8 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu ER hava şimalden vasatı ve hafif karlı f Çıkrıklar | | durunca de elaman Ge a Hükümet un resmini zile karar verdi Ekmek (3) kuruş ucuzlıvacak M, M. iktüsat encümeni bu B. husustaki kanun layıhasını çar- şariba günü müzake 2 ediyor Emanet iktisat müdü- rünün beyanatı Geven, hafta un, ve ekmek, meselesini, ta- kip etmek üzre Anka- raya. gitmiş olan E net iktisat müdür Kemal Ömür Bey, dün Şehrimize avdet etmiş- tir Kemal Ömer“Bey seyahati etrafında şu YENi mebus mamzellerimiz ilhak ami ve İsi beji Mdülhak Hamit Bey Ankara, 7 T (Va akıt) — Münhati İstanbul mebus luğuna büyük Şairimiz Abdülhak Ümit, Eymür mebusluğüna Moskova Vasıf beylerin winzet gösterildikleşi balk Grkası tarafıdan tebliğ ve ilân edildi, | | izalıatı vermiştir; Ankarada eenebi unlarından fazla resim alınmaması lüzumunu müdafaa ettim. İktisat vekâleti Ema- netin bu. husustaki noktai nazarı kabul: | : elti ve ünün tonundan şimdi. 110 lira rük alınırken bu res- min 36 liraya tenzili- ni muvafık buldu. Bu- nan için de meclise bir kanun lâyihası te k-| lif eyledi, Şayet bu teklif kabul edilirse ekmek okka başında (3) kuruş birden ucuz- hyacaktır. bilasyona kadar zahmet etmeyin! Yanmmda geçirdiğim bir ay beni çok eemnun etti, Teşekkür ederiz. Müsafirimizin hareket elüğine imanmak için yona kadar gitmeliyiz. 7 (rumca Atina, aZ6- teler)— Sırbistan ral | Rukuku hâkimiyet ve feşriiyeyi derahte tiğine dair neşreti emirnamade vahdetine karşı hare- | ket eden bütün fırka- ları dağıttığını ilân etmistir. ef- Gayet şiddetli teda- İ biri askeriye alındığı | gibi sansörün tatbiki. ne de başlanmıştır. Hırvatistanda mev- cut kıfaaftı askeriye takviye edildiği gibi urfi idare de ilân edilmiştir. Hırvatistanını muh- telif yerlerinde muha- lefet başlamıştır. Zagrep yeni şekli idareyi reddetmiştir. Roma, 7 — Ecnebi mahafil Sırbistandaki © tebeddülden pek bedbindir. Kralın » diktatörlüğü vaziyeti daha ziyade fenalaş- luk her ihtimale karşı Tudutta askeri tedbirler almıştır. Sırbislan Skapçina meclisi yeni intikabal tarihi tayin edilmeden feshedil. miştir. Neşreftiği kanunlar Belgrat, 6 ( A.A ) — Resmi gâzete kralın salâliyetine ve devletin idarei aliyesine müte- allik bulunan yeni kanundan kırdığı kanaatindedir. Aanavut- & mütasllik devletin KE Kahinenik teşekkülü mimnüni- İ yetle kürşılarımıştır. | Resmi. gâzğete bülün uahiye | başka © çini uinumiyeye, nini hümayesine deh we Belgrat, yublina» idâreleriz i ile teşkil ve tarafından menafit umumi idarelerini i Zağrep ve. tayin ölundcağmı tatik bulunan bie emimame neşretmiştir. Alıtarıfı 3 sek sayılamızladır | Töpkapı saroyı asan 2 AAA YAZMADA LAR RNAEEZEE a fal. hah erler | Ne Sivasta ne ali Bur-l sada hiç bir aygırı © hareket olmamişlir Yeni Sivas, 17 (Yakı le ne ew mülbakattı hareket yoktu olduğu mek için ka edece ENER r büradi mıştır. Böylemi, erdut hareketlerin artık #emleketi miyeceğine şulirüna sö İl inkilaba karşı d MH yetimi rtükâp etmi muta azımdır. Ankara, 7 (A.A) — € ani “tarihli. Tkdam mak kişinin 1 ve ii vaziyet eden A Matbuat umum t E. Ekrem $ EİLEE ESMER GEEREERIRRI ZE Gümrük - tarifeleri Ankara, 7 (Vakıt) — Gümrük tarifeleri hak- kında devletlerle mü- zakerata mayısta bas- lanacaktırr, 'Türk tarihinde meşhur vezirler Tetfrikamızın resimlerinden da vekahi dairesinin Kariçten görünüşü E Yürisi ikinci sayıfamızdadır yazsa MAMA iM.Grandi İDörigün se gün sonra | Afinayagidiyor Hükümetin ki rakbafeeldi; tev- kalâde ; merasimle karşıla- nacak ve Dört gün kalacak | © Ktina, 7 ( Aneksarti- | İtalya hârici- ye müsteşarı: M; Gran- 105) dinin gümartesi günü bahiren buraya vasıl olücüğini İtalya” sefa- reti resmen teblig e niiştir. M. Grandi Yu- nan bükümeünün iniz safiri olacak, fevkalâ- de merisimle karşıl nacaktır. Yünan Salı günü reisicumhuru Gediz Atinada dört ba m. kalacak günü c ederi e —— kr alır nhastalıği ve çar hareket ediyor tarafından şerefine bir || ziyafet vöğilecektir. M. || Seyrini i takip | DÜN İSTANBULA KIŞIN İLK KARI DÜŞTÜ. hasta ve Bursada ayr ha ler oluna barla) anda haberler tamamen musanmadır -Yugoslavyada Kıtaatı askeriye takviye edildi, gazetelere sansör kondu, ida- rei ürfiye ilân ilân olundu Zagrep reddediyor Fırtma Bazı hasarata sebep oldu Vapurlar: demirlerini taraya- rak birbirlerinin üstüne düştüler Bu gün kar kar yağacak E velki al am 'dan beri i bir Karıyel fırtinası tatektedir. Fırtına ilç şehirde bazı hasar sebebiyet ve ye kazalara DÜŞLER, Altarsfı hilesmizdedin 7 Dahilde | Kuşadasında yüz | kırk bin defter ka- çak sigara kâğıdı ! yakalanmıştır. | Süt muayene yerle- ri “cumartesinden itibaren açılmağa başlanılacaktır. Bu mahaller Fatih, Beyazıt, Pangaltı, Kasımpaşa, Beşik- taş; Arnavutköy; Üsküdar, Kadıköy Bakirköy, Eyip ve Ydikulede © açıla- caktır. İ | Belgrat sefirimiz | İ dün Omemuriyeti yerine gitmişlir, Bükreş © sefirimiz / bu gün gidecektir, Hariçte | M. Grandi cumar- tesi günü Atinaya varacak ve orada dört gün. yunan ! | hükümetinin misa- firi olacaktır. Londra, 6 (A.A) — Kalin shhiyesinde “Hafif bir müş ölduğü bildiri - salih g liyör, Londra, 7 (A.A) — Saat 11,30 | b Kral öldkçe “öyi'bir | gede geçirmiştir. Ahvalshhiye» İ sinde hiçbir tebeddül yoktur. Sirp krah Hırva- | tistanda bir takım tedabiri ürliye it tihaz etmiştir. Hir- vatlar yeni idare | İİİ. şeklini reddediyor- İ İl lar. İ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler