17 Ağustos 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Gr Ya e ME EŞ EE © eg EN A Almanlar tarafından haps- | zi) U L U - A L e Londra para borsasında ya: edilmiş iken şimdi ortadan rım milyon Sterlinğlik bir kaybolan iki Çek genci hak- suiistimal meydana çıkarı dn çek hükümeti Berlin- : mıştır. Bir çok kimseler © teşebbüsatta bulunmuştur.| İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir tevkif edilmiştir. —YI : 2 - No: 464 Telefon : — Cumartesi — 17 Agustos 1935 Fiatı a NE Para üçler konferansı bugün de konuşmalarına devam edecek “Atina Yangını a gece, İtalya'nın birçok gükürleril- Yangın tahkikatı de harp nümayişleri yapılmıştır devam ediyor Ingiltere, Italya - Habeşistan an anlaşmazlığının, Avrupa devlet- Bu hâdise, Atina halkını derin leri arasında yeni bir gaile doğuracağından korkuyor bir teessüre sevk etti. Süveyş Kanahındanı Geçen Mi N akliye Gemisi tanbuj, 17 (Özel) — ve himmat, asker ve mevaşi ile tin, aki yapmış - olduğu | | dolu olduğunu yazmakta ve ye manevralarına 1300 son günle rde de kadınla bardıman © ta; ayyaresinin olu bir vapurun geçtiğini vk ra ilâve eylemektedir. eylediği Roma'dan ili İstanbul, 17 ( Hususi) — © Fransa hükümeti, İtalya-Ha- Maca bugün de iii ğ Fransız Somali" sini tahkime karar vermiştir. Akdeniz filosundan bir . buti yan dostluk misakını imzalarken Fransız-Habeş sınırlarına bü- inin uluslar k i e ii i e Yeni, li inde i imiş, açil NE bu | Süveyş kanalından gelib ge- yük sahra topları yerleştiril- Yanan Efzon kışlası ceki e Gi tk sendişesine Fransa'da iştirak | çen vapurların; erzak, mü- ' miştir. Istanbul 17 (Özel) — Ati- | ki en devam ediyor. ü Üre Al si Par ii etmektedir. Ve İtal al iz Di TUR na'dan haber veriliyor: Ef- bakan vekili ve Sü be elerini in men iz Berlinde bir arbede un kle nın yanması, > ye edil Kondilis, e leri o arasın e Mü cğımdan ke Sürgiisi derin bir teessür uyan- | söndürülünceye kadar . . isli Sa dry alenen Tayyareciler polis- İli Yenal isle yan gın mahallinde Halimi biir amamleriyin hd mames sizde tizam eyle Nevyork Bey, bir, müs lekeler Istanbul 17 (Özel) — Ital- l Il l ; i esm dinin kanuşulmaına pay çok şehirlerinde er e pençet eşti Şarbayını kimler öl o in " lan, İni ba mad. | dep gece harb sümayişleri e ei kti ? JAmelesi, yeniden mike a Jak ME Bâdise, Berlin polisinin meb. e öoseğ eğ grev yapacaktı şlardır. ir. Zabıta, suikastı daha | Resmo kasabasında yeniden grev yapılmak istenmiştir. Girid genel valisi, derhal ir b esi gi tedbirler almış ve grevi ön- Şar- lemiştir. e lm ve e A m erika ... . L a ”- fiya müdahalesi yüzünden doğmuştur diyen öldürmek istemişler | © Istanbul 17 (Özel) Giridin ği önü > z : ilolojisi hayal- makama göre sdü €n uzaktır altında bulunmaktadır. bul, 17 i Manisaya gidiyor. Halk g,Jhtiyarları için 3 evi maçları. gözeli bir Kk 3 birinci takı nim ya takımı ile bir maç yapa -aktır. Sporcular, maç bittikten sonra tekrar otobüslerle şeh- rimize döneceklerdir. Miniş, Rusya'nın son Za- By Deyi elan yine elyaf clryıha bi; Halk sahasında a hayalden ziyade bulgarlar Yarın Emi sahasında Önay, Ya meşgul bulundu- Gi line sahasında on altıda Bara * büyük © ibtilâlden ine meza > Ş in . ei , 1 sYa'da yapılan iş- başladılar “e bir görünüş 9 Eylül - Turan takım- M. e eli ede veiete şayan bir de- Istanbul — Bulgar komi- Istanbul vi (Özel) — Berlin — Alman tayyare Sa re si hazır- Pari erika âyanı- lap, duğunu kaydedi- | tecileri Kırcaali civarında | manyada tanınmış Si zavitlerinin Berlinde e yaptık- | ik ol maçlar | nın baba ii vi Lala D loji harrirler, Rus- |'tarlada çalışan üç Tür nd, izim M. a ları özel bir toplantıdan kuş- yapılacakır. mucibince ik Ken de hayalden | dağa kaldırmışl . Bu ün gece Berlindeki spor | kulanan Berlin zabıtası, mü- | yare zabitleri, bu muamele- | hale yele ihtiyarlık yeğ!” iy tep, do; ğunu kaydet- | vallı ırkdaşlarımızın seri sarayında Yahudiler bullanda dahaleye kalkışmış ve bu | den son derece indie ol- | larının sonuna kadar lerini a yeni Rus mü- | Arda nehrinde bulun ur, | bir konferans vermiştir. yüzden tayyarecilerle polis | muşlar ve : | Hitler demek, -70 dolar aylık veri NE a meli arlık zamanın- Ince Yük” Bu konferansı dinliyebilmek | memurları arasında şiddetli Almanya demek ie tir. Bu kanun, Amerikada İyi ellerden çok da- için binlerce halk spor sara- | bir pençeleşme (olmuştur. | diye bağırmışlardır. ve) büyük bir sevinç uyandır- ii maa üklerini ve müs- Istanbul — daldan Di yını doldurmuş, dışarıda ka- | Tayyare EE polislerin | Emniyet direktörünün vazi- | mı; vi lerini ğe yürü- | resi © piya lanla Hoparlörler vasıtasile | üzerine hüc etmişler ve | fesinden affedileceği söyle, u, Cumur baş- ü © ediyorlar. çıkarmağa rai sakil İJüles'in sözlerini dinlemişlerdir. tabancaları oni Tay-' niyor, Pe mi teklif yi ge e. ğ Mir

Bu sayıdan diğer sayfalar: