21 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

21 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—w 8 — VAKIT 21 ŞUBAT 1932 OTOMATIK İLE MÜCE Ahizesi Radyo alemini ANTENSİZ İŞLEYEN ISKALA HHEZ 'TELEFUNKEN 340 in bir mucizesidir TELEFUNKEN 5,OU,RLAŞBIRADERLER ve Ş“ As. Mk. sa. Al Komisyunu ilânları i ie gi iri — j Bir şartnamede kapalı zarf 560 Kaput imaliyesi aleni münakasa 1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapalı zarf Kuleli lisesi için yukarıda yazıl eşyalar hizalarında gösterildiği mik - tar üzerinden üç şartnamede olarak satın alınacaktır. Münakasaları 6 — Mart — 982 pazar günü kapalı zarfla saat 1470 da aleni münakasa sâat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satin alma komisyonunda icru kılınacaktır, Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve kapalı zar. fa iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teklif Oo mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermeleri, (210) (510) ... Adet 1400 Maltepe Lisesi için kısa kollu fildikos fanilâ 1400 « O kısa fildikosden ” Yukarıda yazık mahaller için kizalarında gösterilen miktar üzerinden iki şartnamede aleni münakasa suretile (ildikos fanilâ ve don satın alınacaktır. Münakasaları 5 — Mart — 992 cumartesi günü saat 16 ya kadar (Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda İcra kılınacaktır. Taliplerin şartna « melerini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muay» yeninde hazır bulunmaları, (209) (509) Sa Kile mektebi satın alma komisyonunda ic 5000 Taze bezelye ra edilecektir. Taliplerin şartname ve 35000 o Taze bakla nümunelerini görmek için komisyona 20000 Adet enginar müracaatları ve münakasaya iştirak 10000 o Semizotu için de vakti muayeninde hazır bulun. 8000 © Adet marul maları, (216) (626) ».. Askeri mekteplerle o hastanelerin mayıs 932 gayesine kadar yukarda ya. zılı beş kalem sebze kapalı zarf sure- tile satm (alınacaktır. İhalesi 14 — Mart — 932 pazartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki satım alma komisyonunda icra kılmacaktır, Ta - liplerin şartnamesini görmek için ke-| misyona müracaatlart ve iştirak ede veşlerin şartnamesi veçhile hazırlıya- cakları teklif mektuplarını ihale gü- nünün muayen vaktinde komisyon ris yasetine vermeleri. (217) (625) ..» İ 4000 (Oo Çift tire çorap 1000 Takım pijama 200 Adet fildikoz fanilâ 1600 Adet yün fanilâ | Yukarda yazılı malzeme Kuleli 1i-| sesi ihtiyacı için dört şartnamede ale. mİ münakasa suretile satın alımacak- tır. Münakasaları 13 — Mart — 992 pazar günü saat 16 ya kadar Harbiye! Çengelköy askeri orta mektebi ihe, tiyacı için aleni münakasa suretile 660 metre kaputluk kumaş alınacaktır. Münakasası 23 — Şubat — 937 Salı günü saat 16 ya kadar Harbiye mek- tebindeki satın alma komisyonunda;) Ilân şartlarımız: icra edilecektir, Taliplerin şartname- Resmi Husasi sini görmek için komisyona müracaat San 10 Eş 12.30 Kş. ları ve iştirak için de muayyen vak- Santim a0. 25 tinde hazır bulunmaları. kr Süvari binicilik mektebi için maa teferruat on adet Hermes marka kon kur hipik eğeri pazarlıkla satın alını. caktır. Pazarlığı 22 — Şubat — 982 pazartesi günü saat 16 ya kadar Har! biye mektebindek; satın alma komis- (195) (404) yonunda icra kılmacaktır. Taliplerin hk —— şartname ve nümunesini görmek için komisyona müracaatları ve pazarlığa iştirak için de muayyen vakitte hazır bulunmaları. (214) (610) > Küçük ilân şartlarımız: ————— — PERIEYU MÜSTAMZARI PERTEV Şurubu PERTEV Briyantin PERTEV Kolonyası PERTEV Pudrası FABRİKASI İstanbul Çenberli Taş Adres: Istanbul Ankarı caddesi Vakıt yurdu Telefon : Yan işleri 24379 ve 23872 idare 24370 Posla kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vakı Abone şartları: 18 b 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçe — “800 1450 2700 em — ne —— MM 1:10 Defalı s0 50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç ayb Ri için bir defa meccanendir 1 — 4 san geçen ilânlırın fazlı satırı için 5 kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım. umum! neşriyat müdürü: Refik Ahmet AAA A A O AM Hanımefendi : IPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile, dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. iPEKiŞ'in hedefi, sizin yük- sek zevkinizi tatmin ve Av- rupa'nın ipekli mamulâtın- dan müstağni kalmaktır. memleket IŞ BANKASI, iktısadiyalının her sahasında olduğu gibi ipekçilik saha- sında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. iPEKiŞ Mamulâtını Yakında Göreceksiniz SATILIK HANE Adalar Kazası Malmüdürlüğünden: N. 49 Sultaniye sokağı (Adanin şimalinde *€ sahili boyunda) Kınalıada zemin katı bir uutbak yemek odası, abdesbane, kuyu koridor, kömürlük! birinci kat. 4. oda..bir-koridor sofa. Çatı katı: 0 oda, bir kiler, evin ön tarafı Şimale nazırdır. Ta“ mamile tuğladan 18 sene mukaddem yapılmıştı” Tahein edilen kıymeti iki senede verilmek şa” tile 3353 liradır. Birinci taksiti ihaleyi müteakif alınacaktır. Satış muamelesi 10-3-932 Perşemb” günü saat 12,30 da Adalar Malmüdürlüğünde 1l€ ni müzayede ile yapılacaktır. (617) A AL LL YL Kumbara Sahipleri 7 Asgari 5 lira Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı I Nisan kur'asına iştirâk edecekti" | Türkiye Iş Bankas! |

Bu sayıdan diğer sayfalar: