23 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

23 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Osmanlıcadan Türkçe- ye Dil Karşılığı No 19 İz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) ili (Alâm ati) | map. Bunlara Ki kib ında sırast ii pr (Mütahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge- a göre, Rekli yazılmış, aka — Kökü milan şekilleri alınmıştır: hüküm, Türkçe “Çek, ürehne — çıplak, yalın (#r) Nu Bürkân — yanardağ, vol- kan (T. Kö. Bürkâni — Volkani Büruz — ortaya ei belirme Büt (sanem) put Büzürk —büyük, ulu 4 asını ai Örn. Sö iile ettim. Bi sını dinle Câbecâ cayi ura- nme yeri edindim. yerye Örnek: Câbecâ ağaçlarla süslenmiş olan ahçede. ta ağaçlarla süslenmiş bahçede ei — cadde (T. Kö) — orun Cali — Bilmez, bilimsiz, acamı, toy Örnü k: 1 — O adam ca- hilin biridir. O adam, bi- limsizin biridir. 2 —Ca > yüzünden bu . Acamı- lik ttoylak) yününden bu hayata düştü; 3— Cahil i ise sl tanısın. Bilmez ise bilmi ğini tanısın. Cehi, cehalet — bilmezlik bilimsizlik Örnek: Cehalet ymm insanın e neler ç bilmezlik yüzünden insanın kar ecabhül etmek — bilmez- ii gelmek enem bilmez gr Örnek Lİ iyi bildiğiniz bu işte ln tecahül edi- yorsunuz, pre? iyi bildiğiniz bu işte neden b emerken geliyorsunuz ( bilmez görü- or. me liner | sunuz Mütecahilâne — bilmezlik: ten gelerek, bilmezlenerek, bilmez görünere| eçhul — 1 bilinmedik, e inconun Örnek: bu işin bilinmedik ne e au connu dans c bilmek Lili — adam önümüze çıktı, yes inconnu kia de: vant nous 2 Pi bellisiz (fr) inconnu, incertai, nek: abe slm bir z bir rtaine) ei incon- nu, ignore Örnek: avukatlıktaki ünü pas ignoree (inconnue) de nous yet —1. e m e ) nu, EN irem il liyet) içindeyi ste dans İinconun Aslı a ayrıca örnekler de konul- Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve ak olan hak, aslı ügüm olan kökünden gelen şekil gibi. ört yanım anlıktır, ipi me, je su- ği e d'obscurite nlığın ilk çağları e Se eş liyet) Vi dir, les premiers hd Uhumanite ente rsif Hab. curite 2 — Tanınmazlık, dir et- re ingnore, etre inc Örnek: tatli işinde öldü ve il est mort igno- re de tout le monde salli üm ellik 1 bili- nen bilinmiyen, (fr.) connu inconnu Örnek: bilinen mii bom ig şi :— gen; co nn 2 geli uk) belgi, ye (£r.) le connu Yin: g — 1 ünlü, (fr.) ce- lebre eli ) Örmek: b: ay... ünlü bir ya- zi pa esi un ecrivain celebre Edis dünyanın ünlü a- demilapiodiğ biridir, Edison est une des celebrites mon- diales 7 — e hut anlamına) her kesçe bilinen, hep bildiği miz, hani şu bildiniz (ir) fameuks nek: Nasrettin Hocanın büldeşi bilinen (hep bildi- ğimiz, hani şu bildiğimiz)an- Fri vu senin anecdöte rettin Hodja EM aruf anlamına) > me (£r.) connu, bien coı ÖR ek: tanınmış > mühendistir, Si ast un nieur connu et 1 nommee, cel Örnek; N in ak şöh- ret, renommee Büyük bir ün EN ka andı. İl a gagne une gran- de celebrite — Tanınmışlık (fr.) re- pan renom : bu adamın köyünde rm. iyi değildir, il s d'üne bonne e ai son village Devamı var (UlusalBirlik) Italya ökonomik buh- randan çok mü- teessirdir Ökonomik buhranının, Ital- ya'da son zamanlarda büyük tesirler yapmağa başladığı, son gelen Roma gazetelerin de el Bu eteler; buhranı n üç ikamesi baş gi Eyyubiye MEN Fsedüddini Şirkâh ile NN | bir suikasi hazırlıyordu» 1 kendisini £ gi i Amerika Gansterleri, Efti- 00 bin dolarını aldıktan sonra kendisini serbest bırakmış- lardır. Eftimos, Havanadan tay- yare ile Nevyorka geçmiş ve keyfiyeti hükümete ha- ber vermiştir. Amerika Em telâştı “Dolarlarımı iste- iy bağırıyor Havana çapulcuları bir zengini dağal ;. kaldırarak 300 bin dolarını aldılar | * Amerika zabıtası, ans ukuk mahkemesi, bütün Pari Erir uyan- dıran yeni bir e a baş- lamiş halley Parisin en ül ailele- rinden birine mensub Mari Lai adında 22 yaşlarında gayet güzel bir kız, çoktan beri sevdiği Anri adındaki Birlik siyasal ga: ündelik im Haydar ed keme Neşriyat müdürü : Ham i Nüzhet Telefon: 2776 Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı bone şartları ; kuruş senelik altı aylı! i ları Resmi ilânlar için: laarif ci iye ilânat bürosuna . müracaat edil- melidir. Hususi ilânlar: o idare- hanede rar aşik Basıldığı yer: ANADOLU matbaası gençle oevlenecekti. Anri, bni yla Zira ıs fevkalâde pi için birkaç defa: Benden ayrılırsan, bey- nine bir kurşun sıkar ve seni öldürürüm. Demişti. Mari'nin bu tehdidi, Anri- yi kendisinden daha fazla soğutmuş ve onunla evlen- girişi hususundaki ka ara- musir kalmasını intac selemillir ea bundan onbeş gün evvel Pari ğ- yük Katedral, kilisesine ge- en iki genç, rahibin huzu- ipi koi ve bir daha birleşmemek ü; birbirlerinden irin Pariste tuhaf bir dava Nişanlısını ölümle korkutuyordu Katedral Rahibi, böyle bir hâdiseye ilkdefa raetladığı nden e ri kalmış! le bir hâdise ile karşılaştı- — Devamı 3 üncü sahifide— mmm lke Smmm Si, terlere verilen dolarların nu- maralarını zaptetmiş bulundu” gu içi malar işi yakalanmış ve tevkif edilmiştir. Amerika e parala- nı asayişi t edemiyen kölumkien ikm İrt ile ek al n yük- birlerine Em Rahib, Anriye — Mari Luiyi zevce ola- rak kabul eder misim? Diye sorunca, Anri: — Hayır!.. Cevabını vermiş ve bu ce- 9 ai kilise altüst » Mari yere düşerek si rahib, ilkdefa böy- Radyum Istihsal edecek yeni bir makine kovada yakında ikmal edilmiş bulunaca| yet mühim bir zırlanmaktadır. Bu makin ile radyum istihsal luke B olan ga- makine mi tır. Bu same ği ra yum istihsal en büyü! makine biri ri olacak- » Yeni mıkna: a iğnesi 15 e Ledadak kadar kuvvetlidir. i derdini arp epeyce devam etti. | dinarla bir de mektub gön- ve tedrici surette eyer Salâheddin, mevcut Mısır | deriyor ve yn dua- tehlikeli hiz raddı © | gemilerinden de istifade ede- | ler ediyor. ğini yazdıktan sonra, Roma- ibe mec- ein e aman Mısır daki tiyatrolar, 1926 yılın- | bur kaldı. Halbuki Eyle ta- topraklarından kovulmuştu.. da 127 milyon liret hasılât | rafında da düşman vardı. Bu ii ayi üyordu: yaparken varidatın, © arada Kahireden bir deve — İç bastırdım sile eksile yedi yıl (içinde Kii geldi : İS ir dum. Şim- yarı-yarıya indiğini bi uu kârvan baştan şi di 'de iciiat zamanı elli alin, buhranın ne dereceye al eşya, hediyeler Jun dö k parlak kadar ilerlediğini gösteren | saire ile doluydu. Bun a Meka SOR ME şeyine delil olduğunu kay- ie life Adıd Salâhaddine yol- mektedirler. ıştı. Halife, bir milyon © Hata ve e la a lerile işaret ediyordu, Mısır, ndi ordusuna bile bu ka- dar bi ii istikbal yap- mamıştı. Birkaç gün sonra Mısır- da çok mühim bir (hâdise geçti: Şaver, isigi sabrın sonu- a gelmi, Kendi evinde ZI aralarla toplamış- . Kapıdaki uşaklar, etrafı e ilm rdı, ye mt ki i ge niş ve — ri mırdı. Bütün ze! lâkatı ile anlatıyordu. ğerleri bii m irene Mi ilini) Thk ara bu, Mısır için bir şerefsizliktir. Yarın ö- bür mezhebimize de be 3 ZI ami yn ünden kur- r gün taarruz decebiei Şam Atabeyi ve gönderdiği adamlar, kâmilen Bağdad li ayl deri öm yi genini gi “Dedi. Biri cev. erdi: — Siz söyleyin, ona göre kol onuşal alım. Şaver, sesini bi ve: — Ben - dedi - birşey düşünüyorum. Maruf o lursak çok mi dir. -— edi. e ünüz? — Yeni Veziri öldürmek! muş, son pr Bu sırada 8 yükseldi : —Bunu yap rini dikerek kabzesini Ül yürüdü: Li — Ne dedin dedin ? — Ben köpek Köpek ol 4 den evvel sen “gi çünkü babamsi ise Mısırlıların mez.. Delikanlı Kö vaziyette bunu” yavaş yavaş yordu. başka memlek? ihracat ta di > si ğ ET Elie ire bei mali — Evet?. Bi ların eriyene çi sarsı- caktır. — İyi, fakat bu vazifeyi üstüne bin alacak?. — Na bir plân düşünü- yorsun ya Şaverl. — Bir ziyafet tertip ede- rek onu çağırma! ve, ya zihirle, ya hançerle geber- di iğ ortadan kal- o ölü, fakat © yanında biraderi ve yeğeni Salâhad- dinle gelirse?. Ayni kararı onlara da tey. etmek sök. “kati ii ve metin. Mel yi 0 eski Vezirin aklını boz-

Bu sayıdan diğer sayfalar: