26 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—, > A az 2 Sahibi: HAYDAR KO ÖKTEM Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET Adres: İzmir İkinci Beyler solni 1 bone şartları: Seneliği vE — aylığı 4 Resmi ilânlar ii bürosuna müracaat Ödilmelidir ir, Hu Ususi ilânlar;: idarehanede bae Basıldı yer: (ANADOLU) Matba: Al uruş| zemiyeti Dm pe eg ULUSAL e REK İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Necaşi Maiyeti erkânile birlikte dün Londra'ya döndü. Eâ Yıl :3- No: 810 Telefon: 2776 İskenderun'a Tam Muhtariyet Verilmesini İstiyoruz Assamble to Eden, umumi vaziyetin memnuniyet verici olmadığını s Fransa, Milletler cemiyetinde kalmak lüzumu hakkında M. — Cumartesi — 26 Eylül 1936 Fiati (100) Para Habeşistan'da harp yeniden başlıyor e toplandı Mussolini zaptınıemretti Paris, 26 (Radyo) — öylüyor madan gelen haberlere göre, Ml — M. Mussolini, Habeşistan'ın & Mussolini'yi iknaliçin Roma'ya bir mümessil gönderiyor ir Şe A | doğruya tehdid eden birşey | çk, İtalyan ordus başk e. söylemiş — ve sürlanlığrn emir vermişti emişti Roma askeri mehafilinin üyük Britanya'ya ge- ire göre, garbi Habe- w ei ferdi hü ia ve pren- | şistanın zaptı, iki ilâ üç h siplerine sadık kalacaktır. Eğer talık bir iştir. Fakat Gore'de devletler rejimleri itibarile iki | mevcud Habeş hükümetinin 1 ayrıl e istiyorlarsa, | 20 bin kişilik talim gör -İngiltere milletler cemiyetine | ve modern hat arp levazımı ile | istinat Jetmekte devam ede- ce ik, M. Eden bundan sonra milletler cemiyeti azasının > künunu ârtırm in m . ında emniyet v dili M. Eden Milletler cemiyetinde nutuk irad ediy vâsı kurmak için EE A Cenevre, 25 (A.A) — As- | diğerlerinin kilan ye gramı anlatmıştır. ce ün toplanmış, | met eder ve muhteriz davra: Londra, 25 (A.A) — Deyli in etler iie Ve nırsa, ortada sulhu doğrudan | (Devamı 4 üncü sahifede ) mu, esinin mü zakereleri ———— e e. ER tehirini Bürsin A k | k d Keza cenubi Amerika ademi nta ya EE Ss en erun vi hi Vüz muahedesinin tetkiki- de tehir ve silâhsızlanm » Rüştü Aras tam muhtariyetten başka bir Emi için de bir e şekil kabul edemiyeceğimizi bildirdi ilinden vazgeçmiştir. İstanbul 26 (Hususi) — Roma | kalelerini Antakya ve İskende- ba karara iğ ik dan haber verildiğine göre | vun me: "elesine | hasretmişler- yi vi ve vr ne Ay anmış ve İ Rüştü Aras, M, İvon Delboş | dir. Yu: 5, Nadi, Antakya ve v o im: ola M. Eden Me epriken; Tk in İskenderun'un ana vatanda Bir Habeş muharibi bi E Dişe Bakanı evvelâ Antakya ve İskenderun iğin Re Ahmed Emin El m nin RE ai ua vaziyeti gözden geçir. | tam muhtariyetten başka bir alman, mes'elenin masa ba hül küm. Ji Di, : şında dostça halledilmesi lâ- ei e ln AN bu vaziyetin pek mem- | şekil kabul edemiyeceğini bil- Habeşistan'da “yeni bir Miyet “verici * olamadığını, | dirmiştir. zımgeldiğini, Açık Söz de bür- | harbin başlaması sübaktak Ancak Kl llimie i her ii in e başma: | riyete alışmış olan Türk Isken: erimi Yağmu ve. erun ve Antakya'nın hiçbir geçtiğinden, ei 26 Eylul büyük dil bayramı U gün Halkevinde tören yapı cak, ir verilecek indel M törene konferanslar dinlenecektir. Halk evine herkes davetlidir —e—— Roma'da Bir konferans toplan İl evi bin Aş : ti lk büy dil karayı ması teklif edilmiş a nin dördüncü yıldönü, (Radyo) — İtalya Nü İN Eylül, dil bayramı gü- | başvekili Sinyor Mussolini'nin B, “ak kabul edilmiştir. ransa ve İngiltere'nin a Sing ünasebetle bezin | ii gelirlerle yapmı olduğu mü- etek tören yapılac: tta, yük. nl Ro-

ig Söylevlerle Ni 2 kik a'da onferans oğan beer ve di- mik teklif ettiği söy- engin- | leniyor. Roma siyasal sal mahafili a başlaması muhte- Mek ir. Akşamki hava müdafaa tecrübeleri çok eyi geçti — e an esir olarak yaşayamıya- GEMİ yazıyorlar Valimiz, İzmirlilerin gös- terdikler alâka ve inti- zama teşekkür ediyor emet yük bir A ve Kiya neticelenmiştir. Saat dokuzda bir tayyare kalarda suretile halka haber verilmiştir. ir daki ika içi inde şehirdeki bütün ışıklar (o söndürülmüş, otobüs, mobil ve arabalar ik vi ılacaktır. bu haberi teyit etmemektedir. ufukta gözükmüş ve derhal ! (Devamı #üncü Sahifede) Gore'nin Kız lisesi eski muallim mektebine'naledildi. g — Tale yurtlarına arına İmeccanen!, girmek ) imtihanlard5 birinci teşrinde yapılsın j i Orta mektep olan eski kiz lisesi binası İzmir kız lisesi, Karataştaki erkek talebe yurduna bu yıl eski erkek muallim mektebi mecc i İalebe almağa rna nakledilmiştir. Kara- | Haber aldığımıza göre, geçen taki ortamektep te, bundan | ve evelki yıllar da parti na- ie kız orta mi ına meccanen yurda alınm; caktır. olan tale! bu yıl sınıflarını kız lisesi binası, erkek p idaresini daki orta ebe almış: knk olduğuna dile de ma lardı: Bunlar kayıtlarını Al- | halle heyetinden musad sancak'taki mektebe nakletti- vi kâğıt getirilmesi lâzım- receklerdir. Mekteplerin nakli | dır. İmtihana girmek istiyen- bu hafta zarfında ir ia ve | lerin evraklarile birlikte C.H. » bir teşrinievvelden en | partisi Beyler sokağın. daki bi- yeni ia aym bez nasındaki daireye müracaat ile lancal ka; ve yaptırmaları ve beş teşrini evel pazartesi günü saat İ iie Parti binasında yi ğini lâzımdır. İmtihan Devamı 4 üncü sahifedeğ Talebe, yurduna alınacak- n imtihanı C.H. partisi namına, Türk Maarif iii İzmir'deki —— Ulusal Birlik ) e Göre Aydınlarımız okumuyorıaği Halkımızın az okuduğundan daima şikâyet edildiğini gös sünüz. Fakat memlekette en az okuy ei atalar oldi gunu söylersek ha k etmiş di İZ. Türk e piri ei büsbütün eg değildir. veya birkaç ;yabancı dilin yadımi arp n mm kusur etmez. mam met Bildiği bir eşriyatını takip et- re mahsulü yazılara karşı arsılmaz bir antipasiti gril e pe Ke Şu sözü işitmişsinizdir: . Çünkü Türkçede cak birşey er ie ri değildir. Halk okuyor, halk okumaya teşnedir. Ancak unutmıyalım ki halkımızın okuma arzusunu kanalize edecek, ona araştırma» i larında yol gösterecek entelektüel zümredir, bu zümrenin yazı yazanlarıdır. yazanlarımız kendi dilimizle neşredilen eserleri ül der ortaya in me: oku- sele çıkıyor: Halk için fesini kim görecektir ? Fakat münekkitsizlik bu a ezeli ein değil er Aramızda garp eserleri hakkında di cak kabiliyette kimseler vardır. Ancak ancı dilini biler ve arp kip edebilenler için böyle bir reh- bol imkânlara için rehber eserlerini asıllarında tal mahsuller vardır ki, bunlar da yukarda bahsettiğimiz kayi yüzünden ekseriya, lâyık oldukları rağbete mazhar uzak kalmaya mahkümdurlar. Neşriyat ramı iyi halle bir sürü muzir nebatlar içinde boğuluyor. Bu tufeylileri kim Beri ari gerçek değer- leri hayata ve güneşe kim kavuşturacaktır! İşte birçok eşleri gibi cevapsız iy mahküm bir sual | Yaşar Nabi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler