12 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

12 Ocak 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SEYA I Senelik makinesi!,, soğuma gitmez. İsterim ki haftanın inlerinde neşeli bir şey yı Çok kere bun Şinmüşümdür, fakat e bu kü idırmak farkında hun, sinirle den “evet, diyon İşte bunün içindir ki ma Sama otururken içimden: sila ang de uğrund beylik bi kalı pare yordum. efli da okuyunca im büsbütün 101 tazelik doli iyordu. Ve okudlukt Ş dem dir. Kudret son rür bitirir, Artık Şevesinden — bi Çok bir çift aşık kol da timamlar, rında kalmamıştır. güzelliğin ker heb on dört v. erdiğ bir mutat tenzil iskonto Payıdır, zetçi şark rat hürm bu h Var da, c alleri kaydedi hesinin Sönrü kusurlarını dz döküyor. Alı €r geçi anım bu da kusur natsları £ bir cildin osunun | uy Yaktın RESİMLİ HİKÂYESİ Kısasa İşin ne ol Bahşiş be Istanbulun « ker ları, gerilerinde kaybolu adile sun üzerinde dürt adı "da ilerliyordu. mdiven ilerliyoflardı İnt gözleri beğtı old Suyu kesen Kimmiş? Emanet, Büyükdereyi Susuz birakan Refik bey aleyhine dana açil mettüsi sında ihbar vaki olmuş anlaşıldığı m malları kendisi yyl gebil ori | i i ay Eyi kısas Nakleden: Z. af duydu. N oltanduğunu dur Bir Atlar dut aba du, « Onu indirdile na girdiler, bir eve perdele ndeki “rahleler nİsr. ya Santlardan zleri etrafını Odamın geri bİR ad ar yerden yuka a kaldırmet karşısındaki biri iler verdi yatan adamı gö Hadi, sta, polasını ve irefek: dedi, Üldeğ gibi. , beyaz çarşafın slund. miyor, ses nrdanırordu. adamın A lapa a da iıyen bir komisyon oktutar, li. İ için vere | yaa Kala aatıktam sonra iner Zincirli pala üstüne um eşıklarını mamladı. yukarı k lekelere bu Ş olan çarşafa d takiliruk beraber kalkin. Cellat İskender palânin verin den işletip işlemediğini görmek i. Oğlun aralle göz Kap sarıverdi, vücudünu u si edi talan 1 yazı hir, Fazıl Afimet B bulunduğu 5 kişilik vir ie « | da'fena birnetice has Nun sura | Bir içtimam hülâsası TERRA TERE eee Teessür teşek. kür, tefahür mradan W şka bir ha yapılsaydı ve bundan © olsaydı, ti wdenet o cemiy böyle toplanacak catı tibbi kanaa bekis oldukları eldiği indedir. Bu kanaat (Tü lerinin iam teşekkülle kaydini önliva © gene (el elden üstün- buya İş takdirde gönle dürsü aksi buzün Anları olarak istediği ek lözemgelir, derecelerd tahakküm Viyana mbahirimizin mektupları Müthiş kıracılarlı leri buğ a Bu günlerde Avus- | turya pi arlâmentosu ! Yiyanalıları cok alâ- | kadar eden bir kanu- nu müzakere Matbuat, halk, hükü- met hep bununla meş- güldür: Ev kirala kanunu. Viyananın ev sahip- leri ile Kiracıları zelelerde, — parlâmcn- toda, hükümet nezdin- de, kahvede, sokahla iki taraf olmuşlar, bi- ribilerile o mücadele ediyor Ey Kiraları meselesi Yiyanamn bu günkü değil, on senelik der- didir. Umumi harpten va Viyananın nü- fusu pek ziyade ari- nustı. Bundan istifade ederek ihtikâra sapan ev sahipleri, kiraları | pek fazla yükseltile r Bunun üzerine cum- huriyelin © ilânmdan sonra Avusturyada cok kuvvetli bir mevki ka- zanan sosyalist fırkası bir kanun kabul etti- rerek ev kiralarını makul bir tarzda tah- | it emi Ev sahipleri, bu tah- didat karşısında on ! seneden beri boş dur- madılar, Göçen sene- ler zarfında muhtelif teşbbüsler — sayesinde ev kiraları kanununda ediyor. S | bazı tadilât yaptırdılar Fakat ey sahiplerinin miktarı veni meclisle gazla devam İ karar ziyade oldüğundan bu punla ikt tmiyerek hükümeti yeni bis ev bir mücadelei ev sahip- ıyorlar : Rayil Galp a mecbur ettiler, Yeni. kanun Hâyiha- sı kiracıların aleyhin- dedir. Bunun için sos- yal demokrat fırkası iyiha aleyhinde bü- yük bir mücadele aç- mist, Bir taraflan ev sahipleri lâyihanın kabulü icin gazeteleri Müharrii ! şiddetli bir propagan- da yaparken Viyana halkımın o ekseriyetini teşkil: eden müstecir- ler de sosyalist telerle ol hücum ediyorlar... Münakaşa- lar şehrin her yerinde, tramvayda, lokantada ediyor. Viyana bu günlerde mühim ve hayati bir arifesinde bir memleket o manzarası arzediyor. Mamali rin dir. sosyalisile- vaziyeti kuvvetli- Cünkü Viyanada firk olmasın bütün kirağı- lar sosyatisilere Mus zaheret etmektedir. Sosyalistler bir tor tan da propaganda- larına devam ediyor- lar, Belediye intiha- batı münasebetile Yi- yananın sokaklarında, meydanlarında elek- tvikle tertip edilmiş şu ilânlara tesadüf eder acılar! ev hiplerine galip gelmek için sosyalistlere rüy veriniz.» Öyle kiracılar ki ka- nüyor davayı lardır, Ruşit Gal p Doktorlüğimi iç YEAR RE Üst tarafı Mirinci üzakere esnasında Tektaşlerin. temamen doğ fenni mevcut « Tü lanarak ehmmiyy gir, madığı, Uklara Kari hhiyesi ker labiyesini temine ların da tabiidir. 5» Efkâr umümuyede Türk REC e bababeli aleyhine itimabizlı 1 mensup olsun şx *

Bu sayıdan diğer sayfalar: