8 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

8 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ei İsi Yeni baş vekilin mühim beyanatı lakdonlat deki iki sene 24 in bütüş” gayretimle 7 çahşavi tizur “ve şükünet izin izalesine ve -ha- ine, muhfaçtı, iki seneden daha fazla devam eylemesin& e İirkasımın diğer fırkaların mühik olmıyan manası arluşılmalıdır, “İki seneden evel yapılacak olursa burun mes'nliyeti her Kalde ame le firkasına ait olmiyacaktır. Hangi irkaya mensup olursa olgun yeni bir hükümete siya tini inkişaf ettirecek bir mühlet verilmelidir. Lüzumsuz intihapların memleketin iktisadi hayatında dajş oldu- ğu sarsıntılara bizzat şahit oldum. 1924 senesinde başlamış olduğum harici siyaset yarım kal: tır. Bu siyasetim Lokârno misakınt ve Almanın Cemiyeti akva- ma dükulünü inlaç eylemişti. Soura bu siyaset fcci bir surette yarıda brakıldı.» Londra, 7 (A.A) — Gayrı fesmi bir menbadan bildiril © göre Hariciye nezaretini M. Henderson deruhte edecektir. Sabık Bükümet erkâm çuma günü VVindsora giderek resmi mühürleri- vi kırala teslim edecekler ve yeni kabinenin reisi ile başlıca er- kin bunları cumartesi sabahı tesellüm eyiiyeceklerdir. Veni kabi- mirin ilk içtimaı pazartesi günü aktedeceği tahmin edilmektedir. Yunan kabinesinde tadilât Atina, 6 — M. Venizelos, dün, her Reiscümhur intihabında Adet. olduğu üzere, Kabinenin istilasım vermiş ve Reisicümhur trafından derhal yeni kabineyi teşkile memur edilmiştir. M. Ver;zelos yeni kabinede hariciye mezaretini kabul edip etmiye- Gbak nazır M, Mihalâkopulostan istimzaç edecektir, Mu- maileykin bu nezareti kabul edeceğini temin etmektedirler. Atina, 7 (A.A) — Kabinede mühim tadilât yapılacağı zanne- diliyor. M. Karapanos ile M. Doksiadesten başka ziraat ve adli- ye nazırlarının da çekilecekleri söylenmektedir. Bahfiye nazırı ha riciye nezaretini deruhte edecektir. Meclis yeni kabinenin teşek- külüne kadar içtimalarım tehir etmiştir. Amerikada içki yasağı yeni bir mesele mi çıkarıyor ? Lozdra, 7 (A.A) — Vahsbıgtondan bildirildiğine göre İngiliz selirinin diplâması imtiyazından İstilade ederek künllü meşrubat getirmek suretindeki kararı sefirler heyeti arasında şiddetli bir tesir hasl öimiştir. dvening Post gözelesi yaşlarla kurular arasındaki dahili mücadelede hususi bir vaziyet alınış olduğu mütaleasında bulundugu Ingiliz selirinin bu hareketine teessüf mektedir. Cemiyeti akvamda Madrit, 6 (A.A) — Cenilyeti akvam meclisi içtima da hatipler, sabık İngiliz bariciye nazırı sör Austen Chamberiain hakkında sitayişkârane sözler söylemişlerdir. M, Briand, sör Aus- ten Chamberiainin şimdiye kadar tanımış olduğu devlet adamla- mann en ehliyetlilerinden ve en samimilerinden olduğunu beyan elimiştir. M. Adetci, ekalliyetler meselesinin tetkiki için ahiren “ Vakt , ın 8 Haziran! 929 tefrikası : | — Altın yaprak anonim | böyle çıkışınca ister iste- Yeni İngiliz başvekilinin 1924 sönesinde' İstanbulu ziyaretine âit bir intiba 3 M. Makdonalt gazeteciler ve amele arasında Dahilde skin işli ein. 1 Köylüye arazi dağıtılıyor Ankaradan — alınan malü- matâ göre iskân ve telliz işlerinin tasfiyesi bitirilmek üzeredir. Şimdiki halde işler hayli azaldığı için-İskân w- mum müdürlüğünün) muha- sebe şubesi lâğvedilmiş ve ba vazife Dahiliye muhase- besine verilmiştir. Bundan başka sevk ve iaşe memur- ları da kaldırılmıştır. Verilen malümata göre bu seve içinde Bulgncistandan k mekteplerde imtihan Şehrimizdeki ilk mektep- lerde son sınıfların şifahi İitihanlarına buğünden itibaren başlanacak ve gelecek cu- mârtesiye bitirilecektir. ammamammmmesansemmeamarsoyayanmaaa tarda muhacir geleck ve İs tedikleri rümtakalrda yerleş» türileceklerdir. Geçenlerde M. Meclisnde şark vilâyetlerindeki “ köy- lüye arazi, verilmesi hakkında bir. kanun kabul edilmişti. Bu kanunun tatbikatına yakında umnmi müfettişlik tarafından o başlanacak, ve bu suretle oo mıntakadaki köylü ve aşiretler halkı arazi memleketimize mühim mik- İ sahibi olacaktır. Londrada toplatımış olan üçlör komitesinin raporunu ihzar husu- sunda sör Austen Chamberlainin sarfetmiş olduğu ihliskârine mesaiden hararetli bir lisanla bahsetmiş ve bugün komi- tede bulunmamasına teessüf edilen mumsileyhin. kiymetini ve kud- reti mesaisini fevkalâde takdir etmekte olduğunu söylemiştir. Bir devıi âlem seyyâhu gemisi ile birlikte kayboldu Haver, 6 (A.A) — İki senedenberi Fire-Crest namındaki küçük yatı ile ökyanoslarda dolâşmakta olan tenis şampi- yonu Alad Gerbault nin akibeti hakkında Fransız spor mehafilinde pek ziyade endişe edilmektedir. Mumaileybin “ Relle-İsle , açıklarında görülmüş olduğunu dair geçenlerde intişar etmiş olan haber asılsızdır. Alen Gerbau bir ay evvel devri âlem seyyahatinin son. salhasını ikmal etmek üzere yeşilburun adalarını terketmiş ve 27 mayısa OCaskonya körfezinde görülmüştü. Bu körfezde bulunan Fransız harp gemilerine taharriyat için İdzım gelen emirler verilmiştir. Vatikan muahedesi Roma, 6 (A.A.) — Vatikan, Matra muabede ve kon. | kordatasıman tasdikina müteallik vesaik yarın tanri edilecektir. aprak Dö rm: Dp hepsi ben- insanlar mı? yaramaz şeylere sarfede- şirketinden nöye mi istifa ettim? Bunda anlaşılmıya- cak hiç birşey yok. Aldı- ğım altmış iki bira aylıkla geçinemiyordum. Başımda iki küçük kardeşle hastalıklı bir ana var... arasıra annem soğuktan, kardeşlörim yö- mekten şikâyet ederlerdi. Ben omuz silker “ne yapa- hm bu terazi bukadar çekiyor. Elime geçeni ben barda, baloda yiyipte Sizi bu halda bıraksam bana birşey - demeye ( hakkınız olur. Fakat hesap mey- danda, derdim, Bu açık hakikati anlarlarsa ne ölâ. Anlamazlarsa; - “Hanımlar, Eföndiler bu otelin sof- rasını beğenmiyorsanız. akçayı Oöksik © verirsiniz Daha eyisini bilen varsa haber versin, bep birden oraya göç edelim, der, viran kapıyı vurduğum gibi basıp giderdim. Anam ih- tiyar kadın.. Kardeşler AL lahin iki biçaresi.. bön mez yelkenleri suya indiri- yorlardı. Fakat canâvarın bü- yüğüne, yani kendimâ nasıl lâf anlatırsın? yaş otuzu buldu... sıhhatım, kuvvetim yerind: rsız bir tabiatım var... ne görsem içim çeker.. yiyecek görürüm isterim, elbise görürüm isterim, ka- dın görürüm isterim. fazla olarak bunlara başkaları kadar kendimde de hak bulurum... iş böyle olunca içimde. kopacak kıaymeti varin siz düşünün, Karanlık: kış akşamları, delik o tabanimdan © giren çamurun Soğuğu “ciğerime işlemiş, alacaklı dükkân- ların önünden geçmiyeyim diye sokakları dolana do- lana evime giderken omuz- başımdan lüks otomobiller geçer. Bunların içindeki- lerden bir kısmını tanıyo- rum, öğlenmiye, avuç dı Tuları para yemeğe yorlar, İçim şoyle bir bur- kulur, Kendi kendim sora- di değerli onlar böyle 'alabildiklerine yaşayıp (eğlenirken ben niçin köpek gibi sokaklar- da sürüneyim? istediğimi yiyip giymiyeyim? canımın çektiği bir kadını bir kere koynuma almıyayım?, Böyle aylarca, senelerce kendi kendimle çekiştikten sonra nihayet şu neticede karar kıldım: “ Babam faz- İa namuslu adammış... bir babanın çocuklarına bira- kacağı en kıymetli miras temiz bir isimdir , der gi- dermiş... temiz bir isim bir miktar dünyalıkla beraber olursa âlâ, fakak züğürt ev. lâtlarda ancak bir nihayet iki göbek dayanabilir. Her neyse babam eyi etmiş, kötü etmiş o ayn bahis. fakat etrafımızdaki zengin. lerin hepsi koltuklarında çek defterlerile ânalarından çıkmadılar ya.. < Allahın Kafalarına koyduğu ; iz'anı * ebcet , gibi ölüye diriye ceklerine yerine sarfetmişler, yüklerini tutmuşlar. madem- ki pek beyinsiz, eşek bir şey olmadığını iddia edi- yorsun, elini, kolunu bağ- lıyan yok ya? dilenci gibi boş yere sizlanacağına sen de taliini bir tecrübe et.. muvaffak olursan ne âlâ... olmazsan * ne yapalım. Elis mizden * geleni - yaptık âma olmâdı , der, kabahati kör taliç yükler geçersin, , * Bu zözleri söyliyen adam bir ay evvel şirketin muhas sebe kâtipliğinden istifa etmiş. sansar yüzlü, keskin beyaz 'dişli karâyağız bir gençti. O gün hem unut tuğu birkaç parça eşyayı almıya, Kem de “eski kapı yoldaşları — yoldamıya gelmişti. Oğle paydosuydu. Me- murların kibar kısmı karşı muhallebicide yumurta sa-

latası, baş söğüşü, fasulye pilâkisi yemeğe gitmişlerdi. m limanda Bir ayda gelen ve en vapurlar Ticaret babriye müdüriyü- tinin yapuğı Son istatistiklere göre, geçen ay zarfında limâ- nimiza 424438 safi tonilâto- luk 838 vapur gelmiş, ticari muamelede bulumuştur, Bu gemilerden biri Polonya (2) si Misir 16 sı Rus, (4)ü Amerika, (4)ü Felemenk (2) si Norvec, (13) ü Romanya G)i Iran (6) sı Yunan(?)si Alman, (4) ü İngiliz, (20) sı Malyan, (15)i Fransız, (7) si Bulgar, (3)ü İsviçre ve diğerleri Türk bandıralıdır. Ayni ay zarfında liman mızdan o muamelel o dcariye yapmadan çeçen gemiler “198, ta nedir. Bunlardan (10)i Polonya, CA) Mısır, (Gö) ü ispanya, (2) si Rus, (3)ü Amerika, (5:1 Romanya, (4)ü Norveç, (10) u Felemenk, (2) si İran, (18) 1 Yunan, (21)4 Alaman, (48)i logiliz, (42) İtalyan bandıçalıdır. Avukatların ücretleri Devlet davalarını takip eden avukatlara o Yerilecek ücretler için yapılan talimat name ie tebliğ olun- Dünkü futbol Spor Tenli, alelem İkinci kömenin lik maçlarıda dün intaç edildi İstanbulspor şampiyon İkinci Beylerbeyi, , üçüne Gülatasaray - Harbiye maçı Alunordün. gelecek baftaya kahdi — Fenerin Atletizm bayramı — Tenis türnuyasına başlandı Dün şeb:imizin üç ayn $pot. sahasinda: üç muhtelif spor müsababası yapıldı. Fatbol Taksim stadyorunda ikinci kömeye (mensup takımlar arasındaki Jik maçlarıda dün nihayetlendi ve İstanbulspor bu kömenin şambiyonluğunu kazandı. Evvelâ Beylerbeyi ile Üskür dar oynadılar, Neticede takım- lar ikişer sayıla berabere kal- dılar ve Beylerbeyi (7puvanla kazandı. Üsküdar 14 puvanile dördüncü oldu. İstanbulsporun © Altınordu ile yapuğı müsabaka aradaki puvan farkı bir haylı olduğu için, müsabaka aleyhi bitse İstanbulspor ge idi, Dünkü netice ile İsti spor gol adedini (4)e çıkr rarak işi temamen halletti . Altınordu penaltıdan yaptığı (2) sayıla kaldı. Bu surede galip İstanbulsporun puyanı (99)ye baliğ oldu. 17 puvan sahibi olan Beylerbeyi ikinci, Altınordu (6 puvanla üç Üsküdar 14 ile di Hilal 10 puvarla be Sivil. takımların . birincisi Galatisarayla , askeri takim- Yarın birincisi Har İstanbul şampiyonluğun edecek olan maç gelecek haftaya bırakılmışur Atletizm Adetizme gelince, Fener- bahçe tarafından tertip edilen atletizm müsubakaları, Kadı köyünde İttibat spor sahasın- da yapılmıştır. Müsabakalar muntazam olmuş! tur; fakat elde edilen neticeler pek düşüktür, Tenis Fenerbahçe kulübü tera- fından tertip edilen Tenis sapka da dün Fenerin Galatasaray | İzmire gidiyor arasında reyan eden yapmak zere" İğmife gitmesi sureti -ket'iyede. takarrür et- miştir.» Takım buradan Harbiye ile iki maç yaptıktan'sonra bileceği için İzmirdeki ilk mi baka ayın 28 ikinci veüçi tıkta sonra 3 emmi günü İzmirden ayrıl da başlnmışilk tasfiye müsa- bakaları yapılmıştır. Kati netice pazar günü alınacaktır. Yarım asır evelei VAKIT 8 Haziran 187) | Dün köprü vapur- larından 9 numa - rak vapur kaplanı evelki gün saat 8 de köprüden hini hareketinde şemsi- yesini açarak ku - manda yerinde o - #urmakfa olduğu ve bunun ise hilâfı vazife o bulunması hasebile o badema kaptanların bu gi bi yolsuzlukta bu- Jandurulmamaları için ba varakâai mahsusa merciine beyanı malâmat o- lunmuşlur. kü ii ü Yazan: Röğt Nuri ve sefahat m li parası olmiyanlar bir yandan pey- nir, zeytin, lop yumurta ile karınlarını doyuruyorlât bir yandan eski arkadaşla- rını dinliyorlardı; O, ma- salardan » birinin © üstüne boylu boyuna uzanmış, is- karpinlerinin topuğuyla dâ- ğınık kâgıtlara vura vura sözüne devam ediyordu: — Böyle mutlaka bir şeyler yapmya azmettikten sonra ibret gözü ile etra- fıma baktım.. bir alay saçlı sakalliadam mektep çocukları gibi art arda dizilmiş bir acayip sürüye katılmış, yerimizde sayıyu- ruz... bulunduğum yörde ne kadar çalışıp çabalasam önümdekini, & yanımdakini ne kadar itip kakıştır - sam nafile... bilmem kaç yıl gelecek de aylığın bilmem kaç kuruş artacak, biri kovulacak (ölecek te iki adım ileri gideceksin. Onun için “ya devlet başa ya kuzgun leşe, dedim, ksndimikafiledenyani “altın yaprak anonim şirketinden, âranızdan ayrılalı bir ay var mı? Belki yok bile.. çulu derhal dü- zelttim değilmi ? Yerinde doğrulmuş, fan- tezi ipek çoraplarını , yeni gömleğini gururla göstere- tek gülöyordu: — Maamafiki fena bir şey mi yapiyorum ? kim- senin malına, hayatına, ır- zına mi dokunuyorum? kats iyyen... sadece Havyar ha- nında bir komisyoncunun yanında çalışıyorum.. onun hesabına gümrükten mal çıkarıyorum.. şimdilik &- hemmiyetsiz bir maâş, g& ne hisbeten ehemmişeii bir anâlor... fakat bereket versin “gül ibi TUM... “Ölü” bir ltiyar derin derin göğüs geçire- rek: “hakkı var... ne çare ki bizden geçti, diye söy: leniyor, yirmi yaşlarında iki saf çehreli gocük, mü: zaffer bir spor. şampiyonu syreder gibi hâyretle, har setle ona bakıyorlardı. Yulnız yüzünün bir yanı dışarı âttım.. muharebede yanmış kırk- lık bir memurun ie düşü- ndüğünü. snlamak | kabil değildi... Yumruğunu çe- genlüin BİNA ; <dasamıs; yemeğini yarım bırakmış, güzlerini kapayarak düşü- nüyordu. Genç adam masadan in mişti. Sobanın ağzında gö“ rünen ateşlerden bir cigari yaktıktan sonra dolaşmıya, Havyar hanına, gümrüğe dair vurgun, anafor hikâ. yeleri * anlatmıya başladı. Bunların çoğu bire bin kat- mak suretile şişirilmiş ma- sallardı. Fakat bu mahrüm adamlar onları olduğu gibi kabul ediyorlar, “ başkaları kürekle altın kürerken ken- dilerinin rütubetli odada bir kaç - lira için yarı aç çürür melerinâ. hayflanıyorlardı . Hatibin gözleri bir ararlık o danın karanlık bir köşesine, yük sek bir yazıhânenin arka sından kendine bakan ihti- yar bir adamm gözlerine ilişti. Birdenbire utanmış ve © cesaretini o kaybetmiş gibi sustu ötmesi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: