28 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

28 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 — VAKIT 28 ŞUBAT 1937 Hâlâ Tahrikât izde: ç nsan şeklinde Mer Yeni evliler ,Pr. Ma Malche Avans Bir “rmeni İ | Garbi Trakyada (Gazetesinin savur- muhakemesi bitti (Amerikasefirininkızı Marsilyaya aya gitti bir VE akn RİDE aram işi 7 Kasımpaşada dokuzuncu ilk! Mektep hademelerinden Zeynep hanımı öldürmekle rmaznun aynı Mektep hademelerinden Nuri ve nn Hüseyin, Mahmut ve| muhakemelerine dün Mit cezada devam edilmiştir. Mu! bakemenin dünkü celsesinde müd- mi iddiasını serdetmiştir. Katil hadisesi, geçen sene ni -! sonlarında mektep bina - da nm hademelere mahsus odasın - olmuş, dört arkadaş tam işti- Yük suretiyle parasma tamamen za- kadını iple boğmuşlar. dikili 25 adet yüzlük Mahmudi alimin söktükten, on lira kâ- My da çaldıktan sonra, — ktebin bahçesindeki o metrük an kuyusuna atmıslardır. Dört maznun, cürmü irtikâp et- kten, sonra, çaldıkları parayla börek alarak kadını boğ- dükları odada kendilerine bir de zle çekmişlerdir. Hademe Nuri hadiseden bir iki te sonra, Kenlenda daha iyi İş el bahsederek Mektenten ayrılmıştır. Günler ve avlar gecmis, herkes, in wemleletins gittiğini düsü Perek, Zeynen hanımı kaybolu-! Mein hic süne etmemiatir. Yal Ke Zermebin Vetanbulda bulunan kardeşi Darsun, kız Da İbersiz memleketine gidişinden akn düşmüş ve telgraf çekerek iri m r ün arahk Dursuna Bir mektup Sati, Olkumnsr, yermasr alm. #wn yaektaln okutmak irin »n hademasi Nuriva gitmiş - tir. Miri, mektekum Oo Zeynevten tep, Dursumun telâsmm hadissvi Mevlana erkearmasınlan tirken içi tarafındar vazılımıs ve Karir- ii primer #nden taa Bemmtrır. Nhavet bir cün bir Sam neticesine cess* ki kuyudan! Meme a ei failleri adliyeye ve- | inn sasode müddalmemi | ie dİnltili enlataraIr marmın- dö vin ellin-t marie alm, iş verilmiş hir None reeİmalerınr. falest İrakim, ie Hüşevini katil ilini iale- lari arada 15 vasından kücük “ Jar icin İrendilerine verile- ti. #ezanm indirilmesini istemiş - e, hakeme müdafaa (cin 19 tri a bera İmaret, Mek maznun babasını zehir- Idd'asından berart etti in bir müddet evvel Cotal - İneiğiz köyünde bir zihirlen Mk ha kalabalık bir disesi olmus. e Mahmut Nedim Bey hareket etti İki gün evvel Beyoğlu kayma- kamlığında kanunu medenimize göre nikâhları yapılan Amerika sefiri Mr. Grew'un kızile Mr. Em glish'in dini nik âhları dün akşam Amerika sefaretbanesinde yapıl mış ve “Robert Kolej müdürü Dr. Gates tarafından protestan mezhebi ka'delerine göre evlen- | dirilmişlerdir. Merasimden sonra Amerika sefarethanesinde büşük bir ka- kul resmi yapılmıştır. Yeni evli- ler geç vakit Amerikaya hare- ket etmislerdir. Başvekilimizin seyyahati Başvekil İsmet Paşa hazret- lerile Hariciye vekili o Tevfik Rüştü beyin Nisao sonlarında Rusyaya seyabat edeceklerini, ve bir Mayıs şenliklerinde Mos- kovada bulunacaklarını yazmıştık, Gelen mütemmim haberlere göre baş vekilimizin Rusyanm mühtelif sinai ve zirsi mıntaka- larında yapacakları seyyahat on beş gün kader sürecektir... > Gelenler, gidenler Bir müddet evvel mezuniyetle memleketine gilmiş olan Italyan sefareti başkâtibi şehrimize gel- miştir, Fransız bandralı Patriya vapu- rile evvelki gön şebrimize gelen zihirlenerek ölmüşlerdi. Hadise tahkikatını yapan Ça- talca istintak hâkimliği, bütün bir ailenin zihirlenişini ve iki kişinin de ölümünü şüpheli görmüş, A -| min ağanm oğlu Hüseynin lüzü - mu muhakemesine karar vermiş « tir. Davaya dün başlanılmıştır. A“ min sja, maznun Hüseynin ba- bası, Rafetdeöz kardeşidir. Zi- hirlenmeyi mucip olan Oo madde, tarla farelerini itlâf icin hüküme - tin köylüye tevzi ettiği (Arsenik) tr. Hadiseyle alâkaadr şahitle - rin ifadelerine (göre, Hüseynin öz annesinin vefatından sonra, bn basının Safiye namında bir kadın- la evlenişi ve maktulün ölmezden evvel bütün emlâkini yeni karıst- na hibe arzusunu gösterişi evlâtla baba arasında bir husumet doğur- muş ve Hüseyin ekmek yapılan w- ay soura gelecek | Darültünün bakkında bir ra- | por hazırlamak Üzere çağrılan İs- viçreli mutahassıs Pr. Malche dün akşam Patriya vapuriyle Marsilyaya bareket etmiştir. Pr. Mars'lyadan İsviçreye gi- decek ve bir ay sopra tekrar İ şehrimize gelecektir. M. Melehe dün öğle yemeğini Galatasaray lisesinde yemiş, mek- tebin dersbanelerile kütüphane sini ve İaburatuvarlarını tekrar | İ | gezmiştir. Pr. mektebi çok mü- kemmel bulduğunu söylemiş ve müdür Fehmi beyi tebrik et- miştir. M. Malche hareketinden evvel bir muharririmize şunları söyle- miştir: — Istanbulda, esas iriberile görü mesi lâzimgelen tedris müesseselerinin esasklınnı gördüm. Liseleri ziyaret ettim. Hisan tedrisatını tetkiz ettim. Bu der lerde wlebe seviyesini çok muhreli£ bul duğumu söyliyebilirim. Mart ayım memleketimde geçirdikten sonra tekrar büraya gelerek tetkikntima | devam edeceğim. Ve raporumu Ankas- ya giderek masrif vekdletine takdim ede- <eğim Bir kış faclası Bartın refikimizde okuduğu" muza göre Cide köylerinden 2irine gitmekte olan dört jan Muhakemenin dünkü celsesin- de şahitler dinlenildikten © sonra| müddeiumumi ididasını serdede - rek, zehirlenmenin bir kaza neti-| cesi olması ihtimalinin kuvvetli) bulunduğunu, Hüseynin hadisey- le alâkadar olduğuna dair kanuni| deliller mevcut olmadığını söyle * miş ve maznunun beraetini iste - miştir, Neticede, katil fili sabit olma- dığından Hüseynin beraetine ve darhal tahliyesine karar verilmiş- tir, Burhan Cahit B. beraet etti Köroğlu gazetesinde (Bir sa - hur hatırası) başlığı altında çıkan yazımın müstehcen görülmesi üze- rine mezkür gazete mes'ul müdü- rü Burhan Cahit bey aleyhine açı- lan dava dün bitirilmiş ve Burhan Cahit beyin beraetine karar veril miştir. tevzlatâ başlaniyor Muhtelit mübadele komisyonu umumi kâtibliğine tayin edilenbi- taraf murahhaslardan sabık Gö- mülcüne komisyonu reisi M. Gör- ter Salı günü yeni vazifesine başlayacaktır. Istifn eden eski umumi kâtip M. Vurfbein'de Perşembe günü memleketine hareket edecektir. M. Görter dün bir muharririmize şunları söylemiştir: Garbi Trakyadaki komisyon işlerinin Mayıs nikayetine kadar bitirileceğini zannediyorum, Gar- bi Trakyadak etabli Türklere | 150 bin İngiliz liralık tazminata mukabil avans dagıtılmasına baş- lanılmıştır. Türk Yunan hüküme- ti tarafından evvelce vaziyet edi len emlâkin iadesinede başla” nılmıştır. Türk ve Yunan mutahhaslari mütekabil bir anlaşma ve hüs- nüniyet dairesinde hareket ettik- leri için Gümülcinedeki şler bum dan sönraa yalnız iki taraf mu- rahbasları tarafından görülecek oraya ayrıca bir bitaraf murah- has gitmeyecektir. Ticaret ve Iktısat 15 günde neler ihraç ettik? Ihracat efisi gümrük istatistik Şubatm ilk nrsfı zarfında ih- raç edilen mühim maddelerimizin miktar ve kıymetlerini gösteren ilk istatistik neşredilmiştir. Bu istatistiğe göre! Şubatın ilk nısfında 19.903 lira kıymetinde 2300 kilo koyun ve keçi, 103.127| lira kıymetinde 253.642 kilo yu- reurta, 14.106 lira kıymetinde ve 35.341 kilo ham deri, 20.050 lira kıymetinde (o 57.257 kilo yün, 21.854 lira krymetinde 50.088 kilo tiftik, 35.048 lira kıymetinde 9316 kilo halı, 125.356 lira kıymetinde 324.977 kilo üzüm, 130.368 lira! kıymetinde 342.502 kilo zeytin yağı, 558.773 lira kıymetinde 556 bin 804 kilo tütün, 545.078 lira! kıymetinde 1.064.756 kilo pamuk.! 214.881 lira kıymetinde 5.088.951! kilo erpa, 16525 lira kıymetinde 296.236 kilo palamut, 55.208 lira kıymetinde 7.876 kilo afyo nihraç paşaya müracaat ederek: — Bizi wffedin, Yemene gön- derin, İmam Yahyayla temas e - boylu temas ettiği için Abidin pa“ şayı da derhal (Yemen mütehas- sısi) addetmişti. Ve bu kanaatle duğu herzeler! (Bosros-Ayres) de çıkan (Armenya) gezetesinin (Hlitant Canikyan) vak'an münasebetile neşrettiği bir makalede Şa satırları Okuduk : Ermeni cemaatinin müdüranı umuru ne yapıyorlar? Cemaatimi- zin bir ferdinin bile piliç gibi bo- İ gazlanmasma, karmca gibi ezil- mesine müsaade etmemesi lâzım gelen o müçtemi milli kuvvet ne- rede? Bunu sormakta haklı değil miyiz? Türkün kümesindeki bir tavuk için bütün Türk milleti ayaklan » dığı halde masum bir ermeninin alçakça katledilmesi, niçin ermeni, milletini harekete getirmiyor? Ve onu müdafaa için ırkımızın kuv- vet ve kudreti neden meydana a» tılmıyor? Türkün kuvvet ve mevkiini ve bizim için gayrı müsait bulunan şe raiti hazırayı idrak etmiyecek ka» dar budala değiliz. Ne matbuat sayfalarından © ve kürsülerinden savrulan tehditlerin ne (oarkadaa sıkılan yumrukların ve diş gıcırt- malarm ve ne de ağlayıp sızlama» ların hiç © bir kıymeti olmadığını da takdir edenlerdeniz. Ancak, bu milletin nefsini mü dafaa için icap eden kuvvet ve kwdreti ve mrhtelif vesnite malik olduğuna ve bunlarla Türke söz geçirip onu yola getirmek müm » kün olduğuna da tamamen kaniiz. Biz bu vasıtaları (!) matbuat sütunlarında z'kir ve tadat edeme- yiz. Fakat millet işlerinin müdür ve zımandarları toplanıp bunle- rı tetkik ve tahlil etmeli ve kat? <1 #imi, ler Kerdesinin. İvi Vel dirk seyyah dün aynı vapurla | darma soğuktan donmuş Ve | müdürlüğünün yardımıyla mühim | hareket ve teşebbüslerde — bulun- tt ti pi Yunanistana işlek. YA aaa klana erdir. | ayılar tarafından parçalanmışlır. | ihracat maddelerimizin miktar ve yi tadini erek — yaynllr snf Dursunun z Millet ve e le (Emvali Mala mülki iii ekela ve Almin-ağa-is-! na Arsenik karıştı yama ET e ze «| kıymetlerini gösteren on beş gün vi yl katın neticesinda öğreni!| minde bir Ihtiyarla Rafet isminde hirliyerek hıncını mir pili dilli , date e aş, meşrine karar ver- m yep vine kalmakta ve isi ipa eğre, Drrrena gelen mek:| küçük bir feci | bir surette) miştir. cemaatinin eroniyet ve mvkadde- ratı talie terkolunursa milli mev- cudiyetimiz ve onun toplu mesaisi neve yarar? VAXIT — Ermeni gazetesinin bu neşriyat hakkındaki mütsleamiz bugünkü baş #mskalemizdedir. Ingilterenin bir aylık ithalât ve ihracatı İngilterenin son kânunusani a- yı icindeki ithalâlı 62 milyon 266 bin İngiliz Kirası, ihracatı 35 mil- yon 398 bin İngliliz lirasıdır. m — GE edilmiştir. Zeytinyağı vörllleri Muvakkat kabul muamelesine tâbi olarak memlekete ithal edi- len zeytin yağ varilleri için evvel- ce tesbit edilen bir sene mi in kâfi melmediği o anlaşılmış ve bu müddet iki seneye çıkarılmıştır. Biraz aşağıdaysa o (..... Vakit geçmesiyle eşkiyanın kuvveti müz dat mı yoksa mütenakıs mı olur,, ( Son Yemen valisi ) | ye onu yola getiririz, demiş- Am Yemen işleriyle oradan) deniyordu. : ” er... ? meşgul olmasını emretmişti. Bu Bi le verdim: 30 Senelik Siyasi Esrarı || | Asiöin per (09 kitabi bna) sert rada veni bir Yemen bü.) « —İui vakiyi züiemer Ge rosu etmiş bulunuyordu. ii artarlar, i ş a E di or I Saray da o saskınlıkla bu menfi O sırada Ain ei e ai r y bekar api derhal Ye- — gem sige re Nazmi bey- Gali söreydiiiei DERT 4Gıntnnıf | mene gönmlerilmesini emretmiş... r vardı. söşii 0 yü iğ Kerri ve ee kz Fİ ask İl e a Abidin Paşa kalamam İeldiri ai Piyakit gp vi giütöceeizâl cin balada EO deki Bit EMRİ idin paşaya wnenlii iyi- Pek az bir zaman sonra Abidin. | paral ar dinç ve sağlamdı. Gece! tasvir edebilmek için ( bir parça esi Bin ei KD il Pe vi ık ee ve Krm ei Oturur, uzun uzun ra | tafsilât vereceğim: n ihazı icap ©“ desinde k ve Yemen işlerini z Pozlar yi i 2200813 Tat d den tedabiri tefevrüatiyle öğrene -| merkezden idare etmek üzere İs) , —— Kas ay mukavemet edebi » Asi, azardı ei re me” — isyanı hat devre-| rek İstanbula bildirmesi de emro- tanbula, saraya celbedildi. ir? Ke Y tam bir asker babâsıy» yetiler de onu çok severler- eli; gördüğü müstesna VA yılarda biri şüphe yok ahir paşadır. Burada sahsiyeti hörmet ve yadederim. midin siyaseti n Hamidin (Yemen mese-| EA, i n unda saşırıp kalarak ne bir a doğru dürüst sine girince, saraydan her gün muhtelif imzalarla birbirini tut- mıyan telgraflar alırdım. Radosta Yemenin belli başlı eş- rafından, mütfü ve kadılarından mürekkep bir menfi kafilesi var- dı. (*) bunlar on senedenberi Ra» dosta ikamete memurdular. O- rada evlenmişler, çoluk çocuk sa- hibi olmuşlar, lisan öğrenmişler, artık tekrar öz yurtlarına döne bil- mek ümitlerini kaybetmiştiler, lunuvor. Tasavvur ediniz, Yemenden, senelerle uzakta kalmış ve bilhas- sa (Yeni İmamı) hiç tanımamış © lan bu eşraf © ve avanın — hele menfadan kurtulmak, saraya hoş görünmek düşüncesiyle -—— Vere « cekleri malâmat saray için bir e » sas olacaktı ve olmuştur da.. Manasız telgraflar! Saraydan gece gündüz aldığın, ğu manasız telgraflar sır ve nr. Gİ idim xi) a “od iğ 2 Pasa 18 haziran 931 tarihli u- zun sifresiyle benden şöyle soru - ş “Meselei atiye badelmülühaza cevav lütfediniz!,, Eşkiya reisi (4) harp için kaç ve. müsellâh şaki o cemedebili- yori,, Yani saray bu kadar senedir bir vilâvet olarak idare ettiği Ye- evi Zeydi İmamının isyan elti vakit peşine toplryabi- leceğini, ona e Bay ve tâbi kabile- leri henüz bilmiyordu. — Orada fişek imal o edebilir mi? Hariçten getirebilir mi, geti» rirse nereden, hBasıl gelirir? İ Bizmedi | (9) 310 isyanında Yemenden sürülenler. (**) Arif Dino ve Abidin'Dino beylerin büyük babası. (***) Nunus Nadi bey mektaht Keeiiy d Ali m geçen devrede meb'us ve Halk - fırkası müfettişi olan zül (4) Yani Imam Yahya.

Bu sayıdan diğer sayfalar: