23 Ocak 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

23 Ocak 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 3 — Size nasıl anlatayım? Bilmem kil Her gün rastlanı- lan bâdiğelerden. biril Dün akşamdı bi lendi. Sok, Bü otelin önünde! Çocuklar, . o, fevkalâde a Katılasıya güldüm Öyle © bön sen, — Ben, gayet ciddiydim. ne kadar komik; e de o kadar ciddi tenasip! Doğrusunu ii bana yapılan ilk “ilânı aşk,dı bul —E, sonra? şi ap vermeden, bir an Su; EE Mi mı? Ona bir ran- devü verdim. — Ne zaman? Nerede? — Burad imdi. i hag perada. Şimdi. Otelin Gruptakiler, ayrıldılar. — Nerede? Herhalde *bu- ei olsa gerel #Erikanın âşıkı Mikael, ayağa kalkmıştı Pek sa ii ği alkmıştı. — Bur. dayım! Sanki ii se nefes almıyor gibi bir sükün. Herkes , göz“ lerini ona giti an, bir kahkaha boğandı; tufanıdır topluca Yakala Ea De İdiz ini bağırıp çağırma, birbir- si ği muzlarına el vurma, > Alay, gırla gidiyordul: ii alnız Erika ci ciddiyetini mu alaza ediyordu. Mikacle eli- ni uzatırken, titriyordu. alnı mesel” le u, kasdi d dı MN ai Biliyo: şahit hin tercih ederdim! orum. Buna rağme; bulunmamasını Şahit m ii ig İlm salladı: vo Evet. Sizi, (sahi cehinde im ha eği ederdim. Ben Kramerim| e gi siz beni? — Evetl Vazife, ifedi Sizi dü , -Vazifedir, ll celbetm — Şimdi, müva- tercih , polis “komiseri meği göreliğimden. Ni pin aydıl gidivermişti şimdi. e şaşırmış» — Erika, — Erika, lerini yere Mikael söyle we di: azur şinizi arm ipe etmek mecburum ti lâzım! elini Küle Erika'nın lâkin, ai; Göz- çevirmişti. ötekilere, © döndü, hoşbe- Sizi rahatsız istemezdim. — Fak kat, urada “beraber Ve bileğini & Ka rel de siri, örkeği ta- komi geniş ve yüksek bir a ai yaavşi urunca, Mikael öd indi; (Ulusal Birlik) i (ese) Holde bekliyen | wi.F, 'H. Van | kapıyı açtığı ve Erikayı yukarı | Der Zee ata Gard sır a oi ko- | nuşmadılar. o Anc. odaya | girdikleri Dini ye ka- dının o omuzlarından kü | alıpta koltuğu şömineye doğru ona büyüyen is m DEUTSCHE LEVANTE LINIE kürk OS, vapuru 20 ikin- itince, * kadın e Pe iş bakıp: iye in OTTER: HAMBURG ve BRE. e a MEN” içini A liyeeekti Erkek, hak v “MANISSA,, vapuru 3 şu- Ep > batta gelecektir. 6 şubata i vet, idir ya çıkar | kadar ROTTER RDAM, HAM- yol yoktal URG've BREMEN için yük Kadın, pir müddet düşün- | kabul ar ia AMERİCAN EXPORT. LINES ii — Ya, dedi ii e ““ THE EXPORT STEAMSAİP en bea etse; CORPORATİON Şe “EXMOOR, vapuru 21 ikin- Bam ine evle- | & kânunda beklenilmektedir. alk nkü, zevce ola- l an için yük kabul rak arzu ettiğim kadın olma- | dığın Mon e ay ISTER, wii by ti ki kânunda | NEVYORK. için ie “kabul irinci er. Birinci sınıf mutahassıs SEİİLONAS vahari 2 pi 1 ta beklenilmektedir. NEV- Dr. Demir Ali mi İN yük. kabul eder. aman Kamçıoğlu REDEN. AKTARMALI Cilt ve Tenasül hastalıklar SERİ SEFERLER kirik tedavisi ME EXPORT LIN İTHE EXPORT STEAMSHIP İzmir - Birinci beyler sokağı: GÖRPORATION “EXCHORDA,, vapuru 29 ikinci (o kânunda ( PIRE'den eri edecektir. BOSTO) K limanları için e NEV ük kabul eder. F abeliş Mz yük kal le vapur acentası Elhamra sineması arkasında o. : ii —. zZ şubatta PİRE'den hareket e ROYAL NEERLANDA!S | Şeki. BOSTON De PANYASI kalkık ede /S “SATURNUS, vapuru Seyahat 'müddei elyevm limanımizda, olup 16- PIRE- örme 16 gün 1-937 tarihine kadar ROTTER- PIRE.NEVYORK 18 A le JOHNSTON WARREN LINES BURG için — eğ IVERPUL S/S “TBERİ a drdağ beklemeli ie batta beklnilmektedir. LIVER- yükünü tahliyeden sonra ROT- | PUL N 'ten yük ma AMSTERDAM ve gömmeli ve BURGAS, VAR- G limanlarına yük: NA ve KÖSTİ STENCE limanları İyi için yük alacaktır. S “ULYSSES,, vapuru 22- |Cie ROYALE ALE HONGROJSE vs tarihine doğru ine ri BE RA e Emi > beklen- VARNA ve “DUNA,, vapuru şubat or KÖSTENCE için yük alacaktır. | SN3. bilmek BEL pi Ti LINIEN| PEŞTE BRATISLAVA, VE KUMPANYASI m ve LINZ için yük ala- MS RL ND,, caktır. 21 ikinci kânunda beli ima | EMET RUDİ olup yükünü tahliyeden sonra ROTTERDAM, HAMBURG “TROYBURG GDYNIA ve SKANDI! NAVYA » vapuru 30 ikinci kânunda beklenilmekte- li di: AM; Zir yi yük kabul ede- ÜRE » © BREMEN için yük e ipa LUECKS BURG,, vapuru S/S.“LEHISTAN 8 Tşubatta beklenilmektedir. 1.93 » Vapuru | ROTTERDAM, HAMBURG 16-1:937 tarihine doğru ve BR3MEN için yük kabul VERS, DANTZIG ve GDYNIA| eder. lımanları için yük alacaktır. “MARITZA, AE 28 şu- SERVİCE MARITIME batta en ii Jen ee RG "ROTTİ SS ur ei vapu: | ve BREMEN için Pik ala- ru elye imanımızda ei 18-1- 037 ye kadar PİRE, MA! TA ve MARSILYA klar için yük ve yolcu kabul e BUCARI *Si uru ri “DUROSTOR GR EA beklöniiekiz am SERVİCE MARITIME ROUMAIN T vapuru 1837 ikinci ki bön Olivier ve şü-f rekâsı Limited vapur acentası| Birinci Kordon Rees binası Tel. 2443 LONDRA HATTI “GRODNO,, vapüru 15 ikin- ci kânunda LONDRA, HULL ve LONDRA ve HULL için yük alacaktır. “FLAMINIAN, vapuru 25 ikinci kânunda (LONDRA, HULL ve ANVERS'ten gelip yük alara “THURSO, vapuru 7 şu batta gelip LONDRA ve HULL için yak alacaktır. *POLO” puru şubatın sonunda LO NDRA, HULL ve ANVERS'ten gelip yük çıka- racaktır. LINERPOOL HATTI THURSO ,, vapuru ikinci kânunda LİVERPOOL ve SWENSEA'dan gelip yük Ça TALARLI “DRAGO,, vapuru 15 şu- batta LİVERPOOL ve SWEN- SEA'dan gelip yük çıkara- caktır. DEUTSCHE lm /ALI| e u2ş ha HAMBURG, BRE EN ANVERS'ten gelip yük ari aktır Tarih ve BAYhunlağdaki deği- şikliklerden mes'uliyet kabul ilmez; BEİ Mücellit ALi RIZA Sürat, zarafet Ve ehveniyet YENİ KAVAFLAR Çarşısı 34 Numara : 2 İkinci kânun 937 | izmir Yün Mensucatı Türk A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: İ Sağlam 1 Zarif Ji Ve ucuzdur| Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulâtı tercih ediniz atış Yerleri Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR HAUT.A.Ş. Mimar Kemalettin caddesinde FAHRij KANDEMİR Oğlu k TÜN zam Ma sr ALA, ALET ALA ARTA 2 IZMIR Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketi Şirketin Merkez ve beyni ve n eyi her Yerli pamuğundan At, Ta; ş, o Değirmi Geyik ve Leylek ilakalirmı ei vi ii rr nevi Kapot bezi imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- catına İaiktır. 3 Telefon No. 2211 ve 3067 Telgraf adresi: Bayrak İzmir GR 4 GN EZA | Sıhhat Balıkyağı Norveçya ame Ni kaydi gibi içilebilir iki defa Hamdi Nü sir Çançar Sıhhat Eczanesi ik © Şalepçioğlu b İ Başdurak: Şirin eos an li Geliniz! elm TA ve MAR- | KÖSTEL için yük ala i e vi el e A limanları için yük ve | caktır. Si > Ke Erika, bütün sefer müdde- yolcu kabul la tir, “Vapurların isimleri, gelme ez yi K U ru £ © LU) Pp Simin hiç ağız açmamıştı. Mi- İkinci Kordonda FRATELLI | tarihleri ye navlun tarifeleri 4 i i kacl de, vona tek söz söyle | SPERCO vapur acentalığına em nda bir taahhüde giri: j memişti i ini nl f | el & ami . ” müracaat edilmesi rica olunur. | *' Binici Kordon, © telefon yi ew ıraat iPeNYaN m , Telefon: 4142/4221/2663 No, 200— 2008 e seen Şahap? D, tansıyol Leg ye eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekip,böbreki | ksek olanlara bile Doktorlar banu tavsiye eder

Bu sayıdan diğer sayfalar: