30 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

30 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rp R.. İn EA GERLİ az Askeri Listenin mabadi ve Sonu | Vakıt, terfi eden zabitlerrimizi hararetle tebrik eder | Askeri terfi listesinin birinci kısmı: nı dün neşretmiştik Bugün de listenin ikinci ve son kısmını takdim ediyoruz: Piyade sınıfı BİNBAŞILIĞA TERFİ EDENLER | Mustafa Fevzi (Kozan), Emin (£-| dirne), Behaettin (Şehzadebaşı), Meh-| met Fahri (Beylerbeyi), Ali Galip (Sof ya), Hüseyin Hulki (Boyabat), Faik (Üsküp), İbrahim (Bağdat), Âdem (Prizrin), Mehmet Necmettin (Edirne)| Mustafa Şevket (Diyarbekir), Mehmet) Nuri (Kerkük), Fehim (Manastır), Mehmet (Karagümrük), İsmail Hakkı (Kerkük), Ismail Hakkı (Çengelköy( Mehmet Fahri (Topane), Kâmil Sait! (Van), Ziver (Erzincan), Ali Galip (Yeşil tulumba), İsfendiyar (Eyip).! Şemsettin (Fatih), Hamdi Ali (İstan- bul), Ali Haydar (İstanbul), İsmail Fehmi (Edirne), Osman Cevdet (Yako- va), Ömer (Kütahya), Ahmet Kâzım (Edirne), Osman Salim (Erzincan), Sadık (Eskizara), Ali Nafi (Manastır), Nari (Tokat), Arif (Filibe), Şevki (Ak ip, Osman Nuri (Şehremini) Bey- YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Macit (Erzurum), Sadettin (Uskü- dar), Mehmet Şükrü (Resne), Ali Se- zal (Rize), Bedri (Urla), İsmail Hakkı; (Maraş), Mehmet Salim (İstanbul), Rauf (Ortaköy), Hüseyin Rahmi (Edir ne), İsmail Hakkı (Edirne), Ahmet Süreyya (Kasımpaşa), İhsan (Karı: gümrük), Ahmet Hilmi (Perlepe), Âdil (Beşiktaş), Süleyman (Nişantaş), Fet hi (İstanbul), Nüzhet (Aksaray), Rem zi (Sütlüce); Mustafa Kâmil (Selânik) | Fethi (Antalya), Cemil (İstanbul). Adil (Eskişehir); Cemil (Kilis), Abdül kerim (Siirt), Rahmi (Van), Tahir (Hüsrev Paşa), Kâmil (Kırklareli), Halit Ziya (Gelibolu), Nihat (Prizren) Necati (Çengelköy), Naci (Istanbul) Ahmet (Sivas), Nuri (Beşiktaş), Herit »-4Bezurum), Mehmet Ali (Trablus), Sas; im (Eyip), Asım (Harput), Celâl (Har pat), Hikmet (İzmir), Musa Kâzım (Erzincan), İsmail Hakkı (Edirne), Bürhanettin (İstanbul), Maksut (Er. surum), Şevket (Erzincan), Cemal (Si- Böp), Galip (Çine), Cudi (Kadıköy), Bıtkı (Çine), Nadir (Elbasan), Ismail Hakkı “(Gireson), Refik (Üsküdar), Emin (Edirne), Saffet (Sofular), Ah- met Salim (Bingazi), Saim (Üsküdar), Recep (Elâziz), Abdülhalim (Tokat). "Abdülüziz (Süleymaniye), Abdülkadir (Bağdat), Ruhi (Halep), Remzi (Seli miye), Mümtaz (Antalya), Hidayet (Sam), Lütfü (Maraş), Mebruk (Edir. De), Hidayet (Trablus), Mustafa Tev- fik (Antalya), Mehmet (Bağdat), Hü- seyin (Üsküdar), Kadri (Beşiktaş), Mehmet Veysi (Kasımpaşa), İbrahim Hakkı (Trablus), Rıza (Cibali), Mus tafa Vasfı (Sivas), Yusuf (Konya), Hasan Basri (Maraş), Hüseyin Nuri Hikmet. (Man terfiler (Samsun), Rıza (Balıkesir), Rıza (A- rap camli), Muammer (Pirepol), İrfan (İstanbul), Ziya (Girit), Agâh (Gem- Tik), Yaşar (Pazarcık), Ahmet (Har. put) Mahmut İhsan (Kastamonu), Nâzım (Kasımpaşa), Osman (Beyazit). Raşit Ihsan (Üsküp), Rifat (Cihangir) Rahmi (Aşıkkapı), İbrahim (Kastamo- nu), İbrahim (Lüleburgaz), Mehmet Ali (Kilitbahir), Daniş (Kasımpaşa), Abdülkadir (Süleymaniye), Nizamet- tin (Aksaray), Behaettin (Mekke), 1l- yas (Sivas), Muzaffer (Cerrahpaşa), Abdüllah (Trabzon), Arif Hikmet (Sü- leymaniye), Ali Sait (Bağdat), Niyazi Niyazi (Üsküdar), Refet (Davutpaşa),| Mehmet Ziya (Sivas), Mehmet (Van), Ziya (aÇnakkale), Kâzım (Antalya), Mustafa (Girit), Mehmet Sait (Erzin- can), Rüstem (Manastır), Süreyya (İs- tanbul), Cemil (Gedikpaşa), Hasan (Sivas), Abdurrahman (Perlepe), Mus tafa (Bağdat), Ahmet Nüzım (Erzin. can), Mahmut Ekrem (Bağdat), Servet (Hadımköy), Bahri (Eyip), Mehmet Rauf (Bitlis), Yusuf (Kerkük), Cevdet (Diyarbekir), Nazmi (Ortaköy), Nu rittin (Konya), Tahsin (Kasımpaşa). Ali Kemal (Erzurum), Sırrı (Sivas), Abdülâziz (Kastamonu), (Trabzon) Beyler, BIRINCI MÜLAZİMLİĞE TERFİ EDENLER Kemal (Ermanak), Ali Fuat (İstan:| bul), Mahmut (Gümüşane), İsmail Hak kı (Yozgat), Halil (Urfa), Osman (Se- ik), Sabri (Diyarbekir), Nurettin! (Süleymaniye), Celâl (Bursa), Celâl (Konya), İsmail (Çarşamba), Nanirk! (İstanbul), Muhittin (Kasımpaşa), Arif (Çanakkale), Kelâmettin (Manas. tir), Kelâmettin (İstanbul), Nasuhi Muharrem (Kırklareli), Hilmi (Unkapanı), Vasıf (Istanbul), Ahmet (İstanbul), Mazhar| (Harput), Hakkı Ofanisa), Mehmet Ali (İstanbul), Nuri Koçana), Ahmet Hikmet (Manisi), ie (stanbul Ali KER YP), Hilmi (İştip), Mehmet Tevfik (Bursa), Cemal (İzmir), Rahmi (Manisa), Ferit (Çatal ca), Kâzım (Kaplıca), Mühdü (Kadr- köy(, Cevdet (Van), Mebruk (Trablus garp), Fadıl Kâmil (Kadıköy), Mehmet! (Manisa), Ahmet Şadi (Ankara), Ha san Menan (İstanbul), Mehmet Emin (Cide), Hüseyin Zekâyi (Üsküdar), Kemal (Kilitbahir), Cemal (Kadıköy), Cemal (Kadıköy), Talât (Ortaköy). Mehmet (Niğde), Ömer Lütfü (Ayaş), (2Mraş), Muhsin (Çırpan) Beyler , Süvari sınıfı YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Sadettin (Sakız), Necati (Nişantaş), Ali Galip (İstanbal), Ismail Hakkı (Bursa), Sabri (Antakya), Bürhan (Beykoz), Cevat (İştip), Faik (Manas | BİNBAŞILIĞA tır), Ruhi (Koca Mustafapaşa), Haya'| o Mehmet (Kütahya), Mehmet (Yan) |Sami. (Beşiktaş), “Cemil (Proşove), İs Mehmet (Erzurum) Beyler. (mail Hakkı (Gürüce), Ihsan (Aksa ra), Mustafa Hilmi (Yozgat), Ibrahim Feyzi (Aziziye), Faruk (Nevşehir). Selim Sırrı (Bursa), Ahmet Turan (Yan), Fevzi (Bağdat), Necati (Düzce) Nuri (Maraş), Hüseyin Avni (Tokat), Necabettin (Üsküdar), Şemsettin (Kar! İrca), Nuri (Tunusbağ), Halit (İstan, bul), Kâmil (Kanlıca), Ismail Hakla (Lütfü Paşa), Ahmet (İstanbul), Fer- rah (Yenice), Ihsan (Eyip), Veysi (&- Yip), Nihat (Kırklareli), Muhlis (İs) tanbul), Ahmet Nihat (Istanbul), Ah: met Hamdi (iştip), Ali Rıza (Rize)! Recayi (Şehzadebaşı), Ziya (Istanbul) Muâmmer (Beşiktaş), | Bürbanettin (Fatih), Hızır (Harput), Ali Rıza Cls- Meb Ahmet Pertev (Beykoz) Bey» ler, BİRİNCİ MULAZİMLİĞE TERFİ Ahmet Hamdi Na Muammer İhsan (Sivas), Nazif (Kasımpaşa), Rar if (Denizli), Abdullah Nuri (Erzurum) | mail Hakkı (Lüleburgaz), Ahmet Sup: hi (stanbul), Osman Kemal (Topane) Hayrettin (Hama), Kemal (Ortaköy). Sedat (Gümülcüne), Lütfü (Edirne), Hayrettin (Selânik), Tahir (Istanbul), Yekta (Musul), Ahmet Hamdi (Prex| rin), Tevfik (Ayintap), Hüseyin (NE şantaş), Abdullah (Çarşamba), © (Trablus Garp), iie Mazlum (İz- mit), Hasan Sabri (Manastır) Beyler. İstihkâm smıfı BINBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Mevlut ÇElrzurum), Ahmet (EEE Tum), Şaban (Kermasti), Fehmi (Ra dos), Mehmet Fikri (Errurum), Meh: met Faik (Erzurum), Sabri (Kırklar- eli), Nâzım (Yanya), Hilmi (Beşiktaş) YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Kemal (Van), Muhsin (Harput), 1s ray), Süleyman (Bursa), Kemal (Te pane), Hüsnü (Vezir tekke), Şerafettin (Kasmipaşa), Zekerişa (Bilâm), Cemal (istanbul) Beyler, BİRİNCİ MÜLÂZİMLİĞE TERFİ EDENLER Nedim (Kasımpaşa), Zihni (Üskü- dar), Halis (Malatya), Kenan (Istan- bul), Celâlettin (Konya) Beyler. Muhabere srurfı “ YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Adil (İstanbul), Şükrü (Taşlıça). Alâettin (İstönbul), Şerafettin (İstan- bul), Zeki Cilâd (Çeşme), Hüsnü (Aşık paşa), Rail (Csküp), Abdurrahman (Kilis), Ziya (Bursa), Arif Hikmet (Manastır); Mehmet Galip (Eyip). Sey fettin (Mimar Sinan), Halil (Mekke), Muharrem (İstanbul), Naci (Selânik). Abdülmecit ; (Süleymaniye), Mazhar (İstanbul), Zeki (Üsküdar), Veliddin! Ömer Lütfü (Zile) Beyler. BİRİNCİ MOLAZİMLİĞE TERFİ EDENLER Halil (istanbul), Enver (Adana) Muhtar (Üsküdar), Kemal (Alasonya er, abrikalar sınıfı Amer TERFİ EDENLER tı (Üsküdar), Ahmet Muammer (İstan:| Tevfik Manastır) Beyler; bul), Lütfü (Dağıstan), Osman Nuri) YUZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER (Deküdar), Ismail Hakkı (Diyarbekir)! (Kilis), Cavit (Selânik), Mehmet Ne) © Mehme Fuat (Beşiktaş). Naci Men- Tevfik (Cehant), Ali İhsan'cati (Manastır), Ahmet Hamdi (Edir.İlek) Beyler. (Girit), Ali Nael (Üsküp), Yusuf Kene), Nedim (Aksaray), Kadri (Orta) BİRİNCİ MÜLAZİMLİĞE TERFİ mal (Erzincan), Yusuf (Erzincan). köy), Niyazi (Ereğli), Feyzi (Kadıköy) EDENLER Ruhi (İstanbul), Ahmet Şakir (Erziv| Hayrı (Aksaray), Kenan (İzmir), Ra) | Kemal (istrumea), Rauf (Selânik) tan), Feyzullah (Kırşehir). Salâhattir)| gıp (Şile), Nâzım (Edirne), Ziyaettin) Beyler. (Gelibolu), Zeki (Hasköy), Niyazi (An (Yozgat) Beyler. On f İtalya), Nevzat (Üsküdar), Kenan ds tanbul), Mehmet Fuat (Edirne), Rıfkı (Koca Mustafapaşa), Tahsin (Çamlı- <a); Yusuf Zira (Erzincan), Tevfik (Selânik), Şerafettin (Elmalı), Meb met Tevfik (Harput), Talât em Asım (Süleymaniye). Nazmi (Prevze) Şerafettin (Diyarbekir), Edip (Bebek) Cemil (Erzurum), Fikri (Van), Hayrı (Ortaköy), Ruhi (Yenişehir), Ali (De- Mirce), Yaşar (Bitlis), Mazlum (Kara hisar), Hasan Fehmi (İstanbul), Nİ- yari ( Ahmet (Bozcaada), Mahmut (Kerkük), Süreyya (Erzin Mehmet Nuri €an), Aslan (Sudorno), (Yenihan), Bekir (Orhanlı), Ibrahim Torgut (Üsküp), Cevat (Erzurum), Ali (Bilecik), Sabri (İzmir). Ali Rıza (Bir tehir) Ahmet (San'a), Mustafa (Van). Ramiz (istanbul), Fevzi (Antalya), Mahmut Celâl (Bağdat), Sabri (Çor lu), Osman (Elâziz), Celil (Bilecik). Topçu smıfı BİNBAŞILIĞA TERFİ EDENLER 4ÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER İhsan (Bursa), Mustafa Nazmi (Kon İCelil (Küçük Mustafapaşa), Nâzım (Sivas), Yusuf Ziya (ilirkai Şerif), Mustafa (Sivas), Cenit (İzmir), Kâ-|Ya), Süreyya (İstanbul), Mustafa Ha- mil (Van), Şevket (Karacik), İsmali|sim (istanbul), Necmettin (istanbul), (Lütfüpaşa), Behzat (Trabzon), Halit Kemal (Manastır), Hilmi (usul), (İstanbul), Mustafa Nazmi (Erzurum )| Yemni (Manastır). Zeki (Umadiye).i Ismail Sezai (Erzincan), Sami (Afyon)| Mehmet Cevdet (Antalya), Kâzım (Çar Mahmut Şevket (Batum), İsmail Sab |nakkale), Irfan (Bursa), İbrahim (8 ri (Trablus) Beyler. şiktaş), Mitat (İzmit) Beyler. YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Levazım sınıfı Süleyman (Beşiktaş), Mahmet Halit| BINBAŞILIĞA TERFİ EDENLER (Sofular), Hikmet (Adana), Mustafa) © Cemil (Atik Valde), Naci (Bozkır), (Naslıç), Nuri (Ayintap), Tahir (İs-İ Mehmet Salim (Bolu), Halli (Silivri). tanbul), Ali (Odabaşı), Mehmet Tahir Yusuf Ziya - (Karacaahmet), Ahmeti (stanbul), Hayati (Hersek), Behaettin| Cevdet (Girit). Ali Ratıp (Yanbolu). (izmit), Abdullah (Sivas), Etem (Ka-| Hüseyin (Prizrin), Tahir (Mimar Si. diköy), Mehmet Tevfik (Metirdoviçe).İnan), Abdülâziz (Humus), Mehmet Nf- Şadi (İstanbul), Haşim (Mirâhur),'fız (Van), Ali Rıza (Manastır), Ömer (Trablus), Ali Rahmi (İstanbul), Ze.İ Abdullah (Sarıyar), Ahmet (İvzaca). kâyi (küçük M.pasa), Hasan Sabri Mehmet Kâmil (Van), Ruhi (Sivas) Kasım (Basra), İbrahim (Yanya). Mus tafa Nuri (Bilecik), Mehmet Ferit (Sandıklı), Refik (Bakır köy), YusuflAdil (Edirne), Mehmet Nuri (Manas) (Van), Rıza (Ayasofya), Sıtkı (Ikodiltir) Beyler. Merkez scentes: Galata Köptü başında Beyoğlu 2362: Şube acentesi Sirkecide Mühürdar zade -ham altında Tets.274 İzmir sürat postası (GULCEMAL) vapuru 1 Eylül pazartesi 14,30 da Galata rıbtımından kalkarak salı sabahı İzmire gidecek ve karşamba 14,30 da İzmirden kalkarak perşembe sabahı İstanbula gelecektir. : Vapurda Mükemmel bir örkestra ve cazbant mevcuttur. Mudanya postalar: Mudanya'ya badema Cuma, pazar, çarşamba günleri posta yapılacak ve saat 9 da kalka- caklardır. Bunlardan cuma, çarşamba postaları Mudanya'- ya kadar pazar postasıda gidiş ve dönüşünde Mudanya'- ya uğrayarak Gemliğe gidip geleceklerdir. DOYÇELEVANTLİnye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Babrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam (postaları Hamburg, Brem, * Stein, Anvers ve Roterdamdan limanımıza mu- yasalatı beklenen ; vapurlar OSTSE vapuru 3 eylüle doğru OLİMPOS » 6 — HERAKLEA, 7 » la SAMOS » 13. 0 —— Burgaz, Varna, Köstence Kalas ve İbreli için limanımızdan hareket edecek vapurlar OSTSE vapuru 3-6 eylülde tahmilde SAMOS , 13-16 » a —— Hamburg, Brem, Anvers, Roterdam ve Dançig için yakında limanımız- dan bareker. edecek vapurlar. ODDRALAND, yaporu 2-4, eylülde gahmilde -“HERARUBA » #aptara 7-10 -seylilde tahimilde STETİN vapuru 14-16 eylülde tah- Yakinda İimanımızdan o Londrays hsreket edecek vapurlar. HERAKLEA vapuru 7-10 eylülde aaheilde Fazla tafsilât için Galatada Ovs- kimyan hanında ercumi acentalığına müracaat Telefon: Beyoğlu 641-674 Davet Amelt Hayat erkek mektebi mü- dür öğünden * Zaler bayramına iştirak etmek üzere 30 ağustos cums günü sabah saat ka e talebenin mektepte bulunması ilin olumur. Hundafık yangını dün saat dörtte Beyoğlu Jan- darma mıntakasında Kanlıkavak köyüne yakın bir fundalıktan yangın çıkmış, bir dahk yanmıştır. lerin yardımile Yaralı adam. vi Fatihte Nişanca mev a” resinde dün mubtelif yerlerinden ab ye bir adam bulunmuştur. arası ağır olan bu adamın kire anlaşılmamış hastaneye kaldırılmıştır . kaldırılmıştır... — e smufı Nakliy BİNBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Salih Zeki Be. YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Behnettin (Istanbul), Kâmil (Beşik taş), Mehmet Halit CEyip), Saim (Priş. tına), Fuat (Kedos), Şevket (stanbul) Sıdkı (Sinop), Torgut (Eskizara) Bey-i ler. Baytar sınıfı BİNBAŞILIĞA TERFİ EDENLER Ziyaettin (Üsküdar), Hüseyin Rifat (İstanbul), Ahmet Mazhar (Gelibolü). Mehmet Akif (İstanbul). Ismail Hakk (Selânik), Tecettin (Fatih) Beyler. Harita sınıfı BINBAŞILIĞA TERFİ EDENLER VAKITın Küçük ilânları leğene 7 1 Defalık tw 30 g3 a gili g0 e 4 75 ” » ihtiyaç kalmayın cava kadar ( czam' 10 defa! ilân edil mek üzere makin Abonelerimizin her üş aylığı için bir delası mecesnsn 4 satış geçen: ilânlarn fazfa satırı çim $ er kuraş zammolsaar. : .....01000000030090999 Kiralık — Satılık Kiralık daire — Ankara çadde sinde muayenehane, idarehane “ve yazi“ hane Ittihazıma elverişli müsait şeraitle bir daire kiralıkuır. Antara caddesinde muallimler kitapanesine mürsceni, Apartımanımı satıyorum — Tünelin üst başında Şahkulu Deyirmen 8 ....0.1410.1100040008101808 i . © sokak Beyker aparumanı karşısında İlacı | Seyit apart No: 5 Satılık hane — Şehzade başında Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında Marmareya nezaretli 9 numaralı beş oda ve müştemilâtlı müceddet kürgir hane satılıktır. İçindekilere müracaat. mere Müteferrik Biçki dikiş dersleri — 18 se nelik tecrübeli vsullerle ders simak İste yenlerin Divanyolunda Biçki yurdunda Hakkı Beye müracaatları. Telek 2008 Müracaat evi — Her işe mu- tahassıs memurlar sevk eder her şeyde Azami teshilât gösterir. Aleksiyadi han Galata, müessisi Ferit Seyyar müslüman memur is- tiyoruz — Yapacağınız o müsmeleye göre ayda 90 liradan fazla kazanabilir. SİNİZ. İstanbul dötdüncü Vakıfhan içinde Ünienkol Tesriat sil ğer peşi işi Müracaat evi — Her nevi ww kibat, her lisandan tercüme, ve emiik icar ve idaresini kabul eder. Galata Kredi liyone Aleksivadi han LL) Tıcaret işleri u- mum müdürlü- günden: Türkiyede hayat sigorta iş lerile çalışmak Üzere kanuni hü- kümler dairesinde tesçil edilerek bugün faliyet halinde bulunan Boz - Kurt Türkiye umum sik gorta şirketi bu kerre müra caatla Türkiye Ziraat bankası Anonim Şirketinin gerek U- mumi Müdürlüğünü ve gerekse mevcut ve ilerde açılacak şube ve sandıklarını şirket nama bayat sigorta işlerile meşgul ol- mak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddaaleyh, ve üçüncü şabıs safatlarile bazır bulunmak üzere acenta tayin eylediğini bildirmiştir. Feyfiyet sigorta Şir“ ketlerinin teftiş ve mürakabası bakkındaki 25 - Haziran - 927 ta- rihli kanun hükümlerine muva- fık görülmüş olmakla ilân olunur. amm Elif Naci'nin Resim sergisi Elif Naci Bey yalnız kendi eserlerinden mürekkep bir re- sim sergisi açıyor. Sergi Gü- zel San'atlar birliğinde eylülün 1 inci 2 inci 3 üncü 4 üncü günleri umuma açıktır. Duhul serbesttir. Ahmet Hidayet (Gümüşane), Meh- met Mecdi (Bursa) Beyler. 4 ———

Bu sayıdan diğer sayfalar: