28 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

28 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| pe — 4 — VAKIT 28 ŞUBAT 1932 Millet mektepleri ne haldedir ? Şehir meclisinde dünkü müzakere Yangınların önüne geçmek ve zararlarını azaltmak için Şehir meclisi dün ikinci reis vekili Necip beyin riyasetinde toplandı. Tuzla köyünün Kartal kazasına raptı hakkındaki mül- kiye encümeni mazbatası kabul edildi. Belediye çöp kamyonları masarifi için taksisat kalmadı- ğından bütçede münakale icrası hakkındaki makam tezkeresi bütçe encümenine havale edildi. Geçen celsede Lâtife Bekir ba- nım son zamanlardaki yangınlar hakkında bir takrir vermişti. Makam namına fen işleri müdürü Ziya bey bu takrire cevap ve- rerek dedi ki: — Yangın ihbarı için üç vasıta vardır: Şehir telefonu, resmi telefon ve kuleler, itfaiye yan- gına geç gittiği takdirde yangın- lar tevessü etmektedir. Ziya B., son çıkan yangınların yanan insanların ve kurtarılan- ların vaziyetleri hakkında uzun uzuadıya izahat verdikten sonra Avrupada itfaiye teşkilâtlarının daha mükemmel olmasına rağ- men oralarda daba ziyade bu gibi facialara tesadüf edildiğini ve ümümi yerlerde sık sık çıkan yangınlarda yüzlerce kişinin yan- dığını söyledi ve beyanatına şu suretle devam etti: — Telefon şirketiyle temas ettik, Itfaiye için tek numara ih- dasını ileri sürdük, Bunun fenpen imkânsız olduğunu öğrendik. Yalnız Itfaiyeye iki hat vardı. Bunu dörde iblâğ ettirdik. Diğer numaraların itfaiyeyi işgal etme- meleri için itfaiyenin kendi işle- rinde kullanılmak üzrede mab- rem numaralar koydurduk. Bu beyanat uzun bir müna- kaşa kapısını açtı. Evvelâ takrir sahibi itiraz etti, Verilen izahatı noksan gördü ve: — Ben Avrnpa şehirlerinden malümat istemedim. Burasını sor- dum. Telefon şirketinin tek nu- marası vardır. Kendi kullanacağı na bize devretmelidir. Bugünkü şekil sakattır dedi. Dr. Hikmet B. — Ahşap've büyük evler oda oda kiraya ve- rilmekte ve bir evde yüzlerce f kişi oturmaktadır. Bu evler yan- gın için çok fenadır. İnsanların ölmesine âmildir bu iş ne oluyor? Mehmet Ali B. — Yangın vu- kuunda itfaiye neferleri yangın yerlerini iyice aramalıdır, noksan yapılıyor. Galip Bahtiyar B. — Adam kurtarmak için itfaiyemizde teç- hizat yok. Münakaşa daha bir müddet devam etti. Ondan sonra müza- kerenin kifayetine karar verildi. İtfaiyenin her Türlü noksanla- dikkate alınarak bütçenin yapıl- ması kaydile bu münakaşa ka- pandı. Âynı zamanda ahşap ev- lerin oda oda kiraya verilmeme- si hakkımdaki eski kararın daha sıkı bir surette tatbiki cihetine gidilmesi takarrür etti. Agopyan hanında, film deposu yüzünden vukua gelen faciaya ait malü- mat İstenilmişti. Fen müdürü © Ziya B. bunada cevaben dedi kiz — Filimlerin muayyen bir miktardan fazlası şehir baricin- dedir. Yalnız filim depoları hak- kında kat'i tedbirler aldık. Fa- larının dairei aidesince nazarı | birisini umumi filim deposu ha- line ifrağ edeceğiz. Bu suretle iflim (depolarindan mütevellit tehlikede zail olacaktır. Bu izahat kâfi görülerek harf inkılâbından biri Millet meptep- lerinin geçirdiği safha hakkın- da gene geçen celsede verilen takririn müzakeresine (geçildi. Maarif müdürü Haydar B. söz aldı ve dediki: — Harf inkılâbından biri açı” lan Millet mektepleriyle kaydo- lan ve diploma alan talebenin istatistiğini okuyacağım. 928 senesinde hiç okuma bil- miyenlere mabsus 1716 A ders- hanesi ve Türk harflerini bilip te iptidai malümat almak isti- yen'ere mahsus olan 807 (8) dershanesi açılmıştır. Ayni s- ne de her iki dershaneye 51196 Erkek 72195 hanım kaydedilmiş fakat 34052 Erkek 52057 hanım diploma almıştır. 929 da 487 A ve 470 B ders- hanesi açılmış olup 20643 erkek 21787 kanım kaydedilmiş ve 7601 erkek 7689 hanıma şaha- detname verilmiştir. 950 senesinde 411 A dersha- nesi ve 335 B dershanesi açıl mış olup 13594 erkek 9703 banım kaydedilmiş ve 6234 er- kek 3960 hanıma vesika veril- miştir. Bundan başka 928 senesinde devair ve müessesata müfettiş- ler gönderdik oralarda açılan kurslarda yetişen 16436 kişiye de diploma verilmiştir. 931 senesi zarfında 41OA dersanesi 93 B dersanesi küşat edilmiştir. Buralara 9075 erkek 16694 banım © kaydolunmuştur. Fakat tedris senesi sonu he: nüz gelmediği cihetle kaç kişinini diploma alacağını bilemem. Bu sene 10 Kânunisaniye kadar mekteplere kaydedilenler munta- zaman devam ettiler. Fakat 10 Kânunusaniden sonra bavaların bozması, Ramazan, Bayram, Grip gibi sebeblerden dolayı devamlar azaldı, Maahaza Kay- makamlıklar devam etmeyenle- rin listelerini hazırlamaktadırlar. üç sene zarfında bu mektep- lere -181 bin küsür lira para sarfedilmiştir. Belediye reis muavini Hâmit bey — Millet mektepleri hakkın- da vali beyin mütemmim izabatı vardır, Gelecek celseye talikini rica ederim. Bu teklif kabul edilerek bu meselenin bir karara raptı başka güne bırakıldı ve birinci celseye nibayet verildi. Ikinci celsede 930 - 931 senesi belediye ve vilâyet bütçelerinin tetkiki hesap raporunun müza- keresine geçildi. Bu raporun va- ridat kısmı geçen günkü içtima- larda ikmal edilmişti. Dün masraf kısmına geçildi. Evvelâ vilâyet kısmı okundu ve madde madde fasıl fasıl reye konuldu. Bu ra- porun yollar ve bilhassa maarif kısımları epiyce münakaşalara yol açtı. Levazımı tedrisiyenin alınma ve dağıtılma usullerle ana mekteplerinin mevcut olmamaları ve fakir talebenin ve suretle hi- maye edildikleri hakkında birçok | Günün Muhtırası Takvim — Pazar 28 Şubat 2 indi ay 1932 21 Şevval 1350 Senenin geçen günleri: 60 kalan günler 304 Güneş — Doğuşu: 6,41 Baaşı 17,55 Namaz vakitleri — Sabah; 537 Oğle; 12.97: ikindi 15.31: Akşam: 17,58 Yatsı; 1925, imsak: 5.2 Hava — Dün en fazlı sıceklık na kıs 1,5, en az nakıs 5 dereceydi. Bugün rüzgir poyrazdan esecek, hiva kapalı olacık ve fasılalı şurette kar yağacaktır. | Radyo | Istanbul — 18 den 19a kadar gramofon 19,30dan 20,50 a kadar Bedayi musiki heyet, 2030 dan 2ie kadar gramolonla opera, 21 den 22 ye ka- dar Kemal Niyazi bey beyeti 22 den 2230 a kadar tango. Viyana — II kem, piytao ve ko- royla Bach konseri — 12 senfonik kon- ser — 13,95 Viyana senfonik orkestrası tarafından konser — 16 Schiller hakkın- da musahabe — 1690 Jozef Holzer orkesirası tarafından konser — 1850 keman ve viyolonsel Konseri — 19,20 konferans, bugünkü Asya, eski Avuru- pa — 2110 Roma karnavalı isimli ope ra komik — 23,40 dans Helisberg — 8 konser — 12 muğiki — 1230 İse Velş tarafından — 13 könser — 1480 kış sporları — 17 konser: Straws, Süppe, Milloker'in eser- leri — 1830 org ve koroyla Bach'ın parçaları — 2i Berlinden nakil, dans Bükreş — 11,15 çocuklar için — 1130 dini mesiki — 19 konser — 13 ve İ4 pik — 17 halk rousikis, — 21 bir opera komik. Roma — 12 Dante'nin evinden nakil — 1330 köro ve sazla konser — 18 senfonik konser — 9030 İngilizce parçalar — 21 Operet Praga — 830 Karlsbad'dan nakii— 10 Ürüno'dan nakil — 12 Çek musiki- 4 — 16 mill tyarodan nakil — konser — 21 orkestra konseri — 22 sane başı — 24.20 dans. Budapeşte — 12 orkesir: kon- sel — İZJS Sorayda verilen konserden nakil — 19 konser, ve. Tsigan müsiki- si — 2020 Feenlibe operei — 24 Tsigen musikisi, Moskowa — 20 köylü gazetesi — 21 kide hateketleri — 23 Almanca ve İngilizce konferans, Oslo — 2305 hafif musiki — 2335 dans Varşova — 11 Lembergden na- kil — 1415 senfonik kooser — 16 koro heyeti — 1845 konser — 21,15 halk konseri : Meyerbeer, Mac Dovel, Puccini, Tchaikovsky, Seraus, Gal, Of fenbach v. 8. v & Nin eserlerinden — 24 dans. mmm aş Antirenör ve milli takım kadrosu Mili takımın gençleştirilmesi meselesi atrafında münakaşalar devam etmektedir. Bu arada futbol antirenörünün talep üze- rine federasyona bir rapor ver- diği ve bu raporda Milli takımın en belli başlı sayılan unsurları- nın kâmilen takımdan çıkarılması lâzım geldiğini bildirdiği ortaya atılmıştır. Dün federasyon reisi Hamdi Emin beye sorduk böyle bir şey olmadığı cevabını verdi. Bu mesele üzerinde düşündük- lerimizi ayrıca yazacağız. seseasaassanananasasannana sase sanan s05a 2001rmaresveemeşe0aa sualler soruldu ve bir takım te- menniler serdedildi. Bundan başka bilhassa maa- rif fas'ından hemen birçok mad. delere ait tahsisatın ihtiyaç mev- cut olduğu halde sarfedilmemesi ve bu yekünün 300 bin lirayı mütecaviz olması haklı itirazları davet etti. Bütün bu talep ve itirazlar hakkında maarif müdü- rü Haydar beyin tetkikat icra ederek gelecak celsede izahat vermesi tensip olundu, vakit çok geç olmuştu. Içtima müddetide azalmıştı. Yarın saat on dörtte toplanılmak üzre celseye nihayet verildi, DELİLER ÇOĞALIYOR Şatodaki cinayet bütün civar halkını şiddetle alâkadar etmişti. Gazeteler hususi omubhabirlerini gönderdiler. Ve kont Kastelmey- ranın etrafını sardılar. Bir çok he vesliler meseleyle uğraşarak nok- tai nazar serdettiler. Hatta, Nis, şehrinden hususi bir polis hafiye-| si, yanmda iki çobanla (şatoya geldi. Bu çobanların cinayetleri bulmak hususunda fevkalâde ihti- sasları varmış. Velhasıl şato, me- raklılarla doldu. Sade Franoy yerinden kıpırda- mamıştı. Bal ayını ve tatil müd - detini sakin geçirmek istiyordu. Kont, cinayetten haberdar o - lur olmaz, mühendis Lartiğe ha-| ber gönderdi ve gelir gelmez: — Olur şey değil, dedi, vakıa şimdiye kadar caniler hiç bir şe - yin önünden cekilmiş değillerse de, bu derecede müterakki olduk-| larını (o bilmiyordum. Hiç bir iz bırakmadan kaçmışlar ve nasıl şa- toya girmişler? Jan Lartig sesini çıkarmıyordu. Sadece dinliyor ve yüzünü göster-| mek istemiyormuş gibi başını baş- ka tarafa çeviriyordu. O gece iyi uyumamıştı. Sonyanın hatırasiy - le, rüyasında mütemadiyen onun la uğraşmıştır. Elenayla onun iki maceraperest oluşu muhakkaktı, fakat bunu nasıl konta söyliyecek- ti. Kont Elenaya delicesine âşık- tı. Hoş, hakikati söylese bile, e - linde bizzat Franoyun yani polis hafiyesi Krapotun bile kâfi olma- dığmı söylediği delillerden baska delil de yoktu. Binaenaleyh sus- mak, ve konta hic bir şey söyle- memek lâzımdı. Kendi kendine: — Daha kuvvetli ve baska de- hiller bulana kadar beklemek lâ - zım, diyordu, ve bunları elde e » der etmez onların maskelerini a- Şatoya geldikleri zaman jan - darmalar tetkikat yapmış bulunu- yorlardı. Lartig bundan bir hayli endişeye düştü. Bu adamlar, muh temel bazı izleri silmiş olabilirler- di. Bununla beraber, şatoya ge- len sivil polislerden mehareti ve mantıkıyla tanmrı:s müfettiş Lar se de vardr. Onunla (görüşmek her halde iyi olacaktı. Obenin cesedi bir odaya nak - ledilmişti. Yarası alelâde bir ya- raydı. Ondan bir şey anlamak ka bil değildi. Jandarmalar her ta- rafta katil aletini aramışlar fakat bulamamıslardı. Müfetiş Larşe cesedi göstererek : — Bundan bir sey öğrenmek kabil olmıyacak. Ölü sırrını mu - hafaza ediyor. En iyisi omorga gönderelim,Bu suretle cinayetin sa at kaçta olduğunu anlamış oluruz. Şüphesiz bu cinayet tahammüden yapılmış değildir. Adamcağız hır! sızla karşılaşmış, hırsız da mey-| dana çıkmamak icin, bir cinayet yapmayı tercih etmiştir. Lartig, müfettişle beraber co- sedin bulunduğu kayıkhaneye git- ti. — Hırsız bu tarafa doğru pidi- yordu. Kapı kilitli. Zorlandığı- na dair bir emare d eyok. Maama- fih kayıklarm ve motörlerin yerli yerinde olup olmadığını bir tetkik İ bulunarak, Letonya mahkem* edelim. Her şey yerli yerinde duruyor- du. Hizmetciler de hic bir kayık ve motörün eksilmediğini söyledi- ler. Larşe: — Esasen emindim. Evvelâ, hırsız adaya gelmiştir. Sonra da Marginin adamları hiç bir kayığın buraya yanaştığını görmemişler -| dir, bu da muhakkak. Lartis kayıkhaneyi tetkik edi - yordu. Deniz kapısı suyun sathın dan üç kadem aşağı inen demir bir parmaklıktı ve kilitliydi. Mü hendis, eline bir sırık almış, ka - yıkhanenin dibini (aradı, ölçtü. Tamam dokuz kademdi. Mühen- dis bu hususiyetleri not ediyordu. Larşeye: . — Haydi, dedi, dönelim. Naklodent fa Kont, sesini çıkarmadan takip ediyordu. İçerde, bütün solların gözlerinin altüst edilmi? | olduğunu fakat her şeyin mış olduğunu gördüler. Hizmeti li ler, Marginin odasındaki çelik kasanın çalınmış olduğun | haber verdiler. Larşe sordu: — Bu çelik kasa nasıldı? Kont cevap verdi: — Şatonun öteki odaları” buna benzerlerini görebilii i Amcam bunların dört asırlık oldi” ğunu söyler. Garip kilitleri v8 dır ve fakat anahtarların nere? olduğunu kimse bilmez. bit Bu odada bu kasalardan i tanesi mi varmış? — Sike lâzım — Sikletini de bilmek eepitmedi) Fransızlar ———— N Kolayca boşanabilmek için | Letonyaya gidiyorlar (Matin) gazetesinin yazdığı” göre Fransız hükümeti, Leto?” | hükümeti nezdinde teşebbüsü” rinin Fransızlara kolayca tılak i rarı vermesini protesto etmis” i Fransızlara nazaran Letonyâ Bi nunu medenisininbu (tatb Fransız hükümranlık hakkın tecavuz teşkil etmektedir. Bu teşebbüse sebep olan badi se şudur: Dusseldof'da bulu! : sırada bir Holandalıyla ev olan bir Fransız doktoru, karisi. le gecinememiye başlamış, Heh” | dalı kadm memleketine dön, ve tılak istemişse de muvaffak © mamıştır. Kadın, buradan Ri” : şehrine gitmiş, orada bir kaç, kaldıktan sonra tılak kararı al, tır. Bununla beraber, Fransi# nununa göre, doktor, el'an” 44 landalı kadının kocası sayı devam etmektedir. e Bugün akşam saat 1 b Beled, İ 21,30 da Şehir Tiyat | Hal ri uy Facia 5 perde Yazan: M. A. ve İl | Olto E, Hasse m ! Tercü: den: var lm | Tenzilâtlı halk gecesi. | Raşit Rıza Tiyatro” hzadebaşında | Ba — sat 21.30 da çe” Hastalığı) vodvil 8 perde Ya Reşat Nuri bey. Zabitna muslli ve talebeye birinci 50, duhnliye » i Çarşamba günü (#kşamı Süreyya sinemasında (Aktör Kin) BORSA 27 Şubat 932 ( Ava Kambiyo Frnsız Frangı 1 İngiliz lirası Ke. | 7: “TL. mekabili Dolari 4146 yi Töret Beyi a Drahal Si Is. Frank Deva Florin Kuron Siltaş Pasa Mart Zor Pengö Lev 1 Türk Hirası Dinar Çervoneç Kuruş 1 Nukut 30 Frark (Erassız 1isterlin za 1206 1Dolar (Amerika) 20Liret (İtalya Altın Mecidiye Bankarot |

Bu sayıdan diğer sayfalar: