22 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

22 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VE yayi Mukayeseli JAT HAYATIİ bir istatistik acatımızın diğer senelere nazaran | arttığı rakamlarla sabittir | az t ofisi, memleketimizin! İndayıç Desi kânunusani ayı zar- i harici ticaret vazıyeti hak- kina ,gecen senelerin aynı ay- Metiyi, vazıyeti göstermek su - haz, mukayeseli bir istatistik Ba grrtir. “rin istatistiğe göre, 1932 sene - hiz künusani ayı içinde ithalâtı- Düne 1.577 lira. 1931 senesi kâ- ni inisinde 12.241.446, 1930 Von 74 kânunusanisinde 12. mil - İ 1 bin 633 liradır. tımız da 1932 senesi kâ- Ma anisinde 9.890.272 lira. 1931 İyi Kânumusanisinde 11093807 ty, *eDesi kânunusanisinde 11) 939.230 liradır. Müzi a mühim ihracat maddeleri i 1932 senesi kimunusahi- ye findaki ibracat re'ktar ve tyie etleriyle 1950 ve 1931 senele Kaş yesnleri de şu suretle edilmiştir: 1 Tütün 4, 832 senesi (o kânumusanisinde ki, 534 Vira krwmetinde 3909771 Aikyı3i senesinde 3.244.690 Ji- ya etinda 3.228 913 kilo. 1929 diş gile 4 672.767 lira krymetin- 32.403 kle Hittin, Ham pamu' aş DİZ senesine 170.724 Kira mike ipa 512.969 kilo, 193 i 72.478 ira İrymet 82 i İ30 senesinde 89,145. Tira b) Mik, inde 128.873 kils ham pa Fındık Içi 1932 senesine 530.659 ira kır! haz 115.337 kile, 1939 samasin: a, 178 Tira İerymetinde findik ici, Kuru üzüm A2 senesinde 699.182 lira kıy Dagi 1.793.967. 921 senesinde 76 lira İcremetinde 2.720.810, ig ehesinda 928 944 lira kıyme- 4372 931 kilo kuru üzüm, Zeytinyağı 1932 senesinde 7.028 lira kıy - 7 * 28.39 kilo zeytin yağı. Baz Afyon Mak senesinen 138.170 lira krv- A 1437 12. 029 kilo. 1931 senenin ilg, “135 lira İrvmetimde 12.231 senesinda 83 Kin lira de 3.470 kil» afyon. > Yün Yetim Senesinda 42.804 lira kıy- bm 115.951 kilo, 931 senesin- lg 743 Hira ervmetinde 141.017, senesinde 110,740 Tira de 172.379 kilo yün." Incir senasinde 100.102 lira kıy- de 33757 k''o, 931 sene | 5220 Hrm İrrymatinde 2İ 291208 kile. 939 gene - EN pl lira (o krymetinde 6 incir Arpa mesinde 746.957 Vira kıy- en 12.473.602 kilo. 931 sene- mg çi Ürn kermetinde 2 mil 3 kilo. 939 senesinde krymetinde 141.890 ki- Yumurta nesine 236.574 lira kıy 2970 -578 kilo. 931 senesin-| Beneyh ira krrmetinde 963241 da3.ple 339.528 Tira keyme- > İâİ kile yumurta, Ming ehesinde 23.699 lira ky *| İN kile. 931 senesin- dag Jira İeymetinde 167510 ind #enesinde 244.989 lira Magi 198 kilo tiftik. N kömürü o e 192.048 lira ka N İl senesinde kiymetinde 6.347 kilo. liva kryame tinde 100.975 kilo maden kömürü! ihraç edilmiştir. Şu istatistikten de anlaşıldığı - na göre 932 senesinin kânunusani ayı zarfındaki ihracat maddeleri - mizden bazılarında diğer senelere nispeten lehte bir fark görülmek « tedir, Bir hafta zarfında İhracat ofisinin hazırladığı bir istatistiğe göre kânunusaninin 16 smdan 22 sine kadar memleketi » mizden 1.110.000 kilo arpa, 2.296 kilo afyon, 16.330 kilo incir, 803 bin kilo palamut, 44.068 kilo tü- tün ve 221.311 kile valeksi ihraç edilmiştir. Arpa stokumuz o 139.971.152, afyon 158.410, incir 1.530.138, pa- lamut 15.295.772, tütün 13632321 valeksi 3.154.312 kilo olarak tes - bit edilmiştir. Mahke Keyoğ.u İkinci Sulh Kukuk Fâkimliğinden : Sava binti Nikola efendi ile Vesili'i binti Pavlinin şayıan ve müştereken müu- tasari bulundukları Kurtuluşu Tatavla sokağında aök 35 eedit 99 No: la ha- ricen kâ, len ahşap ma bağçe bir bap hane hükmen İzleri şuyu zımmnda açık arurma ile sarılığa çıkarılarak birinci artırma netleesinde 2009 Jira bedelle hissedar Sura efendi talip olmuş isede kıymetini teesvüz etmemesi basebile İkinci artırma suretile sablmasna karar | verilmiştir. 1 — Geym men #lu wezküron kıp meri 5750 Ursddrr; Halen ipotek ve haem yokpag 2 — m mene me 2 — Tupuce müseccel ve gayrı mü. seccel bak sahipleri tarihi ilândın itiba- Ten satış gününe kadar satış memuruna evrakı müsbitelerile müraeattları, eksi takdirde gayrı müseceel hak sahipleri sa- b$ bedelinin paylaşmasından hariç totn. turlar, 3 — Müzayedeye iştirâk edebilmek için */, 7,50 pey akçesi depo edilecektir. 4 — Gayn menkölü mezkürun te- mamı en fazla bedel veren zatm Östüne 19:3 99 tarih'ne müsadif cumartesi gü- mü seat 15 ten 16 ya kadar ihslesi icra kılmacaktr. $ — İhalesi etine icra kılınan zat bedeli müzayedeyi 5 gün zarfinda mıh- keme veznesine teslim edecek, aksi çak- difde ihsle fesolunarak bundan tevelldt edecek zarar ziyan ve faz andan terzim ettirilecektir. 6 — Fazla malömat almak istevenler 9821 No: lu dosyasında şartnamesi her kese açıktır. 7 — Talip olanların müracaatları # Ho olunur (2499) İstanbul lera Riyasetinden : Beyoğlunda, İstiklâl Caddesinde, 389 numaralı mağazada. deri mâmulâu tica- reule İştigal eden Viktor Gallerini Efen- dinin alacaklı'arile konkordato akdeyle mek üzere vuku bulan müracaat İstan- bul Tera Datresi İtiraz Mereinee nazan idbara alınarak kendisine iki sy mühlet verilmiş olduğundan #umafleyhten #est- Jubu olan alacaklılarm Icra ve İflâs ka. nununun 283 üncü maddesi mücibince ilân tarihinden itfbaren yirmi gün içinde alacaklarını bileğmle vessiki fle Istanbul- da, Bağçokapıda, Birinci Va'ıf barında 50 numarada mukim komiser ve avokat Fahrettin Beve bildirerek keydenirmeleri | ve hilafına hereket edenlerin kenkerdern mümkeresinden hariç bersinleenkları ve | keza Tera ve Iflâs kanamanın 283 üncü meddesi ahkâmmea teklif edilen kenkor- datoyu müzakere etmek üzre alacaklı lann 4-4 932 pazsrtesi günü stat 14 te komiser ve &vvkat Fahretin Beyin mez- kör varhanesinde voplanmaları ve tep lanmağa takeddüm eden on gün zarfinda vesikeları tetkik edebilecekleri ilân olü- Küçük ilânları 10defanı yüz kuruşrur sss Para — Senelik faz , komisyon Yüzde 12. Semti Oda Beyoğlu 5 Pangaltı 91 Kadıköy 6 Fatih 6 Beşiktaş 6 Bundan başka istediğiniz semtte SA- TİLIK EMLÂKİ görmek yahut ipotekle PARA ALMAK için sant 9 - 19 arasın: da müracaat: İstanbul Bahçekapı dör Nev'i düncü vakıf ban asma kat (29) UNION pi KOL T. Sermayedar şerik aranıyor — Bizzat 35 nevi ıtrıyat ve emsali levazım imal ederim. Sermüyedar bir şerike ih- Gşacım vardır. Bu İş de büyük bir is fade temin edileceği muhakkakur. Gö- rüşmek üzere Kumkapı çifte gelin No.26 | Mustafa Baki adresine müracast (2483) Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- de 20, 22 No. lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No, hı baneler fi 2 Mart 933 Çarşanba günü saat (Sil 15 — 16 da Beyoğ'u 3 üncüSulh © izalei o şuyü | H. Mahkemesince suretile satılacaktır. icra ilânları | Istanbul dördüncü murluğundan : 'Temamma 210 lira keymet tektir © dilen Koral kazasının Dolay öbe kari yesinin Zeytin ağıl mevkiinde etrifında iki ceviz 14 zeştin oğan bulunan üç dönüm iki evlek terbiinde 4069 28 rak- kanı ebvap'ı tarlanın temami : Ve yine temamina 75 Wra kıymet taktir edilen Dolsy öbe kariyesinin Kar tal caddesi Çatra mevkiinde etrafında 15 adet zeytin ağacı bulunan bir buçuk dönüm terbilnde 4171-37 rakkım ebvap'ı tarlanın tersamı bu kere açık artırmaya vaz edlmiş olan 10 mert. 053 tarihinde şarınamesi diyankaneye talik edilerek 31 icra me “mart 992 tarihine müsadil perşembe gü- mü saat 14 dem T16'ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma su- retiyle satılacaktır. Artırmaya iştirâk için yüzde yedi te minst ssçesi shnır, mülerasim vergiler müşterive aittir. lera ve iâş kanununun 119 uncu maddesine tevfiksn bakları tapu sicilles riyle sabit olmıyan ipotekli alacaklılar İle diğer aldkadarının ve irtfak hakkı sx hiplerinin bu halarmı ve hususiyle fala ve masarife dair olan iddialarm İlân ta sihloden itibaren 20 gün içinde evtski müsbitleriyle bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakleri twpu s'cilleriyle sabit olmuıyanlar satş bedelinin paylaş” masındın hariç kalırlar. Aldkadarlarm işbu maddeyi kanuniye ahkârmna göre tevliki hareket etmeleri ve duha fazle ma'âmst almak isteyenle. rin 981-779 dosya numarasiyle memu riyetimize müracaatları ilân olenur. (2408) Istanbul Kadastro hâkimliğin- den: Mibran Körpeyan elendi tarafından Kadıköyünde Söğütlü esddesind: 278 No: lv Bânede mukime Muad'le H hakkımda iksme olunan dava üzerine gönderilen o davetiye zabrını mahallesi heveti ihtiyariyesinden yazılan meşruhuta mumafleyhanm mez'Ör hanede bulun- madığı gösterilmiş olmasile ilinen rebli- gat icrası tilep edilmiş ve İlânen tebii Zat İlana ve muhakemenin de 148 949 Pazartesi günü #ast (15) de icrasına ka- rar verilmiş oldoğundan mumaileşha Ma- adele Hanrmm yevmi ve saati mezkürda İstanbul Tapn dalresinde müteşekkil İs- tanbul Kadastro mahkemesinde hazır bu: Tonması Tüzumu ilân olunur. (2497) İh bu«uk hâkimli- ğinden : 11.2 939 tarihinde eceli mevndu ls vefat eden Salih'inin eski cami mahalle sinde mükim hazır elbiseci Halil Fikri efendinin terekesinin resmi tasvisi ala caklılarından İzmir esnsf ve eheli bankası Salihli şubesi müdürlüğü vekil umumisi avukat Fehmi bey tarafından kanunu me- deninin 573 ve mevaddı mutesiibesi mucisince talep edilmiş olmağla tereke- den tlacaklı ve borçları tanunu mezkt- 7 — VAKIT 22 ŞUBAT 1937 semi si TERE mi Kumbara Sahipleri.. 1 Marttarihine kadartevdiatınız yekünu:si z Asgari 5 lira Olmalıdır Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı I Nisan kur'asına iştirâk edecektir Türkiye Iş Bankası rEYERMEEE Eeee ee Kiralık Kâgir Hane ve dükkân Beşiktaş Akaratı Vakfıye ida- resinden: Beşiktaşta Akaretlerde 3 numaralı hane üç sene 25 numarab hane bir sene 39 numaralı hane iki sene ve 1-3,7, 11, 19, 2844, sumaralı dükkânlar birer sene müddetle bilmüzayede icra edile ceğinden şehri halin yedinci gun'nden itibaren yizmi gün müğ- detle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malümat almak istiyenlerin Şubatın yirmi yedinci Cumartesi gür nü saat on Üçe kadar mahalli mezkürda 54 numarada Mütevelli" Kaymakamlığına ve yevmi mezktirun saat on üçünden on beşine" kadar İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Idare Encümenine müracaat: etmeleri. (467) —— ——————————— 0... Sel As. Mk. sa. Al, Komisyunu ilânları pi Miktarı 1450 Metre Konya orta mektebine 1800 Maltepe askeri lisesine 2150 Kaleli sesine 2 1645 |, < Çengelköy orta mektebine , OO» 840 w (Erzincan orta mektebine (Aleni münakasâ Yukarda isim ve miktar: yazılı mahallere hizalarında gösterildiği veçhile dördü kapalı ve biri aleni münakasa suretiyle beş şartnamede lâcivert elbi- melik kumaş satın zlmacaktır. 15 —mart —982 salı günü saat 1430 daka- palı zarf münakasaları ve 18 ya kadar alen! minakasaya Harbiye mektebinde satın almıs komisyonunda icra kılımecaktır. 'Taliplerin şartname ve nÜm nesini görmek İçin komisyona müracattları ve iştirak İçin de kapal zarf nakasalarma git olanlar için bir şartnamesi veçhile hazırlıyacakları mektuparmı İhale gününün (muayyen vaktinde komisyon riyasetime ri ve aleni münakaan için de 16 ya imdâar iştirakleri, (219) (644) lee . : . ya edilecektir. Taliplerin çenli ve nümümesini görmek için e Ni müraezatları ve iştirak için de ei muayemimde hazır bulunmaları, (215) N (624) ime | SEYRİSEFA rakmzizi Sebe A Sirkeet ATUmürdarrada Han 2.2740 izmir - Pire - İskenderiye POSTASI (EGE) 23 Şubat Salı 11 de Galsta Rıhtımından kalkar. | kapalı zarf ” " " ” ". Kuleli lisesi ihtiyacı için 1159 adet havlu pazarlıkla satm © almaeaktmr. Pazarlığı 27 — şubat — 932 cumartesi günü sast 16 ya kadar Harbiye mek - tebindeld satm alma komisyonunda ie. ve barş'arım bildirmek için 19-3. 9039 nrihine kadar Setihti mahkemeyi asliyesi vesayet dalresine mürsesat etmeleri li rumu ilân olunur. Istanbul dördüncü lera memurlu. gundan: İN Hiristo oğlu Nikola ereldi Panayo-| tun madam Eleni Petridi binti Ligor- dan istikraz eylediği mebaliğe muka- bil vefsen mefruğ Galatada Fermene-i ciler caddesinde atik ve eedit 23 el - yevm 28 numaralı bir bap dükkün 29 gün müddetle ihalei evveliye müraye- desine vaz olunmuştur. Hududu: Sağ tarafı Hacı Muhittin bir tarafı Hay. ri beyin dükkânları ve arka tarafı borçlu sakin kıymeti O muhamminesi , tamamı 676 lira ve mesahası dokuz deli guk metre murabbarârr. N Talip olanlar lerymeti muhammine- nin yüzde enü nispetinde pey akçelö rini alarak 928 — 8488 dosya mumarir Kale duvarı cephesi (OFermeneciler| #iyle 2 — 2 — 992 tarihinde saat 14 enddesiyle mahduttur. Merkür dük.| ten 15 buçuğa kadar İstanbul dördün- kânm zemini tahta döşeli ve üstü gal! eü iera memurluğuna müyaemat etme

Bu sayıdan diğer sayfalar: