23 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

23 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife $ (Ulusa! Birlik) 23 Nisan 93$ TURKIYE gr 19 uncu Tertip B Tayyare Ee letleri Satılıyor. Büyüklkramiye 25000 lira m Mü kâfatamı 20000 lira acentası Deutsache “ ANGORO, nisanda Hambur, No bi Vurut tarihleri vapurların BiRiKTiREN kabul edilmez. ie Han. Birinci kor- Tel A Ellerman Lili Lt Z « | Cop Olivier ve şürekâ- sı Limitet vapur 2443 d. “RUNU, vapuru nisan sonunda Londra, ve Anvers- ten gelip tahliyede bu lunaca & ayni zamanda Londra ve Hull için yük alacaktır. “ ALGEERLAN , vapuru mayıs Bakis Liverpool Svvenseadan beklenmekte- dir. Levante Linie vapuru 25 Bremen , Anversten bekleniek- ve isimleri üzerine mes'uliyet RAHAT-EDER İzmir öö serin öen demeye ; İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre haczedilen Alsan Hacı Bekir sokağında kâin 63 Öksürenler! Mut laka (Okamentol)| öksürük rini tecrübe Pariste tuhaf bir dava şekerle: edi. -Başı 2 inci sahifede — Diz.. Pari Blm KE ri ev tarihi ilândan itibaren yirmi birgün müddetle sa- kendisile evlenmekten dentiz me lil bim sürmek re Fer pey tahsilât kalemine müracaatları. 1102 Istanbul ve 1 rakya Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi Sermayesi3,000,000Türk lirası İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30—40 ÖZ AR, na eylediği Mariden korka- rak vi” G içinde kiliseden eli itmiştir. Mai yan şimdi Paris hu- kuk mahkemesine müracaat a, Hi ulunuyor. Anri ağ için mahkemeye gel- iye tedir, n Paris, bu davanı lk alâkadar seki tadır. aze temiz ucuz pi ılâ nu unutmayınız. VWV.F. H. Van ç Ear idi j ig uvvetli müshil Der Zee Her türlü tuvalet çeşitleri Setiyenilik / İMAR & H > N 11 h Sıhhat © sürgün DEUTSCHE LEVANTE LINİE amdi uz et haplarını Maruf fe m Sıhhat Eczanesi Gi k Anvers, Rotterdam, Başturak No: 37 Hamburg ve Bremen yük alacaktır. Kal “ ALIMNIA , vapuru 8 DOKTOR” | Satılık Piyano ve aim a O Ali Agâh Kitaplarınıza Güzel Bir Alman marka ber şeyi caktır. Çocuk fjastalıkları Cilt, Hatıralarınıza Şık sağlam kuyruklu bir pi- “ARDA 5 vapuvu 13 ma ehassısı ir Albüm, Ve'eair yanosehven fiatla satılık- yasta bekleniyor 16 mayısa İğ “inci Beyler Sokağı N. 68 tar. p kadar Anvers, Rotterdam, m. 3452 Gilt. İşleri kpa mak arzu edenler her Dn ri ve Bremen için ve isterseniz : ün kababdla akşama ka- alacaktır, * YEN: KAVAFLAR « d THE EXPO 5T SIRAMSHİP ar ULUSAL BİRLİK ARMEMENT H. SCHULDT CO! PORATION Çarşısında 34 Numarada gazetesi idarehanesine mü- i “NORBURG RG “ EKSELSIOR , vapnru3 | - - Ali Rıza -- tmelidirler n Vapuru 27 nisanda bekleniyor, Anvers, dam ve Hamburg için mayısta bekleniyor, Nevyork için yük alacaktır. Mücellithanesine uğrayınız. Satılık Motör Fratelli Sperco Vapur Acentası ROYAL ii m ru M “ ULYSI yi u İ3 Nisa alta, Anvers, Rotterdam, ld ln ve si için yök alacaktır, “HE S , vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları Di yük alacaktır. “ STELLA , vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambu: urg İımanları için yük alacaktır. “ HERMES ,, vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Ha mburg limanları için yük alacaktır. VENSKA ORİENT LİN eği < dile motörü 14 nisanda Rotterdam, Ham enhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Ta. ve ai navya limanlarına hareket edecektir. Fiasiya AND ,, motörü 2 mayısta Rotterda m, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, here Oslo ve Iskandi- navya aa hareket edecekti ERVICE MARITIM 'ROUMAN Garbi ve için ayda bir muntazam sefer “ ALBA JUL » vapuru İ mayısta gelip 2 mayısta Malta, iy” Mer ve Barselon. na hareket edecektir. “PELEŞ> ru mayı 2 mayısta Malta, abul eder. ATIONAL NAVIGATION CO. OF emi ECE Izmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer “RINOS , > uru 30 nisanda doğru ile Nevyork için yük alac. Hami miş: nl hareket tarihlerindeki değişikliklerden Acente mes'uliyet kabul etmez. Fazla tafsilât için ikinci Kordonda “Tahmil ve Tahliye >Türk Anonim şirketi: şirketi binası arkasında Fratelli re a müracaa edilmesi li Telefon: 2004 - 2005 - 2663 rica olunur. e —İ zmir yün mensucatı? Bu müessese, iki yüzğbin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve Di Oryental Karpet Mamur: takçörers Limited (Şark bah) şirketine ait İzmirdı #Halkapınardaki kumaş fabrikası satın almıştır. Fabrika bi mektedir. Her nevi yn ileri a” mamulât Peştemaleılar başında eski O) İrinlimdz ki sergide teşhir edilmekte ve kik b. rika içinde yapılmaktadır. Posta kutusu: 127 Ee adresi: ie ii on oumarası mr MAMA Sümer Bank— Fabrikaları mamulâtı Yerli malların en iyisi, en sağla- mı, en ucuzu en güzeli Hereke kumaşları Fesane kumaşları Beykoz kunduraları Bakırköy bezleri Sümer Bank yerli mallar pazarı İzmir şubesinde bulursunuz EE Li : E 1 yük alacaktır. v EKSMINSTER ,, vapuru debileri Hliyile kils'o eygir kuvvetinde is *“ HANSBURG ,, vapuru 2. | 19 mayısta bekleniyor: Ner- iyet kabul edi AZE. zi ) m mizi le- mayısta bekleniyor; Hamburg york için yük alataktır. Kördon, çelik rin İğ rehane enine rağ ve Anversten yük çıkara- Geliş tarihleri ve vapur- ' No. 2007 - 2008 tlarıilân ol Hamza Rüstem fotoğrafhane ve y RED malzeme mağazası Tamza Rüstem beyin fotoğrafhanesi, fg çekmekle şöhret bulan bi Yat“ “odüğ müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri lardan memnun eg Hamza Rüstem beyin, fotoğraj < malyemesi satan ma- da muhterem müşterilerinin İzmirde “en ye ıdır. fotokraj- hâfidik. - Başturak di Refik: bey çarşinı)

Bu sayıdan diğer sayfalar: