3 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

3 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lı A2 ssayı 8 İerşenbe 173 ni vw 1929 Bu gün Bu günkü hava rüzgâr mulavössl Tudus hua, açık, Tee Tah .— HER GÜN ÇİKAR” TÜRK GAZETESİ —X 1. 1970 1971 Millet mektepleri açıldı Anadolunun her köşesinden gelen felgraflar, millet mekteplerinin coşku fezahuratla açıldığını bildirmektedir. Mi ee Necafiyi döne göz balci: gömdük Başveki limiz Necafiyi gömerken Ankara,2 — Nihayet Necatiyi gömdük. İki ay, evel Cebec ide vali- desi icin acılin meza- rın yanında onu da topraklar içine bırak- ük. İzmirin en kara günlerinde . varlığını vatan bayrağına sarı rak siyasi hayata giren Necati, gene vücudu o mukaddes bi sarılmış olduğu halde uhrevi âleme intikal etti. Bu sevgili ari daşın nagihani ve ebedi gaybubeti tabii olarak her tarafta derin bir teessür uyandırdı. Su umumi teessürün ma- hiyet ve manasını an- lamak için İsmet Paşa hazretlerinin tetfin es- nasında bizzat irat et- tiği samimi vemüessir nutku mutlaka okumak lâzımdır. O nutuk oKu-” nürken “Vecatinin ta- Dutlu karşısında bulu- nanlar içinde hemen aglamıyan “bir fört kalmamıştır, Bütün mevcudiyeti ile bir cumhuriyet ve inki- lâp çocuğu olan Necati hayatında hiç- bir müşkülâttan yılmaz bir kuvvet ve cesürel menbaı. idi. Mefküre mücadelesinde kendi- sine arkadaslık edenler |E onu gördükçe ileriye doğru adımlarını daha ziyade metanet ve em- niyetle atarlardı.: Bu #0 onun. ölü- iğ Vecatinin cenaze merasimi orada hazır bulunanlar nevi mefküre misakı aktine vesile teşkil ey- lemiştir, İsmet Puşa H. Ne- catinin mezarı başında onun mezayasını tadat ederken hem büyük Gazinin cizdiği yolda düne kadar kendisine en. sadık; bir arkadaş olan merhum hakkında gok kiymetli bir kader şinaslık — göstermiştir hem de etrafını ihata eden Türk mefküre- cileritte hitaben hayatta mâddi kıyiyetlerin hiç bir manası olmadığım göstermek suretilemil- letin umumi saadetini istihdaf * eden. inkilâp hedeflerine doğru daha arasında bir) | ecati B.in mezarı başında çok müessir bir nutuk söyledi Cenaze merasimi Ankara, 2 (Vakıt) — Geraze Nümunie hastanı 1 katdırıldı. Cenaze alâyı şi Son resmi 189 uncu alay efradı, jandarma bölüğü, polis müjrezesi riyaseti muzıkacıları, oerkek Misesii izelleri ve izçilerin, Tpek- lilerin, üstünde sarılmış olduğu halde cenaze ileriliyı cumhur Halkım, İdokiarın telleri bayrağıimiza | Alttaratı 8 rel eshtfe Bu istizah İlmin, fetmin büyüklü ilmin, fennin heniz gibi her han; noksanı olabi! nları gi ve ilim ve fen yo üne stermek yeni | unda bir i Başvekilin nutku Ankara, 2 (ACA) — Baş vekil İsmel Paşa hüzretleri buğün maarif vekili merhun Necati'Beyin mezarında şu dütku irat buyurmuşlardır: inin ölümünde derin düy- nin ve Çetin aziyeti bana önünden sa Değerli ve mektep. imüdürlü erin âçinde örtün da bişi Necatiyi kühitiğtllir. Sığ Ukinağinde al oynatati kahraman Şetare- le cephiede göa Bü- muki asi hayalı da yotüz başlamış oluyordur. Bar başlıakınıg. ikalk sidape: ve tiklatin cögin v ni taze, pürüzsi canlı bir doğuş değil midir? nin kürsüşünde yaralı vatan V dakârlık, yuya hasret Eyy yy yg yg yy yy yg #Tıp âleminden zleri Verilecek izahat her-) (kesi tatmin etmelidir? Türk tabiblerine itimatsız! hürmetimiz halledemediği müşküller olduğu bir ilim ve fen ağamımın da hata ve taların önünü hamlesi dünkü telgrafında Necati Beyin ni “diğer "acı kanadı lan ameliydta takaddüm olmamıştır e tecsür tesir V yal Son Sait etmesi ve bu haber ölüm armığtır. elikimizin dün bir haber vardı: hası rdü ki Yapı ip'ed teşhis beri! kadan © an n .bir bu mevzu. üzerinde adli tamamen bir fikirdeviz Ve Bünü kiğ- yi intikal — edememek m ameliyat kimle tr, bunü öğ ma ameliyat ex mi? ileri “ gelebilir yile ve nayi ecmek her yapılan sada Necüti şerait altındı Kürküm hakkı olduğuda Beye bir baba döktordan ı milletin çocullu olliuğdnu İspat ett şime Millet” bu izahat bekler Bu İzah verecekleri şizahat kanantbah bem tabebete itmadı art k tabiplerine itimatsızlık değil, bilâkis olücağı içim. hem “ tabi İ ederek vet Yeni, trafavay hattının ından Perapadada'kı eftişi için müzakefata devâm etmektedirler: -Resmimis,- yeni. yapılzcak hatam Taksimden sapaçağı yeri göşterbektedif, aa e e aaa Müzakerat iyi bir safhada Cemal Hüsnü Beye bazı vesaik gönderildi. Esasatta: itilâf edildiği bildiriliyor Ankaradan alâkadar mahafile gelen haber- lere göre, Türk ve Yanan mübadele-mu- rahbaslarımın da işti- rakile deyayh. eden müzakerat nihai saf hasına - dahik olmuş addediliyor. Müzake- ratın Zemini ve itilâf esasatı hakkında kat'i bir ketamiyet muha- faza edilmekle beraber bu dafa kat'i Birneti- ceye vasıl olunacağı muhakkak. görülüyor. Cemal Hüsnü beyle M. Diyamandoplos a- rasında ötabli ve enr | ik meselesinin müs zakeresine: başlanmış- ur. Türk.» Yanan itikâf Yunanlılara nazaran bu sefer Muhakkak.. Atina, 1 (Po ) Yunan mahafili Türk-Yunan nok - fal nazarlarının ehemmiyetli bir surette yekdiğerine yak - laştığinı demin ediyorlar. i hükümette itilâfperver dövrandığı cihetle" iilâf hu İsulünü muhakkak addediyorlar. Türk başmurahhası yeniden bazı vesaik talep ettiğinden dün komisyon . kâtipletin- den biri vasıtasile bu evrak Ankaraya gön- derilmiştir. UcuzlıyacaK mı? Bu sereki şeker re- koltesi gecen senekins- den fazladır. Bu itibarla şeker fi- adları üzerinde hafif bir. tenezzül olacağı ümit ediliyor. İki İHalyan iGazetecişehrimizde n gizetecilerinden M Rasponi Renato . dün İskenderiyeden şeh- gelmişlerdir İtalyan gözeteciler Mısr , Sürye ve Flestiride bir seyahat #önra şehrimzie gelmişlerdir. ve rimize yapı gün şehrimizde kaldıktan sonra An - karaya gideceklerek Türk inkildbı hakkında mektup yazacaklardır. Hazstelerine ında zarfında Bir sene 7: ten bir sene evtakın geçuiği anla Vasatl “bir. hesapla 2000 - 2500 evrak etmektedir. . Bu rmştr. bir güne isabet keyfiyet “kâtip lüzumunu Bünün' için ve kâletton rica edilecektir" Almanya ödüyor Tazminatı harbiyenin Son taksitini de Verdi A.A i M. Parker Gilbert manyanın dördüncü 50.000.000 unda ve eylediğinin kambiyosunun fn umum in Faporu iti olan £7 ün markı am va kâmilen tediye ve Alman olmadığını bundan müteessir gösteriyor. Rap Delerde Alınatiyanın senevi beçük milyarı baliğ olan elelide i Kuyt a bundan sonraki se leri tediye “edeceği, miştir tehi eler göndezmemişlerdir. gi ileri "Thin sebebi son günlerde birdenire” 70) pağçaça: baliğ olmuştur. Bueserlerin çoğu genç, ressamlara sinir. Lleniz bü'ayın on beşinden yirmi be gündefilmesiğir. Serçi için gönderil: marul; ressamlar ike | Asım Bey şark müsikisinin maruf üstate larından olan giriftizen Asim B. İhamit zamanında Amasyaya dil zevalinden sohra da orada ika meti ihtiyar etmişti, Esetleri uzun müddetidu beri takdirkörlarına o meşat üstada karşı umumi bürmeti izahar için şehremane- timiz Lâleli de büyük ve güzel bir caddeyi «Giriftzen Asım B. caddesi» olarak tevsim etmiştir. Asım B. ahiren şehrimize gelmiştir. Mumailey- hin yüze yakın Pliğa almacaktır, Sı kıymeti ve şark musikisi tarihine bu “eserlerin vikayesi o meşum idarenin veren olan Giriftzen olan eserleri atkârane de mevkii ol bu ziya'dani mucibi memnuniyettir. Yolların tamiri Emanet 929 bütçesine yolların in (100) bin lira tal koyacaktır, sureta Bir İtal ti şehramaneline müracaat. ederek Avrupa trenlerin- de İstanbulu rek- lam etmeği teklif elli ilkmekteplerdeki gıdasız . gocüklara (10,000) olarak tespit edildi. Beykozda bir. a- dam: para için an- sını balta ile öldür- müş ye yakalan - muşlr, sahne | vücuda | bidayetinden itibaren £ birlikte Güzel) sab sdar” İleişikde orta | salin” tanzim “edil getirilmektedir. Sahnehin inşası bir hafta kadar sürece! emiler “ve konserlere Büşlamstıkur. Dün güzel sar'alaf” birliğinde mimari şübesi ,saratmddn. mektepcin yeni, mezun olen mimarlar | erefine bir çay ziyaleri vefilecekti. Birliği daha” himaye etmiş olah Mİ vekili Necati beyin ölümü || elde çay dyafeti tehir edilmişir. > İ OYanm öğleden sonfa mimari şubesinin senelik kongresi birlik Ginasında aktediletektir. Bir Türkün Kya mia gayretlerine Huda edil kes ve bir köşesinde de, bir Gelecek a ziyade şevk ve İhararet- Bümun Bit Ünilesi “de Şudur le gitmek icin, büyük bir vazife “dersi ver miştir. Beşerin hayati, çok aziz ve mubterçmdir. İşte -her-ta bibin zihniyetinde yer tutacak Bâkim fikir; AİT tatili üğütcü seyıfamzdâdiri Y Mehmet Astra | nyan | nasız meslek ve, möslekteğlik

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler