29 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

29 Eylül 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ i ” k — k (p g (Ulusal Birlik) annemin masalı İ çıkmamış — Tabii.. Bazı gençler me- e m çeri Nafia evine la ıracak- n ı de- lal iş... Kıvrana, kıvrana kaç- Yapma koca ninel. > Ben birşey yapmıyorum “ğlum, duyduklarımı anfatıyo- tum. e ei ebe > Yok canım.. Eki kafa- e. hepsi de Spada a ölü bulunduğunu duy- tum te oğlum. Nafia bu suretle 4 kalmış ve Hamza'yı düşün- ekle ömrünü geçirmeğe baş- “şi u. Her kafadan ği Fakat ekseriyet in ile firar ettiğini söy- e mi var? ktir!,, diy Sonun için o; hiçbir kimse ile “öl — Hamzasının a ta kendisi ne mii ne üye gitmiş, iğ am il kaybolan dei benim!,, diye. ha, te asıl şimdi ayal baş- Kl a ni a kuzum bu değil | Ha, yz bei bile çe bir deli değilmi ele Şu UN am, : < Kalma, bir ileşmesine cenazesi — kaldırıldığı günün şamı, Nafia, mecnun Hai mza bakmış ve sormu; Gy | Peri padi- sh a mı? Yoksa.,, De- z kollarını açarak,: Ha r. Ben Ez senin sev gilin Na fa” yı Manisa'da herkesin peri izi; dedikleri kızım!,, Cevabını vermiş! cevap, Hamza” yı. birân için akıllandırmış unda aklını kaybettiği ia li ağlamışlar, ve.. O geceyi yük bir zevk ile geçirmişler. usu beni de merak- mi yük ame Sonra? — Sonra.. SabahleyinHam- za'nın e hiçbir hareket görülmemiş, bu hal öğleye 3 yi Ş m gi sil sürmüş, sütcü gelmiş, ekmekçi gelmiş SARIK e mamış. Komşular meraklanmı: ve zabıtay: LR me zabıta kanu kıra; ri girmiş ve. Karyı a a İlan ve Hamza ile ondan güzel Diğ kucak kucağa fakat in ölmüş bulmuşlar. Ara- mu: e araştırmışlar, odoktor- lar mu e etmişler, ne bir yara, ne bir bere, ne de bir ri izi a — Eb... Son rmı ya?.. Bu Olivier ve şü vapur acentası Pasaport ER alonu kar- yani Lekol Riz binasında Tel, 2443 : Vurut tarihleri ve va- purların simler üzerine Mi şikliklerden mesuliyet kabul edilmi LONDRA HATTI “DIDO,, vapuru 29 eylüle kadar LONDRA ve HULL için yük alacaktır. “D lülde ANVERS'ten gelip yük çıka- racaktır. “LESBIAN,, vapuru 9 bi rinci teşrine kadar LONDRA ve HULL için yük alacaktır. “MARON AN, vapuru 19 birinci teşrine kadar LOND- RA ve LEİTH için yük ala- aktır. LIVERPOOL HATTI “DRAGO,, vapuru 7 birinci teşrine kadar LIVERPOOL ve Kiper için yük ala- “EGYPTLA N,, m 15 bi- rinci “teşrine POOL -ve SVENSEA dn gelip yük çıkaracaktır. DEUTSCHE LEVANTE LINIE “HERAKLEA,, vapuru bi- rinci teşrin ortasında MR BURG BREMEN A Van gelip yük ki iralık EV elialdn hiçbir li hiçbir analı evi Dir © tabii | hıktır. Evde hertürlü tesisat mesine mü- | ve konfur mevcuttur. Görme! a... Hiç | için Köprü bakkalı Ah- mi med'e m at, n , Nafia'nın Peri padi- | olup. olmadığını anlıyama- şahın kızı... mışlar... .. Yahud Hamza'nın kü- Bitti lükte an kız kardeşi Faik Ş. Benlioğlu ME EEE ERŞEN KR ikm A | BAŞDURAK Yalnız taze temiz ve çeşitleri satar. "İ Sağlam MALI. A.Ş, Mimar Kemalettin IKANDEMİR Oğlu İ Hamdi Nüzhet i Sıhhat Eczanesi AR ER EE GA Izmir Yün Mensucatı Türk A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: Zarit Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulâtı tercih ediniz Satış Yerleri Birinci Kordonda 186 numarada ŞARKİ ucuz ilâç ve tuvalet rekâsı Limited Nal W.F.H. Van | Der Zee & Co. DEUTSCH LEVANTELİNİE, “ANGI > lülde gelip HAMBURG BRE- MEN ANVERS'ten yük e Mi vapuru 24 eylülde bekleniyor, “29 eylüle kadar ROTTERDAM, BREMEN ae © AMBU için yük ala- tar, KYPHİSSİA ,, e 6 ci. teş rinde beklen! 10 Bci. teşrine kadar ANVERS, ROTTERDAM, HAMBURG ve BREMEN için yükliyecektir. ERA,, re 15 ilk teş- rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine kadar, VERİ, ROTTER- DAM, HAMBURG ve BRE- MEN için yükliyecektir. “ ATHEN , motörü 26 e teşrinde bel ei or, 3 son teşrine kadar UR ROT TERDAM, MBURG 3 e BREMEN için Kem aşi le li gir EXPORT LINES NEVYORK 'AMİNER, vapuru 26 yl .NEVYORK'a hareket MOOR, vapuru 17 ilk ak bekleniyor, ONEV- YORK ve BOSTON için yük alacaktır. İNSTER,, eği 30 ilk teşrinde bekleniyor, NEV- YORK ve BOSTON için yük alacaktır. PİRF AKTARMASI SERİ SEFERLER “ EXOCHORDA.,, vapuru 9'li teşrinde PİRE'den BOS- ORK'a hare- ket edecektir. “EXCALİBUR,, vapuru 23 ilk İN vi den BOS- TON w YORK'a hare- PİRE.BOSTON 16 gün PİRE.NEVYORK 18 gün DİZMİR İl Pamuk Vensucatı catına faiktır. e NORVEÇ limanlarına yük iy “BOSPHORUS, motörü 22 |8mi ilkteşrinde na HAV RE, DIEPPE, ÜNKİ KER, ANVERS, ici ve NO VEÇ limanlarına yük ni ARMEMENT H. SOHULDT HAMBURG “DUBURG, vapuru halen A e ki ROTTER- Mw MBURG liman- larına e EE erme ezer ama Ke MAİL LİNE OUKİR,, vapuru 30 ey- lül ö < sonra hareket ede- cektir. PORT-SAİT, HAYFA, BEYRUT ve İş ede ERİYE için yükliyec: A ROTADRDRoRolsE N e “DUNA, motörü 22 ey- lülde br irki OVISAD , PESTE , BRATSLAĞA, am A ve yük emi ZEGED, 3 ilk ie e gir NHVISAD , . BUDAPEŞTE , DEN NORSKE MİDDEL- Ve ucuzdur caddesinde FAHRı İM BRATİSLAVA, VİYANA ve n im Şirketin Merkez ve e İzmir'de İM Da iğundan At, Tay Kö l Markaların imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- Telefon No. 2211 ve 3067 Telgraf adresi: Bayrak İzi e HAVSLINJE | OSLO | Doktor “BANADEROS, motörü ha- | m len limanımızda HAV- Ag RE, DIEPPE DÜNKERK | Çocuk Hamile nütehassı 29 Eylül 936 irketi yare, Köpekb: havi her nevi .Kapot Si İğ İkinci Beyler Sokağı No. 68 Telefon 3452 İLİNZ için yükliyecektir. İJOHNSTON WARREN LİNE LTD.LİVERP! eylülde BURGAS, V. A, KÖSTENCE, SULINA, GA- Ç ve BRAİLA limanlarına hareket edecektir. mam 9 SERVICE MARITIM ROUMAIN “DUROSTOR, “ei 30 eylülde — bekleniyor, ÖS- ve SULINA, Zi SALA ve GALAÇ aktarması YA BEL- GRAD, NOVISAD, BUDA: PEST, RAT GA VEE LINZ için yük ala- CANADUNTTRT TN STE- © a için her hafta ene Ee hareket ANADA'nın limanlarile dahili | şehirlere İZMİR'de DİEKT konşimento verilir. “Vapurların isimleri, gelme tarihleri ve navlun tarifeleri hakkında bir taahhüde giri- şilm eder. Birinci Kordon,lefoon No. No. 2007 — 2008 Sxye 47 & b 5 Okuruz olur MR | Zeiraalk Davras | | Üren Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbrekleri rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederlet “

Bu sayıdan diğer sayfalar: