19 Ağustos 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

19 Ağustos 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkçeye, Çeviren eirika Numarasi > KÂMİ ORAL Sahife 2 AKLA KALA AL LANAN AAKLE Zabıta Romanı “© Tefrika Numarası: 19 A Zİ den sonra ar duruyor! ... , . :. Katilin, onra | sürü anaht du! St- | diler adına; kolenel Paterson | Salâheddini iğ şu emri verdi: odanın içinde bir (müddet | raun, heran ha ye iştirak ile — > e kaldığı ve bir şeyler aradı- | — Bırak; o müddei i muamele edilsin, bol yiyecek yerini Sekiz sene sonra — e Gal sa İlya ei simeden ei Salâheddin Eyyubi, hiç m arasında laz var- Bir ruz ü li E gibi e Kek mağ Yl Maple istifini bozmadı. Çok sakindi.| dır. Yani asalet , her- | Avk kapi ım 7 ir evvelki - söyle- | de ai menin ei ihti- rafı 1 inci sahifede - er sn tabii sesi ile | kes birdir. Fakat hakiki yi e şman fırkası ins! diklerile Donti'yi gücendir- | mali var. Fakat küçük altın makabil taarruz: müdafaa L Li ereceğim cevab | let, my miele ii lâheddini Eyubi, kığit Ze EM EN mn; İşi MN yanlar. snr. Hi iz, bükün l a Dn e böyle ha- sie im kd e unun için, bira fi > ri lakin tamir etmek lâzım- yem masanı üzerin- | açıldıktan sonra ilk toplan- | hil çok e insanlarsı- | seb, iptidai devir: ca vi N rtibat ta 1 aran dı. Bunu yapmakta gecik- | de duran takvimin cildi n tıya Alman komünistleri | nız. Memleketinizi, e erken mii Mn vi! Sn Nİ li 90 i di SE oru! Vilhelm Pik, ve | gücünüzü, kısmende evlâdu a- | mü Bı ri Delik Ji di anlı- rn kl iz se Li ikinci onla size Tab ko- | ayalinizi bıraktınız. Burada | ra sahiptir. İşte bu kadar! mi Elleri yapulmi Sü e za ım, şim ii ( Devam edecek ) | münistleri oruntağı Okano | maceralar uğrunda can v Bu ei yo sefir ii e ri ei ie eti; ii Do başkanlık etmiştir. riyorsunuz. Mukaddes olan | ga kalktı hükümdarı se- | çok büyük muvaffakiy riimişti, *takat sevinen | 0 çakcılarımız Kongrenin ruznamesinde | Yerler neresidir. Biliyor mu- yarak çikie pe Sesikedla yn bele belli etmek istemediği için, Rusya'da muvaftakıyet şunlar vardı: sunuz, her hald e ley e se yz çayla en ii tab ölüye bakmak istemiyormuş a 1 — Komintern yönetimi- | gil. Çünkü toprak mul üyor he alarım karşısındaki düSEİ bi, mütebessim bir çel gösteriyorlar. Yarış- nin geçen kongredenberi | des olmaz ve ie insana meyi e las olacak-| Y: bime & a sai? , ii ğ i di yıl içindeki işleri e dsiyet vermez. Bir mille- | ti arpışacağız. | DA i i <5 pda doz ya lara girecekler (Vilhelm yi Pik) kii ahlâk ve e ada taya Filhakik a yer mipe e bir rüc'at göntermişt. Dip oktor, cesedi muayeneye Dört hafta önce Sovyet- binin tahmini gibi, harb ç man, büyük alaylar ç Beyin ler birliğine giden seki; | | ? — Komintern kontrol am DARA Ki be ae şi bu müfrezeyi takibe bi, Donti,- pencereden bah- Tür alır ği in orada, | Komisyonu Teporu kano) | lunu e Siz ii bu lardan m fakat kap, ge dip mıştı, Mühe tabya K 3 — Faşizmin taarruzu ve | mal $ ilmi z bi ice eğe aba An gem ei ri - | Kominternin mukabil taar- Asil imişsiniz ha?. Mar uf bazı düman kuman- a y ge mik da- | leri başarı ile ilerlemekte- | ruzu (Di mi ei hilce söz, ri ii, aile, danları sie düşmüşlerdi. | 2€ Mi, e etli pir. lr dir. 4— yalizmin e bir sülâledir. Ayni kandan | Her savaş günü, düşman, den oh uvvi wi Bu okulun (o direktörü | ladığı Sl li sa si Nihahet Asya- | bunların esen ister di ve | Türk fırkasının La ravda aytarına be- | karşı tedbirler. nın iki bir insanla İs- | sadece vücutları verilirdi. | düşmüştü. di di. rağmen iyi bir pa Normanın bu işte bir par- mağı ri mi diye düş ü- nüyor ve sonra da muazzeb olayla bi SE & ke ii güz ölümile olan abe rdu, ola- mada- ne ihtimal ve dı. H meşgul İs tabibi rr sesi işi e ika boğulmak sure- tile öldürmüştür. Vefat, saat e yarım arasında lis tur. Taharri amiri Con Straun, lie teşekkür etti Zem e bizce anlaşıl- ması lâzım gelen bir nokta Onlar kı defa koi Mini başlarına liği e yeri la ğa şahıslar. kumpanya bulunmuş ve demiş- ir! Türk aid 2 e — başarı sa VE rkusuz yal gi yapmanı Bu ara- da ve bu e Yl tek Li gençleri yakında ya- ası uçak- LK iştirâk öde zaklekdiri, Romi telif sala Pe n “ha- ve şehirindeki kom kezine yapılan m diğer bazı yerlerde buna müma- gi bâdiselerin vukuuna se- bebiyet vermiştir. Hükümet, esaslı tedbirler almış bulu- nuyor. uç- > vi öğretmen- fakat başarılmıştır. Türk olan, Sov süet ka la bir- "da Komünist aleyhtarlığı| 5 ve devam ediyor faa işinin d yi e — İspanyanın muh- şiddetli bir ale; ay karlığinin e Bil vi Meçhul rekkep bir tarafından Sevil r mer- diği bir mektupta, kendisi- nin kalpten muztarib oldu- gunu bildirmişti. | Şimdi anlıyabilir miyim, vefat ça buk mu oldu? ça hemen ie verdi: ta düşünme- re 400 n hanede mış ve gümüşten mamul kı B . . irlik Şabi ie Rüşdü ie Neşriyat müdürü: Hamdi Nüzhet Telefon: Adı Beer sokağı — ikiyi senelik şar Resmi ilânlar için: Maarif cemiyeti ilânat Em üracaat dik elidir, ei ilânlar Basıldığı yer :ANADOLU Ulusal siyasal gaz : 2776 es: oİzmir ikinci ye > ylık arı rimel (OlusalBirli Yahudi Kongresi Viyana- da toplanıyor geler gönderile- cektir. ei İNE Yahu- koli kiii AN ri — ime e sosyalizmin zaferi ve tarihi önemi ele maz eni yönetim kuru- lunun seçilm ühi, ik, nutkuna aşlama: çeşitli o encümenlere seçilmiş ve Stalin © yold. ürmet ve sadakat telgraf- ları şekilmi; iştir. Ertesi içtimada kominter- nin kontrol ie partiyi il- sile almasını an ev me sayısı altı anı uç giltere parti üyelerinin sayı- komünist yer gidi kilm. unda panyanın ötesindeki bir in- Kafaları vekile ez! Peştemalcılarda Dün Peştemalcılarda Ze- fi Dört kişi ağır su- rette yaralandı ” Kavganın sebebi bir kadın mes'ele- sidir. Carih yakalanmıştır dört kişinin yaralanması ile neticelenen kanlı bir Sabıkalılardan ii ili tafa, Ahmed ve Kem temalcılar'd. ralık I, mal'e fena Güniz sik miş ve bir ağız re baş- lamıştır, Bu sırada asabile- şen Mustafa TE ağn il ile e çekmişlerdir. Alt - alta, - üste uzun müddet bo- peri sabıkalılar, ayırmak için araya giren Murad is- kanlı bir vak'a minde biri de dahil olduğu alde ak muhtelif yerlerinden sel Zabıta, m n haber dar olunca ie vak? a ma- halline koşmuş, Akif, Meh- med, Kemal ve Muradın mi içinde yerde yattık- larını görmüşlerdir. Derhal bir araba buluna- rak yaralılar memleket has- alama götürülmüşler ve tedavi zim emye Va onra ka tafa ile İacini akalimi. Hanrilineye yatırılan ya- la yi ned ve Akifin rdır; bunların bayaa tehlikededi ir. Zabı- tahkikata devam etmek- wi m özi Bayar Odesadan rl > 18 a Ekonomi bakan lal Bayar yanmdklee bağli Çiçe- m şehrimize gelmesi muhtemeldir. e Memi üzere 3 ül ve zere n mü iiykileriz 29 ağustos © Nafıa Kayla tal an ryüz kazı ire kökü elli el aba 14 tanede tomro a; 1 etle açık eksiltmeye 0 çadır sapı ile beraber 8 50 faryoz 100 yaba ile 30 rabası satın elinmak nineden saat 10 perşembe günü SALAHATTIN EYYUBİ. 19 Ağustos - 1935 yağ Yazan: M. # iy efrika No. > 19 Ağustos Vİ ii Esirlere iyi Idürülenler ve esir çok büy 1 şenlerin sayısı Bazi meşhur Fransız k' danları ve ma alyele” esir e di. ie şi .. ba ki pi da İe dönmüştü. gi erzak; ii plamişti. , eri di: — Esirlere iyi meri edilsin. Yi yecekleri gd! m nl a. ye” vaziyetla ii. ha re iy Bu ni İkmal içek ei Hiç bir Tür keri be “ui miyor iu, Rahatls görülebilirdi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: