22 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

22 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Giek ve Romen Mitolojisi Sinano :lu Nüzhet Haşım Bey (Petiarca) dan sonra milli kütü- phanemize yeni bir eser hediye etti. Bu eser, (Grek ve Romen © mito'ojisi; dir. Nözüet Haşim B. “ bu kitabı k'âskleri okuyaca olanların anlamalarına ” etmek için yazmıştır. yapmaktansa tanrılariyle çok bir hikâye atmayı daha muva- Fakat bir defa © Paganizra'n kahra- manlarını şeklinde fik bu az m masal diye okunzscak olan kita: | bın ayrıca bir lügat olarak ta yaraması için sonuna bir ks koymuştur. Bu suretle m Bev kitabını hem hem de bir edebi cas vasıtası, © sevn seve okunacak eser baline getirmiştir. Binaenaleyh (o herkes Yunan © Mablarının hayatlarını ve mace- ralarımı züzel bir istille bu eser- de okuyacağı gibi klâskleri okurken tesadüf edecekleri esa- tire ait lügat müşlilâtını kolay- ca balledilebilir. Bu itibarla Nözhet Haşim Bey hakikaten memleketimize fikri hayat sa- basında faydalı bir hizmet yap- mıştır, Genc bu itibarla arka- daşımızı takdir ederiz. Halkevleri İ Uşmaakalizdenem mabaat açarken söylediği nutukla genç- “lik Kelimesinin manasını izaba lüzum” görerek “sk saçlı ihtiyar © kıyafetinde'gördüğümüz pek çok kimselerin genç olabi eceklerine “İşaret etmiştir. Şüphe yok ki yalnız davasında değil, fikri o hayatın her > sahasında gençlik demek kafası çalışan ve işliyen demektir. Hatta fıkri gençliğin inkılâp » kemali çok defa insanlara saç: | © lar ağardıktan sonra gelir Orun © için Halkevlerinde her yaştaki © Vatandaşlar aralarında hiç bir rütbe ve mevki farkı gözetil- meksizin bir araya toplanacak, Türk tinin muhtelif saha- daki kültür terâmülüne < hizmet edeceklerdir. Mehmet Asım şere'ü siması odur. Aş Awezikada yapılacak tezahür- lerin en dikkate şayan olanla” rwdan biri Perag Mackaye ta- rafından yazılan ve Vaşingtonan bütün < bayatını remzi bir su rette gösteren pivesin temsilidir, Eser evve'â Vaşingtonda temsil edilecek, ondan #ora Amerika- © mın her yerinde herkese göste- 0 — rilecektir. Amerika halâskârına ve cüm- hur reisine lâyık bir surette yazı lan eserin en güzel ve en heyecon ver ci kısmı, Vaşing'onun 1786 . senesinde şu © #özleri söylediği anlardaki halidir. Vaşington di- İnfnöz | bozulmamış bir için, yer yüzünü ıslah etmenin, © Onu fütuhatla tahrip etmekten © nekadar yüksek ve saadet verici olduğunu düşününüz!,, Amerikayı istiklâl ve hürriye- © tine kavuşturan ve Amerika © cümhuriyetini kuran (Corç Va- ogton) un bu güzel sözleri, | Onan rubunu ve büyük. öğünün iade etmi nil, çi da ÖN ipsan Fransada Yeni kabine teşek- kül etti Paris, 2 (A A) — Kabine şü suretle teşekkül etmiştir : Haşvesil; M “Tardieu, idare körtrolu : M Reynsed. Dahiliye: | M. Mathieu, Malive: M Flandin Mü. M Pier, Maarif: M. ran, Pansiyon ve isulâ gör M. Champetier de Ribes, M Laval Sihhati amamiye: M t, Nifia : M, Gpetnior, Veğniti nak- e ticareti bahriye: M Ckavccu, Zirast ; M. Rollin, Müstemlekât M. De- chapnrdelnine, Müsteşar'ıklar riyaseti nüz zar: M Petecha Cethan, Dehiliye: M Foslon, Maliye: M. Periesu Pridier. Müdsfasi milliye : M. Riche Fowld, Me- gal; M Peehe'» silliye * Üçüncü kontenjan iis tebliğ edildi Ankara, 21 (Vakıt) — Göm- rtük vekâleti 3 üncü kontenjan bstesini bugün gümrüklere tebliğ etmiştir. Ankarada kar yağıyor Ankara, 21 (Vakıt) — Burada kar yağmaktadır. isiahatı maliye encümeninde Ankara, 21 (Vakit) — Islahatı maliye encümeni varidat umum müdürü Cezmi beyin iştirakile mezaisne devam etti. Vezirköprüde Türkçe ezan Vezirköprü, 21 (Vakıt) — bu- rada ilk Türkçe ezan okundu kesif bir ha'k kötlesi kendilerine kezdi dilile hitap eden bu ezanı alâka ve vecit ile dinledi. Chikago, hükümetsiz kaldı vvashington, 21 (A.A) — Chi- kago'nun mali müzayekası mü- nasebetile İlino's hükümetinin mezkür şehir belediye re'sine ber türlü muavenette bulunmaktan istinkâf eylemesi üzerine muma- ileyh şehri hükümelsz birakma- ğa karar vermiştir. Birçok idarei servisler, bilhassa polis servisi mensubinine, memur.ara tedahül- de kalmış olan ücretlerinin itası- nı mümkün olmadığından yol ve İ rilmiştir. i Bir tavzih Anadolu ajansından : Tabdidi teşli- hat konleran$ı, bir taraltın Cemiyeti ak- vam büyük meclisinin Çinliler tarafından vaki olan talep Üzerine içtimaa davet edilmesi ve bir taraltan da Fransa ku binesinin sukutu hasebile Fransa heyeti Mürahhassssnın Cenevre'den müfarekat lenması gibi iki sebepren dolayı t bir intizar devresi geçirmek üze edir. Ba esbap zail olunca konfe- rans, yeniden messisine aynı bararete başlıyacak. Halbokt dün bu vazıyeti tesbit ermek bzere gelen müfâsşal bir telg'afın bir'nci kısınında münderiç “Mis Enveilleus,, ts- birinin bir hata eseri olarak Türkçe bül tenetahdid: tesi hat Hopleransının şaşaa. seri kaybederek sönmek Üzere bulunan bir kandil haline geldiği. tarzında der cedildiği görülmüştür. Vanyeti olduğu gibi anlatabilmek için bu tabirin “mu va katen ışığı kısılmış bir lâmba, sure ünde İfadesi icap eder, Keyfivet maaltişizar tesbih ve tavzih olunur Sahte Sterlin çıktı Borsa ve Osmanlı Pankası Komiser Wiğindeni ; İngterede bir kalparan kum- payas tarafından birer ve yarımşar Sterlinli sahte ban “notlar imal edilerek / küllivetli mikdarda bilhassa tReading) şehrile civarında piyasaya çıkarıldığı. ve bunların hakiki banknotlardan tefriki pe: müşkül! olup sahteliklerinden şüphe etti- recrk yerine nokta fil gran'amnın haki kilerine nazaran hafifçe daha koyu ol. masından ibaret bulumdeğu ve yapılan ka'pızan'ığn ancak bu ban<metişnn İn giltere bankasına vüredunda meydana Gi mış belonduğu İngilir. gazetelerinden birinin bu husustaki meştiyan Üzerine Londra Hüyük E'çiiğimizin işanna atlen flarciye Ve'4 etinden Maliye Aletine vukubulan ve kem'seriiğe tebliğ olunar iç'ırdan anlağı ws gir, Adiişe ve | Son Telgrailar izmir komünistleri Şeker kutuları bu vazifesini ediliyor, yeniden bazı teviifat batta atmak kadaşlarına bildirmişler, zabıta postaned “ elde etmiş, a'âkadar! kanuni takibatın yâ İzmir, 20 (Vakıt) — Rıhtım | Nafia komiseri firari Emin B. k Izmir, 21 (Valat ) — Burada nasıl yakalandı? işte İp ucu vermek gördüler komünist talıkikatına devam yapılmıştır. Komünistler 22 şu- için hazırladıkları beyanameleri Istanbuldan şeker kuluları içinde göndereceklerini buradaki teşkilâta mensup ar- baber alarak şeker kutularını arı Kâmi'en yaralamıştır. izmir rıhtım şirketi suliistimali Nafıa vekâleti, nafıa komiseri hakkında pılması emrini verdi şirketi sui istimalinde müssade- kâr davranan ve seksen bin lira rüşvet aldığı sabit olan İzmir akkında takibat icrasına nafıadan müsaade emri geldi adliye bu imühm sui istimal tabkikatına de vam ediliyor Tütün ve müskürat inhisarı bareme giriyor Ankara, 21 (Vakıt) — Gümrükler vesâ'eti tütün ve müskü- rat inbisarının vekâ'ete raplı Üzerine omüdöriyeti baremini ihzara başlamıştır. Su işleri ziraat vekâletine raptediliyor umumiyelerin Ankara, 21 (Vakıt) — Ziraat vekâleti, nafıaya merbut olan Su işleri umum müdürlüğünün ziraat vekâletine raptı hakkındaki lâyihayı hazırlamakladır. İsmanarssasnsnsme ananas sensamsasssmanessssa sen sesasamansasasssas sensen s0sesam00rsaan re 1BEENE BAYER YAREN Çin ve Japon askerleri anudane döğüşüyorlar ( Usttarahı 4 inci sayfada eden Revter mubabirri Japon | yarablariyle dolu bir çok kam- yon ve otomobiller görmüştür. lunduğu: yeri işaret eden enkaz yığınları ve harabeleri üzerinden duman bulutları yükselmekte dir. Japonlar, dumartesi o akşamı ve gecesi Çin mevzilerini müte- madiyen top ateşi altında tut- makla devam etmişlerdir. Almanlar, Şanghayı terkediyorlar Londra, 21 (A.A) — Deyli E&spresin Berlinden islihbanna göre Alman hariciye nezareli Şanghayda mukim 1430 Almanı oradan çıkarmıya karar vermiş- tir. Bu maksatla “Şangbaya va- purlar gönderilecektir. Alman muallimlerin mahareti esori mi? Londra, 21 (A.A) — Deyli Ekspres, Japönyanın Çin muka- vemetini süratle kırmasına ihti- mal vermemektedir. Bu gazete, Çinlilerin mükem- mel surette tabassun etmiş ol- duklarına ve Jspon ileri hareke- tini tevkif edeceklerine delâlet eden bir takım sebepler mevcut olduğunu yazmaktadır. Diğer taraftan ayni gazete A verika'ıların ve Kanadalıların Çin saflarında bizmet etmek teklifinde bulunmakta olduklarını yazmaktadır. Bıtaraf o müşahitlere nazaran Çin bezimetinin yakın ve naka- bili içtinap olmasını tahmin et- etmemek icap eder. Bu gazele, Aiman bariciye nezaretinin Çin ordusundaki mi: allimlere tam bir bitarafık mu- hafaza etmeleri iâzım geleceğini ihtar eylemiş olduğunu vazmak- tadır. Japonya ve Mançuri Musden 21 (AA) — Japon Voo - Soung kasabasının bu- | Çinlilerin şiddetli mukavemeti, İ memurini, henüz Mançurinin is- tiklâline ait beyanname alkâmı- İ ni kati sürelte tasvip etmemiş” lerdir, Birer, . Bu beyannamenin Japonyanm tasvibine iktiran etmesi için ati- deki esası noktaları ihtiva et wesi lâzım geldiği zannolunuyor. 1 Hülümetin hukuk ve mü- kellefiyetlerinin tahınması, 2 — Herkese şamil olacak açık kapı siyaseti 3 — Devletlerle münakit ve mer'i olan ve onların tebalarımn mal ve o canlarının bimayesne matuf bulunan muahedelere ria- yet. 4— Mançurinin varidat ve ser- vet membalarının inkişafını te- min için ecnebilerle (serbestçe teşriki mesai o'unması, Japonyada umumi intihabat Totio, 21 (A.A) — Rengo ajansından: Bütün Japonyada umumi inti- habat icra edilmiştir. Neticelerin tam olarak öğrenik mesi için pazartesi gecesine ka- dar int zar etmek'icapeder, Ra- kipsiz olarak intihap edilen ve adetleri 36 dan ibaret bulunan namzetler, birçok pamzetliklerin geri alınması yüzünden şimdi 39 a çıkmıştır. Hali hazırda 477 azalık için 672 namzet vardır. Karnaval geliyor li Sokaklarda maskaralara rasgeliniyor Karnaval mevsimi yaklaştığı işin maskara elbisesi giyerek 80- kaklarda dolaşanlar (o görülmiye başlamıştır. Polis müdiriyeti, mer- kezlere yeni bir emir göndererek maskara elbisesi giyerek sokak « larda taşgmlık yapanlarm derhal karakola sevkedilmelerini bildir- miştir, : - | ! vardır. » Kurşun k Fabrikatörü M. Gipsonun gazete» mize beyanatı Beynelmilel kurşun sanayii bire liği azalarından M, Gipson ismin- de fabrikatörün şehrimize geldiğini ve şehr.mizdeki ecnebi fabrikatör erin Oo mümessillerine bir konlerans verdiğini dünkü nüşhamızda yazmıştık, M. Gipson dün bir muhatririmize dün ru beyanatta bulunmuştur: — Teşebbüslerim (o tamamile bususidir. Dün kurşun sanayii işlerile uğraşan muhtelif ecnebi fabrikatörlerinin buradaki mü- meşsillerini otoplıyarak (onlara noktai nazarımı izah ettim. Bütün dünyada istihsalâtın faz- lalığından ileri gelen bir buhran Bunun önüne geçmek umumi istihsalâtla umumi istih- lâkât arasında muvazene temin edebilecek beynelmilel bir teşek» kül vücuda getirmekle ve istih- salâlı organize etmekle kabildir. Buhran, cihanşümu| bir mahiyeti olan istihsalâtta bir teşkilât ol- mamasından ileri geliyor. Böyle birteşekkülün faideleri- ni anlatmak için size bir misal söyliyebilirim. Biz kurşun sanayii fabrikatörleri üç sene evvel ara“ mızda an'aştık ve istihsalâtımızın bangi fabrika mamulâtı olursa olsun ayni fiata satılması esasını kabul ettik. Bu sayede şimdi bü- tün dünyada muhtelif sanayi şu- belerinde işsizlik ve bahran şid- detie hüküm sürdüğü balde bi- zim fabrikalarımız bubrandan a7 çok müteessir olmakla keraber el'an çalışmaktadır. Ve amelele- rimiz de işsiz kalmamışlardır. İstediğimiz: suna sahada tam “bir teşriki mesildir: pi Ma'üm olduğu özere fazla is- tihsal edilen malm mübadele kıymeti olmazsa Obulhran baş gösterir. Buna mâni o mak için de yine söylediğim gibi beynel- milel bir teşekkül lâzımdır. Ge- çen sene buğdey istıhsalâtı ıçin böyle bir teşebbüs yapılmış, Lon- drada bir. içtima ektediimişti. fakat Amerikalılar bunun bir trüst Kartel mabiyetinde gördükle- rinden kabul etmek istemediler, teşebbüs te suya düştü. Beşeriyetin bugünkü sefaletinin ve bubranım sebeplerinden biri- de, son asırda fennin içtimaiyat” la pek gayrı mütenasip bir $* kilde ileri gitmiş o'masıdır. Fen sayesinde dünyanm bütün ser” vetlerini elde edebilecek bir halt deyir. Fakat teşkilâtımız olma” dığı için bu nimetlerden cemi” yel hesıbma İstifade edemiy©” ruz. Burada fabrika mümessille” riyle temas ettim, İyi neticelef aldığımı söyliyebilirim, Daha evvel Atinada Iktısat nazm M. Valimisle görüşmüt” tüm. Buradan Sofyaya, daha sonr8 Belgrat ve Bükreş şehirlerin€ uğryarak Londrâya döneceğim: i ——— 2 z Cevat Abbas Bey | Bolu Halk evinin açılma ©“ ras minde bulanmak üzere meb Si Cevat Abbas Bey bugün Boluy# gidecektir. — a — Ziraat bankası hakkında bir tasavvur Ankaradan gelen haberle”? göre, son zamanlarda inkişaf YO koru Tulan ziraat bankası? daha müsmr bir şekld? bilmesi için ziraat vekâletin düşünülmüştür. Bu hasusta kat yapılmaktadır arap” teki” ik

Bu sayıdan diğer sayfalar: