir spor yeri men klepe için zararlı olduğunu ve bu te ünüşün vakit kaybedilme- den değişmesi için herçareye başvurmak. gereğinde artık şüphe etmemeliyiz. Spor bir terbiye işidir. Bunun dışın- da yaşama hakkı yoktur. Yenmeği istiyen sporcu, ye- nilmeği de ancak çok çalış- mak için z alma vası- Bi ma törenine ( âdabı per uymıyan bir ya- banilik! Day: e yemiş olarak mem- leketine gönderdiğimiz bir yabancı sporcunun ülkemiz için ne kötü bir propagan- Ni olacağını düsünerek uluslarına m işledikleri suçtan dolayı dayak atanlar üzülüyorlar ri vi eliyiz, Bildiğimiz birşey varsa bu “m hâdisenin örükiüz edil- mesi ve > ortaya örne! ani ek olacak şekilde min lü- mudur. Hoşgörürlük suçun görmek istemiyoruz.,, bun rensiplere teb'iyet beki gerek harici ve ayni yol takip edeceğini söyle- 21 (A.A)— pir bs kumandanı general Tza- nef milli iktisat bakanlığına gel ir. m Litvanya hududuna as- rdır bakanı, senemi Tzonef Sü 19 sene evvel açıl bamuk ? Amerika piyasası Yükseldi Fakat buna rağmen, bu bü- Alâkadar ki ği &©-| yük servetten bugün eser — haberleri göre, pa uk z ktur. Zira Müteveffanın iatları t Fransız Lond Tayyareciletinin |Şehri bir 1 feci ölümü Kale limanından kalkarak uçuş talim vi re üç Fransız deni: tayyai Baka epey yükseldikten Sonra feni üti a ya Tayyarecilerin açılmadığından her üçü feci bir surette düş- müğ ve parçala BEŞE 2 e m — — Milyonlar Acaba ne oldu? Holivut , un en meşhur ni piyes gi Rezinald Barkley, on beş ant) alin: daki eseri tn sekilerek Avrupa ve Amerikada bü- yük bir rağbet kazanmıştı. ve simi tasarrufu n bir adam olduğu için ee pr ısraf et- memiş ve ünasebetle büyük bir Le toplamıştı. da evvelki haftaya nisbetle epey vey miştir. Pamuk piyasası üç hafta şe üni çini de- ece ir suküta maruz arşılık (o göster- sebeple halen bulu- stoklarının yüzde "daküme Na elinde si ka mişle edir, Bu yl cer A nan pam Pokaanı e bir aldi nerede bulundu- ri dair bir bankanın def- var “a livut im geye mubharririn bir e kur- n ma inni etti- . Eş akta, vefi » bü i. alm” Ri dır. Barkey'in yüz milyon do- lar kei nakdi oldu- ğu söyleniy mille, idrakine: kadar Brezilyada galan son ha- berlere göre, bu seneki Pa- muk rekoltesi, yüzde 30 nis- betinde zarar görmüştür. Amerika hüküme li 1 nüz belli değildir. Almanya ker tahşid ediyor Istanbul — Litvanya ha- riciye nazırı gazetecilere va- ki beyanatında; Almanyanın Litvanyı una asker tahşid ettiğini söylemiştir. enizelos Korkusundan zırhlı ek giyormuş üyük oteline inmiştir. kendisine suikasd ğından son gu için Milanodan zırhlı bir gömlek tedarik etmiş ve se- yahata çıktığı dakikadan itibaren bu gömleği giymiş- tir, Şehir Korülüayı | Şehir korultayı dün öğle- den sonra toplandı. Eski zabıt okunduktan sonra, en- cümenlerden gelen mazba- taların Oy tına geçil- di. Bundan sonra Karşıya kada Bereli inneke yeni bir mahalle teşkili ile adının ( Yeşil Yurd ) veya ( Yeşil hi veri ) konulması dileği okun ve tai bura- nın belediye hududu hari- — . > uğunu, binaenaley! ir karar arilmiye. ii ie İeini Başkan bu yerin hudud e ME e bildirdi. Net cede burada bir (o mahal ile yaplmas a li Isim işi de encümenine havale memurlarından bay Hamdi hakkındaki mazbata okun- du. Üyelerden bay Ha; söz alarak bu kararın kabul edildiği aşil hali az ri e elmediğin has: derini ve 5 İttağe n de yardım ödün üye ie “gibi ge er diledi, A i.i bii nl İ Baştarafı 1 ; drada yap CN resmi binlerce SÜ” dl çay, konser ve 7.” Kaforlar verilecekti J İn gi Der yali yeli çilerle Ingilterepi | et y'etler, ddeleriz e yi inndn hazırlanın yer kiralamakta”" Londra zabıtası ülkelerden gele tetkikten geçir ardan şüpheli $. hemen şehir hari“ maktadır . pe , Şenlikli ler mün* kalabalık göze m halkı fi birinci * ve gine e ön ai i re giden doktor mikten ibaret bif | tahmin acağını k sek düştüğü halde lanıp ölmediğini yorlar ve bunüf. anlamak için dir fabrikası b" / “d 23 Ni Çocuk Haf” Günüdür. fi" ra Sİ | rine ir söylediler. evzu Üzeri çok üyeler söz 7. t verildi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: