1 Şubat 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

1 Şubat 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— >? VAKTT 1 ŞUBAT 1931 ii TER Blerçana kadar -Ferkap —Taş mek- tep—Beyaz sarıkla pembe cüppenin e Bir mektepten bir mekte- za — Acaba dayak mı ? Yazan : Halit Ziya 0 aa e bir zamandı ki bulda, emek iz an ii istan) derbarı ayıplayan halkına Afrikanın, Kafkas. İş geşit çeşit giveleriler “A, töre yaya sal)di küçüklerin sorti lr bu e ancak! etmiş olacak, E irtmiştim. Mutlaka bir öm sahibi beni ikaz tam karşı sr yesinel...) Dud; sr ğa şehirlerinde b belki « iş te- sadüf edilebilecek mahalle ların iyicesini bulmak için Fatih civa- rmdan Mercana kadar uzanan sokak Jardan, ecek bir elektrik yekdiğerine tramvayı ünü! ni Vini vieitesi “Yeşil sarıklı, sallana sallana dersl rini diyen çocukların en u kadar bilen bir sopa ile, kürsü- sünün ayrılmıyan bir le!dan ne olur ne olmaz yan vardır diye soluk soluğa bu mer-| divenleri çıktım, küçük bir o açık duran bir kapı. Buradan belki bir kovalır| kuyup yazmak öğrendim. Müt, e yaz Sİ sEİ İmatiyan mA yenisi alinan a taha Terkos müdürü fl erdir meselesi mın ete girişmiş!,. 5 a yapışı. Karde ape be ye iple | © Anbar Si (Telefon) — Na- Lin bağ) rin, o devird Pe paşa tarafın-| | gis vekâletinin Terkos sirkel Halbuki faizden mütevellit borç- dan pek büyü inalarla * muhtelif İİ aletinin e erkos şirkeline Janmızı bu yeküna katmamıştır. mai vücude vü askeri rüş-! | S* ii ğer o üzerine şirket || Borcumuz bugünkü kâğıt para e şakirt yı ar el çin. küşat) | müdür uraya gelmiş |i ile takriben 'bir milyar Türk ba ine vâkıf olmuştum; ve küler temasa başlamış- imei yn ar iki — büyük | bir oğlu, tir, tenzilini m ardı ki Katih a Müdür, bundan sonra mu- ğ N pinkin ge — ic işti ei noktası noktasına düm, akarı: batğsı deği, mu- satarak böbürlenirdi. > gün Ek del | riayet edileceğini balka bol | | Kavele ve kararlara müstenit bir di ki; | en çin . gelmi-! | ve sıhhi su verilğçeğini ööyle- baktır. Bugün Maliye vekâletin- yorsün?,, — ( Fatih rüsti-| | mektedir. de tezimi Eadktie etti, m. Vekâ mütaleamı esas itibarile ka- lâyık iki hısım Burada müdür; binbaşı İzzet Elem: bana i: —— BALKAN KONFERANSINDA Ve ie vana el — ezmez... Diye evet, ie va müdür bar! — “Senin ir Ki İzzet Hap,| EAA > det ak bükerek “ rmezler!... i ini mek Ji lde ir meka delin Seni ran m meklbiden ) Altinci protesto | bu şayan buldu. Tetkik ediyor. rak en, açılan STA rak Sara taş debinâ lala 0 si 4 sen olduğuna kani Ki kendi kendi girdiğine Ma pile KALI ğum i mazarımı li inizi ekler gi gi sayan Me eebi|yükaftr. Bunu bilen Cemal: “Haydi YOLA GELECEK Mİ? bik rapor — bici ekli mektebi, bu isimler bende derbal br ee ös. deği bir ") Ankara, 31 (Telefon) — Nafia Ve-| yerdim. tesirini yapmış olacak ki derhaj|0*” £e) eni yazdırayım. kâleti eçenlerde rıhtım şirketine şid ———. tertibatımı aldım, Ben bir teri yok. öm hemen erteldetdi bir protesto keşide etmişti. Şir. Yotsuziuk na kadar yürümek riyetinden si gün Cemalle Fatih y. u boyla-İket buna serap göndermiştir. Fakat kurtulduktan sonra doğru oraya git| dik Bir kere alıştık sonra. Arti vekâlet bu ANKARA İCRA DAİRESİNDE -İtim. Dar küçük öf beli Hek lir bir hay. yılgımlığa yok. Doğru müdürün)den yeni bir protesto ile mukabele lü: TAHKİKAT YAPILIYOR hı, gayet dik taş bir merdiven... yanına, bir temenna, diye|zumunu hissetmiştir. baban Derhal cevap verdim: — Bo Halil çeken şiş- reke atladım, tan feri diye arkamdan bir eki naz fesimi om bu tim, Mut hayretle bana bakıyorlarmış tan cüpeli, melih, genç, gevineli, tatlı hoca... Hiç e etmeden ilerledim, el cazip adı kadar git tlaka o ae bütün geni m İİ efendi... Müdür babamı biliyor mıydı? yoksa! siken ee bir cevap kâfi miydi? o| mektepler ararlardı, bur gün peri çocuklar boş yer bulabilecek: acak,|leri bir mekiap, için iş pie b bir Sabık m Emin Bey zamanıl nellda iki yüz bin Jıra sartedilerek Kadr da ye a (Telefon) — ap şid tr; fakat ben bu meyen ne kadar nüfus tezkeresi, ni la dan İİköy rı temi üzerinde yapılan hale e etli soğuklar başladı. et dere- sabahleyin ora.| çe geendi! ben bu mektebe geldim. bir muvafakat, hiç, hiçbir külfete li-İİnaf ya kadar ME Rek eni sum görülmedi müdür birİİrette al çaresi aranmış, nihal RAŞİT RIZA HEYİ vuklarımla vakit geçirmek için hasta Ki O dia 9 en gn Dü e ke emir ri yet Kadıköy itfaiyesinin şimdiki ânhii Aa (Eelefon) iz Riza Yıklar icat etmiş, hırçınlıklar YAPMIŞ.İ bir imwvet sermayesi kalmamış olacak| © ” Reşit Bey, yerinden ee ei IZR > yeteri tepinmiş, evin bütün) yi ye cereyan ettiğine vrf değilim. İda birinci seneye kaydediniz... nak arar verilmiştir. Kadiköy cif 125 emi eyesi gran Md ne ailemi sor) #0 Ak iylik bir gururla etinin itfaiye arabaları için garnili. e. Şarki hattı öçık elli lira cezayi pd mahküm ci hal 1 e irinci def: koğuş olmak üzere Jül oldu, ana mazsunlar, Hasan, ge mi sims ni mani il tamı bii österilen elli bin liralık bir bina) (o Ankara, (Yal kıt) çe Ibrahim ebesi Ismail EF. ler ye wuklarımla oynu; e iş tarafa fırlatarak yük le ilân etjİvr yeniden yapmaktan ise hal olarak Şa: şi hattında yolu beraat eti ektiler, ie Ke indir eni usul sub| İm: ESA Fatih . siz kaplıyan kar ve ve pi tebinin göğsü iftihar ile al yesine lmasına MEYAN tamamen a Ayrıca 2500 lira tazminatın ve b ir Rİ mark a m yak an üanilkik aklateniş e bi ise — ie 300 lira ücreti vekâletin Yarın gülüm “> mi ralıkt “Seni efendi istirİletmek elbet te memnuniyetle gezetesinden tahsiline karar ve- > ibi k5 ve Ver otari| ŞOR leri girin Itiraf edilecek bir şeydir. Demek ki simdi o a egri ildi. ni kandı. Bulllin geriye yarısını . di EŞ e — —— Mev gn | e A aa e ale bl ze “Bir erkek sevmiştim,

nemi atıla ” ! muvakkaten tahliyesinin icrasına, Janlatış vardı ki her türlü dayak ihti:| Mütereddit adımlarla ona yaklaşır-(İda memnun olacakır! Yal o da öldü, diyor malini bertaraf ye bende ker babamın oldukça sert sesi emir(İniz iz adamlar için iş aranmaz ya! ver alimli senfökkli Hüle: Nez Şapelede münteşir işaadetın Şekil | ai ee ie “Bini buraya gelin deki, hazır para ile bina yapılır, Sonlu, y ndraya gitti. Onu karşılıyan mu ve 4 gazeteye e sektada, mektebe benzemiyen bir yere|az daha, gp ip tem ai üye ar Kare binayı kullanmak çaresi ie eibirder yanal Müçüliiğiy lerden Bah. kârı ee tehyiç mahiye- rgüzeşt tokatla bal tinde emi Oru: Bu 5 pek yı ki ben bu İrertzer me kadar be ni 2 indermek kimsenin aklına Pali Bu küçük vak'a mukadde ie pi hayatiyemin üzerinde azim bir tel vi Fakat bitsin . eg biterse; sevinirmiş, ia bitsin! ki bir kita Bada ne kadar kaldım, belki herhalde bu- bir! şeylerin sadece yarısını, hatta birini ele dörttej geçirecek olsa yine kendisi “Husi penceresinden başka dışarı çıka :sk1 yer yoktu. —— için de cam kırık İc mra; spp üzerine “kibrit bi ameliyeye başladık., Kâzım sağ İniltilerini duyur! yerini Fakat kazadan ne derece- de müteessir olduğunu henüz anlı- duk, e yalıyor. “Cam kırklarını mümkün merte| be temizledikten sonra arkadan evvelâ ben çıktım. Sonra omuzla” »İFakat bu ii İh a çeyrek yirmi İka kadar sü i imdi vini yn ışığile şoförü| gay, karılmış İyokladık. Volanla minderin arasın! ç ir/rımdan tutarak İclâli gesi aldım, daki- dari onu doğru vaziyete çökmeğe!; uğraşarak kez md Kâzım Efendi. yü Efendi l bir cevap inledi, JAPn: ne de vin anlıyamadım. Sordum — Nasılsın? — Sağım. — Fakat ne halde? Can çekişir gibi... n şimdi sağ kalır mıydım... Radyatör karbüratör hep si biribirinin içine o in aydınlandı. Biribiri arkasına sekil geliyordu.. Sarhoş naraları d iki ağlara akse- Yaklaştım, yaklaştım, o kadar ki omar elini uzattı, ve kolunidan!|İni bahtiyar sayıyor! Bu de » n ben yal tutarak beni çekti, çekti başımı pe söğzü İnaatkârlık önünde şehir için bir abidejniz bir erkek a Oda öldü. ik b ik değil midir? en nefret etmiyorum. dü. — de sert kılları vardı. İFakat onlarsız da yaşa; mümkün- Halit Ziya: Uşşaki zade dür, — Nerende ne var? bir iştial vuku mn. da kesile kesile — Bir torba kemik gibiyim., ör. cevap almaya vakit|tutunarak o sarp dağa tırmanmaya — Sarhoşların piri kazaya mâ-|kalmadan arkadan otomobil ho-|çalışıyor: İyi murtuları işitilmeğe başladı. Fener , Mecruh ele ne görüştüler vr Nasıl ol 1.7 Onun b A, Bh ileri derhal Jix im kaçtığımız tarafa çevirdiler. Da; i nazarlardan mi, kifayette ağaçlık de Etrafımızı kesif kusu sardı. Ben ikinci ehli kor- kusile hemen dedim ki — endi di dökülmüş değilsin. eşin gittikçe kuvvetli çıkıyor. Bir 07 z daranmaya çabala, Bu benzin beni Sai İşte onlar.. ee kaçacaktık? Düşünmeye vakit yok tu, Hemen insiyaki bir süratle ca» mayar hücumundan canlarını pe bazidi lânlar gibi or, Bi rdenbir iel dik bayıra krheder resimdeki bacakları n güzel Isim ve adres: Yarım Hn sürmedi. mevkiine geldile, cenin serinliği içinde ejder nefesi- İ konuşmaya başladılar, i manda Raşidin aygır sesini tanı- Kaza omobiller ge- le soluyarak durdular.. Kazazede arabanın içinde besbelli bizi aradı lar,, Bulamayınca mecruh şoförle | Biz aceleden, heyecandan her in açık renk elbisesi ba- zemini üzerinde bir de- met ur siçek gibi ta uzaktan seçiliyordı Bizim iü zbahadan dışarı uğramış gideceği yolu bilmiyerek bakışlarla koşan koyunlar i kaçışımızın arkasından kahka halar koptu. En önde manda Raşit, onlar da şimdi bir sürü av köpeği yayımile peşimizden nefes nefese saldırdı- lar, Bizim için hâlâ koşmuya uğraş» |mak artık yalnız beyhude değil çok (Bitmedi)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler