16 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

se GN, OKAN en me 1eiyemidİİ Bu günki hava Bugün oğleyekadar | | Çarşamba Bu gün rüzgür haft Todoş, Cevaplarınızı gönderiniz! 16 hava kapalı, Mes'ut izdivaç müsabakası için il gelen cevaplar ind Ay İ Kânunu 1J1029 : i Bugün cak, neticeyi karilerimize İ bildiriceğiz. iğ Sırbistanda son valiyet Bulgar merlin gelen aberlere gre yk anıl Yakında mukabil bir hareketle şahit olamamız çok mülhiemel görülüyer... Ankara doktorla- | rına cevabımız ride Figan Kralı ul) . Tahttan feregatmi ediyor? Londradan gelen bir habere göre... 1“ me ve iktibas etti- 7 2 bu baber hak- Ankarada. her türlü te 1 da mütahassıs mek Tüzununu © ) telgrafını ihtiyat kay- en işe X . > unduğu hakiki Bir muk dile dercediyoruz: 4 Tende didüm, Doktor! tur İsta torlar ii maldmatın yanlış, oldu Bunu Söyliyorlar; z apandisit Olduğu teşhi dikten sonra” bir inler inüzar cdilmesi İstanbuldan gelecek “doktorları beklemek N telgrafiardan © in. değilmiş tıbbi icabata LP Eği ren ye im kâr göre , ameliyattan" evel bir de kalacaktır, Gazinin : manevi | iyor. Günkü tediyi safhası geçirmek 2 kızı evleniyor Turetinden münbais Son hadiseler dalayiile : Efganistanda tezahura kında henüz #esmi ve müeyyit malümat yok- tur. Fransızca | İsiaabulun Loudra 14 Figan sefiri Kral Emanulla- hin, © vatanperverlik hissine tebaan ve ken- di rizası ile: biraderi İnayetullahın, mamına terki saltanat, “ettiğin tekit etmektedir... b ganislanm ie mümpsebatı eski halin- Londra 14 — Kâ- Emanullah Hanın Böyük birad- fnkarıda bala Reisicumhurumuz yi ortadan kaldırdıktan sonta "z Hr atlar vira: imdân değil, biz- zet Sırplar. tara- fından bile proteş tolarlâ * karğılan» makta olan son t şüphesiz Sirbistani için için kaynatmaktadir . Bü vaziyeti Be» İgradını » verdiği şiddetli bir sansör - maruf tabirle hisi- Bulgarca Makedonya gazetesinde intiçar eden hir karikat; Ni MM di ei bl ağ SERİES ara bilden © bildirildiğine | , . inin min. | <€ küş UÇURMA: © Kel Alekenmde — Hvak ardeşen. Lis yanl EA eli işlek Eiganistandaki . iğti- | Evelki gece Pars i üre sabık kral Eman- | Gazi hazretlerinin Max | makiadır. İİ MR | pandmesi hakkınd b Padvds la böklerilen | 5 )2A01A KES ii kizla Nebile | Bu itibarla gelen telgrafların | gezeteleri, Yugoslavya karallı - teralından değil bizar Ne. | $$ Madisesi hakkında | radyosunda beklenilen / i öyülebi nev izları o Ne e i , i iğ övelce malü << İ bir haber isidilmiz, | nullah en büyük bira- inin izdiyae - | mösmit çefiresine rağmen hakikt | ğınm daha dofrusü Diktatörlü- Ma ri bei, ieidimin, leri İnayetullah o Je- hartimehdinin iarliydg — | | yedi Gebizli: Kapi öm |. gönde yal bir atileryehi bir edilmiş. imiş (Bizim © kati ber son gelen |dün dö şehirimizde | ©“ Da | münasebetile bu ai ğ ş ui a : i Bİ ni ile sarsıhp .E yi olatak - bildiğimiz bir. haki- ve lehine terki anat. w gusu “Bulearisandan, öğrenmek | sedeme. ile sarsılıp bu gayrı kat var İsmet kr kan Fransızen İstan- SP aze Londra- ettikten sonra are akşam Ankarada An- mümkündür. tabi vaziyeti bertaraf deceğini ai “ F i Gi & Son postanın getirdiği Bulgar İ T Alttarafı #üzcü sühilemizdedir | isle EE e vi | Pm bildirmek- / dan aldığı bir. haberi | ile Kandahara azimet kapağın Geli Bağ — : duğuna karar verildiği zaman İ Ke idi neşretmiştir. Ay ç elmiştir larında büyük bir ba- da hazir bulunan bir | N , Mep ? öyle meh ameliyat yapmalı, demiştir; “bir rivayerte “deprâ- tör Ömer, Vasli beyin de bu mutaldada bulunmuştur, Fakat diğer “doktorlar bu fikre ii dihak “etmemiştir. - Filhakika apandisit büstahğırin tİ sinden “sonra, mutlaka bir te. davi vö intizâr “deyresi çirmek fenni icabattan olduğu nie bulunanlarda olalsilir; a «daha İlk konsültasyon da ameliyat yapılmış da olsa merhuümün” kurtul sr “göne mümkün olmıyabilir” fakar 1 yapan Gperatör Şev- “bu gün yap.İccak i ameliyarn dün yapılacak: ö- landan Sarklı olacağını , söy lediği 'de“bir emri vakidir; | fırtına durdu Birkaç gündenberi devâm eğen fırtına" nihayet dün dur - wiğtur. oVapurlar miğrilazaman yapmışlar ve seyri- | sefer intiznma avdet etmiştir. | Lvelki akşam Adadan ve Kadır köy vapurlarının da birçok se» lerleri yapılamaıştı, Fırtınadan mühim bir Kâza olinamışlır; selerlerini Necati bey Ank. döktorları müracaat etmekle beraber sıra ameliyata gelince İstanbuldan , da mürahassıs doktor getirilmesini istemiştir. Ne yapalım ki bu bir ümri valid; ve bö ömrt vaki gene” Ankaralı dektor- Tayyarecilik âle minde” Ogün 6 saat 46 dakika durmadan uçan tayyare Havada daha fala için kalamadı! © Gazimiz bu Günün hulâsas Dahilde Belediye azaları intihabatı için te- şekkül eden inti- hap encümenleri birinci müntehip- lerin listelerini ilân etmek üzeredirler; ( Yazisi (3) üncü sayfamız- say ati bizi eyeler de | aki Bizi tenkit yolunda yaz. 45 İLEN yazdığınız. “gi dıkları . satırlar. arasında ken- Amk terli tedaviknde, yalr* aercl My “kip, edilmiş olin bata dileri itiraf. etmektedir. İ. Göyenderdü ligi hübadii İ ölürak yazmışdık: © Sağırlaştığı için ma Rakipler, kulakları motör (İl katta bulunan ka- rek etten İ bile An ikada tayaran ©wlen | kindnin mukavcmetini kay- Bal. R.. ia ME SANKİ ara mesleklerine im Mark) yani, Cc | etmek based ancak dastro heyeti gel ahli mesde İs- ham işareti) İsimli “tayyare | w enin. ulçalmaşından son-İ$ MİŞtİr. tahburkdaki Gökibelk il — çın değil bu gün bile şerâf ii y ii yyarenin alçalma işi kkuf Çiso) ra avlamaışlardar, ek kerimde, değiliz, i nde değiliz, ili. | addolunacak gençler. tanıtmış uçaktan ta arar berabez di) islMızan. tamamı e Te |. ve Sıhh etinin. An: re inmiş ve dünyada | rinde bü uzum müddet zar. Deği il olan ln diheri"y gene Ağ “karaca Amd bütü halssi slatıneri mevçut bütün - mükavecmet !|fnda 'üçMe kilüy edecek egirmenciler ara biri ii kikaten büyükş srmn kırmıştır. aradığı içir İİİ Sun resminin tenzil kiminiz itiraze. davet <den - ikinci #wübin nokta, hastaneler yaptırdığını iş olmakta bir. teselli ren Filhakika, bu Amerikan tayvöresinin elde ettiği yüz satlik derece (Diksmut) görüldüğü edilmemesini ; te- min için Ankaraya Ankârada” İsfakıbaldakifer de. | noktisr © belmakin beraber | balonuma nit olan” GİB si- ” tevesinde “roğühhkers dokcör. | Bizim silimi" işgal “eden (| ddik mukavemet | Fekoruu tekrar müracaat ATIM ln ml ğı y iç İyegine endişenin şurada toplan-| 4329. saat gibi. pek mühim etmişlerdir. ol bir farkla geride birukrştır. ar “muhterem dok- ar Ankarada kâfi derecede dığını” yazmadan 'geçmiyece ğiz (Küğsşim. Mark) tayyaresi ps Sol: köşedeki «kadın da . dadır. 7 (Yazısı (3) üncü sayfamız | Yazısı (3) üncü sayfamız” to verilecektir Birçok zevat bu ba baloya davetli bulun- maktadırlar Büyük baloyu şereflendireceklerdir. | ia Hazırlanan filim İstanbulumuzun emsalsiz güzelliğini tanıtmaktan çok uzaktır "YFilmi satın almamak kâfi değil- İdir. Hariçte gösterilmemesi İl için imha etmek icap cder i nin bu (150 46) da | şağıdaki telgrafta ismi geçen i mütahassıelar Gulunduğunu Istanbuldan (davet edilen | kikde Di rami Tadi Bâyley tayyare ile yal- Hariçte 4 Söyleyorlar, hakikaten Necati mürahassıs doktorların kıymet bara “alırsak | miz başma Cenubi Arma laz Ban ğın teşhis “ve | ve şühterni haiz Ankarada sada 16 gün | gidip ayder eden ingilize M. Grandi dün i iğ a (46) dakika kaldığı | dın © tayyarecidir, © Kendisi ğ pi hes ameliyan . icra | müvcüt bülunmuş olsâydı ve i ye akika, Kaldığı Mans geçip Londenya vardı. Atinadan müfare- | totlârmiiz. aradaki dok- hastalığın dik arazı meydana 2 Tayin bu müddet zar- | gı z0man-bu büyük seyaha- kat etmiştir. i gösterdikleri ki. kmaz Dünları da dör- | finda il Katetmöztür | wo ikmal etmiş olacaktır. i ederiz; çıkar çıkmaz bü i (8,800) mil katetmişti Tdi İyi balli koye 5 KAR | hal hasarın yanma getirmek | ki bu da Bahrimuhiti. atlasi eletaf şudur: ie da | imkânı bulmak merhum ime üç seyahate muadil Bir aim pe ii bir tetkik heyeti- <tmelidiriçe ir. burjey “> ii e hangi bir Ke Necatiyi kurtarmak münikün Zaten makine mukavemet (Bayley. sat 12,50 > buradan miZ yapılan tay- Dün gisterilen (li İĞ ellik öy uma le ihti: m bir | olabilecek midi? ilm ii ileti , bi sas sahibi 0 ee “yare nümayişinde Uzun © zamandanberi bir | sönra Ekler sinemasında gazele gelmez, bundan Bizim evelki makalemize | nan altı Amerikalı tayyareden Pariş, 14 AY — Manş i s kil Gİ başi Sili ii denizinde hüküm süren sis İl hazır bulunmuştur, İİ) Alman operatür tarafından İstan. | cilerle emanet erkin. Cemiyet. uzun €sas olan fikir buydu. Bunda | indikleri zaman bu rekoru | denizinde hüküm N , z v R vi ti hı ik bi 9) bir haftaya iblâğ edebilecek | ve rüzgür hadi Bâyleyi Berk 1 Yazi (3) üncü sayfamız» bul menazırını göstermek üzere | belediye azasından birçok zeva a tifaz olunacak bir yer var rm! bir vayiyette — bulunmakta | plafda (lerek Plâge denize İİ deb. 7 hazırlanan, filim nihayet ikmâl | gn huzurile gösterildi gelmesi ik. Mehmet Asım | imişler. > İnmeğe mecbur etmiştir. edilmiştir, Filim dün öğleden | ( Altaca 3 üncü saylamıdadır )

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler