27 Eylül 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- AK RE TM AA EN Ek ALA iz den Üşmüşi No : 499 özel bir uçakla Berlin'e gi | Macar başbakanı Meral Gömbüş Alman cu- ir başkanı Hitler'le e ULU SAL e BERR AL EĞ İzmirde 2 akşamcı siyasal gazetedir Yeni alınan on uçağımıza törenle ad konmuş ve uçak- larımız adlarını aldıkları şe- hirler üzerinde uçuşlar yap- mışlardır. Telefon : 2776 uma — 27 Eylül 1935 Fransa, Ingiltere ile Beraberdir. atı (100) Para m Mahni an son saf hada ransa, her hususta İngiltere ile beraber yürüyecektir tay ğnda Fransa İngi mu konseyinin toplantısında a im br İagale v yürüdüğü safta bu tün Avr! İn ” la, pabul 27 (Özel) — Ulus- dün- | sureti teşekkül bugün vazife- Italya -Ha- İk ava çıkacakları gün ufak ir davet etmekte ve ağları sald çektirmekte- Dünyanın tekrar kana boyanmasındar korkulduğu » komitenin kararını kabul etmiyen zorlanacaktır İstan elieMirei bla ile ber wp bul 27 (Özel) - Fran- | beşistan im 1. etra- nji Londra'ya verdiği ce- | fında tetkikatta bulunmuştu: nota, Londra © siyasal evre siyasal mahafilinde afilinde büyük bir mem- | söylediğine göre; komitenin Ki karam Bu | vereceği kar er iki ta- rafı tatmin edebilecek bir Ke çeri e hü- meti, bu kar - uluslar eder lileği ve harbın geçmeğe mecbur ka- Bersl. erikbel 27 (Özel)— ital- ya-Habeşistan harbinın, bü- Aksi taktirde dünyanın ye- niden Sai boyanacağından korkuluy mevsimi başladı il bl midye mesimi başlamiğtir. Midye avına lee yelkenlilerine bir le e uğur getirmek için midye avlıyan Gömbüş Zila limanına vasıl olmuştur. Londra 26 (A.A)— Bütün 5 a. R w B N Eğe 2 © >” Li gi 5 o addesine da- yanmak sai İmee alez Ea edilmektedir. eteler konseyin 8 gün- ia ni beşler komitakini raporun agam her hangi bir neticeye varamı- -Devamı 4 üncü Sahifede- Hitler'le görüştü Macar Başbakanı Ema Istanbul 27 ( Hususi ) — Berlinden haber riya General Göring tarafın- dan davet li şar başbakanı General Göm özel bir uçakla Berline Ni iştir. ie hava istasyonun- , doktor Göbels, si ii Fon ida tarafından 'M. Şaht, hariciye gelenleri karşılanmıştır. General Gömbüş kısa bir anna istirahattan sonra, Cumur başkanı e 47 tara- rai kabul edilmiştir. Iki İet reisi uzun eyi gö henüz resmi tebliğ neşret- memiştir. — Devamı dördüncü sahifede Cibuti limanına filo gönderiyor Istanbul 27 (Özel)— Fransa hül kümeti, Nm başlamadan e bir donanma ilosu göndere aym ki nafiini kor karar emir Filonun, | bugünlerde hareket etmesi bekleni Belçika Habeşistan'daki zabitlerine olti- matom verdi BE g Istanbul 27 (Özel) — Brük- selden haber veriliyor : Bel- li hükümeti, Adis - Aba bada bulunmakta olan kendi zabitan hey'etine bir emir vermiş ve harp başladığı tak- dirde hemen Habeş toprak- larıni terketmelerini bildir- miştir. Bu emre riayet eti yecek ve Habeş ordusunda kalacak olan Belçika zal abit- lerinin Belçikadaki âileleri hemen ün edilecek ve 12 adada Italya, memurla- rını değiştiriyor Kalimnos ilbayı, neşrelligi bir beyan- namede Rumlara neler vadediyor ödos e bir görünüş Istanbul 27 göni lıyarak 12 adadı ur- ya hükümeti, Rodos'tan Ça nı değiştirmeğe ve oObu v ——— suretle adalardaki ahali ile hükümet arasında ükü, tsuzluğa mani Cenevre |, ordu ile olan alâkaları kesi- lecektir. — —ae— Papa Barışı kurtarın diyor Istanbul 27 (Özel) — Kar- dinal Papa, uluslar kurumun- da azâ olan Katolik devlet- ler delegelerine gönderdiği ırada, barışın muha- fazası için bütün kuvvetleri- ni sarfetmelerini bildirmiştir. bir muhtı Vapur almışlar Istanbul 27 (Özel) — Ro- madan haber valiye Ital- ya hükümeti, Amerika'daki esi ai) b gir yasından za iye iii satın Bu ze ykıda, İsi geleckm ER Dünyanın En Büyük olan bu köpri 1936 e tamamen bi- senesin- lerle süslenmiş bir urumda göstermektedir . ol AlmanyalLitvanya Ba baar nsarkie Ki > nos ilbayı (değiştirilmiş ve metalibatile meş- la gelen ilbay, bir be; > ame neşrederek ad gul olacak pk hukukuna dikmnil mıyacağımı bildirmiştir. Türk-Yunan Tecim muahedesi ya- kında imzalanıyor Istanbul 27 (Özel) — bi Yeni r tecim muahedesi için hükümetimizle (Yunanistan arasında Peyk if dev, etmekte olan uşmalar, bu ayın sayede bilacak muahede imzal M. Laval Ye lana- Istanbul 27 (Özel) — Al. | caktır manyanın, Litvanya için ileri yal, bu mes'ele için Avus- etek metalibat, Cenevreyi | turyanın uluslar kurumu de- işgal meğe başlamıştır Fransa dsi nı M. Piyer Köprüsü 1936 Da Bitecek <4 , legesile uzun müddet konuş- ştur

Bu sayıdan diğer sayfalar: