21 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER Akşam gazetelerinin en mükemmelidir Tüccar Alpullu fabrikasını itham ediyor 1S inci Yıl « Sayı : 5071 Bu işte ihtikâr var! Ticâret müdürlüğü, tüccar bize fatura gösterirse dava açarız diyor Bir müteahhit bu vesi- Şekerin pahalı- bması son iki 7” Bünde mühim bir 5 : Mesele şekline girmiştir, Şeker Piyasasında ihti- yapıldığı u- Mmumi bir kanaat hlindedir. Fa- kat ihtikârın ne- den ileri geldiği bakkındaki riva- © Yetler muhtelif tir. Alâkadarlar- lan bir kısmı, Şirket müdürü- tün tekziplerine Tâğmen, şeker piyasasının yükse- de Alpullu fabrikasının en wühim rolü oynadığı iddiasında- ar. Diğer bir kısım, toptân- Sların, bir üçüncü, kısımsa pera- ecilerin ibtikâr yaptıkları mütaleasında bulunuyorlar. Dün yeniden resmi makam- ve piyasayla temasa girdik, “earet müdürlüğüne göre ihtikâr — 'ddiaları, toptancı tüccarin kuru Tltir. “Bü, EKE metin fabrikala üzerinde nüfuzu- bu istimal ettirerek şekeri daha am kayı gösteriyor! Şeker Fabrikalarımızdan Birisi ucuz alabilmek maksadım güt mektedir. Komiser ne söylüyor? Ticaret müdürlüğü komiseri şu sözleri söylüyor. — Şeker işini bidayertenberi takip ediyoruz. Alpulln şeker fabrikasının nor- mal, dubli rafine ve küp namıyla üç nevi şekeri vardır. Normal toz şekerin çuvalı 34 - 95, dubli rsfinenin 37 - 4Ö, küpün de 38 » 40 liradır. Şirket müdü tiyete bu flatlar üzerinde sarışına de li resmen balli Şer “Bul namaması meselesine gelince; Trskya şe- TAlttarafı 5 inci sayıfamda | > Üçüncü kontenjan Dün âli tastika iktiran ederek resmi ceride ile ilân edildi b eti 1l de toplandı. içtima “Bire kadar devam etti. Bu içti- Mada 3 üncü kontenjan listesi Müzakere ve kabul edildi. pie bugün âli tardika iktiran rek resmi cerideyle neşre- dildi, y! şi Kararname şudur: «119,86 numaralı birinci mü- *€yyel * kararnamenin o 8 inci Maddesine şu fıkra ilâve edik miştir Ankara, 11 (Vakıt)— Vekiller lip desre nihayetine kalan ba- kiyeler müteakip kontenjan lis- tesi devresine naklolunmazlar.,, Yani şimdiye kadar konten- jan listelerinden arda kalan eş- ya diğer kontenjan İistesine girmekteydi. Bu kararnameyle badema ar- da kalan eşya, diğer kontenjan listesine girmiyecektir. Geçen listedeki (A, B, C, D “Ancak bu nakiller bir kon- | E, F, G, H) listeleri bu listede tenjan devresi zarfında yapılabi- ln Muhafaza et! i de aynidir. msa — işte sana ordu, donanma... Aman şu binayı R Beylerin hitabeleri Halk evleri p ve Reşit Galip — 6mcı sayılımızda — (2 inci ay) Harp gene Japonlar Kiongouan köyünü zaptet- tiler, Akvam cemiyeti 3 marta kadar dağıldı Mat t * 1932 . Şanghay, 20 (A.A ) — Saat 7,50 de Japon kuvvetleri taarruza hazırlanmışlardır. Japon ku- mandanı jeneral Üyeda saat $de şu beyanatta bulunmuştur: ““Sabrımızin son merhalesindeyiz. Saat 7 de Çin kuvvetleri evveldenberi işgal etmekte ol- dukları ilk hatlarında bulunuyorlardı. Kendileri- ne yarım saat daha mühlet verdik, Şimdi taar- ruza başlamaklığımız lâzımdır. Japon jeneralı, Çin hükümetine “vermiş oldu- ğu ültimatoma bu sabah saat 7 olduğu halde cevap alamadığından Çin kıtaatının yerlerini ter- ketmesi ve icapeden cevabın gönderilmesi için kendilerine yarım saat daha mühlet vermiş ol- duğunu ilâve eylemiştir. Bombaları hamil olan 10 Japon tayyaresi , Chapei'in şimalinde uçmaktadır. Diğer birçok tayyareler de uçmak üzre makinelerini hazırlıyor- lar. Askeri tayyare ve Japon kumandanlık ka- rargâbı müthiş bir faaliyet manzarası arzetmek- tedir. Kıtaat, Chapei istikametinde hareket ediyor. Cebel toplarmı hamil olan hayvanlar sokaklardan geçmekle ve beynelmilel mıntakanın şimal kısmı tarafına gitmektedir. 6 Hücum tankı Japon ku- mandanlık Karargâhında emir beklemektedir. Taarruz Başladı Londra, 20 (A.A) — Şanghaydan Reuter sına bildiriliyor: — ajan: lik mektep kitap- larını VAKIT verecek Tafsifât Pek yakında Akisler: Belediye ve mizah Istanbul belediyesinin üç şeyi yok»; tur: Plânı, programı, parası!. Bu şehirde, her belediye reisi, İş namına aklına geleni, imar namına cuninın istediğini yapar! Haydar bey, Beyazıt meydanına) havuz kazdırdı. Adamcağızın hakkı var: Etrafı, dünyanın en güzel deni ziyle çevrili bir şehre iâzun olan ilk şey havuzdur! Operatör Emin bey, ecdadı namı - na caddeler açtı ve İstanbulun kanali rasyonunu yaptırmıya başladı. İtiraz edemeyiz; Birincisi, her hayırlı evlâ» dın vazifesidir. İkincisi, henüz plânı olmıyan bir şehirde, yapılması lâzım gelen ilk tesisattır! Dört beş senedir, İstanbul beledi - yesinin başında bulunan Muhittin bey, ne yazık ki selefleri gibi kendi- nj tebessümle yadettirecek bir eser bt. rakmıyor... Darülbedayi operetini gör- düm, Şehir bandosunu dinledim, ikti. sat müdürlüğüne getirilecek genç ba- saat 9 da Japon topçuları Chapei”İ “ Yeni lâyıha üzerinde fikirler Hâkimlik, i Avukatlar 10 sene müd. | deti değ lar! i detidoğru bulmıyorlar! $t ise pek iyi tanırım. Hiç biri gülü.) necek şey değil. Muhittin bey, bu tarz icraata biraz! daha devam ederse, mizah muharrir. lerine yazacak mevzu kalınıyacak!, Yusuf Ziya . başlamıştır. bir cephe Nazmi Nuri B, < Ali Galip8. Yerli malı fiyatları Sanayi ve maadin bankası müdürü, artmadı bilâkis ucuzladı, diyor Sadettin B. “Tarih Bİ Kitabını Bugünden İtibaren Veriyoruz di Saşladı! EYT üzerine ateş açmışlardır. Saat 10,42de harp Japon hüucum kuvvetleri gâr be doğru geniş üzerinde Chapei pe Sayısı 5 Kuruş | haricine taarruz (Lütfen sayfayt çeviriniz) avukatlık Adliye Vekâletinin yeni bir lâyiha hasırladiği, bu lâyihada meklepli ol- muyan hâkim ve avukatların çalışma. sına müsaade edilmiyeceği ve hâkim - likle avukatlığın tamamen ayrılarak hukuktan çıkan ve bu mesleklerden birisine intisap edenlerin 10 seneden evvel diğeriyle meşgul olmasına müs. ade edilmiyeceğine dair maddeler bis lunduğu yazılmıştı. Bu mesele etrafında o kendileriyle (Alttarafı 5 inci sayfada) Son günlerde milli fabrikaları- mızın yerli malları fi! art. tırdıkları iddiaları ileri sürülmek tedir. Memleketimizin en büyük ve mühim fabrikalarını idare eden Sanayi ve Maadin bankasının u- mümi müdürü Sadettin bey bu iddialar hakkında dün bir muhars ririmize şunları söylemiştir: — İtbalâtm tahdidinden sonra Ye fabrikalarımız o mamulâtmım e ki fiatları muhafaza edilmiş, hatta bazı mamulât ucuzlattırılmiştır. Son gümrük tahdidalı salışları « mızın çoğalması üzerinde büyük tesir. ler göstermiştir. Bu sayede fabrikam Jar bankaya yük olmadan kendi ser« (Lütfen sayfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: