23 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Deniz yollarında tenzilâtlı, halk biletlerinin fiatları tes- bit edilmiş ve şehrimiz alâ- | kadarlorına bildirilmiştir.Bi- ie letler 1 mayısta satılacaktır. e ULUSAL e BIRI KS İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir — Salı — 23 Nisan 1935 (Türk kuşu) üyeleri; bugün Ankara'da Tayyare cemiyeti merkezindetoplanacaklar ve derslere başlamak için hazır- (lıklar yapacaklardır. Yıl:2 - No : 418 Telefon : 2776 Fiatı (100) Para 2 Bulgar kralı beyanname neşretti ” ör yi 23 Nisan, bizim için mL osil bir. gündür Muallimler Balkan antantı ökonomik konseyi di” 4 uallım ar sm Türk çocuğu, bugün neş'e | seprcitmyer Konsey başkanı be- Ankara 22 (A.A) — Bir Tayyare satın alınması için Muallimler arasında başlı- yan teşebbüs ilerlemiştir. içinde hertaraftacıvıldaşıyor e Bütün ilk mektebler talebesi, sabahleyin Cümhuriyet| # meydanında toplanmışlar, Atatürk'ü selâmlamışlardır) yanatta bulundu Ankara müzakereleri Cuma günü Pek yakında ordumuz (MUALLİM) adını taşıyacak bir tayyare kazanacaktır. bitecek. Bir rapor hazırlanıyor Balkan memleketlerine aid Türk kuşu bir banka teşkilini tetkik İ pr a eden bir banka komisyonu, üyeleri bugün Balkan memleketleri ra toplanıyorlar ilanen gele Kuka 23 (A e için gösterilecek ko kuşu m yarın (Bagün)azt lm NN e va 17 de Tayyare cemiyeti umumi Bu ar ilk küşat merkez bianmda e celsesini müteakip kendileri- ne tevdi edilmiş ol; 1k yapılacak hazırlıklar üzerinde tetkike başlamışi lardır e konuşacaklardır. Üye sayısı 8 Gi I 7 yi bulmuştur: ençler ardan münak arasında KR ocalağı karşı en- Bl GE ik Sin iştir. Bu komisyonda gö- | ie ir heves ve coşkunluk wi ii antantı my rüşülen işler, konseyin Ati- 5 Bay li Saka na toplantısındaki kararına Mühendis Ankara, 22 (A.A) — Bal | göre, 10 Nisanda Belgrad : leg dı istişari | a2l2: a mem, etlerinin mü- a Ve talebemiz Mos zi eek ii şavirlerinin iştirakile Belg- kova'd Baz; Hasan Seken kouasy ratta bu mevzular üzerinde Mi naliy 0 YALA kek) ap ve ln veni bulun- , rk mübendis ve talebe- | ajansı muharririne şu malu- Mü yenir lerce i sinden mi b bir grub | matı vermiştir. fkâr edildi, zaten esasları “Konseyin tetkikine tevdi ül a edilmiş olan işle ko kik edilmiş zular olduğu 23 Nisan; Türk ulusu için | gün sevinç eğ ara- ei bu sabah bütün) rında ameli dersler sirdiiğen ki eri sağl için kolaylıkla bir neticeye en mes'ud bir gündür. Ulu- | mızda sıçrıyacak v. kele- İk okullar talebesinden ayrıl-İ sonra Nazilli mensucat fab. Il yi öy ıştır. Mil büyük ve sarsılmaz O ei ileri yn yer ma çe si vin rikasında çalışacaklardır. al kamiyon ayri mel i , o arka kudretini tahakkuk pe cak olan Çocuklarımız, > kar kte Vali Bal Kir Ea ür yea “Mos. : n delegasyon reisi bay mutay, 23 Nisanda açı rının büyükleri ve yurdum. m Dirik'i, Kışlada K gi shil isyonı tant Hariakizin ei de çalı- m Bu sebepledir?ki bu zun en kuvvetli direğidir. e B ami amu- | kova'ya dönmi akici öranmdaki na- | şıyor. mevzu için milli ayni zamanda Çocuk Bunun içindir ki bugün Si ii asimi, Belediye de Gala kil vasıtaları kara, deniz, seksyonların hazırla iş ol- Bin eni kabul edil: | yurdumuzun her d elediye başkanı Bay Beh- ile . | havanakil yasalar sikinde duğu teklifler ve projeler ü- iştir, cuklarımızm eğlenebilmeleri | <<t ÜZ'8, Cümhuriyet Halk | Cemiyeti kongresi | munakaley yapı” | zerinde kolaylıkla müsbet Çocuk demek, bir ulusun | imkânı tam mânâsile temin Partisinde Cümhuriyet Halk Ankara, 22 (A.A) — Türk | lacak teşi ii iy b tkik | ve faydalı neticelere varıla- ümidi, eği ya müstakbel kei artisi Vilâyet idare hey- | tayyare ii ağrein eden münakaler Kökleri RA > Devamı 4 ncü sahifede- istinatgâhı demekdir. Bu anzim olunan program | eti başkanı Yozğad . Say- ar inden v wni o Doğanı, | toplanacaktır. Idam kararları çoğalıy or 1 Mayis şenlikleri Moskovaya bir hey'et gönderdik Hey'etimiz, moskovadan sonra Leningrata da gidecektir ci . Kon; er âsi ve çocuk esirgeme v iki il temsil k eş dördüncü sahifada — 23 Nisan Güneşi bol, ein he? Ta üç Nisan! İliklere canlı mut verensin. Türk çocuğu pan üni p Şiiikedi her yil an! Ey büyük gün, yiz gün ülküye tam Güneşi bol, kokulu, ılık yirmi üç Nisa Papulas'ın oğlu ve karısı bayildılar Mevkuf Papanastasyu ile Katanda- risde korku ve heyecan içinde Atinadan haber veriliyor : Kara çağlar ardından bugün doğdu Kamutay, Harp divanının, general pa sise bilerek benliğine el attı Papulas ve General Kinitis in bir savaşta birleşerek Bayan, Bay Galilei eritti: Yurda saygı yarattı Kara çağlar ardından bugün doğdu Kamutay. Ka a ği . GU verildi, saattan Bayramın kutlu olsun gi İsime Gençlik! kann li e vi ii hi Kafan işlek, kol çelik, armağansın Buduna ralin kurşuna dizilmesi ia Her işte dinç, uyda dinç, dünü hep dinçlik nunen meşruti Ancak, b Yakışırsın Mik uçmağ gibi yu Bayramın kutlu olsun sayın, vevini” gençlik. Ey genç, e önde ME ir Atatürk! Iç kaynakta ola, korkma: önce bir çöldür, Yolda, mil lara yil ürk şark vee mehi muavini tarafından karşılanmışlardır. u iki canavara gün gösterme: vur, öldür. şiddetli bir siyasa takib ede- Misafirler Moskovada 1 Ey Genç ülkü kaynağın: ma Ozi Atatürk. ll endişe ediyorlar, Mayis şenliklerinde bulun Bay Yanf Çınar) R CAVKAYIAR Yiidama mahküm alan G. Papulas| o Averof © hapishanesinde saklar ve sonra Bilali gezeceklerdir. Istanbul 23 ( Hususi ) — mai dördüncü ş sahifede —

Bu sayıdan diğer sayfalar: