13 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

13 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

esasen seemtansr sarsan elyasasa Nihayet rtılâf Bu günkü hava ; Bu- gün rüzgâr «hah, tödos, i 13 ni Yuna sanllar Türk emlâkinin ii nel Ay a Mİ vü fazlası için (1,200,006) ingiliz munusani > lirası vermeyi kabul sale Ankarada > yunalılstla ceceyas, eden mübedele tu si Çam bei) 1874 ii Tayyare ii düuçekildi Avrupa ile Asya a- Li 5 im Kek Heme 300,000 ıra I | Şi işleri ) » egea eee VARTT » i Pon kacasi “8 snda, muavazaya tabi çillikleri; ile iade edilecek kafıt © meselelerinde bir hasıl olmuştur. Ankaraya davet edile ve Yunan başmurakhasları nanistanda Kalan “Türk debi vit emlgk ve erazinin kiy Avrupa kıf'asının bir para one“ | 48444 numaralı biletle Genöve Türk < gazetesi yeni ei PAL imünebetle yazdığı bir baş | 200,000 lira on bilet arasında makalede dünya © yüzünde il iri taksim edilecek aki ————— mi vaziyetlerini hül 6, 1, 2, 3, 4, 7 rakamlarile nİ- ken Türkiye hakkınd ““” | hayeflenen biletler amorti dikkat birkaç satır tahsis et miştir; bu Sinrları aynen bu- kazanmışlardır lerinde mevchk mevcut b 19 den ödemesi icip öden farkı iki raporla Tevfik Rüştü bey ve M. Papaya bildü'mişlerdi.. İki tarafın teklif etikleri miktarlar bir sureti hal bulunduğu 28 se zarlı Ankaradan, gelen halieriere göre Yunanlılar muavazaaya dabi İkramiye çıkan bütün numaraları dördüncü sayılamızda bulacaksınız Türk ve Yunan afazi ve < ndaki farka smukabil metimize (,200.009 üngiliz Hirası vermeği kabal etmişlerdir. Dünkü keşide esnasında piyanko salonunun örümeeii fehacüm T Alttaraı 3 ncü sayıları ağn Camiler itilir 8. | 200sene evel mal için bütün “Bir sütanlul ——4 Se ——————— yanı yazili lay Emanetemi | Dün akşam Ankaraya! © Tögin harflerile Türkçe bunların en mühimi Arap I gitti alan Kamar yere | a mmm AA bni vredileğek | serenni ve wi w ve Hâtin “esasından alınmış Tüek | aze Bilimonda bir parçam İslanbulKizmuğallm meklebi son LİL ynelik hidein Bey, - Dahiliye - Vekil allabesinin — ikame edilmiş) © Çay llelelinden Şahsene ve dördüncü s01f dalekeerinden Muzaffer Dün bir kömisyol | vemas olmasıdır. Hanımlardadır. Yakarda resimlerini gördöğünöz bu hanımkızlar kars. |, topladd mek ve Avrupanın © bitaral © bir deştirler. Biletlerini keşideye (5) sünl kalıncıya kadar değişlirmemişler; z P) k Aadalar memleketinde çıkan bir ga- ancak eoelki gece saat on ikide olmışlardır. Kanunu o medeni Evkefa uk elektiriği Zetenin, neşrettiği şu bir kaç Bilet Fatihie İmal Bayii Burhastlin B. tarafından satılmıştır. “| işlerden şehirle altkadan olanla -*| esas mu- Bilei sahidi hanimlar mekteple bolar için Kızlarının. Bilet sr nkalçı Türkiyenin. | me rome babe cin dayan emek İcmen saran güzek pi kli i Emâtete tere”) kavelesini pi az kald eur? | MİR A l resik olmay. fi ön bçehe dur > gili dünya haritasında yaptığı | © beyle koşmuş ve (10,000) lrayı çantaya koyarak ece Kötmekiedir. Evkafa ate, olup are büyük bir tabavvülün ifade.) ©, Dün kendilerine çıkan Bu 10,000 ire ne rn pa soran İ sebile alkis olar işlerin meleri SN e till b çö değildi hir muharririmize muallim namzetleri hanımlar dik üni ee eyle inden “başka, bir şey değildir. * — İkramiye çıkacağını evelden tahmin elmediğimizden şimdi ne me mek üzre Filhaki! eri memleketlerin ve milletlerin Kir. ahval ve evsafını tedvin eden coğrafya alimleri. vaktile. Av- 2! ar çi ye dün An karaya g- ez kararlıştırmış değiliz. Şimdi meklebimizde okuyoruz, e ihtiyacımız yek. » i tertip tayyare piyankosunu. alici” vsenyhochça rupa ile Asya kıtalarını bir- Ş a edilmiştir. Keşideye ibahle- : i | i tehiz kali birinden tefrik esmek. için | yin saat dokuzda darülünün konferans salo- İf U için Fefar z Mahdin & ar iyi Karadeniz “boğazımı hudut atinde 5 nunda başlanmış, öğleye kadar numaraların msfı cekilmiş, bir bucuk saat yemek tatilini müteakıp diğer numaralar keşide olunmuştur. Büyük ikramiye çıkan numaralar: 300000 lira 48444 numaray, 100000 lira 39644 numaraya, 50000 lira 18746 numa- — Ahttaralı 3 sed sayılanızdadır — ürk tarihinde meşhur vezirler Tetfrikamızın resimlerinder | pe ill İ Anki Brünndesir Muhiddin Bir 8 güne Kadar de Arap harilerile ilk “kitabi basan: #öceferri rel matbunda bir Türkçe ve | Fransızcaya, bir gramer ki ıştı. Yukarıdaki kliş sır evdi | basılan bu Dile bir sayı v yazılar İ Vor Franazcaz ortadakiler" Arap, barllet ün harflerile Türk ri soldükiler Li maçta ılağı ci Türk Eskrim maçları, ““ kale Tse ys Mi m“ Bir İtalyan ta - M. Grandi | Günün hulâsası dün Emanete hukak dibi mü- kımı şehrimize Din Mini vardı | Dahilde dürü Muhlis Beyin” Fiyasetinde geliyor Atina, 12 (Aneksarti- bir içdime aktedilmiştr. Bu içi. to) M. Grandi bü Şehremeni “dün gün İtalyan vapuroyla İİ Ankaraya gitmiştir. burüya vasıl oluyor. Ankaradaki(Türk İstikbal programı ta- “Yuan) müzakere- mamen, tespit edilmiş-. | sinde * bire itilâla tür. M. Grandi salıya kadar burada külacak vasıl olunmuştur. sali günü reisicumhur | e ile > e erefine hir:öğ- fi vazaaya tabi emla- milerin “ mürukue hakkı da < Pinle dk Glee © TOMİĞİ ciRihdl vergöleş kimler (0 Yafa > VERGÇERKİr. kin fazlası için bize İİ dansomra gebrimze ilkolarak | * Yarmım. Venizeloz | bir milyon iki yüz | Hacı Mehmet B. geliyOr. | bir ektir eker geleceği | ye Melrandi mülâkat | bin ingiliz lirası | İskân. grinin müdürle Maci | haber alınmıştır, | iki memleketi p y' Melime B:. Yakında şelirimizer| “Gelecek” olâh; bir italyan ederek R vermeyi kabul et- kadar eden mesele- : iz — mişlerdir . Tür Ibrahim «dederlerdi kü » ve gövdesi » ise Anadoludan ibaret olduğun dan Türk. milleti ve memle- keti Asyalı'sayıhrdı. l kelli sirf cOğ” Tali birer stitahtan ibaret olsn- İdi Türkiyenin Avrupalı, yahut Asyalı sayılmasının. © Kâdar ehemmiyeti bulunmıyabilir. halbuki “Türk millet ve mem- leketinin Avrupalı değil, As- Yalı addedilmesinde çok mü him e wWana maksat man Müessese dimye müdürü Esat, itiektupçü. Osma, Avokat Bahir ve:Hüzeyin Hüsnü Beylerle mütevelliler - cömiyetingiği - bazı zevat işik. etmişlerdir. Evkaf mütösesitndan. — şehi” alakadar edehler Emahetin müfakabesine terkedilecektir. Camilet şelirin abidati dddedildiği takdirde bütün | ve müstekil a melik milledör ara ki “Münesebatı tayinve idare etmek üzre“ “yücde ola an hükükü düvel ye 127 Avrpa he kan Ema: bulunan, bir « memleket. Ve milletin Du hukuktan istifade gelecektir. takımıdır. © İçlerinde © meşhur pe İtaljan ciktimörü (Nedo Nadi) leri görüşeceklerd etmek ideğağ istemleke- şretle n eraber gi eme ini x— bilkaeşi : e e Em W.öndirin Nümyi | Hariçfes Sendileri, 2 İİ ee il Gir yp | ida TG e ye Mx Json yazı inkilâbimiz Anadolu $i Bu ziyaret. eekrimcilerimiz. | gi yanaşi Mi. Musolininin a a Pi lerile müsayat. davasına | lerle başka türlü; şili yap | dar Türk milletine eski coğ. | Türkiyesi ile Avrupa ' müm." için © bittabi “pek istifâdeli | v0“. ri M. Grandi dün kıyam etm. benzetirler. | mağa imkân olmadığını gö: | rali manzarasile, yani Asyalı | Jekederi drüsında bir fark | olacaktır. M. Venizelosa — iadei - li Bunun içindir ki (Lozan) | rünce hiç olmazsa lâfzi, bir.| mazarile bakmakta » devam. | olmadığını itiraf güccbur ct bei reti mahiyetin- Atinaya vasıl nl - miştir; milletimiz hakkındak |; — istenografi tedkikatı Fakat aruk öyle görülü | bü mühim Nazır tahevvülü Ankara, 12 (Vakit) — B.M, ancak - müsavatı" “hukuk şte (Loj) rmüahedesi | yör ki Türk milletinin xeced- | teihan Tarihinin Unutuluamek RE di hali, Veşizi ğini yide örüşebilece- | Idizi bir icdakârlık “suretinde | düt sahasında yaptığı hareket lâzımgelen hadiselerinden bim | paşiye yapti ud ül sören İsmet P. ip. | kabuk edilen müsaadekârlik | hamleleri ; garp memlekede- | ridir. dn İtİAT mürahhasları tara: | sayesinde aktolunabilmiştir. | iüdeki munsif insanların ka- Mehmet Asım kürar da“ Türk mürühhadarnn | #ödakârlık va Berp devletleri müralhasla. || vörmiş rile muş ve merasimle andaki buhran hasebile bu ziyaret bir İ gün Venizelesla | ehemmiyeti mafısusa görüşe HE alıyor, — >rafi hak a tödkikattan dön müştür. Riyasete vermek için bir. rapor hazırlayor. Abone fiatlarımızda mühim tenzilât yaptık. (125) kuruş mukabilinde | aylık abone yazacağız. İkinci sayfadaki tafsilâtı okuyunuz.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler