18 Ağustos 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ia şii m ÖKTEM Neşriyat müdürü: H NÜZHET e İzmir İkinci er “a sokağı bone yn & Den e ULU resmi ilânlai Maarif cemiyeti ilânat iel suna müracaat edilmelidir. Hususi ilânlar: idarehanede kararlaştırılır) Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası EEtE,KEĞ İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. SAL g Çin - Japon harbı Cihan siyasetini de ka- rıştırmağa başladı. Yıl :4- No: 1082 Telefon: 2776 — Çarşamba — 18 Ağustos 1937 İİ Ri oo) pe (100) Para riyele Şanghay şehrinden yerlilerden başka ecnebiler de çekiliyorlar Çinliler ve Japonlar hummalı bir faali- ankin 18 (Radyo) —Şang- hâydaki Ingiliz t LR hicrete başlamıştır. Dün, ikibin ilk halkı ar e İngiliz tebe- asından birçok kadınlar, des- troyerlere binerlerken yapıl bir kafile destroyerlere bind ii rilmiştir. Nakil esnasinda baş- layan tayyare İba 40 m — mıştır. 4 Büyük Trakya manev- “isime mu... tek kat bir mütareke akdedil- diği hakkındaki haberler asıl- sızdır. Çinliler, ralarımız başladı Vaziyet umumiyet itibarile çok şayanı Yeni Bir İsyan yetleharphazırlığınadevam ediyorlar Nor Çıktı Harptan kaçan! — spany ri a üzere iken kur- tarıldı il lin 18 (Ra dıralı riyetçi | Iktisad vekilimiz B.Celâl Bayar " Fuarımızın küşad resmini yap- ii mak üzere vari e geliyor | da çlduklr anlaşılan bazı İspanyolları, bir sandal içinde pek tehlikelilir vaziyette iken ab Bunla mek istemiyen İspalyojlakd.! —eo. Londra'da Mühim bir toplantı seir Japonyanın Sang: Londra 18 (Radyo)— İngil- memnuniyet gi Ko KM ediyor e konsoloshanesini ta) | tere Ha en a 5 Eden öi. z relerle yakmışlardır. Bu dün mezuniyetten) dönmü Vi emi b terk | derhal yapılan bir EN etmemiştir. Mum. , bo. Çin-Japon ibtilâfı - müzakere RR sonra ni edilmiştir. Bu toplantıda İngiliz bulunarak: amirallerile komutanlardan ba: — Bu; doğum tarihimin | zıları hazır bulun; uştur. dökümü: idi. Hediye olarak Şanghaya gönderilecek İn İ İ iki bomba aldım .,, giliz askerlerinin, Honkondan | emiştir. gönderilmemesi ( kararlaştırıl- Devami Ancü sahifede — İmıştır. m mi gl Z : 'ktısad Vekilimiz ve Celâl B. Suriyede mabiyeti meş- n küşad resmi» | bulunmasını rica e ek üzere > nin a Vekilimiz Bay Ce- | Çeşmeye giden Me Bay kak biv isyan çıhu baran anma | Fan Güle dön Bay Celâl ar, alen | küşad resmini yp ykm üzere — — am — 1 isi — (Hususi) sün devleil m” iyi ni e 2 Çeşmede ünlenen 7 e günü İzmirde buluna- y ei e ül iğ Hükümet isyanın önüne geçmek | ina kös resminde > baz Yugoslavya askeri heyeti bu sabah enelkurmay Başkanı Mareşa! â t db z l l kt d Bee eme e m aki Ni #elmiş ve merasimle karşılanmıştır. Fevsi Çakmak, yarın edi zere te ırler almaktadır : 18 Mu General Frankonun şi- © gi) Sumi isi General Nediçi Bütün devletler askeri heyet. i di pe leri, yarın akşam İzmir vapurile “ h Ri yl men imi de, öğleden sonra | Tekirdağı hareket edecekler ve mal cephesi arekâtı ti e gelmiş, Galata rıtımında | oradan otomobilleri, manevraların ! Hi Merasimle © karşılanmıştır. Mera. | cereyan ettiği Çorlu havalisine gi: lira FE ie İİ, Sim, Genelkurmay. başkanı G, | deler Frankocular Satanderi ıskata ' Wİİ Asım hazır bulunmuştur. va ki ii e bağ eaşani | ikiler Pei Trakya manevrala- Mast manevralarda bulunacak bü- Devamı 4 ncü sahifede karar verdiler. ği ie Salamanka, yo) — Beyaz sarayda ahin bir toplantı yapıldı — Sur m ii Hususi) gelen haberler, i arıştı Bu toplantıda amirallar da bu - lunmuş, Çin işini görüşmüştür Hal civarındaki şüpheli bre heniz ilim iken dah m bir isyi hareketi ii MN dır. iye binası önünde dine gi bir cerh hâdi- sesi olmu: İki koltu ik değnek ile yürü- en alil bir adam, Adliyeye ndiğine göre, bu içti- e olan bir maznun . Çindeki Amerika te erine broning tabancasile baasının vaziyeti müzakere di) etmiş ve belinden yara: tir, lamıştır . edilmişi “m amirallerde hazır bu- e liderlerinden Cemil Mürdüm Adliye binası önün)” deki cinayet Alil ömer tabanca ile Süleyman isminde bir maznunu yaraladı 7 (Ra e Asilerin Sanli er mes deki taarruzu devam etmek- Gir Raynoz kasabası ve köyleri bim işi Harp adım dım deva kik bi mektedir. al Söütilüra Faklı askerler beş İsyanın ha mi ve şekli hakkında henüz malüm: pu tur. Maamafih hüküm va tepeyi zaptelmişlerdir. yn olduğu anlaşılmak- Yeniden sekiz kilometre ileri hareketi Ağ ve piş- m anl 55 kilometre la meclisi gece vakti toplanmış ie hükü- et ciddi tedbirler almıştır. m e adyo) — Asi emi Madi cephe- sinde Makopeyi ve dağ geçit- lerini işgal ederek iki i kbiçite daha General Franko | mevzilerden bir kilometre ka- Milislerin zayiatı pek çoktur. şiddetli Wee Bu harplere iştirak in olan | birkaç ii zabtedilmiştir, milisler Ai taburdu. Bilbi 7 (A.A.) — Nas; Madrid, — Dün bari Barello, Chireo, yon sebebi de şudur: si kıt'aları Giempoz- eroya kasabalarını ve San © Yaralanan adam Süleyman- | nelas mıntakasında Kilometre | tanderin 55 kilometre cenu- İ dır; yaralıyan alıl de Ömer: | 12 hizasında işgal ettikleri da kâin Beinosa şehrini © dir. Bu Süleyman, evvelce | suretle hareket etmiş ve Sü- | işgal etmişlerdir. gh Ömeri yalin ve sakat kal- | leymanı gemisi emi Santander, 1 ,A) ! masına sebep olmuştur. Süleymanı öldürmek Yapmış oldukları şiddetli taar- ahidi olmıyan bu hâdise- Süleymanın yarası e ol: | ruzlara rağm. yonalistler den Göleli beraat kaza: | makla eke tehlikeli de- edememiş- Reinosayı işgal nacağını anlıyan Ömer, bu | ğildir. lerdir. A

Bu sayıdan diğer sayfalar: