9 Nisan 1931 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 12

9 Nisan 1931 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 12 — VAKIT 9 NiSAN 1y5i Ilinci sayıfadan devam Sandık yeri Yenicami avlusunda İnadiye meydanında İhsaniye heyet odasında Selimiye heyet odası Doğancılar meydanında Umraniye camiinde Tutluk kahvesinde Pazarbaşı, Murat reis leleri Arakiyeci Hacı Mehmet, Valide atik ,Kadıasker Ahmet Ef, Arakiveci Cafer Cengelköy Beylerbeyi Burhaniye Kuzguncuk İcadiye Kandilli Vaniköy Dudullu camii mahal- Aşçıbaşı Kısıklı camii Bulgurlu, Umraniye Key verecek mahalleler Gülfem Hatun, Selmanağa, Ru- mi Mehmet Paşa, Hacı Hesna Hatun Tavaşı Hasan ağa, Dibağlar İhsaniye Selimiye Çakırcı Sinan Paşa, Ahmet Çe- lebi Salacaka, Hamzafaki Keçedede, Hayrettin çavuş Pazarbaşı Murat Reis Arakiyeci Hacı Mehmet, Validei Atik Kadıasker Ahmet Ef,, Aşçıbaşı Arakiyeci Cafer Çengelköy Beylerbeyi Burhaniye Kuzguncuk İcadiye Kandilli, Vaniköy Dudullu, Çekmece, küçük Bak- kal Kısıklı, Altuni zade Bulgurlu, Ümraniye Beykoz Kazası Sandık veri "Anadoluhisarında Kanlıcada Paşabahçede Sandık dolaşacak Rey verecek mahalleler Hisar, Göksu Kanlıca, Çubuklu Paşabahçe, İncirköy Anadolukavağı, Mihrişah Poy- raz Fener, Riva, Akbaba, Dereseki Polenes, Ali Behadir, Paşa man- dıra Muratlı, Esenceli, Ömerli, cullu Sırapmar, Küçük Hüseyinli Bozane, Kılıçlı, İshaklı, Mahmut Şevket Paşa, Cümhuriyet Beykoz, Yalıköy, Ko- Fatih Kazası Sandık veri Eyüp camii Kebir avlusu Eyüp Kısımçavuş camii Ramide Ocak ittisalindeki kahve Otakkçılarda karakol ittisali o- cak binası Ali beyköyü ocak binası smda Defterdar iskelesinde halk gazi- nosunda karşı» Cerzri Kasım Paşa camii odası Karagümrük tramvay (o caddesi Mustafa Ef, kahvesinde Fethiye Kâtip Müslâhattin ma- hallesinde ihtiyar heyeti odasında Salma tomrukta ilk mektep bi- Tahtaminare camii odası Ayvansaray Hoca Ali kahve- sinde Fener Abdisubaşı ocağı önü Küçük Mustafa Paşa Gül camii Demir hununda Elvan zade ca- mii Yedikule tramvay caddesinde . durak yeri bahçeli kahve > Koca Mustafa Paşada Çiçek pa- — zarında Mustafa Ef. kahvesinde Mevlevihanekapı Hacı Evliya mahalle Ahmet Ef. kahvesinde Topkapı mahfelinde Şehremini tramvay meydanı beh çeli kahve Aydın Kethüda mahallesinde e dabaşı İbrahim ağa kahvesinde Edirnekapı camii Mimar Sinan ihtiyar heyeti Saraçhane Mimar Aayas cami Sofular tekkesi Atpazarında kahvehanede Aksarap Valide camii Çakırağa camii Cerrahpaşa kahvehanesinde p ,Da da 26 ıncı ilk mektep A a tramvay caddesinde Abdülhalik Ef, kahvesinde Rey verecek mahalleler Eyüp İlham B., Dökmeciler Üç şehitler, Gümüşsuyu Rami, Cama, Yenimahalle Fethi Çelebi, Nişancı, Mustafa Paşa Ali B. köy Abdülvedut Cezri Kasım Paşa Mubtesip İskender, Hoca dede. Beyceğiz, Derviş Ali Hatip Müslâhattin, Kâtip Müs- lâhattin Kasım Gönani, Molla Aşkı, Ay- vansaray Tevfiki Cafer, Tahtaminare Hı- zırçavuş, Hacı Muhittin Atik Mustafa Paşa, Avcı B., Ba- lat, Karabaş Abdisubaşı Küçük Mustafa Paşa Müftü Ali Elvanzade Kazlı çeşme, İmrahor, Hacı Ey- hat, Hacı Hamza Koca Mustafa Paşa, Arabacı, Be vazıt, Ali Ef., Cambaziye Melek Hatun, Merkez Ef., Vele- di Karabaş Beyazıt ağa, Fatma Sultan, Ar- pacı Ördek kasap, Ereğli Deniz Ap- tal, Nobehar, Molla Şeref İbrahim çavuş, Sait Ömer, Uzun Yusuf Kahriyei atik Hatçe Sultan, Nis- şal Mimar Sinan, Keçeci, Karabas Hüsam B., Kırkçeşme, İskender Paşa, Murat Paşa, So- fular, Hasan, Halife Hoca, Avis Sinan ağa, Kirmastı, Şeyh Resmi Mahmut Baba Hasan Ali, Guraba, Hüse- yin ağa Emin B., Keçi Hatun, Çakır ağa Davut Paşa, Hopyar Kürkçü başı, Kasap İlyas Sancakdar Hayrettin, Hacı Hüse | munelerini görmek üzere her yinağa

Hacıkadın, İmrahor, Ayazma, | Ruruşluk DRNTIN Nasuhi Diş macununu ve sefa sürmesi ile kıl podrasın' ber yerde aray» | nız. Salli ii Fera» p İ Ticaretanesi Her nevi kırtasiye, mek- tep levhaları, Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye lâgatler bulunur Istanbul Ankara caddesi No. 117 ğ | p»VAKITın« | Kü ük lâ l | 4 nuçuk ilanları | > Her gm maşrolunu istanbulun merkezinde— iki o- da bir sofa ve bir helddad mürekkep gâyet güneşli ve hivader hir daire kira e Odalardan biri gayet büyüktür me veya muayenehane İttihszna Şersit müsairtir. Gelata | 34 Beprobi adresine mü l da elverişlidir. post kurusu TaCMAt Emlâkinizi satmak yahut kira- lamak — “Tramvaya, iskeleye, şimen- difere yakın olarlâar müpeccahtır müra- cağtla” kayıt etliriniz. Istanbul Dördüncü Vakıfhan içinde NİONKOL, i Memurlara veresiye — Fabrika fiyatına elbiselik kumaşlar, taşradan talep vukuunda içine al kuruşluk pul konulursa kumaş nilmunesi gönderilir. İstanbul Dördüncü Voksfhan içinde UNİONKOL metcanen Par: ARIZ yas AYA veririz. PARAYA ihtiyacı- nız varsa hissesiz ise Dir senelik bedeli tears kadar ipotek soretile PARA İKRAZ edilir. Istanbul dördüncü Vâkılhan içinde UNTONKOL miele ee e a Satılık hane — Şehzade başında Çükürçeşme yanında Taşhan arkasında Marmaraya nezaretli 9 nümarali beş oda | ve müştemilâtı o müceddet kârgir hane satılıktır. Içindekilere mürdcnat, Kurtuluş, Şişli, , Sulzanahmet, | Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih, Süleymaniye. | Vefa, Laleli sermlecinde olanlar mürec- cahtır. Istanbul dördüncü Vakıhan UNLONKONL Okur yazar — Wir genç iş arıyor. Sirkeci Filbe oteli sahibi Malz Et | | vasrasile Leon Kordovi! Ar M.M. V Satın alma kos misyonu İlânları — Istanbul yollama wlüğü emrin deki Sayyat romorkörünün makine ve| kazanı ayrı ayrı şartnamelerle 94931! perşembe günü saat 14, ve 14,30 da Fin) dıklıda hey'etimizde-pazarlıkla tamir) ettirilecektir, Taliplerin - şartnamesini İhey'etimizde görmeleri ve ihale saatin. den evvel teminatlarile hey'etimizde hazır bulunmaları. ... Yeşilköy hava gedikli küçük zabit mektebi için 190 adet nevresim ve 69 takım iş elbisesi pazarlığa konmuştur, İhalesi 16 nisan 931 perşembe günü at M te Fındıklıda heyetmizde yapıla! caktır. Taliplerin şartnamesini ve nü gün ve) ihale saatinden evel teminatlarile bir- likte heyetimizde hazır bulunmaları. * belediye akaratına ait ipotek mektubu Şafak çaylarının yeni — çıkan 20 dirhem 25 F paketlerini tecrübe ediniz. i Burdur nafta başmühendisiiğinden; Burdur kasabasının bir kısmının tenviri için mevcut evrakı keşfiye ve projelere nazaran bir adet (Dizel motör), bir adet (Alternatör) ve tevziat tablosu ile teferruatı (25537 lira beledi muhammen ile 28 —3 — 931 tarihinden itibaren 27 nisan 931 tarihine kadar 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 1 — Zarflar 931 senesi nisanınım 27 inci pazartesi günü saat tam on beşe kadar kabul olunacaktır. 2 — İsim ve miktarları evrakı keşfiyede münderiç bulunan leva- zımatı elektrikiye; elektrik mübendisleri ve vilâyet nafia dairesi tarafından bilmuayene maruf fabrikaların markalarını muhtevi ol- duğuna dair mumaileyhim tarafımdan verilecek rapor üzerine teslim i alınacak ve badehu bedelinden (10.000) lirası defaten Burdur be- lediye veznesinden tediye edilecek ve mütebaki (15.537) lirası için de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzere müteahhidine ita kılımacak ve tediyatta da bittabi münakasa tenzilâu nazarı itibara alınacaktır. 3 — Münakasaya iştirak eyliyecek olan taliplerin kudreti maliye- si ile bu gibi işleri ifaya iktidarlarını müş'ir vesikalarını makamı vilâyete ve levazımatı elektrikiye bedeli muhammeni olan (25537) liranm yüzde 7 buçuk nisbetinde olan (1915) lira pey akçesini ve- ya banka teminat mektubunun Burdur belediye riyasetine itaya ve | ihaleyi müteakip de yüzde on beşe iblâğa mecburdurlar. 4 — Levazımatı elektrikiyeyi müteahhidi mukavelenin akti tari- hinden itibaren iki ay zarfında vilâyetin göstereceği mahalle tes" lim etmiye mecburdur. j 5 — Münakasaya ait evrakı keşfiye ve projelerin sureti müsad- dakaları takım halinde vilâyet nafia dairesinden yirmi beş lira mu” kabilinde taliplere verilecektir. 6 — Münakasadan mütevellit * bilimum ilânat, dellâliye tekâlif | ve sair rüsum kâmilen mütcahhidine ait olacaktır. 7 — Fazla izahat almak istiyenler Burdur belediye riyasetine racaat eyliyeceklerdir. as» Büyük islâm tarihi Asrı Saadet - Sadrı İslim B“4: binsayfar”S-ollttin———eskiharilarladır. Yazan: Islâm akademisi. — Terceme elen: Omer Rıza Bf. Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. Bedelini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. gıp Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi 4g Elektrik tesisatı münakasası Asma fidanlıkları müdüriyetinden: Göztepe asma fidanlığında yapılmasına lüzum görülen elekti- rik tesisatı 25 Nisan 931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere münakasaya konmuştur. Talip olanların keşif ve şartnamesini görmek için hergün ve münaka- saya iştirak içinde yevmi ihalede müessesatı iktısadiye mübayaat komisyonuna (defterdarlık binâsında) müracaatları. stanbul Sik messeseler mübayan Koz) misyonu riyaselinder. Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 810 metre yerli malı lâci”” vert elbiselik kumaş tanzim edilen şartnamesindeki evsafta nümunesi veçhile ve 21 Nisan 931 Salı günü saat 15te alept” münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştuf. Bu baplaki şartnameyi ve nümüneyi görmek ve fazla izabit almak istiyenlerin mezkür komisyona müracaatları ilân olunur. Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden le bi mayi Li eşyanın 12-4-931 mi hine müsadif Pazar günü Sirkeci Gömrüğünde pazarlık sur bilmüzayede satılacağı ilân olunur. iktisat Vekâletinden: Ankarada tavukçuluk enstitüsü binası civarda inşa se lecek olan 9473 lira 73 kuruş bedeli keşfi bulunan kümese” inşası bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münakas” ya çıkarılmıştır. Münakasa müddeti 27 gündür. Evrakı ka ye ve projeleri vekâlet muhasebesine verilecek 5 lira mW bilinde ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesi tarafında rilmektedir. Zarflar 18-4-931 tarihine müsadif Pazar günü is at 16 da iktisat vekâleti ziraat müsteşarlığı kısmında ko” yon tarafından açılacağı ilân olunur. Refik Ahmet mü Mes'ul Müdür

Aynı gün çıkan diğer gazeteler