6 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| v4 Ay Kânunusani 6 Bu gün rüzgâr mületassıt Tödos hea kapak « i Tin : Fam “YAKIT Fürünilai sliklalleri için ci m Porta kutusu » 48 yanlar için , aşmıştır. beşinet sayıfamızdadır; Millet mektepleri sayıfası Gazelemiz, büyük irfan seferberliğinde yeni okumaya bella - bir hizmet olmak üzre bir millet mektepleri sayfası Mütehassıs bir kalım tarafından güzün bur dersler, ! İl i i mem "Dün gelen telgraflar Sirbis- tihda ikilisi zuhutura dair olan in doğru olmadığını Ve Tivayet Hirvat di arasinda” müzakefat cefeyan Teceği şimdiden tahmin edil © Vugo Slavya saltanatı gibi dört beş: muhtelif millette husul bul muş olan gayrı mütecaniş bİr küde içinde; zuhur edenşihtilülin kolayca hall * tesviyesine intizar edilmesi abes, “Pribiçesiçin tekil mucibince dört milyori Hırvat e buçuk milyon Slövene ve 3 yüilyön “baka istiklal; ve mahtarityet ve © tilmiş ole vöcüğ Bülağak müte- kıralı Aleksandr rücmesile gürüşerk bahrans bir bal çaresi arandcaktır k kütlelerin federasyon ha toplanmalarını imkân Kak aggiker. Bu hususta “dün al- telgrafları Derveçhi “ati yoruz. 54 Aneksartilos ) — rüesası Sırbistan» kralı kabul edildikleri za. Kral Aleksandra, v OE acan yk re. Yugoslavya “ae Mânastır. başlarına bir İsükümet teşkil man “bunlar “bir kabine bah - ramı olmayıp fakat şekli hükü: met buhranı olduğunu beyan | etmişler ve muhtelif ünsurların adildne bir nispet dairesinde temsil edilecekleri bir kabinenin deşkilini tasvip etmişlerdir. Bu hükâmetin vazifesi yeni bir kanunu esasi tanzimi olacak- hr, Atina 5, CApo) — Hırvat relslerindön M.Maçek “ Krat He vuku'bülân mülâkatı haks kağda bulun ToüŞİUL. — Kral iki milletin, vasi bir ademi merkeziyet şa beyanatta sinde” “yekdiğerinden © telrik edilmedikçe * Bülirann halli imkânsız. olduğunu” açıkça söyledim, ve kabinenin ta- dilen teşkili tasvip edilme jizi takdirde Thrvataı billerini elde etmek e sü. rülen Üleğ Gleriii Belg arat e Zağröbin atilaşmasını imkân- sis! kıldığını Yazı Atina, # (Rös)- Sır- bistandaki dahili buh- ran kabinenin istifa- sından sonra vahim bir şekli idare mese- lesi mahiyetini almış- fır. Devletin tehlikede Kalân vahdefini kur- #armak için fevkalâde tedbirlere > müra edilmesi alâkadar ma- hafilde düşünülüyor. Belgrat, # (Fos) — Müstakil o Demokraf fırkası reisi M. Peripi- çeviç Sırbistanda baş- Eyan kabine buhranı- nın yeni bir siyasete ve, hürriyet prensip- gE ———.. Ş U mage ikiye bölünecek uğraşacaklarını İlave“ ettim; Hıryatar Avrupayı - hayrette receklerdir, /| ei Sirtistandaki buhran alelâde kabine tebaddülü deği, bir şekli hükümet buhranıdır EE AE ERDEN ER la KALE ruslar, Sırp hükimiyetinden Kurlulmuya çalışıyorlar Hırvat rüesası “Sırp: kralile. müzakerede buhranı halletmek için Hirvatların istiklâlini tanımak icap ettiğini aksi takdirde bunu elde etmek için bilfül uğreşacaklarını söylediler “Ve ilâve ediyorlar: (Avrupayı hayrette bırakacak işler göreceğiz... lerinin #eminine baş- langıç olduğu takdirde alâkayı davet edebi- leceğini, fırkaların it- f(ihadina müsfenit bir kabinenin > bir tahrik mahiyetini haiz ol- makla beraber Bel- grat ile Zağrep ara- sındaki münasebatı daha ziyade fenalaş- fıracağını, Hırvatların böyle bir kabinenin yapacağı intihabafı da M. Meclisinde Necafi “Beyin muazzez hafırası yadedildi Merhumun Kabri de san'afkârlarımız tarafından ziyaret edildi —— Ankara, 5 (Vakıt) ge B. Mi » bugünkü içlimadda reis vekili Rafet B. merhumi Necati ufulü ebedisi dolayısile get divanının tağiyetlerini istiklâl bildirmiş, « merhumun ve inkılap mü sanmerdânle hizmet- lerinden hararetle “bakhetmiş, müteakiben Nurettin AM Beyin şu teklifi müttefikan kabul edi miştik & ( Çok kiymetli afkâdaşımız merbum mâarif vekili Necati Reyin muazzez hatırasına hör - meşru addetmiyecek- lerini söylemiş ve de- mişdirki : — Maksadımız ka- binenin değil, “fakat sistemin değişmesidir. Belgrat, 4 (AA); — Kral bitibirini müteakip Hırvat kö- ylü ferkası reisi MisMatehek ile -M. Prebiçheviç ve Daide- viçi kabul etmiştir. Me Matehek yegâne çarenin her biri bir parlamentoya Ve birkükümete yi oladık tarim “Ve Tarst vahdetler “vücuda getirilmesin- den ibaret olduğunu beyan eylemiştir. Belgrat, 5 (A,A ) — Hırvat Köylü fırkası reisi M. Viadko bügün Kral tarafından yeniden Saraya davet edildiğinden Zağ- repe azimetini tehircimiştir. Belgrat, 5. (A.A )— Kral tarafihdalı müşavereğe “davet edilen Hırvat. muhalefet reisleri kânunucsasinin kraliyetine muh- telif hiziplerine bir #ühteriyet ve bir hususi parlamento bahş- edecek surelte tedilini talep eylemöktedir. Müşavereler “de- vam etmektedir. meltar ve & v ini if ederim.) Meclis pazartesi ineteni. bugün celsenin tat günü toplanacaktır. * Dün. bir çok şehirlerimizden aldığımız telgrafla Necati mateni maktadır. Ankara, 5 (Vakıl) — Şehriniz- den C talebesi gamına buraya gelen murahhaslar, buradaki san'at müntesiplerile beraber İlk ted - risat müdürü Ragıp Nurettin Beya refakatinde. merhum. Ne - cati Beyin kabrini ziyaret ederek iki çelenk koymuşlardır. Rağıp Nurettin B. merhum Jaldandaki bü samimi muhab - bet ve alâkadan dolayı maarif namına, izhar hissiyat ve büyük ölünün san'at esipleri hak- kanda © besledi Tmitlerden bethisetimiştir » Necati B. abidesi Ühiversile idaresi Necati Beyin, muâzzez hatırasını yada” “eşile. olmak - özre abide rekzine karar vermiştir . Ukraynalılar Profestrler bugün memleket - lerine dönüyorlar Bir. müddetten beri, şehrimizde dulumun Ukraynalı; profesörler hü gün memleketlerine avdet edeceklerdir. Istanbulda ve An Karaila "Türk inkilabenm. muhtelif cepheleri hakkında tetkikat yapan Ukranya âlim ve ştirleri mem - lekerimizde ; gördükleri misafir perverlikten dolayı şehi darüllunun emini beyleri ederek teşekkürlerini bi lerdir, kımetlar in ululü sebetile tecllümler izar Olun- San'atlar birliği ve merhum e İversite emini Dı. Neşet Ömer Bey gerek bu neştiyat, gerekse dün- kü Holândalı sondajyapmak bir müsaade alınae Bioe SMİ eeaami nene nelice ( Merhum Necmi Beyin hasta - lığı ve hiç ir “edilmiyem | ziya üzerine bazı iddalar ileri sürülmüş, bu meyanda teşhis İl hatiları ihtimallerinden de bahs olunmüştu. Merhumün çok acıklı ölümünden bi saat evel Ankaraya muvasalât çden Üni - nüshamızda * “Bu” doktor serlâvhası alanda çıkan anda bir muharriri - lâtı 7) işkâl Evelkigün, saat 15,30 da şehrimize gelecek olan Sem plon ekspresinin “gece geç vakte kadar gelmediğini yaz- muştik. Avrupa ekspresi. ani- cak dün sabah saat 7,30 da Sirkeciye gelebilmiştir. Trenin bu teahhuaru Sırpis- tanda Zuzur eden bazı iğtişaş- larla alâkadar addedilmişse de dön yaptığımız tahkikata göre te- ahhür Balkanlarda hükâm sü- ren “kar “frrunasından “ile gelmiştir. Sırbistan ve Bulgaristanda, kara, yolları kapamiştır. 'Tren- lerin seyrüseferi çok müşkül Şerait içinde vuku bulmakta dir. Birçok hatlarda | trenler hiç “iyememiştir. Avrupayı karakış bastı Paris, 4 (A.A) - Avrupada şiddetli bir soğuk hükümfermadir. Münaka - edecek derecede kar olduğu bildirilmektedir. küldt “uğramıştır. Keza Milân hayalisinde de yollar: kepan- miştir, Kar İrruması yalnız Balkan- larda değil bütün Avrupada hüküm. sürmektedir.: Hata Napoli, Roma gibi nadiren kar gören Cenubi İtalya şehirleri bile kar altındadır. mize şu sözleri! söylemiştir; “— Muhterem Vekilimiz Ni cari Beyin ebedi gaydubeti lemizi te Darüllönanu cidden müliçessir Ye elemnak etmiştir. Ankaraya muvasalatımızda Ne- esti Revin, birdenbire başlıyarak surette apandisiteen bulunduğunu “ve'ram zamanında ameliye dera edilmiş olduğunu gördük. Fakat gerek ameliye gö- muuhhar tedsvi rraslesci | gösterememiştir. in “be revi sürmle itibarile pek rekie inzar sıhhati biç bir mi bir muayene yapılmış, aynı zamanda mide ve barsaklar ronikenle de tetkik ve fotoğrafları teğpir edilmiştir. Son: olarak, mide ve'barsık | Dr. Mehmet Kümil mütahassısı de hâzır bulunduğu kon - teşhisi Korimuştur. Vekil leyin duça hüm şekildeki ape olmamış Bey gibi ük Bir ali sahhati için ihmal edilmiş hiç bir şey yoktu Kendisinin ziyar cidden he pimizi dilhum etmiştir, * Bü doktor kimdir?. mese - lesine “gelince, “bu hosusta ; hiç malümatım yoktur ve bu-sözle- fl tin bir döker ağzından çıktığını İİ pek zannedemem... asanatika höyeti ilkbaharda o Çenberlitaşta için. müsaade almıştır. asar alikaya tesadüf. olunursa, kerimi verin için ayrıca İkiay evel gapilan Yu 9 © Necati merhumun sıhhati için hiçbi şey ihmal edilmemiştir, deniyor Bu âmeliye neticesinde Bu doktor ki ım! P 4 Neşet Ömer B. izalia veriyor vermişlir Kellok misakı - nın müzakcere- sine başlamış - | tar. Roma sefirimiz Uruguvayın Romadaki se - firile bir muha- denet muahe - desi imzala - mıştır. Dahilde: | EET İMEARMA SE Darülfünun ta- rafından mer- hum Necati B. namına bir â- bide rekzedi- lecektir. Müzelerdeki mücevherlerin satılacağı hak- kındaki haber- ler tekrar tek- zip edilmekte- 7 dir. Cemiyeti bele- diye salonun- da da bir mil- let dersanesi |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler