30 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i y Kk ia TESLA: ve Şe e V vüş me e e e ARR ALE a ER e İN e e yn e 2 Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM Neşriyat iyki Adres: İ HAMDI NÜZHET İkinci Beyler sokağı eneliği 700, altı aylığı 400 kuruş Maarif cemiyeti ilânat ca! iii edilmeli dir, idareha nede kararlaştırılır) e yer: (ANADOLU) Matbaası NE imiş gym Mm e ULUSAL eg BARA KES İzmirde çıkar, akşamci siyasal gazetedir. ması Hayfa'da toplanıyor. Telefon: 2776 Yıl :3 - No: 813 Bayrağımızı Yırtan Küstahlar Yakalandılar — Çarşamba — 30 Eylül 1936 Fiati (100) Para Finansel tedbirler Bugün âyanmeclisinde mü zakere ve tasdik olunacak cumhuriyet masını (Devamı 4 üncü sahifede/ Leon io 30 (Radyo) — Fran- | kinden sonra ayanca fazla Parlâmentosunun dünkü | itirazda alalim faidesiz. kepi ii ekseriyetle ka- | olduğunu beyan etmiş, bütün bul ol finansel ilber mes'uliyetin o hükümete raci kanun e, sabah yan mec. | olduğunu ilâve | eylemiştir. ine seken Lâyiha, bugün ayanda müza- kere ve tasdik olunaçaklır... Paris, 30 ( Radyo ) — Fi nansel tedbirler lâyıbası, yarın Finans bakanı ai Oriyol dün elen sonra toplanan #Yan finans encümeninde be- (bugün) âyân meclisine gön- Ynatta bulunmuş ve hayatın me Âyân azalarının, abalılaşmıyacağı hakkında | yeni lâyıhaj m içi çok *minat vermiştir. dura: b ve u ünakaşa- Finans bakanından sonra | larda bulkekilar kanastı > Kayo söz söylemiş ve | mevcuttur. Yihanın parlâmentoca tasdi- Doba gazetesi, yeni lâyı- akya ni haya hücum etmekte ve Leon Blum kabinesinin, ye düş- tüğünü ileri sürm İzmir'de O Fransız frangının kıymetin- den düşürülme: hü- kümetimiz döviz alım satımı- nın sterling üzerinden yapıl- Eli 30 Pen a Araplarının o oi eri e miting esi marangozun dükkân el imi; bulunan Türk bayrağına teca- ii edilmiş ve bundan dolayı r Arbe di çıkmıştır. Türk kayma e den ve Eden Cenevre'den dönüyor si üzerine, Cebelüttarık, 30 (Radyo)— İhtilâlcilerin — kı dasında rpito da hasara uğra- mıştır. ve satmam son- a en akisler Bin M. Azana Ren 20, ei — İngil tir. Katalonyadan cepheye ge- Paris 30 (Radyo)— İhülâlci- lerin büyük kumandanlarından olup Toledo şehrini elişi general, Torado, karargâhını Madrid cephesine in N ariciye ei LordEden mbe iğ e) tirilen kuvvetler, ihtilâlcilere arşı harp etmekten çekinmiş- lerdir. Madrid'de büyük bir anarşi hüküm sürüyor. b. den Londra'ya ei hareket edecek- Antakyada bayrağımızı yırtanlar kimlerdi Fransız zabıtası, bu serserileri derhal yakalamış ve hakla-! rında takibata başlamıştır | Roma karlar altında Roma 30 (Radyo) — Her tarafa kar yağmıştır. (Ankota) ve (Speçiya) şehirlerinde müt- hiş bir ei olmuş ve e ok aklarla (o balkonları urmu: tu Yaralılar çoktur. Fransa'da Ma ei ve dl detli soğuk v Burudet em sıfır al tında ikidir. Birçok yere şiddetli EN yağmış ühim zararlar hüsule in r. a bir görünüş harici tesirlere kapılmış birkaç serseriden ibaret olduğu ta hakkuk etmiştir. Fransız zabı: < g m 5 ç 5 - — 2 & a og Gö vi, z 4 g g m haklarında kanuni takibata te- vessül ayr Madrid muhasara « edildi İlspanya nazırları, ansızın kaçmışlardır. Cebe- lüttarık bogazında deniz e çi oldu İspanya Reisicumharu İstifa Etti Bizce 34 dyo) — Is- panya nazırları ansızın ka mışlardır. Marks istler, bu hâ yo) — Bir çok İngiliz e zabitleri, İspanya hükümet kuvvetlerile birlikte hele aleyhine -arpışmışlar ölmüşlerdir. İhtilâlciler bi tesbit etmişler- ma 30 (Radyo)— Ispai da ibtilâleileri, Madrid "üzerin, yürümekte Otuz kilometreye kadar y: laşan kuvvetler, şehri muha- saraya başlamışlardır. Bugün- lerde Madrid civarında kanlı muharebeler olacağı zannolu- nuyor, Barslon 30 eni Satan- (Devamı 4 sahifede) Yunan kralı Kor fodan döndü .)s Kral Yunan donanmasının manevralarmı;takip edecek Yunan kralı karşılanırken Atina 30 (Hususi) — Kral | rinde konuşmuştur. Kral, mü- i orgi, Kor! teakiben Portu ia limanına adasından dönmüş ve Faliron- | hareket etmiştir, orada, Ave- a nazırlar tarafından karşı rof ze ma, , bini miştir; Yunan dona anmasının . yapmakta ol- lanmıştır. Kral, saraya gittik: iin A kipa iş general yecektir.- Kralın —refakatında başbakan general Metaksas ta vardır. ia Dançing Ihtiyar Hakkındaki rapor Ispanya prensi unac .. .. Cenevre 30(Radyo)— Ulus" öldü ii yerek sesi bugün ğleden sonra gizli bir top Viyana, 30 (Radyo) — İs- panya prenslerinden Karl Ak fons Dö Borbon, 87 yaşların: u| da olduğu Ge bugün vefat düliyeceki e göre! eylemiştir. M. Lester, M. Ave n ye- P rens, oSân - Sebastiyen'de ölmüştür. Kendisi, İrun civa- rında gömülecektir. rine Uluslar ii li sekreterliğine seçilecektir. z | Ulusal Birlik) e Göre — ji içkiye dizgin vurmalı birçok hâdise ii içinde şahlan: bir ii sokak oı Dün ene İşi e tesir ile Veremi ii eden tablolarda, iskelet halinde bir ejderianii elinde muazzam bir tırpanla insan kalabalıklarının “üstüne çullandığı görülür. İşreti temsil eden tam bir “sembol yaratmak istesek, içinden kan akan şişeler ve onların dibinde aile kabirleri, insan me- zarları resim etmek mecburiyetinde kalırı; eyi ret ğ ai üzerindeki lirik arar cemiyet kaç aileyi söndürdüğü kocayı ç kar: dayak, laç b hâdisesi çi kardı bütün ların cemi gisi, ve olduğunu” esaslı bir grlin e Si yi ğını, mile kimbilir, İstanbul'da bir kin ci anka kuşu gibi.. Maamafih oni Çünkü kadınlı, kl binlerce kişinin b: dığı bir memlekette bu felâketle ai zordur. Zordur amma, hiçbir zaman propa; ie leden vaz geçmek de doğru değildir. Bir A var e korkunç bir dev gibi .yürüyor.. İçkinin tahribatı artmakta, iptilâlar yeğaleekiar şuurlu şuürsuz içki kullanılmakta, öençler | arasinda da bu temayüller baş göstermektedir. Bunun sonu nereye varacaktır?. ai müthiş bayii düşerdik? 2£ dağının arkasında Ingiliz donan- |' a İz m m ii EE

Bu sayıdan diğer sayfalar: