26 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

26 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p İ — — — —————— -— 2—6VAKIT 2 ŞUBAT 1932 Maarif Vekili Ankaraya gitti Şehrimizde bulunan Maarif ve- kili Esat B. dün akşamki trenle Ankaraya dönmüştür. Mekteplere tamim Veköletten dün bütün ecnebi ve akalliyet mekteplerine gönde- rilen bir tamimde, Türkçe ders- leri hakkında evvetce gönderilen tamimin: tatbik edilmemesini ve eskisi gibi Türkçe derslerinin | okutu'masının mecburi bildirilmiştir. olduğu | Milli vapurcular ve gümrükresmi Resmin eski tarife üzerinden alınması hakkında henüz | emir gelmedi Vapurcularn, ellerinde bulu- nan vapurların gümrük resim- lerinin eski sahiplerinden alın- ması lâzım geldiğini ileri sür- dükleri malümdur. Bu hususta vapurcular birliği (o ikinci reisi Hakkı bey demiştir ki; — Bu iş için mahkemeye müracaat etmekle beraber An- karaya da bir memur gönder miştik. Bu memurumuzdan al dığımız bir telgrafta alâkadar makamların gümrük resminin yeni tarife üzerinden, yani ton başına 400 kuruş olarak deği! eski tarifeye göre, yani 75 ku- ruştan tahsili lâzım geldiğinin Istanbul gümrüğüne bildirildiği kaydedilmektedir.,, Halbuki bu mesele hakkında | dün gümrük başmüdürü Seyfi | bey kendisiyle görüşen bir mu- | harririmize şunları söylemiştir: — Böyle bir emir henüz gel miş değildir. Ve şimdiki vazı- yetde eski tarife üzerinden güm- rük.resminin alınması yolunda- dır o kendilerine tebliğ ettik. Müddetin do'masını beklivoruz.,, Kınalıadada yangın Dün gece saat 22 kararlarında Kınahacada bir manav dükkâ nından yangın çıkmış ve saat bire kadar devam etmiştir. Yan gının çıktığı dükkânı tamamen yandığı gibi etraftaki dükkân. larda yanınıstır. Rus teklifi reddedildi Cenevre, 25 (A.A.) — Tahdidi teslihat konferansı umumi komis-! yonu Savyetler murahhas heyeti tarafından teklif edilen © projeyi tetkik etmistir. M. Litvino' noktai nazarı hak kında izahat vermiş ve ancak bü-| tün silâhların emniyet ve selâmeti için fili bir teminat teskil edeceği fikrini müdafaa etmiştir. Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüstü bey, Sovyet murahhas he- yetinin teklif ettiği projeye taraf- tar olduğunu, bununla (beraber Türkiye (o hükümetinin hakiki bir müsavat gözetilmek şartivle bu hu! susta mümkün mertb»e ileri gitmis! ye matuf her hangi bir teklifi de terviç edeceğini beyanatına ilâve eylemiştir. İran ve Alamn murahhasları da irki projesini iltizam etmişler - ir, Yunan murahhası M. Politis, Savvet teklifini zamansız bulmus, şimdilik silâhların tezyidini dur - durmak kâfi olduğunu söylemiş - tir. İspanya murahhası, Sovvet nro- jesinin basit olduğunu sövlemis ve İnriliz teklifinin Sawvet tokhifiyle| birlestirilmesini talep etmiştir. Komisyon Sovyet © projesinin rTedrline karar vermistir. İctima, M. Madarinsa'nin tek- lifi dairesinde yeni bir karar sure- ti rolesi kaleme alınmasına im - kân bırakmak üzere muvakkaten tatil 1.6: Yunanistana idhal edilecek konserveler l Yunanistana ithal edilecek her İ hakkındaki riyaset divanı tezke - Dahili B.M. Meclisinde Posla kongres. mukarroratına ait kanunun İkinci müza- keresi yapıldı Ankara, 25 (A.A.) —B. M. Meclisi bu gün reis vekili Refet Beyin riyasetinde © toplanmıştır. Bazı (omeb'usların mezuniyetleri! ! resi kabul edilmiştir. Müteakiben Londra posta kongresinde ittihaz! edilmiş kararlara ait vesikaların tasdikine dair kanunun ikinci zakeresi yapılarak kabul edilmiş» tir. Meclis pazartesi günü topla” nacaktır. Tekaütlük için Dâhiliye vekâleti yaş müddetlini tesbit etti Ankara, 25(Vakıt) —Dahiliye ve kâleti, kaymakamlar, mülkiye mü- fettişleri, polis müdürleri ve na-| hiye müdürleri gibi yorucu mesa- ide bulunanların tekaüt müddet - leri hakkında bir (Tahdidi sin)| kanun lâyihası hazırlamış ve mec- lise vermiştir, Lâyihaya göre tekaüt kanunu ile memurların tekaüt müddeti o- lan 65 yaş bu memuriyetler için 509 — 58 arasında tesbit edilmiş « tir. Buna nazaran şu yaşlarda te - kaüt edilec»'erdir. Baş mület*:- 58, birinci smıf müfettiş 5 isi smıf 52. Birinci «© “ kaymakamlar 56, ikinci sınıf okaymaakmlar 54, ü- çüncü smıf kavmaakmlar 52. Birinci sınıf nahiye müdürleri 54. ikinci sınıf nahive müdürleri e sınıf nahiye müdürle- ri Annesini ve kız kar- deşini öldüren deli Ankara, 25 (Vakıt) — Bu- rada feci bir vak'a (oldu: Hacı Recep mahallesinden Hüseyin oğlu Aziz isminde bir tasir, evinde otururken ansızın çıldırmıştır. Aziz efendi bu sırada eline ge- çirdizi bir bıçakla valdesini, hem- şiresini öldürmüştür, Aziz efindi bu cinayeti mütea- kip yakalanmış, tıbbı adlide mü - şahede altına alınmıştır. Zabıta tahkikata devam etmek! tedir. Mazgirt kaymakamı | vefat etti Ankara, 25 (Vakıt) — Mazgirt! kaymakamı Ali Rıza bey Elâzize giderken vefat etmiştir. Ankaraya gene kar yağıyor ee ği er Burada sabah tanberi kar yağmıya başlamıştır. Her taraf bembeyaz bir örtü altın- dadır. Tohum islâhı kongresi Ankara, 25 (A.A.) — Tohum ıslah kongresi bu sünkü iştimaın- da islah edilmis tohumlarm teksir usulleri, tevzileri, kontrolları hak kında müzakerede bulunmustur. Hindistanda kaç kişi mahküm oldu , Yeni Delhi, 25 (A.A.) — Dahi! liye nazırı, şürayı devlette 1930 — 1931 senesi zarfındaki silâhsız! itaatsizlik mücadeleleri esnasında| 60498 mahkümiyet kararı veril - miş olduğumu beyan etmiştir. Tethişçiler tarafından 31 mart-| ta hitam bulan sene zarfında neti- celeri meş'um 13 sui kast icra edil miş, altısı Bengalede yapılmıştır. Keşmirde vukua gelen kıyam hareketi neticesinde 20 şubat tari- hine kadar 1203 kişi hapse atılmış tar, imal tarihi yazılacaktır. Kutula- rım üzerinde imal tarihi yazılı ol - mıyan konservelerin badema Yu- manistana ithali, satış ve istihlâ- İ Başvekilimizin Moskova seyati Dönüş Berlin yoluyla olmıyacak Ankara, 25 (Vakıt)-—- Başvekilimız İsmet doğru olacaktır. Paşa Hz. nin ihtiyar edecekleri doğru addedilmiyor. seyahatleri (nisanın sonuna dönüşte Berlin tarikini Merkez bankasının memurlardan yapılan tevkifat Ankara, 25 (Vakıt) — Geçen gün Merkez bankasının bisse senetlerinden yüzde otuzun tecilen hissedar tevkifat yetmiş liraya taktirde iş'arı ahire kadar tevkifat ve tabsilat yapılmaması ka- tahsili yazılmıştı. Bankaya da her hisse için yapılan rarlaştırılmıştır. Aptülkadir Kemalinin avdeti doğru değildir Ankara, 25 (Vakıt) — Aptülkadir Kemalinin Türkiyeye avdeti doğru değildir. Bu haber bir arkadaşının gelmesinden galattır. Aptü'kadir Türkiyeye giremiyecektir. Sinema filmlerinin tetkikinde daha salim tedbirler Ankara, 25 (Vakıt) — Sinema filmlerinin hükümetçe tetki- kinde daha salim tedbirler alınmak üzredir. Aynı zamanda ka- bul edilmiyen filmlerin gümrük resmi iadesi de temin edilecektir. Posta dairelerinde kimler oturabilecek Ankara 25 (Vakıt) — Dahiliye encümeni, posta ve telgrafta müdürlerinin müsait yer olduğu vakit dairelerde ikametleri ve kendilerine lüzum olmadığı taktirde de kendilerinden bir derece dün olanların oturmaları hakkındaki lâyihayı kabul etmiştir. Yeni kanundâ tahriri tebligat tadil edilecek! Paşanın Moskova hisse senetleri ve beyeti vekile karariyle kaydedilen memurlardan baliğ olduğu alınıyor Ankara, 25 (Vakıt) — Adliye vekâleti teşkilât kanununu bu devrede çıkarmıya çalışacaktır. Bu kanun heyeti umumiyesiyle yetiştirilemezse bile münferit hakim esasının tamimi ciheti intac edilecektir. Usulü muhakemede tabriri tebligat noktaları mutlaka tadil edilecektir. Anadolu Demiryollarının tasfiye işi Ankara, 25 (Vakıt) — Anadolu Demiryolları şirketinin tas- fiyesi için burada bir cereyan vardır, Harp devam ediyor | Üst tara finci sayfada dan fazla bir saha dahilinde yan- maktadır. Dün akşam Japon tayyareleri Şanyghay — Hankeou yolundaki Lunghwo şimendifer istasyonunu bombardıman etmişler ve amiral Nomuranm beyannamelerini at - mışlardır. Amiral, bu beyanna - melerde Çin kuvvetleri teslim ol - dukları takdirde < kendilerine iyi| müsyâele edileceğini, mukave -! met eyledikleri surette kendilerini! müthiş bir akibetin beklemekte ol! duğunu bildirmektedir. Şanghay, 25 (A-A.) — Kiang Van cephesindeki Cinlilerle Ja | ponlar arasında simdiye kadar nö-| rülmiyen derecede nevmidane bir harp başlamış ve hâlâ devam et- mekte bulunmuştur. Japon menabiinden verilen ha- berlere göre Kians Vanm Zmil şimali garbisindeki o Miao 2-| Chende Çin mevzileri yarılmistır.' Japonlar ellerinde bulunan o her türlü harp vesnitini istimal etmek- te ve Çinlilerin tahsidatı askeriye- leri de hali hazırda Mançurideki mücadelelerin en büvük temerkü-| d zü halini irae eylemektedir. Japon| topcularınm ateşi Miao — Hong — Chen köyünü yakmıstır. 40 Japon tayyaresi Kiang Van köyü etrafmdaki ve bu köyle yan- mış olan köy arasındaki bütün Çin mevzilerini bombardıman etmiş. tir. | Dün ö”le vakti Japon topçuları| ricat eden Çinlileri kalbura çevirir ken Japon piyadeleri de bir kilo-! metreden fazla ( ilerlemişlerdir. Maamafih Çinliler Kiang Vana karşı yapılan bütün taarruzla- rna mukavemet ©f e ve hâlâ mezkür maahlli terketmemek tedir, Şanghay, 25 (A.A.) — Japon tayyareleri ricat etmekte olan Çin kuvvetlerini mitralyoz ateşiyle ta- kip etmektedir. Japon kuvvetleri Çin o hattımı yardıktan — sonra Kiang Vandakil Çin mevzilerini tedhiş eden ve mezkür mahallin 3 mil garbında bulunan Tas Hang etrafında bir çevirme hareketi yapmaktadırlar. Çinlilerin bir tasrruzu Şanghay, 25 (A.A.) — Çin as- kerleri bütün gün maruz bulunduk ları gayet şiddetli bombardıman - dan sonra pek ziyade hayrete şa- yan bir mukabelede bulunmuşlar ve mukabil taarruza geçmişlerdir. Cin askerleri günün ilk saatle- rinde kavbetmiş oldukları arazi * nin büyük bir kısmını tekrar ele geçirmişlerdir. Genc Çinli kızlar, Çin asker- lerinin siperlerine gidiyorlar Sanshay, 25 (A.A.) — Tayya- re, Tank, zırhlı otomobil ve top- çu atesleriyle himaye edilen Ja - pon piyadesi yapmış olduğu sid - detli hücumlara rağmen Çinlileri Kiang Vandaki mevzilerinden oy- natamıya muvaffak olamamış ve gece basladığı esnada (karşılıklı mevzilerde hic bir tebeddül olmas mıştır. Japonlar, Kiang Vanı zaptelmiş olduklarına dair çrkarı- lan haberi bizzat tekzip etmişler - ır. Sivil Cinli ahali, Çinli askerle- rin bu kahramanlıklarından heye- cana gelmis ve kendilerine sıcak tutucu kisik elbiseler göndermiş oldukları gibi, müteaddit gruplara ayrılan genç Çinli kızlar, Cin as- kerlerini teşci ve teşvik maksadiy» le düsman atesi altında gündüzün otomobillerle Çin siperlerine git- mişlerdir. Şanghavın Cinli belediye ra'sinin bir ihtarı Şanghay, 25 (A.A.) — Şang- hay sehrinin Cinli belediye reisi| mezkür sehirde bulunan © ecnebi! konsoloslar heyetine gönderdiği | bir ihtarnamede, Çinlilerin pek yakında imtiyaz mmtakasının bi - taraflığına riayetten artık sarfına» zar etmelerinin pek mümkün ol- ne görüleceğini bildirmek - “ Beledie isi bu ihtarmda, ie Hicazda kıtlık Tehlikesi Kahireden oTaymise verilen malumata göre Hicazdan alınan haberler ora halkının kıtlık teh- likesiyle karşılaştıklarını bildir“ mektedir. Sebep, Maverayı şeriadan Hi- cara buğday gönderilmesinin © men'i ve bu sene Hacca gidem lerin azlığıdır: Bilhassa huccacın azlığı vazıyeti kurtarmak imkâ” nını selbediyor. Vehabi hükümetinin parasız” kaldığı ve aylardanberi me murlarına maaş vermediği de anlaşılıyor. Hicaz hükümeti Ka” bireye iki mümessil göndererek, baremeyn evkafınınverilmesini is* temiştir.. Mısır hükümeti iki ta- raf arasındaki ibtilâf yüzünden bunları vermemekteydi. tiyaz omıntakası makamatının. lee ali iL melerini omenetmek kudretind€ bulunmaması (o hesabiyle (Obun dan tevellüdü (muhtemel v€ melhuz neticelerden dolayı (o Çis hükümetinin mesul telâkki edilme mesi icap eylediğini de söylemek” tedir. , Yeni Japon başkumandani Tokyo, 25 (A.A.) — Başku * manlığa tayin edilen jeneral Shi” rakawa imparator tarafından ka bul edilmiştir. Bir Çin ceneralinin katli Nankin, 25 — (A.A.) — Muk* denden bura hariciye nezaretin& gelen bir haber, Mançurinin şi“ malindeki Nonni ırmağı üzerinde Japonlara karşı gösterdiği mu * kavemetle iştihar eylemiş ola” Çinli jeneral Ma — Chan — Chan nın katledildiğini bildirmektedir: Bu haber henüz diğer membala” tarafından teyit edilmemiştir. * “ Yeni Mançuri cümhuriyeti Tokyo, 25 (A.A.) -— Mukder* den bildirildiğine göre yeni müs takil Mancuri devletinin icra mef lisi, sabık Çin imparatoru da hs” zır olduğu halde muayyen müd * detlerle icrai vazife ( görecek bif reisinin idaresi altında olarak cü * huriyet rejimini kabule karar ver” miştir. i Fransiz — Japon iilâfı Vaşington, 25 (A.A.) — Fran sayla Japonya arasında gizli iti“ lâfların mevcudiyetine dair ols * rak işan edilen haberler deverana başlamıştır. Birçok gazeteler O bu havadis tekrar etmisler ve âyandan Mos€* Japonvanın Mançuriyi işgal eyl mesini görmekle Fransanın m nun olacağını çünkü Mancuri Sovyetleri Mançuri hududunda #* ker bulundurmıya mecbur ğini ve Rusyanın bu suretle Fra” sa menafiini tehdit eden nokta' da fazla asker bulumdurmıyı filvini izhar etmistir. Bu kabil isnadatı işiten Frans sefiri M. Clandel. matbunta gi eki tebliği vermiştir: “Fransa een Janoni la gizli bir itilâf akteylemiş ve memleketin takip ettiği siyasi, taraftarlık etmiş olduğuna d isaa edilen haberler sefaretin zarı dikkatini eelbetmiştir. $: asil bu kabil isnadatın tamamen 8”. siz ge ve uzak ii sum kadın ve erkeğin emni selâmeti icin tehlikeli bulunduğ”, nu bir daha teyit eylemek sundayım.,, Rusya kızıyor çek Dünkü sayımızda çıkan bir * graf haberi Japonların Mani. de Rusya hududuna doğru 9 makta oldukları bildiriyor” s0 Dün gelen haberlere W Harbindeki Japon kı'aları İn i isline iblâğ edilmiştir. Tarım” mr V lerinin. Sibirya ie ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: