22 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

22 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Seyrüseter Talimatnamesi ©Smİ gazetelerde neşredilen Seyrüsefer pre mem- ii et dahilindeki seyrü seyahat biç esini ârtık tamamen normal a e koydu bundan sonra h kiye hudutları dahilinde bu lig Rumlar, Ermeniler, Muse- EM memleket dahi'inde seyrü Yahat noktasından hiç bir kay- di rta tâbi deği'dir. Onlarda er Türk vatandaşları gibi bu Saki tamamen serbest o'a- nz lin o'duğu üzre (Lozan) İhünden sonra hükümet Istan- da bulunan Rumlarm mübadil Bayrı mübadil olarak ikiye m olmssını, aynı zamanda mücadele esnasında Ram- bi beraber Ermeni ve Musevi İd ekalliyetlerden bazılarının m aleyhindeki hareketlerini — dikkate alarak seyrüsefer uş andan bir istihale devri te- Me iye mecbur almuştu. Bun- dolayı o vakıt Rumlarla Er- iler ve Musasiler hakkında eWMİ bazı tekayyüdat kabul glmişti, Fakat sonra Museviler- tez, Paslıyarak bu tekayyüdat Bayı bir surette tadil edilmişti. d mla beraber son günlere ka- Ni bu hususta gene k'» takım Miinal tedbirler mev “'un- Maktaydı. va © bu defa yeniden tanzim kabul edilen seyrüsefer tali- Malnamesile geriye kalan istisnai iç birlerde tamamen kaldırılmış- * Binaenaleyh Türkiye dahilin- Ti seyrü seyahat noktasından örklerle Rumlar, Ermeniler ve Jahiçbir idari Mek kalana Ae man — suretile harice çıkmış olup memlekets: gelmek istiyen # için ber defasında üç ki ecavüz etmemek üzere Tür- * dahilinde seyahat müsaadesi ilecektir, Hariçteki Ermeniler seviler tarafından memle- * gelmek istiyenler hakkında vet ahkâm tatbik oluna- ŞA e da ta Bu itibarla Türkiyede seyrüi- abat meselesi artık kat'i bir > helledilmiş ve tabil bir “ girmiş sddedi'ebilir. Mrük muhafaza kumandan- Gi, lığı binası Düngerük umud muhafaza ka- anlığı Ankarada Evkaf a- Partim, kı, sanında ayrılan daireye yer- ini lah Aptülkadirin el şimdi ne yapa - Rl iş göreyim?. Neden , dedim. N yük Gazimizin, Mustafa tey, ata hazretlerinin itimat vabil,chlerine lâyik bir adam Yala iyim acaba? Benin ul bu, evet, yalnız bu Ye- ui Gaziye nasıl (o perestiş Mnedeşstermiye bile kâfidir. Yemeni karani artık kendi haline br- Raya dan ayrılmak günleri Münleyiy ordu. Gençliğimin en iyi bu kat” Mahmut Ned 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! TREE İTME TM n Tı Orm Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Belediyede: Sıhhi müesseseler Sureti 'Teitişleri Ihtilâtı Haliledildi İstanbuldaki belediyeye ait silı- hi müesseselerin belediye müfet » tişleri tarafmdan sureti teftişi yü- zünden Sıhhiye vekâletiyle bele - diye arasında bir ihtilâf çıkmıştı. Bu ihtilâf Sıhhiye vekili Refik be- yin Muhittin beyle bir kaç gün ev- velki görüşmelerinde hal ve bütün sıhht müesseselerin sureti teftişi şu surette takarrür ettirilmiştir: Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve- kâleti müfettişleri: İdarei umumi» ye ve hususiye müessesatı sıhhiye- sinin mali, idari ve fenni bilümum musmelâtmı. Belediye müfettişle- ri: Belediyeye ait kâffei müesse- satı sıhhiyenin mali ve idari kı- srmlarmı. Belediye sıhhat işleri müfettisleri: Keza yalnız beledi » yenin bilümum müessesatı sıhhi - yesiyle memurini sıhhiyenin fenni ve idari hususatmı teftiş edecek - lerdir. Vesikasız hizmetçiler Şehrin bazı semtlerinde han ve apartman kapıcılarıyla kahve - lerde oturan bazı adamlarm evle re hizmetci, süt nene buldukları ve bu yüzden kazanç temin ettik - leri anlasılmıştır. Beledive müstahdemin şubesi! bu gibi adamları tesbit (o ederek haklarında tahkikata baslamıştır. Ruhsatsız iş yapan bu gibi adam - lar şiddetle cezalandırılacaklar » dır. Bundan baska ruhsatsız olarak çalıştıkları için kaymakamlar ta- yafından yakalanarak kendilerin » den ceza alman hizmeteilerin mik tarı artmıştır. Müstahdemin su » besi her av ves'lenerz calışan hiz - metçilerin işimlerini kaymram « ara 1 ölecek ye kaymrkam « av ” Hstelerde TAT yazılı müs - lardan sava alneskierdır. Wfa'ye hortumları geldi Beledive tarafından Avrupaya sipariş edilen 16 bin metre itfa've hortumn evvelki gün gelmiştir. Bu hortumlar belediye fen hevetince muayene edilmektedir. . Yakmda bütün itfaiye gruplarma dağıtıla- caktır. Konservatuvar meccanl konserler verecek Konservatvar (o talebelerinden teskil olunacak büyük bir orkestra marttan itiyaren on bes günde biri halka meccani konserler vermiye başirraeaktır. Simdiden hazırlık lara başlarımıstır. Inatçı helvacı Bir gazete, Bakırköy kayma - liğrnm helvasını Gükozla yapan bir helvacıdan otuz lira gibi pek fazla bir para cezası aldıgmı yaz- must. Dün aldığımız malümata göre, im Bey ( Son Yemen velisi ) ikinci bir vatan gibi alışmış ve ısm mıştım. Oradan ebediyen ayrıla- cağımı düşünürken içime hüzün çöküyordu. Dalryor, bilhassa har bi umuminin müşkül kara günle- rini düşünüyordum. Bunları benden değil, yedinei kol ordu kumandanı muhibbi muh teremin Tevfik paşadan hulâsa * tan dinleyiniz: "Harbi umumi dolayisile sene evvel Yemen vilâyeti muha - saraya düçar olduğu zaman mesa- rifalmı o Dereaadetten Inhisarlar | Hangi şubeler tevhit edilecek? Inhisarların tevhidi işini tet- kik etmekte olan komisyon dün işini bitirmiştir. Aldığımız malü- mata göre komisyon muhasebe, scil şubelerile teftiş heyetleri, murakıpler, hukuk müşavirlikleri, satış şubeleri, münakasa komis- yonlarınm tevhit edileceğine, fabrikasyon İşlerile uğraşan kı- sım'arla tütün inbisarının yaprak tn mübayaatı ve imalâtiyle uğraşan şubeletinin tevhit edi- lemiyeceğine karar vermiştir, Birleştirilen şubelerin hepsi An- karaya nakledilecektir. Istanbul- da kalanlar, İnhisarlar Istanbul başmüdürlüğü namile yapılacak bir müdürlük emri altına verile- cektir. Komisyonun reisi tütün inhisarı müdürü Hüsnü Bey de dün demiştir ki; *Komisyon işini bitirdi. Rapo- ru iki gön zarfında Ankaraya öndereceğiz. Bazı hizmetler Girleştirilecektir.., Dün gece Yenipostane arkasında büyük bir mağaza yandı Dün akşam, saat 18de, Yeni Postane arkasında, oAşirefendi caddesinde, Yosef Bahar Ef.nin Rus iplik ve manifatura mağa- zasından yangın çıkmıştır. Ateş, dükkânın bodrum katın- dan çıkmış, orada bulunan stok malları saran alevler mağazayâ da sirayet etmiştir. Yangın, mağazada bulunan mal'ar kısmen yandıktan sonra söndörülmüştür. “Sebep henüz anlaşılamamıştır. Tabkikata devam edilmektedir. A belvacıdan alınan ceza filhakika otuz liradır. Fakat bu adamdan ilk olarak beş lira alınmış, ikinci- sinde ceza on beş liraya çıkarı! mıs, buna rağmen hâlâ helvasını Glikozla yapan bu inatçı helvacı- dan dördüncü defasmda otuz li - ra alınmıştır. Kanun, kaymakamlara bu sa- lâhiyeti verdiği için ceza tarhında bir usulsüzlük olmadığı da ayrı - ca tesbit edilmistir. Flurya plâjı alınacak Flurya plâjmm belediye tara - fından satın almıp © alınmaması hakkında tetkikatı müteakip biri karar verecek olan şehir meclisi azalarından mürekkep komisyon dün belediyede toplanmış, bir saat kadar süren müzakere neti » cesinde plâjın O alımmasına karar vermiştir. Komisyonun kararı bu gün şehir meclisine bildirilecektir. man gelen parayla temine mecbur olan kol ordu, sandığında bir ay- lık idareye kâfi (o para olmadığı gibi erzak ve sair levazrmatta mefkut ve vilâyet sandğı da ayni haldeydi. Halbuki hükümetin hali harbe dahil olmasiyle beraber İngilizler Yemen krt'asının şiddetli bir tazyik ve muhaşara altına almışlardı. Ye mende sebat ve idamei mevcudi » yet edebilmek içinen evvel bize lâzım olan para ve ihtiyacatı sai- re hususunda vazıyetimiz daha o vakitler hat bir devreye girmiş- ti. Harbin ikinci senesinde dahi Şerifi Mekke hadisesi üzerne (9) vilâyet ve kolordunun havat dama rı mesabesinde olan ve bin z<h - met ve muhatarayla temini muva- sala edilebilen kara yolu da inler» tan düçar olmus, Yemen vilâyet ve kolerdusu muavenet ve imdat- tan tamamen mahrum olmak şöy- le dursun o zamandan beri mer - kezle muhabere dahi kat'iyen im- kân haricine çıkmıştı. Kolordumuz bir taraftan me - Esrar içen ve kumar oyniyanlar Poimez Yanan çocuk Cesedi Dün Nihayet Bulundu Bir kaç gece evvelki Aksaray yangınmda yanan çocuğu cesedi! dün itfaiye tarafından yapılan a - raştırma neticesinde, yanan evin! en üst katmda bir karyolada yatar vazıyette bulunmuştur. Zavallı ço- cuğun çek feci bir şekilde yanarak öldüğü anlaşılmıştır. Şüpheli ölüm Pangaltıda bahçevan Bedrosun| yanında amele bulunan 60 yaşla - rında Hamparson isminde biri, an! sızın kan gelmek suretiyle ölmüş, Müddelumumilik cesedin morga nakline lüzum görmüştür. Bahçeys gömülen çocuk Samatyada Fatma hanım ismin de bir kadımm doğurduğu cocuğu baheesine gömdüğü (hakkında müddelumumiliğe bir ihbar yapıl- mış, ve yapılan taharriyat natice- sinde bahçede bir çokura gömül - müş, şöbeği kopuk bir çocuk ce- sedi bulunmuştur. Ceset morga kaldırılmış, ka - dım hakkında takibata baslanmıs - tr. Mazmun, çocuğu eceliyle öl - dükten sonra mezar kazdırama - ması yüzünden bahçeye gömdü - #ünü söylemektedir. Şapkacı dükkânında yangın Tünel basında (o Kiryakicanm şapkacı dükkânmdan evvelki gece yansın çıkmış ve dükkân kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. iki kişi arasında kavga Unkapanında Hasan ve Dursun isimlerinde iki kisi kavsa etmiş » ler, Dursun, kardeşi Yusufu teş- vik ederek Hasanı yaralatmıştır. Salkel sekirle ... Kasımpaşada Ekrem isminde biri dün gece son (derece sarhos bir halde kaympederinin evine gi- rerek taarruz etmistir. Evde bu- İnan İkaymbiraderi İsmaille mi - safir Hüseyin bir olarak Ekremi döğmüşlerdir. Zabıta son günlerde esrar ve kumara karşı şiddetli takibata geç miştir. Şubatın iptidasmdan beri, şehrin muhtelif mahallerinde otuz! dan farla kumarhane ve esrarha- ne meydana çılkarıİraıştır. | Sinema t#llimlsrini murakabe | heyeti Şimdiye kadar bir polis memu- ru tarafımdan sansür edilen sine- ma filimlerinin bundan sonra vi» lâyet ve polis memurlarmdan mü- rekkep üç kişilik bir heyet tara - fından sansür edilmesine karar verilmist'r. Türk içkileri ve Iran Müskirat inhisarı, Türk likör ve içkilerinin İranda satış ve reva- cmı temin icin Tahran ve İranm diğer şehirlerinde tetkikat yapmı! ya kara vermiştir. mek olan para ve ihtiyacatı saire-! den mahrum, elim bir müzayaka! karşmında bulunurken diğer ta - raftan da Lâhiç ve Tehame cep - heleri de İngilizler ve Seyit İdris tarafından faik kuvvetlerle vuku! bulan taarrurlara, İngilizlerin se- vahile asker ihracı hakknda lâ - yenkati devam eden teşebbüsatı- na İrarşı gelebilmek icin sen dere- ce müskülât ve tazyika (Oomaruz bulunuyordu. Para, para... Bunlarm hepsinden ziyade her seyde amili müsesir olan paranm fikdanı en büyük düşünce ve teh- Tikeyi teskil ediyordu. - Fekat her hususta fevkalâde bir surette ib - razı iktidar ve müzaharet buyu - ran, rabu asırdan siyade Yemen- de hasıl ettikleri vulmf ve tecrübe ve nüfuz dolayısiyle bu kıt'ada ri- <ali devletten hiç bir o kismenin nail olamıyacağı muvaffakryetle- re mazhar olan Yemen ©ovalisi Mahmit Nedim bey bütün bu ah- vali müşküle karsısmda zerre ka- dar fütür getirmiyerek kolordu - nun ihtiyacatı mümrebesini temin! hususunda gece uykularım terke «| yanı, dü ğin kk e e “ölü. a di ON Hindenburg mu? Hitler mi? Almanya Cümbur reisi mar- şal Hindenburg, reisi cümbhürlu- ğunu yenilemek için Alman ef- kârrumumiyesinin karşısına çık- mıya ve ayni makama tekrar se- çilmesini istemiye karar vermiş bulunuyor Almanya © başvekili doktor Brüning, seksen beş yaşi- na varan ve memleketine çok büyük bizmet ederek herkesin hürmet ve rhubabbetini kazanan maraşlın, (yeniden © intihabına hacet bırakmıyarak onun müd- detini temditle iktifa o'unmasi için çalışmış, fakat muvaffak oal- mamışb. Çünkü taraftarlarıyle mil iyetperverler, Hindenburgun riyasette (kalıaasını istemekle beraber başvekilin müthiş düşma- m olduklarından Riyaseti cüm- hur intihabının yenilenmesi Üze- rinde ısrar etmişler, bunun ne- tcesi olarak doktor o Brüningta onların nokti nazarım kabule mecbur olmuştur. Brüningin hedefi, beynelmilel mühim hadiselerin vukubulduğu bu sırada Almanyayı, intihabat heyecanlarından korumaktı. Fa- kat Almanya kanunu esasisi, bir reisin riyaset makamına ye- niden intihabin kabul etmekle beraber, riyaset müddetinin tem- didine cevâz veren ahkâmı muh- tevi değildir. Reis Hindenburgun riyaset müddetini uzatmak için Almanya kanunu esasisini tadil etmek icap ediyordu. Kanunu esasiyi tadil için sülüsan ekseri- yeti temin etmek, bu ekseriyeti temin içinde Hitler taraftarla» tiyla Hindenburg taraftarlarına siyasi müsaadelerde bulunmak lâzımdı. Mesele ileri sürüldüğü zaman Marşal Hindenburg riyasetinin temdidini, siyasi bir pazarlığa esas tutmamak şartiyle kabul edeceğini bildirmiş ve bunun neticesi olarak Brüning'le Hitler ve Hohenberg arasında müzü- kereler başlamıştı. Gerek milliyetperver sosya- listlerin, gerek milliyetpetverle- rin İiderleri başvekil Brüning arasında başlıyan müzakereler akamete uğradığından (Hinden- burg) un kendini tekrar cümbur reisliğine »amzet göstermekten vazgeçmesi bekleniyor ve bu istimal Oo Avrupada (o endişeler uyandırıyordu. Marşal o Hindenburgun, (Lütfen sayfayı m derek servet ve yesarının mahdut bulunması ve vüsati (o maliyeye malik olmaması en büyük müş- külât tevlit eden vilâyetten ümit va tasavvurun haricinde tekâlifi harbiyeden gayrı bütün tüccar ve esnaf ve saireden yüz binlerle ri- yal istikrazan temin ve tahsil eyle- mişlerdir. C'hat lanesi dat tesis ve ihdas ederek Taiz li - vasmca otuz dokuruncu fırkanm yevmi hareketine kadar muavenet te bulumalduğu gibi Teheme kıt- asımda da $ haziran 338 tarihin * den kâmmmrevvel 34 sonuna kadar tuz innei cihadiyesiyle memlâha hasılatmdan bir bi sekiz yüz vel aş kiii — PE ne kânumueyvel 84 tarihine kadar (Eşyayı ianei cihadiyesi) olarak 2 yüz on beş bin riyal ahz ve cihet askeriyeye tevdi eylemislerdi. — ! (Bitmedi) TYAZST Hizmizin Malka is â sökmüsi i ja“

Bu sayıdan diğer sayfalar: