25 Ağustos 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAMDI me şartları: a ami ilanlar için: ürosuna müracaat edilmeli: ön ilânlar: e e —— isi HE RÜŞDÜ ÖKTEM hdi nir İkinci Kya sokağı Seneliği 7 Ta cemiyeti NÜZHET ylığı 400 kuruş! a g ULU SAL 4 ânat iddi —) — KE RR KE, K Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Havacılık bayramı Beş Eylülde şehrimizde büyük hava gösterileri ya- pılacaktır. Yıl : 4 - Ne : 1088 Telefon: 2776 — Çarşamba — 25 Ağustos 1937 orlar. Bu gayri müsellâk olmak üzere yarım milyon Çin ar #skeri vardır. rr EE EB. 5 5 © " r Fuarı dört Vitrin Fuar ilani > İ yah akını devam etme p 3 Ağustosun o 17 ; elki gün akşamına , r yıl büyük bir alâ- gönerlmekisdr Evelki ie uarı ziyaret edenler 00 b kişidir ki, rakamla 5 ün zarfındaki ziyaretçi- h,1 mecmu adedi 95,050 ye iğ olmaktadır. Yl komitesi, fuara hi e müesseseler arasında bir orasyon müsabakası ter- — —— a) 44 Bir haftada Izmire 25 bin 225 seyyah geldi | müsabakası a. — Şanghay, 24 (A.A yi Öğle zatına lal İm hüküm sürmü; ho kadar Japon ig ve bilhassa dino lunu wi müddet bombardıman etmiş- tir. Şanghay, 24 (A.A) — obüs yağmuruna rağmen Çin- Japon orduları, Çinlileri mu- i hasaraya hazırlanıyorlar Nankeo cephesinde, yarı gayrimüsellah ya- rım milyon Çinli ihata edilmek üzeredir Voosungda şiddetli mnharebe- ler cereyan ettiği bildirilmek- tedir. Harp gemilerinin topları tarafından himaye edilmekte ii Japonlar burada Çin atlarına girmeğe uğraşmaktâ- ii Fakat Japon kıtalarının RM Çinliler büyük bir mukavemet etmekte | Şanghayda kan gövdeyi götürüyor |: | EMME Tokşe, 24(A.A) — Tebliğ: 22 Ağustos gecesi 23 Ağus- tosun fecir vaktine kadar Ja- pon kıtaları Çin Mİ geri püskürterek Şangi şimalinde karaya e abi vaffak olmuşlardır. Şanghaya doğru ilerlemektedirler. rami kâin inde muharebeye ia diz eid tli bir çarı sonra 9 Çin lllzi düşür- e Şanal AY mez anghay, — Eski m ca baka ndanı General hem Matsus o Şanghaydaki on kuvvetleri başkuman- liler ricat Oetmemektedirler, günde 95 bin kişi ziyaret etti. . Hağliyar aid yle Çoğe tip etmektedir. Dekorasyon- da en fazla muvaffak olan paviyon sahibine güzel bir hediye Goril tir. Bundan başka teşhir güzel- likleri ve kalitelerin tasnifi için de müsabakalar yapılacak, birinci, ikinci ve ilere zmir vilâyeti paviyonunda gelecek yıl bazı değişiklikler yapılması da kararlaştırılmış, İl yapılan ii ihti- aca kâfi gelmediği nazarı dikkate alina bu paviyona bir kat daha ilâvesi muvafık görülmüştür. Dün fuar aa li para- danigk tayin edilmiştir. Fransız kabinesi) Dün dört buçuk saat müzakerede bulundu

reisi- kine arzedilecektir. eN Londrada Uç m tev- kif ed Ka iz “ o) — Bringtonda dün 6 si tevkif edilmiştir. Bunlar, bir motö- rün plânlarını çalarak yabancı bir devlete yi Vi geldi İki sene evel e giden ve ink takımında oynıyan es- ki Altaylı Vahab, evelki gün Fransadan temelli olarak İz- belli değile se de Alsancakspor- da yer alacağı tahmin edil- ir, mektedir. vam edilmiş, paraşütlere bağlı kum torbaları kulenin atlama yerinden bırakılmış, iyi neti- celer elde edilmiştir. Tecrü- ileri sonu alınınca, atlama- 5 şüt kulesinde tecrübelere de- lara başlanacaktır. Italyan tay- yarecileri Bu akşam Romada tezahüratla karşi- lar.. Paris 25 (Radyo)— İtalyan tayyarecileri, dün Paris sergi- sini ziyaret etmişler ve hara- etli surette : karşılanmışlardır. a yare bugün saat | Romada buluna: caklardır. e halkı, tayya- yı reciler için. istikbal merasimi hazırlamaktadır |B. Antonesko Romanya Başveki- line izahat verdi Bay Tataresko Bükreş 25 (Radyo) — Ro- manya Başvekili Bay Tataresko dün Hariciye Nazırı Bay An- tonesko ile uzun müddet ko- şmuş ve bay Antonesko, Transilvanyada Çekoslovakya başbakanı B, Milân Hodza ile yaptığı mülâkat hakkında bay Fiati (100) Para IŞanghayda kanlı muharebeler "oluyor! İstanbul, 24 (Hususi) — killer ii Mz öğleden so, bi him el kara sularımızdaki Baş a vapurlarını m key. Londra 25 (Radyo)— tere e e Nazırı B. Ede Hamsefir'deki yiye ilk Londra'ya dönmü tür, B, Eden, bugün toplanacak Mi kabinede hazır bulunacak Tilağtikkağ B. Çemberlayn bu akşam ve bay Eden de Tatareskoya malümat vermiştir Perşembe günü tekrar sayfiye- olmabahpe sarayı (Heyeti vekile Dolmabah çe sarayında toplandı; a Marmaraya giren tahtelbahir di peteği de, Teoremi fiyetini ve daha bazı mühi im kusi tetkik etttiği tahmin Bu içlimada, Mareşal Fevzi lâki olmuştur. ingiliz kabinesi bu gün toplanıyor Birinci derecede, Şanghay hâdiseleri tetkik olunacaktır lerine döneceklerdir. Bugünkü li içtimaında birinci de- recede Şang| ri hâdiseleri mü- zakere edilecektir. JB. Ruzveltin annesi Viyana, 25 (Radyo)—Ame- rika reisicumhuru B. Ruzvel- tin annesi Bn. Sara Ruzvelt, merikaya TE üzere yanadan ayılmışt. - Cumhuriyetçi ispanya, Uluslar sosye- tesinin derhal içtimaını istiyor Cephelerde muharebeler şiddetlendi. Hare- kâtı, general Franko bizzat idare etmiştir Cenevre, 24 (A.A) — Gi ralin dün Milletler Cemiyeti u i kâtibine o vukubulan tebligat üzerine Cenevre mü- essesi lepanşol vi meş vi hükümeti iyisi varya tin tetkiki a7 mz alâde olar; masına alar > die aklanda bir kara işini kon yin reisine esi ole Uluslar Sosyetesi binası yin 10 Eylül olarak giri ye mesi istenilmiş içtima tarihine kadar aki ğe müsait mi olduğu yoksa konseyin sür'atle içtimaa da- vet edilmesi mi iüzimgeleceği Kistin un Ol rdımile ittihaz edecek olan zi daki Aekvator sefiri düşmek; sey zlar yal Ki Dölen derhal abla lâzım; çim Cl sürecek kür konsey ayın — Deva 4ncü sahifede —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler