20 Ağustos 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 le 933 (Olusal Birlik) Çoktanberi hazırlıkları ru Italyan manevraları bu hafta başlıyor ia ik bulun- mak üzere Roma'dan hareket etli Manevralar bittikten sonra Kral, koni baş-başa verecekler, yeni e 20 (Özel) — Italya başbakanı sinyor Mus- lunmı ere İs; ti de yarın hareket edeceklerdir. Söylendiğine askeri delegeleri bütün ecnebi devletler göre, yapılacak Genel nüfus sayımı Numerotaj işleri her tarafta bitti Bir Eylülden itibaren radyo ve sine- malarda propagandaya başlanacak Ankara 19 (A.A)— Haber aldığımıza göre, o Yoz; ad, iğde, İçel, Adana hariç ol- mak üzere yurdun her tara idare teşkili ir ilgiyi ai ei mey- çıkarı men faaliyet. geçecektir. Gazete, radyo, sinemalarlı e vi Eylülden tibaren zere ter- tibat mir rm tes- cek gün her önle v sü - e zır nlar ei Nüfu- su mukime tefrik adilmiye- © Xp ir. Sayım işleri hakkında mi e mütalealarını bil- dirmek üzere müşavir sıfa- tile angaje edilen İsviçre is- tatistik genel Ee Bro- uchvailere 20 Eylülde mem- 30 leketimize gelecek ve ia İstan ii © sinin sayım Teyinlerrel kadar o kala- bürosu yarından ibaren res- | caktır. —2 a — — Kriz e Yapılan tenis maçları : ii Dört maç için Uşal - Hergün biraz da den K. 5. e Te şeh- - : rimize döndül. Tenisciler, ha hafifleşiyor Uşakta köndilar e karşı Istanbul 20 (Özel) — Acun | gösterilen iyi muameleden ekonomi buhranının, tedrici | çok memnun kalmışlardır. surette hafifleştiği Di Cumartesi günü yapılan mevcuttur. Gerek dare maçta Ün (KS. KE), ve gerekse Rusyada, bütün | Savni (Uşak) a 6-4, : wdiş işler, 1929 yılındaki yese Süreyya - Mn (K. K) sini bul Bu durum, Me Celâl (Uşak)a Bü Amerikada durum daha i dir. Cumurluk için verdiği yemini bozmıyor —Baştarafı birinci sahifede— raftar olduğunu bildirirse, cumurbaşkanı M. Zaimisin çekileceği ve bu taktirde de ması üzerine, gazeteler e (salâhiyetli) kaynak- lardan aldıkları Me notu yamaktadırlar. M. Zaimis mm anlaş- mazlıklardan daima uzak 2 yenilmişlerdir. r günü yapılan maç- rl ğa ağ Hüseyin K. S.K.) e 6-2, 6-1; Sav- Hüseyin- ni-Celâl (Uşak), Ja 6-2, 6-4 n (K.S.K yenilmişlerdir. ye darlain! çok samimi ea ir halk huzu- runda olmi Avusturya Ternlerinden birinci Nr Viyi Avusturyada bütüm rnlarler birin ve ikinci mevki onlar kal- dırılmıştır. rini sabahi, pa- rasızlık dolayısile (halkın, yüzde 99 nun, hep üçüncü imi mevkile gidip gemi durarak yemini rı (sa- dık) almaktadir. Dalma uz- laşma presibinden mülhe: ie cumurba; ğa. nomal- pekinleştirilmesi o uğ- Mussolini ve meşhur 'mucid Mar- icatları tetkik edecekler miş! manevraları takip edeceklerdir. Ecnebi delegeler ay- rıldıktan sonra Kral, Mussolini ve meşhur mu cid Mar- koni yalınız kalacaklardır. Markoni, bu esnada yeni icadlarını Kral ile başbakan Mussoliniye ifşa edecek- va — (Özel) — Yu- küm sal müd fan i için ilk mi ver- miştir. Bu sipariş, 5 milyar drabmi tutuyor. Bunu müte- akip verilecek olan sipariş- ler hakkında (o müzakereler devam ediyor. Hava katarları, ee e (A Dün Mosi da o ali nından Seli “günü şenlikleri m Uçaklar parti ve pri dip- lomatları inden fazla A ireln Batinde güç akro baş hareketleri yap- mışlardır. İlerleme ve teknik geliş- mesini gösteren bu hareket- lerden sonra yolcu uçakları | uçakları Baltık Manevraları başladı atanbul 20 (Özel) — Al ası Baltık de silsin manevralara başladı. filolarının celi bir ln iştirak et- Mi edir. dürüldü. Isyan Arnavutluk isyanı şiddet Kali ir devam edecektir. İlani bm asilerle maktul düşmüştü! a luk- Yunan hudutlarını tanik n yal ali anla üküm) leri bekleniyo; miş. Manevralar bu hafta içinde başlıyacaktır. Herkes hazırlanıyor Yunanistan ilk siparişi verdi Deniz bakanı, donanmanın takviye- si hakkındaki plânı hükümete verdi Deniz bakanı Dusmanis, te vermiş ve bu plând ufak bir tadilât kabul miyeceğini bildirmiştir. i Moskovadayapılan uçak şenlikleri teşkil ettiler. Yüz elli pen birden atladı. motörsüz uçaklarından katı- ik hava katarlar parlak bir geçid İzler 150 para- binli kın rl büyük > ya- Fire yarışları da elik büyük — sekiz İli e yaar göm dermeğe karı tir, (Ulusal Birlik; Ba ei İzmir'den, Izmirsporlu Kâzım a iştirâk less e e SON DAKIKA; ya M2 NE GA DT Hükümet kuvvetleri kumandanı öl- devam ediyor. Istanbul 20 (Özel) — Tirandan haber verildiğine göre, devam e eski başvekillerden e ami tutulan bi ki diyor. Asile; ii başında irisi V. rna- divanı harpler te- muhakemelerine or. koala yapılan çarpışma başında sonucunda Manisa özel aytarımızd. Dün telle de bildirdiğim gibi K.S.K. takımı #Âbahle- yin otobüslerle şehrimize Deli miş ve sporcu misafirler Halkevine iz edilmişler: dir. Öğley. ar Mlfadiye camii ve mi kıymetli kütüphanesi en e öğ- le yemeği yenildikten sonra oyun vaktine siyeder istirahat edilmiştir. Saat 17,30 da hakem Öz Girgin'in idaresinde an ba alandı zaman takım zn sol açık Saleymandan noksan ol ld luğu ve diğer hat larda değişiklikler ali görül ukabil K.S. inde dibi ve ai hattında ya Çe Haldun ve Süleymanı, a belma e di yer sman a zyiyakn “ie aki ieddn geçirdiği saha yabancılığın- dan sonra bir müddet ken- disini topladı. Bu sırada Sa- Mar li bir hücu- unda Kâmıran takımının ilk golünü Santi Fakat mu- kabi hücu- çi sından oKarşıyak eledi beraberliği ei Bu gol iki tarafı çalış- mağa sevketti. El lar Hidayetin a le ikin İncir iyisini On ikide açıldı -Baştarafı 1 inci sahifede — Ben söyledim, 8-9 ruş. dedi. Balcı oğlunun bu — üzerine Aydınlı İzzet . uş ie alsın, e alm lk ve le odasından çıktı. Şerif Remzi, bu üzerinden üçer yüz si > sonuç elde edile- Bu sırada, bazı satıcıların, alıcılarla uzlaşarak 8-9 kı ruştan mal Lİ şıldı ve bu fiat rafca muvafık öl ka- bul edil u- er ta- ildi. Mahaza, fevkalâ- de temiz mallar, satıcıların reyine tabidir. Piyasa açıldıktan © sonra akşama kadar yedi bin çu- val satılmıştır. Bugün de piyasa hararetli imi et- evre e etmiştir. zle zari Sakaryalılar 4 - gol farkile yenildiler | Harb, Avrupa'da K.SK-Sakarya mi 8 çıçok samimi geçi 3 gibi bir tek ci golü de yaparak ilk de reyi 21 itirdiler, ei la nın her ma değişik takım m e henüz kadrosunu .iz tesbit aş e değer göri y kargaşalık doğur” ça —Baştarafı birinci sail Italya — Habe: *z hakkında bein ile vee rika arasında ( istiş e meki p is 19 (A.A) — El Laval, İse c Eylül lantısı hazırlıkları “ temasta : nmayı b! tırmışlı Ev ve desi, görüşme; azete Mİ 5 sinde gi Eden a da dip Alois ile göri ai üştü” gör Me eş “iyi ken yan deleg i yi değ miştir. Ti Laval, uzlaş! rü e < vine bu sabahki 8“ “iş 4 Eylül sırasında devam yi ez hakkındaki) pek tabii olar? yi konseyinin önü! de kara ğe çıktı lantısı m j hdi ai zel) — Tem kunmı i lar kurumunun 4 lülde Paris" e kayan t “a balim elesin ka- | dafaa etmek ü kar de beni lemenni edilmek!

Bu sayıdan diğer sayfalar: