13 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

13 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a m ” pa içi Halk evleri için gösterilen faali - » yetlen dün bahsetmiş ve bu o evlerin teşkilât, İdare ve mesaj lalimatna» © mesini aynen meşre başlamışlık. Bu! gün devam ediyoruz: Umumi esaslar 1) Halkevi, kalplerinde ve dimağla! rında memleket (sevgisini mukaddes — ve ileri yürüten yüksek bir heyecan © halinde duyanlar için toplanma ve ça- bşms yeridir. Bu itibarla Holk evi. © nin kapıları Fırkaya kayıtlı olan ve ol| “ mwyan bütün vatandaşlara açıktır. An! cak Halkevi idare heyetleriyle şube idare komitelerine aza olabilmek için » Halk fırkasına mensup olmak lâzım - dır. (Memurların bu idare heyetleri- © me ve şnbe komitelerine girmelerinde kanuni mahzur yoktur.) 2) Halk evlerinin açılma kararı vel mesaisinin umumi sevk ve İdaresi Fır) ka Umumi İdare Heyetine, evlerin tes #is, teşkil, tanzim ve mürakabesi Hal. lerinin talimatnamesi oahkâmma göre Vilâyet İdare heyetlerine aittir. 3) Ankara Halkevinin reisi umu - ç mi idare heyeti tarafından intihap o © lunur. Bu Halkevinin bütçesi umu-| mi idare heyeti tarafından tasdik olu nur. Ankara Halkevi doğrudan doğ. ruya kâtibi umumile (muhabere © der ve raporlarını buraya gönderir. <4) Muhtelif ihtisas, İstidat ve arzu lara göre her vatandaşın tercih ede- © ceği bir faaliyet sahası (bulabilmesi! - için halkevleri, müteaddit şubelerden terekküp edecek tarzda teşkil olunur. bu şobeler şunlardır: 1— Dil, edebiyat, tarih şubesi 2— Güzel san'atlar 3— Temsil »i 4— Spor vi > içtimat hayat © 6— Halk dersaneleri ve kurslar,, a 7-- Kütüphane ve neşriyat O, $— Köycüler w $— Müze ve sergi 5) Her şubenin intihap eden siayi kağda mahsus bir defteri bulunur.Aza sağısı ondan elliye kadar olan şubeler (işelliden fazla olanlar (5) Kişilik! © gube komites; intihap ederler. Halk| idare heyeti şubeler idare heyetlerinin | © seçecekleri birer (mümessil azadan| — terekküp eder, Mensuplarının sayısı (0) dan eksik olan oşubelerin idare heyetleri bulunmaz; bunların Halkevi - İdare heyetleri için (seçecekleri müs — messll aynı zamanda o şubenin idare o sine sit işlerj görür. Şubeler fas aliyet şekil (ve tarzlarına ve komite! Azaları arasındaki iş bölümüne sit hu susi talimatnamelerin; kendileri ter - tip ederler. Bu talimatnamelerin, Hi idare heyetinin tetkik ve tas- den geçmesi lâzımdır. i Halkevlerinin tesis ve teşkilinde velâ üçünvü maddede sayılan şube» Terin faaliyetini temin edecek unsular ve bunların çalışmasına elverişli bina, © para ve diçer maddivasıtalar aranır. Bütün şubelerin aynı zamanda teş» - kiline kifayet edecek mesai unsurları bulunmazsa en az üç şubenin faaliyeti © temin ulunmak şartile (Halkevleri , açılabilir, Ve diğer şubeler (tedrici surette tamamlanır. ? 7) Halkevlerinin açılması geciktiği: — taktirde, halkevleri mesai Şubelerine tekabül eden milli ve mahalli teşek- küllerin faaliyetleri fırka idare heye! i tarafından himaye ve teşvik olu » 8) Halk evleri binaları cümhuriyet halk fırkası idare heyetleri o tarafın- dan temin, tanzim ve teftiş olunar. 9) Halk erleri, vilâyet fırka ida. re heyetlerinin temin ve tesbit edece- “Gİ varidatla idare edilir. Vilâyet fır. © Ka idare heyetleri Halk evlerinin büt» © Çeleriri tasdik ve mürakabe ederler. 10) Mesai şubelerinin hepsi için vo- tek genişlikte bina bulunmazsa bas ; şubelerin başka bir binada çalışma- © ları enizdir. i 11) Halk evleri salonları fırkamı zın prensiplerine muhalif olmıyan ves a başka siyasi fırkalara mensup bus bütün milli (o cemiyetlerin toplanmaları için açıktır. 12) Halk evlerinde bilârdo, salon tenisi ve diğer salon jimnastikleri içi 6 —VAKIT 13 ŞUBAT 1932- Halk evleri teşkilâtının umumi esasları | umumi kâtipliğiyle tahsis olunur. rd Ml azer ka oyunlâra müsaade edilmez. 13) Halk evlerinde radyo ve sine- malardan istifade tarzı merkez ve ayrıca tanzim ve tesbit edilerek bildi-| rilecektir. 14) Halk evlerinde en az ayda bir defa bütün halka mahsus muntazam programlı umum! müsamereler tertip edilir. Konferans, müsahabe ve mu- siki akşamları bundan ayrıdır. 15) Halk evlerj şubeleri mesaisinin inkişafı maksadı uğrunda yapılacak teberrular, Halk evi idare heyetince! kabul edilir. Şubelerden her hangi birinin tayin ve tasrihi suretiyle ya » pılan teberruların o şube ihtiyaçları. na tahsisi lâzımdır. 1) Halk evi idare heyeti (9) mesai şubesinin ayrı ayrı intihap (edeceği birer mümessilden O terekküp eder. Halk evi idare heyetleriyle şube ko - miteleri intihapları iki yılda bir yapı- lir. Azalarm yeniden intihabı caiz » dir. 2) Mesai şubeleri teşkilâtı tamam lanmamış Halk evlerinde idare hey- eti yalnız teşekkül etmiş (şubelerin mümessillerinden terekküp eder. 3) Vilâyet fırka idare heyetinin kendi azası arasından ( seçeceği zat Halk eri idare heyetine riyaset eder. 4) Halk evi idare heyetinin vazi » fesi: A — Milli bayramlara ait umumi halk tezahürlerinin tertip ve idaresi. B — Halk evi müsamere program- larının tatbiki, C — Muhtelif şubeler arasında ça- lışma ahenginin korunması. D — ihtilâf ve ( anlaşamamazlık arasında şubeler arasında hakemlik. E — Şubelerin kendi faaliyetlerini! tanzim için hazırlıyacakları o hususi talimatnameleri tetkik ve tasdik. F — Halk evj hesaplarının tutu < muyla demirbaş eşyanm bakımı. G — Halk evi bütçesinin tanzim ve tatbiki hususlarıdır. 5) Halk evi idare heyeti, hesap ve mahalli idare işlerinde vilâyet fırka idare heyetleriyle; şubelere ait tali «| matnamelerde gösterilen vazife ve fas aliyetlerin müteallik hususlarda fırka muhabere eder. Halk evleri bütçesi vilâyet idare hey- etince tasdik edilir. 6) Halk evi idare heyeti azaların-! dan her hangi suretle infisal edenle « rin yerine mensup oldukları şubeler tarafmdan yenisi intihap olunur. 7) Halk evi idare heyetinin ve Şu- be komitelerinin karsrları ekseriyetle verilir. Reyler müsavi olursa reisin intihap ettiği taraf ekseriyet sayılır. 8) Şube komitelerinin her hususta | mercileri Halk evi idare heyetleridir. 9) Halk evi idare heyeti (Oher üç ayda bir umumi kâtipliğe (muhtelif şubelerin mesai ve faaliyetleri hak « kmda bir rapor gönderir. Ru rapo - run bir suretini mahalli frrka İdare heyetine verir. 1) Dil, edebiyat ve tarih (o şubesi muhitin umumi bilgisini yükseltmiye yarıyacak mevzularda omüsamereler ve konferanslar tertip eder. Bu mü- sahabelerde (o eümhuriyet ve inkılâp prensiplerinin kökleşmesine; o memle- ket sevgisinin, vatandaşlık vazifeleri duygusunun yükselmesine; (Halk için ameli surette faydalı olacak bahisler re daha fazla hisse ayrılacaktır.) 2) (Dil, edebiyat ve tarih şubesi), ana Türk dilinin bu günkü yazı ve « debiyatta kullanılmıyan, fakat hulk arasında yaşıyan kelimeleri, istilâh- Tarıyla kadim milli masalları, ata sözlerini araştırıp toplar; milli tarihin mahali safhalarına, bilhassa — eğer varsa — muhitteki göçebe Türk aşi - retlerj arasmda olmak üzere alelu » mum kadim millf am'ane ve adetleri tetkik eder, 3) Şube azaları mecmua çıkararak veya çıkarılmakta ölan mecmüa veya gazetelere intisap ederek (o birinci ve ikinçi maddelerde sayılan maksat - lar üzerinde neşriyatta bulunur. 4) Şube, yeni yetişensgençler aras amda ilim ve edebiyat sahalarında hu- susi bir istidat gösterenleri (o himiye e teşvik eder. İstidat ve kabiliyetle-! rin inkişafı in yola ye gi Skala Sv İei Takvim — Cumattesi 13 Şubat 2 inci ay 1932 6 Şevval 1351 Senenin geçen günleri 43 kalan günler 318 Güneş — Doğuş: 7 Hauşı 175 Namaz vakitleri — Sabah 720 Öğle: 12.28. ikindi 15. 9. Akşam 17,48 Yatsı: 1909 imsak: 580 Hava — Dün scaklık azami v, asgu ıs İ derece kaydedilmiştir. Bugün rüzgir lodostan esecek, hava ka palı ve yağmurlu olacaktr Dün yağan yağmur 26 milimetredir, | Radyo | Istanbul — 18 den 19 a kadar gımolon, 1930 dan 90301 kadar Darültalim musiki heyed, 2030 dan 21 e kadar gramofonia opera 2i den 22 ye kadar Darültalim musiki heyeti, 22 den 2230 a kadar studyo orkestrası, Heilsberg — (2744 m 15 kilo vat) 930 jimnasük — 19,40 Berlinden nakil — 1405 orkestra konseri — 17,15 orkestra — 2',10 Berlinden nakil — 24 Berlinden nakil, Viyana — (5182 m. 20 kilovat 14.10 orkesıra — 18 askeri konser — 20 Cenevredeki tahdidi teslihat kanfe- tansı hakında konferans — 21.05 halk konseri; Suppe. Krakaver, Eilenberg, Korngold, Mozart'ın eserleri — 2340 Budapeşteden nakil. Lahti — (796 m 54 kilovat) 10,15 or esra — 2090bir tiyatro — 2050 vals orkestrası — 2215 dans. Budapeşte — (550 m. 23 kilo- vat 1015 konser — 135 Tsigen or- kestrası — 1830 Viyana havaları — 21.05 Macar tiyatrosundan bir piyesin nakli, sonra Tsigan orkestrası, Roma — (441 mere, 75 kilovat) 1830 şarkı konseri — 22 operidan na- kil, Katoviçe — (4087 m. 16 kile- vat) 1930 konser — «8.10 Şapene mah- sus konser — 29,55 dans N Beromunster — (4566 m 60 kilovatı (6.20 akordeon könseri — 20 çanlar — SI askerf marş — 2315 dans Praga — 4856 m ©0 kilover) 19,25 Almanca neşriyat — 20,20 spor skeçi — 23,25 radyo filim. Moskova — ((4“I m 49 kilo- vat) 18 den 2030 s kadar neşriyat. Gandinin tekkesi İ Meşhur Hint lideri Gandinin Ahmetâbatta bir Aşram yani bir tekkesi vardır, Onun mer- hebine salik olan ve kendisine müritlik edenler bu tekkede iba- det ederler. Gandipin bu tekkeye ait vergiyi vermediği an aşıldı- ğından tekkedeki eşya haczolun- muştur. Eunlar arasında iki kasa da vardır. Kasaların anahtarları aranmışsada bulunamamış ve Gandinin tekkesini idare etmekte olan zat bun'arı teslim etme- miştir. Şayet Gandinin adamları ver- giyi vermiyecek olurlarsa haczo- lunen eşya satılacak ve vergi bu suretle tahsil olunacaktır, Satılan eşya vergiye kifayet et- mezse kasalar da açılacak ve içinde para yoksa satılacaktır, Yemek bitmişti. Misafirlerin canı sıkılmiyot, bir mevzudân bir mevzua geçerek konuşuyorlardı, Kont ma - dam Kregorovnaya * — Ah, diyordu, Rusça bilmediği- me ne kadar müteessifim, sizin müsi- kinizin zannedersem bestes kadar da! güftesi kıymetlidir. Ne yazık ki şas ilerinizin “sade - ahengini tatmakla| iktifa mecburiyetindeyim? — Fakat bana Rusyaya gitmiş ol! duğunuzu söylemiştiniz. — Evet, fakat herkes Fransızca| konuşuyordu, bunun için bir türlü öğ- renemedini, Mühendis Lartig söze karıştı: — Hemşirenizin ne güzel sesi var. — Evet, ben de çok severim. Bil. hassa bizim eski şarkılarımızı söyle“ diği zaman pek hoşuma gider, — Niçin beraber ( getirmediniz? Kont, bana, İkinizin de geleceğini söy lemişti? — Mişel hizmetçilerle yalnız bırak mak istemiyor. Hem aynı zamanda bir genç kızın sık sık misafirliğe git» mesini doğru bulmuyor. Mühendis güldü: — Bu da sizin memleketinizin a - detlerinden olsa gerek! Esk; adet- lerinden... Kont ilâve etti; — Evet, bu adetinizi bu akşam hiç de yerinde bulmuyoruz. Güzel Elena cevap verdi: — Kendisine olan teveceühlerinizi söylerim, buraya gelmiş kadar mem- nun olur. Hizmetçi eğildi ve kontun kulağı- na bir şeyler fısıldadı. Kont Reno gülmiye başlıyarak misafirlerine dör») dü: — Hanımlar, dedi, esranengiz bir hadise. Ogust'ü bana ne söylediğini biliniz bakalım? Biliyorsunuz ki için de küçük bir oda olan yanhanemde uyurum. Yazıhanem de birinej kat - tadır. Ogust yatağımı o hazırlamıya gitmiş, halbuki söylediğine nazaran kapı kapalı ve anahtar da içerdeymiş, Fraânoy : — Hakikaten, dedi, tuhaf şey! Kont hizmetçisine döndü: — Aldanmış olmalısın yavrum. — Kont hazretleri beni mazur gör sünler, fakat söylediklerim doğru ») dur. Kapıyı açmak için bir kaç defa tecrübe ettim, ve eğer kapalı, anal tarım içerde olduğuna kanaat getir - memiş olsaydım sizi rahatsiz etmiye cesaret edemezdim. Franoy tekrar söze karıştı: — Eğer söyledikleri doğruysa, kö». pıyı içerden kapıyan bir şahsın mev cudiyetini de kabul etmek mecburiye- tindeyiz. Mühendis Lartik, Gregorovnaya döndü ve: — Garip, dedi, değil mi? Gürcü kadın cevap verdi: — Her halde hizmetçi aldanmı$ ols; sa gerek... , Kont tasdik etti: — Ben de böyle düşünüyorum. Ma mafi (gidip bakabiliriz Eğer «ra - mızda polis hafiyesi kabiliyetinde o » Tanlar varsa bize yardım edebilirler, Lartig güldü: — Ben gelirim, gider bakarız, sons istanbul polis müdürlüğünden Memurini zabıta için-imali muktazi 2250 ilâ 2420 çıft fotin kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Teklif o'unacak fiyat haddi lâyık görü'düğü takdirde 14-2-932 tarihine müsadif pazar günü ihalei katı'yesi icra kılınacağından taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümeyi görmek üzere idare komisyonuna müra- caat etmeleri ve teklif mektuplarile teminat akçesıni de yevmi mezkürde saat 14 de kadar mübayaat komisyonuna tevdi etme- leri ilân olknur. (277) Polis memurları İçin imali muktazi 2000 ilâ 2191 adet şap- ka alenen münakasaya çıkarı'mıştır. Talip'erin şeraiti öğrenmek ve nümuneyi görmek Üzere idare komisyonuna ve münakasaya iştirak için de yevmi ibale olan 14-2:932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de Defterdarlık dairesinde müteşekkil mubayaa komisyonuna müracaatları ilân olunur. (278) marn IKRAMIYELİ Emniyet Çayını Arayınız Madam Franoy kocasına baktı: — Biz de, dedi, gidelim. Hep birden kalktılar, öteki miss” firler de sigaralarını yaktılar, Bon yanında Elena, mühendise Lartiğ © Franoylar olduğu halde yemek od” © sından çıktı ve koridorlardan g€£? * rek şatonun mukabil tarafına deği $ yürüdü. Bu kısım, parka nazırdır ** parktan demir parmaklıklı kapıya © gidilirdi. Kapıya giden yol dar bi” yoldu ve ancak demir (o parmaklıkls” önünde genişliyordu. Kontun odası şatonun sa gtarafi” daydı. Ogust arkadan (geliyerdü Kendisine hem yazıhane hem de yö“ tak odası vazifesi gören odanm önü” ne gelince kont durdu, gülerek: — Hanımlar, dedi, dikkat edini” Gayet mühim bir dakika yaşıyoru” Kapının tokmağmı çevireceğim. İçe” de ne olduğunu Allah bilir. Kont bunları söylerken (o kapm tokmağını çevirmişti. kapı açıldı “* kont kahkahayla gülmüiye Sonra hizmetçiye dönerek: — Beceriksiz, dedi, sakm mutfa$” ta sen de bizim şerefimize fazla k8* Çırmış olmayasın. Oda hizmetçisi vakurbir (sesi€ kendini müdafaa etti: — Kont hazretleri pek 4lâ bilirlef ki ben (Vitel) suyundan başka bur şe” içmem. Bundan başka benim bece” riksiz birisi olmadığıma da kanidir * ler. Her halde o söylediklerime mat etmelerini rica ederim. Franoy mühendise eğildi! — Her halde, dedi, garip şey” Bu adam bu kadarına kadar da ald” namaz ya! — Evet, bir girelim. Girdiler, burası Anpir usulünde bir yazıhaneydi. Fakat heyeti umu” miyesiyle şatoya uymuyordu. Mühef” dis: — Anahtar, dedi, içerde. Eleia Gregorovna etarfma yordu. Mühendis Lartiğe itaben: — Yoksa, dedi, sizde gizli bir ©” Jis hafiyesi dehası mı var?. — Niçin olmasın madam? erösl Franoya dönerek) beraber miyiz? — Hay hay, böyle oyunları pek # verimi, i Kont onlara döndü: — O halde, dedi, sizi bırakıyor” Arayınız bakalım, bir şey bulur. bana söylersiniz. Ben misafirlerimi" yanına gidiyorum. — On dakikaya kadar biz de çel riz. Lartigle Franoy şimdi odada yalı nız kalmışlardı. Franoy kapiyi tarak: — Polis hafiyesi rolü oynamak, de. di, hoşunuza mı gidiyor? # — Pek! — İşte size bir fırsat, z — Fakat size ihtiyserm var, SÜ çok pratik bir zekmzve mantı” oldüğuna kanaatim var. e — Teveccüh gösteriyorsunuz. — Başlarken bana bir kaç verirseniz minnettar olurum. — O halde hep beraber er düşmeli Önce hizmetçinin aldanmadığını #* bul edelim. — Evet. Doğru söylüyordu a nedersem. — Binaenaleyh bu kapıyı açmak , tediği zaman kapalı olduğunu iz demektir. Anahtar da içerdeyd”. — Yani, içerde birisi vardı. — Tamam. Bu, iy; bir hareli noktası olabilir. g. — V halde içerdeki adam vara” mii girmiş olabilir? ie “n — İlk akla gelen şey kapı iğ —ammamn ; e üçüncü icra mukim Barukas ve Alfasa ve ii mağazasında mahcuz bulunan ra eşyası 17 —2 — 937 tarihinde 10 dan itibaren açık arttırma ! gi le satılacağından taliplerin vakti Gi ayyeninde hazır bulunacak m na müracaat etmeleri ilân olunuf” yg Çakmakçılar

Bu sayıdan diğer sayfalar: