23 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4

23 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vie e Mİ 23 Nısan 935 (Ulusal Birlik) .— / z Yamanlar suyu Kordol” 5 e pe! Çi e Sy. FP AR Mütaahhit her gör yüzl Tramvaylarımf i Z | L a verecek rı sökülüj”” ee da baş gösteren tehlikeli durum devam ediyer Kral Boris, Bulgar Ulusuna hita- ben bir beyanname neşretti Yakın bir istikbalde yeni bir temel yasası tanzim edileceği vaddolunuyor. Bulgar komitecileri baş kaldırmak istiyorlar kete gelmişlerdir. Toşef kabinesi, dün gece toplanmış Istanbul 23 Bulgaristanı Diktatörlüğe sürüklemek endişe eden hükümet, şiddetli tedbirler tahrikâtından almak niyetinde Son gelen haberli etmek istiyen komiteciler de 23 Nisan bizim için zika ai marşı o Bundan talebenin işti- marşı sonra bütün ile (o cumhuriyet Ğİ ia dai sonra Vali mektebi tale- Türkân'ın m Vali eneral Kâzim ik cev verdi. Söylevlei bittikten sonra bütün okullar adına Atatürk'ün heykeline ( iki çelenk kondu. Bu çelenkler- den biri, Misakı Milli me o Hakimiyeti Milliye mekte- bince hazırlanmıştı. Canlı Çelenk heykelde dururken bütün talebe tara- fından heykel şer şarkılı oyunlar oynanmıştır. Oyı al bittikten sonra Çor uk e: geme kurumu tarafından bi gılayan E 8. # , başla- İm ii si olduğu ü- > bele lideri Kafanda a İF dan haber veriliyor : istiyenlerin ir. ere göre, şimdiki vaziyetten istifade bazı kasabalarda hare- Idam kararları çoğalıyor —Baştarafı birinci sahife “bi bulunan Papanastas- Cü mhuriyetperverler , harb iy divanının iki Genet ani kındaki idam İruzkeeğ ha- berdar olunca sap sarı silmişler ve saatlerce buhran geçirmişlerdir. La o ah m yi kar doğa rollerden babeeyiessi tedirler. Papulas'ın ailesi ve mev- kuf bulunan oğlu, mahke- menin kararını haber alınca düşüp bayılmışlar ve saat- larca ağlamışlardır. mn mahküm her iki general, Ümit hapishane- sindeki hususi odalarında yus birğhalde akibetlerini bekliyorlar Atina ve Pire halkı, hükmün Me Büyük bir alâka file b Selânik 22 (A. gr cü divanıharb Serez ordusu ihtilâlcilerinin muhakemesini görerek sekiz idam ve beş hapis cezası vermiştir. hkümların arasında Se rez fırka kumandanı general vardır. Üçün- Ağnastopulos ta zası e diğer siyasi ricalin idisköbieleri i Larisa- da devam edecektir. halde Ni ar ve iri lanın kapısında komutan'ı slimiyark eşya e Behçet Uz ere an kar- Sl ve belediyenin bir Dek girere iz diğerin- den , Odun pazarında dağılımı imi vapurlar ve gene ale calan pa- rasız taşımak ğgleden sonra ll 16d meta m ında ei cak maçı aca olan Çocuklar, sala da parasız gireceklerdir. i rosile SP m İzmirspordan da Namık ve' sabaha kadar vaziyeti müzakere eylemiştir. Ş Sofya 22 (A.A) — Kral Boris ulusa hitaben neş- rettiği beyannamede yakın bir istikbalde yeni bir te- mel yasası tanzim edileceğini bildirmektedir. Balkan antantı ö- konomik konseyi — Baştarafi birinci sahifede — cağını ümit ediyorum. alacaktır. emleketleri ara- ında iş göre o ili ' mekte olan kom uzun Kal müza- e sonra bir neticeye varmış bulunuyor. Komisyon tahrir heyeti şimdi varılan bu neticeleri tesbit için ça- lışmaktadır. Mühmmririkizla konsey me- saisinin ne zamana kadar devam edeceği sualine baş- kan Hasan Sal ni i Kr zi “Komisyonların umumi etlerinin yakı rette ( faaliy. şama adar na umuyoruz. Ondan sonra u- mumi içtimalarda komi eyl ların mukarreratını pak re edeceğiz bu kararlar 10 Mayısta Bükreş'te lir cak olan dış işleri Payam içtimaıma arzedilme! ere bir rapor halinde tesbit ediz lecek ve Türkiye ları daii el bol aktır. be akşamına kadar son in de bitirmek ka- rarındayız. Her halde Cuma günü iktisadi konseyin An- la ran içtimamı nihayet bu- lacağı muhakkaktır. İtay İzmirspor maçı Altay - İzmirspor ari daki yn maç bugün leden saat 16,30 da alcak lu maça “Altay tam kad- kaleci Sami, Namık ve Pl iri ri maç meccanen Marsilya cinayeti Mes'uller aranacak ri Bk Ma rsilya Me es'ulle; a aramak üz; Cen ke konferan tl ge rek- törü bay Cemil konferansa iştirak etmek üzre Cenevreye hareket etmiştir. Vahşet! Çingeneler bir ço- cuğu yediler Istanbul — Rizeden haber verildiğine göre, ora e neleri bir çocuğu kebap — m Sıra çocu- nesine geldiği zaman jnderlr ea ve bu yam çingeneleri ya- Eainişililir Habeşistan a > aldı İsti Habeşisten'a ilk vi ik 1400 liralık afyon satışı yaptık. Bulgar kralı Muhafaza altındadır Istanbul — Sofya İr$ X len haberler göre; Bi ristan'da dahili bir rai hü Gi sürmektedir. zo Boris askerlerin muhafaza altındadır. Sokaklarda ii. riyeler gezmektedir. Deniz yollarında Tenzilâtlı halk biletle- rinin ücretleri tesbit edildi Deniz yollarında Geray halk biletleri satılmasına bir Mayıstan itibaren ii caktır. konomi b: ğınca tesbit edilen ME kle tebliğ edilm İleriki İğ Tür- kiye sahilleri üç mıntakaya iğ Sn ie eğ a Marı havzasıdır. Buradaki iakeleleç birbirine yakın ve çevre dan bu biletlere bir vade konulmuştur. mevki bilet ücreti 20 lira; ikinci mevki 15 lira; üçüncü mevki altı liradır. İkinci e ri den ar un'a kad Bu bi- letlere iki adin Fiatlar birinci mevki 50 lira; iie mevki 42 lira; üçüncü mevki de 15 En iğne mıntaka büt Türkiye sahilleridir. Bu ki ma aid biletlerde iki aylıktır. Bu biletlerin ücretleri; birinci mevki 65, ikinci mevki 57, üçüncü mevki a lira olarak tesbit edilmişt Resmi dethi kapalıdır kamutayın açılış ramı münasebetile bugün resmi devair, banka- lar ve bütün okullar kapalı- dır, Bugün 23 Nisan günü Sy Yam tesisatının iii “kabala için tetki- kat komisyon; rapo rünu belediye bazkakliğilk vermiştir. Rapora nazaran tesisatta bazı noksanlıklar vardır . Belediye başkanlığı müte- e in keiki bildirmiştir. mtihanlar a ekteplerde imtihanlara iran bidaye- tinde başlanacaktır. CEH.P, Genel kongresi İstanbul — F. H. P. Ge- nel kongresi 9 Mayısta top- lanacaktır. Bu münasebetle bütün şehirlerde şenlikler yapılacaktır. Misak kaldı Geri Istanbul — Fra - Sov yet ve iLe geri kalmı Kordon Tramiifi. başından itibareB ceğinden, yayla sine Perşembe ünü döşenecektir. kaldırıldıktan sonf8 “e lerin muntazam $€ ; ması için beledi üsçüler arasınd. relere idi i.del | | ez le gö i İzmir - Balıkesir telefon tesisatı miştir. Dün, te edil ç İsmail Hakkı kd İl den sonra bat Gi lacaktır. d Haber aldığı i mirle Ankar dakikalık bir gö" kuruş; İzmirle sında 25 ku ur Izmir arasındâ ükâlem e ücreti k İ id ile lık m Tuş oleik ni Evkaf müdürlağündy m Vakıf han pie senelik lir kânı ile Eşrefpaşa “ edilen saatcı dük! 623 No. ln ve 151 lira “gelirli ihale kılınmak üzere olanların : lap: saat 15 ie Ai ları bildiri açık ei çıkat yalı dükkân 30-4-935 kaf müdürlüğüne Es Def A : İssisinin vergi here ötürü tahsili emval 4 mahallesinde Çirkin sala sayılı hane tarihi ilândan itibaren detle satılığa çıkarıldığından pey sürmek seti terdarlık tahsilât kalemine gelmeleri . haczedilen Oruç reis vi > yirmi bir zg İ 3 27 K orlalpaşa e çi il Metre murabbaı M No. Ci il 5284 ideliler 138 Yy 4365 Küplü pınar Lr | 83: Kulak dede 80 1378 Kule civarı 19 2 Küplüce altı 31 5973 kd 40 643: Çayırlar 19 3214 Küplüce altı 36 5743 Küplüce altı 165 Han önü 36 IH. 109 — Çeltik 59 3676 Çayırlar 140 7581 — Nif altı 50 Izmir caddesi 68 2986 o Soğuk pu 68 j 1148 Soğuk pınar 18 pek, 7 Küplüce altı : 298 Soğuk pinar ga Pe 3676 Bahçeli 36 3676 Soğuk pınar 40 Han önü 30 Han önü 1 Cami sokağı 1 3446 o Nif altı 76 3446 — Nif altı 76 IH. 671 Nif altı 43 IH. 2866 Savanda 149 İzmir caddesi 1838 Bahçeler 126 5514 Bahçeler 114 4135 oKula civarı 15 964: gi altı 28 4595 Çelti 115 8041 Kök kiz 25 59 20 4595 Yukarıda nlar Si ik gayri menkuller, tırmamış olan el rını vaktinde lât onla 2 haczedii İmei si ve fazla mi mükelefle re #il EL » e istiy! idi | a kazası idare heyetine pdr il» i

Bu sayıdan diğer sayfalar: