4 Kasım 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarınki ntishamızda Sinema sayıfası 15'inci Yıl Sayı14964 İngiliz intihabatın- dan ne anlıyoruz ? İngiliz intihabatmın verdiği neti. ee hemen her tarafta hayretle karşı. landı. Fakat bu hayretin sebebi mil. li hökümet taraftarı olan meb'usla- rın, bilhassa muhafazakârlarm ek. seriyeti almış olmaları değildir. Bu ekseriyetin o her türlü tahminlerin hududunu geçmiş olmasıdır. Filhakika intihabata başlamadan bir gün evvel milli hükümet (Bloku) nun (400), milli hükümetten ayrılan amele fırkasının (200) kadar mebus. luk alacağı tahmin ediliyordu. Vel bu tahmin bizzat intibabatı idare e den Taziliz fırkalarının noktaj nazar. larını ifade ediyordu. Halbuki inti-! a Di (400) değil, (551) oldu. an erin miktarı ise (200) e va- #1 zannedilirken (60) x bile bul Para Bu itibarla muhalif amele isle,» mağlübiyeti de gene re- erinin tahmin ve hesaplarından da. ha şiddetli oldu, İrgiliz intihaahtından © çıkan bu netice amele fırkasınmı ve İnsiliz sos. yalizm usullerinin bü memlekette en kat'i sekilde iflâsından başka bir şey değildir. Şayanı dikkut olan bir manzara daha vardır. Bu da, müstafi amele kabinesine dahil olan sabık nazırlar- dan yalnız ikisinin intihabatta kaza. na bilmiş olmasıdır. Sabık kabineye girmiş olan amele fırkası reislerin- den on dokuzunun mevkilerini . kay- betmesi, o bilhassa Hendölsonun da mağlüplar arasında bulunması İngii Tiz efkâyı umumiyesinin amele fırka. 5: taraftarlarını onasil kitle halinde) terketmiş olduğunu gösterir, Acaha İngiliz müntehiplerinin mil VU hükümete iştirak etmeyip muhalif, vaziyet AJan amele meb'usların teşkil ettikleri fırkadan bu dereeede ve bir. denbire yüz çevirmiş olnı “nn sel bebi nedir? Bunu sab'k amele firka- sı reis; Mac Donuldı amele fırkasın- dan ayrılmak bahasına yeni milli ka- bineyi teskile sevkeden ahval ve şe- raifte aramak tahiidir. Mac Donald İngilterede sterlinin sukutu ile başlıyan milli ve (iktisadi buhran karşısmda (o imparatorluğun istikbalini tehlikede (o görmüştü; bu tehlikeyi bertaraf etmek için İngilte- rede bütün siyasi fırkaların birleşme- si ve tamamen fırkacılık prensipleri haricinde milli bir siyaset tatulmasr Yüzümuna Kani olmuştu. Bu kanaa. tin sevkile muhafazakârlar, Wberal ler ve âmeleden mürekkep bir hükü. met teşkili vazifesini üzerine almıştı. Eğer Mac Donaldin bütün fırka arkadaşları kendisinin bu fikrine iş win etmiş olsaydı, İngiliz amele fır. Şo ak pe uğramıyacak- kadaşlarmın ayrılması amele fırka, gmın İnkısamını mucip — oldu ve hu inkısamın neticesi mühaliş vaziyette kalan amele teşkilâtının intihabatta kat'i iflâsmı intaç etik. Nitekim eski amele fırkası reisle- rinden Henderson ile arkadaşları na- sıl fırkacılık zihniyeti ile hareket et. melerinden dolayı intihabatta mağ- lüp olmuşlarsa gene fırkacımm zih- niyeti ile liberal fırkasın; terkederek muhalif amele grupunun başma ge çen Lloyd Cerç ayn; sekilde ve ayni! derecede mağlübiyete uğramıştır. İngiliz intihabatınm milli tehlike zamanlarında hassasiyet (o derecesini ve Yühdet kabiliyetin; görmesi itiba-| rile hakikaten başka memleketler için de ibret alınacak bir hadisedir. Vakm kazanan meb'usların ayrı ayrı tasnifi intihabat neticesinin sırf muhafazakâr fırkasının bir muvvaf- fakiyeti imiş hissini veriyor. Fakat bu tarzda hüküm vermek doğru de gildir. Muvaffakıyetin esası daha zi. yade iktidar mevkiini eline alan ka- binenin milli siyaset taraftarı olma- smdadır. Onun için ointihahattaki muvaffakıyelin milli (ohükümete ait Bursada dikilen | Altın esasını mı Gazi heykeli 2 * ven Air # ii Genç heykeltraşımız Nejat | beyin her şeyi burada yapılmak şartile büyük bir Gazi heykeli vücüda getir!iğini, bu kiymettar eserin Burs dikileceğini yaz- mıştık. kabul edivoruz? Fransız gazeteleri Ajans hava- sın İİ teşrinieyyel tarihile istan- buldan çektiği bir talgrafa göre, Türkiye hükümetinin altın esasını kabul ve tatbik için ha- zırlıklarda bulunmağa başladığını yazmaktadırlar. Havas, Türkiye- nin ilk iş olarak da birkaç mil- yon dolarlık altın satın aldığını bildirmektedir. ————— — Başvekilimiz Nutkunu 15 yeşrinisaniye a irat edecek i ara, 3 ( Vaşıt ) — İsmet Pş. nın, bide sisin mutat nutkunu 15 teşrinisaniye doğru irat edeceği ve itimat reyi isti- yeceği tahmin ediliyor. ve iktıdarlarına güzide br misal olan bu heykelin cümburiyet bayramı günü Bursada açılma merasimi yapılınıştır. € Bu vesile ile heykelin yerinde Yerli san'ati. irtarimızın kıymet | alınmış bir resmini dercediyoruz. Eczacılar kongresinde Cemiyetlerin birleştirilmesi işi niçin konuşulmadı ? Dün yeni idare heyeti intihap olundu Ectacılar cemiyeti Beyoğlu H, F. binasında bir kongre aktet- miştir. içtimada nısabı ekseriyet hasıl olmuş ve kongre riyasetine Hüs- nü bey intihap olunmuştur. Ev- velâ Sıhhıye vekili beye teşek- kür telgrafı çekilmesine karar verilmiş, sonra idare heyetinin senelik rapor okunmuştur. Bu sırada içtimada bulunan bir aza idare heyetinin müddeti henüz bitmediği için senelik raporun şimdiden azaya iblâğına itiraz etmiş fakat idare heyetinin bun- dan evvelki içtimada istifa etti- gi kendisine bildirilmiştir, idare heyetinin bu raporunda, cemi-

yetin bir senelik faaliyeti zikro- lunmuştur. Bu arada, geçen içtimada ve- rilen karar mucibince, idare he- yetine iltihak eden beş azanın müşterek mesaisile vöcude ge tirilen “Farmakoloğlar - Ecza de- poları- Eczacılar, cemivetlerinin birleştirilmesi o hususunda hazır- lanan protokol de mevzubahsoj- muştur. içtimada . hazır bulunan aza ile yadtığımız temaşlardan ekseriyetin tavsiye işine taraftar olduğu anlaşılmaktadır. idare heyeti raporunun kabu- lünü müteakip hesap işleri raporu okunmuştur. Gelecek sene hesap müfettişiiğinde de Mustafa Nail beyin ibkasına karar verilmiştir. olduğunu iddia eden başveki! Mac do- nalde hak vermek lâzımdır. Mehmet Asım Dünkü Içtimada bulunan &cza cılardan bazıları Bilahara, idare heyetinin tek- lif ettiği nizamnamenin cemiyetin upvan bahsına ait birinci mad- desinin değiştirilmesi konuşul- muştur. idare heyeti, “ Türk ec- zacılar cemiyeti » olan unvanın “ Eczacılar ve laburatuvar sahib- leri,, şeklinde tasbihini istemekte idi. Teklif ekseriyetle reddedil- miştir, Kongrenin oldukça münakaşa- yı mucip olan baksi, tevhit işi olmuştur. Rundan evvelki içti- mada verilmiş olan karar ile, İ dünkü kongrede tevhit mesele- | gizi görüşülmesi icap etmekte Halbuki heyeti idare, hazırla- dığı ve âzaya tezi ettiği kongre ruznamesine bunu koymayı unut- muştur. içtimada bulunan âza idare heyetinin bu şekildeki u- bir tarihi z Yazan: Nizamettin Nazif Bugün düncü sayıfada ii ie 24370 — (Yan işteri) 2. 4379 Sayısı 5 Kuruş z hzl Çok mühim bir gençlik meselesi Şehir Stadyumu Istanbulda mı, Beyoğlun- da mı yapılmalıdır? Sporadamlarımızın ve karilerimizin fikirlerini bugünden Wu. w dinlemiye ve yazmaya hazırız Belediyeye bir teklifte bulunuyoruz istanbul belediy-si, son gün- lerde nihayet bir şehir stadyumu yaptırmak için harakete geçmiş ve hesaplara girişmiş görünüyor. Kuvvetli bir itiraz tufanile kar- şılaşmış olmasma rağmen bu stadyumun Yenibahçe tarafında yapılması fikrinde israr edildiğine delâlet eden emarelerde vardır. Vakıt, bu husustaki düşünce- sini birkaç defa yazdı ve dediki: — Yenibahçede yapılacak bir stadyum, senede kapısı ancak beş on defa açılacak, seyircisiz ve zevksiz bir sitadyum olur. Çünkü istanbul hiç bir Avrupa şehrine benzemez. Bu kısmın nakil vasıtaları, yolları yoktur. Çünkü şehir nüfusunun tekâsüf ettiği o mıntakalardan (uzaktır. Çünkü mevsiminde halkı cezbe- decek başka müesseseler, başka eğlence ve dinlenme yerleri yoktur ve nihayet burası şehrin beynelmilel temaslara kat'iyen müsait olmiyan bakımsız kal mış bir köşesidir. En bariz sebepleri böylece tesbit ederken, bu arada tak- simdeki barap kışla avlusunun bazen on bine yakın seyirci top- lamasının tabii şerait altında olmadığını, bunda, anlaşılmiyacak bir sır olmiyan bir arz ve talep, bir cezp ve kolaylık kaidesinin rol oynadığını da işaret etmiştik. Bu kısa mülâbazalarımıza bu- gün şu bir iki noktayı ve teklifi ilâve etmek, sonra bu çok mü- him gençlik ve şehir meselesinde birkaç gün için sütunlarımız nutkanlığını şayanı kabul gör- gençlerimize, kulüplerimize ve hal memiş ve tevhid işinin müza- keresinin zaruri olduğu kanaati izhar edilmiştir. Kongre reisi Hüsnü B.. nizamüameye riayet lâzımgeldiğini ve Tüznamede ol- mıyan bir bahsin müzakere edi- lemiyeceğini söylemiştir. Eğer bahse şayan müzakere görülürse tahriri teklifle arzolunacak ve bu suretle bir hafta sonra kongre- de müzakere olunabile cektir. Daha sonra yeni idare heyeti in- tihabma geçilmiş ve neticede eski idare beyeti ekse riyetle yeniden intihabolunmuştur. ka tahsis etmek istiyoruz. Kısa mülâhazalarımıza edecek noktalar şunlardır: 1 — Belediyenin vazifesi, esa- sen koskoca bir şehire bir tek stat yaptırmakla bitmez. Bu hu- susta merkezi Avrupaya kadar gitmiye lüzum yok, Atinaya, sof- yaya bile bakmamız kafidir. 2 — Kadıköyünün nasıl iyi, kötü bir stadı varsa, Istanbulun- da ve Istanbulun cüz'ü olan Be- yoğlu kısmının da ayrı ayrı mey- danlara ihtiyacı vardır. 3 — Belediye, ilk yapacağı ilâve - için elverişli saha olan, S'vlide eski ermeni mezarlığı stadı evvelâ şehrin nüfusunun tekâsüf - ettiği, nakil vesaitinin mümkün mertebe bol olduğu, hasılât getiren ve nihayet halkın gelmiye alıştığı semtte yaptırmalı, buna : mukabil Istanbul tarafı | için de başka bir çare düşün- melidir. Bu çare şu şekillerde olabilir. A — Belediye, meselâ şebre- mini tarafında bir stat tesisine kâfi bir sahayı münhasıran İs- tanbul tarafında müesses spor klüplerine bilâkayt ve şart terk ve tahsis eder, B — Bu klüplere burada ba | (Lütfen sayfam çeviriniz) Romanımiz a Acuzenin Definesi Teşrinisanide başlıyor izamettin Na- zifin eseri Rus karikatürü —Zorla Vartoka gazetesinden— Cemiyeti akvam Çin - Japon meselesi il& uğraşıyor.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler