28 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

28 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hn LO Bine öö Dinle İN ein a 2 hali Maddeye Dediği içi deng fiatı v. düy, Pecej aylığın da ,fünları kabiliyeni â ç ME ç Mesai dahiide İce, ia Me il eki be ne n teisi lemek işi dan t bey raporunda âazenemizde mensucatın de- eheminiyetinden, ev doku- İplik 0000 kilo balı ipliği imal | edebile- İstihsaldn 1.100.009 metre rad di, Bugünkü himaye sayesinde Miktar. 2000000 a baliğ olmuştur. devam ettiği takdirde fabrikalar Me Muhtaç olduğunu göster- hazırlanmak imkânının Amı Şa an tçselenin komisyon tara' Mensucat sanayiimiz Fabrikalarımızda bir senede kaç metre kumaş yapılıyor ? Dün; Ticaret.ve Sanayi odası- >» senelik kongresi Dördüncü hanında, oda meclisi salo- toplanmıştır. ongreyi oda reişlerinden Ka- zade Ahmet B. açmış V8 bir senelik faaliyetten kısaca ahsettik ten sonra kongre riya- intihabı yapılarak reisliğe zade Murat, reis vekilli- ramürsel fabrikası mü- ali Mehmet Ali, mazbata mu: mede Nizamettin Âli ve senii Hakkı beyler seçiliniş- » Murat beyin gelmemesi Mehmet Ali B. kürsü- ve kongre ruznamesi- üzakeresine başlanmıştır. d, , vnamede şu maddeler var- — İhraç mallarımızın. istih- e ihraç masrafları. — Mensucat sanayiimizin hazırı ve inkişafı. Birinci ait raporun tab'ı yetiş- m ikinci maddeye ge- Hereke fabrikası mü- er bey bazırladığı mu- otunu okumuştur. ticari an, halıcılıktan ayrı i bahsederek yönlü mensucat İatımızın faaliyeti hakkın- söylemiştir: fabrikaları normal Oolarık tedirler. Mamafih, bali ba- um; yönte müddetlerini artarmak wu- İstihsaldılarinı 3200000 metreye edebilecek ( kabiliyettediler. Bu temin edildiği takdirde hariçten 2300000 metre kumaş ithaline kalacaktır. ra balk lüzum bırakmıyarık ihdyec- temin etmek meselesine ge- kanitm Çünkü, yünlü mensucat ty am gümrük tarifesinin yükselmesi e İki gene gibi kısa bir müddet ğa fabrika tesisine lüzum ol- ak, İmalârlarını tatriben ii misline abi lerdir. im tabi . Büzünkü O kontenjan ikaları daha faal bir hale ve onlara azam! Kabiliyele ça- teşvik etmiştir. May ederse fabrikaların ezami kabili. iy işmaları yani Himaye sistemi etrenin temini nibayet fab- S0 nisbetinde #evslini itap da kamastımca yeni bit mu- lüzum dahi göstermeden bir kaç Re) de kabil olabi'ecektir. Porun okunması bir saat « Buru müteakip kong- rapor hakkında söz istiyen olup olmadığı- ur, Hiç kimsen'n söz meselenin geniş ve istenilmiştir. e ayine Hasan Tahsin mi bey arasında kısa Münakaşa olmuş, mes'elnia, işlerile alâkadar zevat- a | Sany üteşekkil bir komisyon mı, yoksa herkesin ay» ir ve mütalealarını söy- etile mi tetkiki müna- “» e ğu ihtilâfı muçip olmuş- de rey toplanmış, ek- ne karar vermi; 8400000 metre Vücüda getirebilmeleri için hiç bir lk, Mevcut değildir. Bundan sonraki rikası müdürü Reşat, Feshane fabrikası müdürü Şevket Tuğrul, Karamürsel ( fabrikası müdürü Mehmet Ali, sanayi müfettişi Kudret Hakkı, Rasim Şinasi ve Muhlis Etem beylerle M. Taranto bu komisyona seçilmişlerdir. Korgre, komisyonun bu raporu üzerinde o tetkikat © yaparak neticeyi bildirmesi ve ruz namenin birinci maddesinin mü- zakeresi için salı gününe talik edilmistir. Kar Bugün de Yağacak (Ust tarafı 1 indi sayfada | sürmüştür. Dün eski takvime göre ikinci cemrenin suya düştüğü güne tesa- düf ediyordu. Eskilerin baharın ve iyi havaların başlangıcına alâ- met saydıkları cemreye (rağmen dün şehrimiz baharın değil, kısın en siddetli günlerinden birini ya - şamıştır. Kış memleketimizin hemen her tarafında bütün şiddetiyle yeni » den başlamıştır. Edirnede bir kaç senedenberi görülmemiş derecede fazla miktarda kar yağmaktadır. Sakin bir havada yağan kar veni- den her tarafı kaplamış, yollarım kapanması tehlikesi (o baş göster- miştir. Köprüce, Muradiye ve Sa- rıcapaşa bayırlarmda Edirne hal- kı belediye reislerinin de istirakiy le davullar ve zurnalarla şenlikler yapmakta, kızak kaymaktadırlar. Kar memleketimizin bir tara - fında senlklere vesile teşkil eder- diğer Bir tarafımda da faciaya Ziganada dağdan kopup gelen bir cığın altımda kalmış, ve içinde bu- lunan yedi kişiyle birlikte karlara gömülmüştür. Kamyondakiler kurtarılamamıştır. Mersinde yağmur yağmıya baş- Jamıs ve kuraklık tehlikesi orta - dan kalkmıştır. Kandilli va Yeşilköy rasatha - nelerinin verdiği malümata göre bü sün hava gene kapalı olacak ve fası'alarla kar yağacaktır. Denizlerdeki fırtına nispeten hafiflemekle beraber hâlâ devam etmektedir. Kücük gemiler liman lara sığınmıslardır. Şehrimize ni bir kaza haberi gelmemiştir. Türk Meadin Şirketinden: Şirketimizin umumi heyeti mar- tın yirmi dokuzuncu salı günü sa- at on ikide şirketin idare merkezi! olan Galatada Ahen ve Münih ha- nmuın dördüncü katında 1 ve 2 nu- maralı yazıhanede âdi surette t6p- Tanacaktır. Vekâleten veya asa- İleten en az yüz hisseye sahip olan-| ların hisse senetlerini i; nünden bir hafta evvel | şirketin idare merkezine terJim ile muka» bilinde makbuz almaları rica olu- Bur, Ruznamei müzakerat: 1 — İdare meclisinin ve müra- kıbın raporlarının okunması. 2 — Şirketin mevcudat defter- lerivle bilâncosunun ve ei za- lu, 4 — 1932 senesi için bir müra- kıp tayini ile tahsisatrnın tesbiti, 5 — İdare meclisi azasina ve rilecek aidat miktarmın tayini. 6 — Şirket namma teferruğ &- dilecek maden ruhsatnamelerinin. !) imtiyazlarınm, gayri menkul male) larmın takrirlerini kabule mezun|| idare merlisi azasmın tayini. | 7 — Ticaret kanununun 323 324 üncü maddeleri ahkâmma tey fikan meclisi idare azasıma m Teşekkür Zevcim, merhum Nureddin Pa- şanın cenazesine bizzat iştirak ve kederdide ailemize tahriren beyanı taziyet lütfunda bulunan aziz dostlarına, aymetli silâh arkadaşlarıma, akraba ve taaliü- kata ayrı ayn teşekküre tecssü- rümüz mavi bulunduğundan ço- cuklarım ile birlikte muhterem güzeteniz delâletile arzı şükran eyleriz. Refikası: Nazmiye Beşiktaş icra dairesinden: Emine ve Gül hanımlarla Meh- met Hulâsi efendinin şayıan mu- tasarrıf oldukları Beşiktaş Yeni! mahalle atik kasap cedit incir 60- kağında atik 10 cedit 1 No: lu ve 1900 lira kıymeti muhammineli ve üç kat üzerine mebni bodrum ka- tında bir abdeshane bir omutfak birinci katta zemini mermer taş - lık iki oda ve ikinci katta iki oda bir halâ ve küçük bahçeyi havi bir bap kârgir hanenin icra kılınan &- leni birinci arttırmasında kıymeti muhamminesini (o bulmadığından ikinci arttırma 20 —3 — 932 ta- rihine müsadif pazar günü saat 15 te mukarrer bulunmuş olup yevmi mezkürda ihalesi kat'iyesinin icra kılraacağı cihetle talip o olanların kıymeti muhemminesinin yüzde o- Du nispetinde pey akçesini müstas hiben Beşiktaş eulh icrasınm 931 — 2455 No. lu dosyasına müraca- atları ilân olunur. (2522) Fatih ikinci sulh hukuk mahke- mesinden: Karagümrükta Derviş Ali ma - hallesinde Kurt ağa sokağında $ atik 22 cedit numaralı hane bod- rum katiyle üç kattan ibaret ah - şap ve dahilen © merdivenden bir kısmile odalarm cüzi bir kısmının sıvaları ve haricen dahi cüzi mik- tarda kaplamalarınm yıkılmış ve eskimiş olduğu ve baskaca bir nok san ve arızası olmadığı gibi bod - rum katında kuyü ve eşçarı müs- havi 8 bir bi- i tta iki oda bir sofa bir mut fak bir halâ ikinci kotta üç oda bir halâ bir sofa üçüncü katta dahi iki oda bir daraca bir sofadan ibaret olan hanenin satılmasına karar ve rilmiştir. 1 — Hanenin kıymeti muham » minesi 2243 lira 75 kurustur. Ha- len ipotek ve hacza muallak mu- amelesi yoktur. 2 — Şartname herkesin görebi- leceği vazivette mahkeme divan - hanesine talik edildiği gibi 9382 — 4 numaralı dosyada mevcuttur. 3 — Tapuda müseccel ve gayrı müsecel hak sahipleri tarihi ilân - dan itibaren 20 gün müddetle hak larmı tesbit etmek üzere mahka- lava müracaatları lâzımdır. Aksi taktirde gayri müseccel hak sahip leri bedeli miizayedenin paylaş * masmdan hariç tutulacaklardır. 4 — Müzayedeve iştirak ede - cek zevat yüzde yedi buçuk nispe- tinde depozit akçasını depo ede - cektir. ; 5 — Tellâliye ve ihale pulu müş teriye aitir, 6 — Müsakkafat ve tanzifat ve sair rüsum tekâlif hissedarlara a- içtima gü -) sisin, 7 — Gayri menkulti meakürun 3 — 4 — 932 nazar günü saat 16 da ikinci sulh hukuk mahkeme - sinde birinci arttırması icra olıma-! çak ve kıymeti muhamminesini bu lursa en cok arttıran zatm üzerin- de bırakılacaktır. 8 — Üstünde bırakılan zevat- bedeli müzavedevi 5 gün zarfında vermiye mecburdur. Aksi takdir. de müzayede fesih ve farkı fiatla zarar ziyan ondan tazmin edile - cektir. Seraiti mesrude dairesin- de taliplerin müracaatları ilân o * lunur. (2520) ve kadın hastalıkları mütehassısı Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâlishmer binası | Doğum “kür gübrelerin esmanmı yatırmak ü- PA YEM Sa ŞA ve pp PM e MEM Istanbul 7 —VAKTT 28 ŞUBAT 1932 —ş Belediyesi ii arı Tamamına 500 lira kiymet konulan Söleymaniyede Teminatı muhterik 8 inci ilk mektep binasının satı'ık ankazı, 37,50 Fenrde Fener caddesinde 208,44 metro wurabbat mahallin icarı 112,50 Yukarıda yazılı mahaller satılmak ve kiraya verilmek zere mü- zayede müddeti bir hafa müddetle temdit edilerek açık müzas yedeye konmuşlur. Talip olanlar tafsi ât almak için her gün Le- vazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 7-3- (32 Pazartesi günü de teminat makbuzu veya dar Daimi Encüme müracat etmelidirlerler, mektubu ile seat om beşe ka- (37) Haseki, Cerrahgaşa, Beyoğlu ve Emrazı Zühreviye hastaneleri için bir sene zarfında lüzumu olan et kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname ve tafsilât almak için her gün Levazım Müdüriüğüne ve ibale günü o'an 21-3-932 pazartesi günü de 3285 liralık teminat makbuz veya mektubile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler, (739) Sariyer Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Tarabya caddesinde Cemile ve Müzeyyen Hanımlara Fuat Talip ve Zabit Zekeriyya beyler ve sâirenin tahtı tasarruflarında bulunup Emniyet Sandı- ğına merhun bulunan 149 No. lı ahşap hanenin maili inbidam olmasına mebni izalei mahzur edilmesi hususunda tebligat ifa kılınmış ise de ikametgâh adresleri meçhul bulunan sair alâka- darlara tebliğ makamına kaim olmak ve on beş gün zarfında izalei mahzur edilmediği takdirde Dairece muamelei kanuniye ifa kılınmak özere ilânı keyfiyet olunur, (738) Afyon Nafia Başmühendis- liğinden : Kapalı zarf üsulile münakasaya konulduğu evvelce ilân edi- len (5869 lira bedeli keşifli Dinar - Isparta yolunun 118-4115—120 -- 000 kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 13-3- 932 tarihinde saat 15 te nakasaya konulduğu ilân olunur, ihale edilmek üzere tekrar mü» (671) 3, K. O. Sa, Al, Ko. dan Selimiye kışlasındaki (o gübrelerin kaldırılmasını taahbüt eden Galatada Nimoku ban No 6 yı ikametgâh göste- ren Kalos efendi iki ay mülecavuz iş“ bu taahhüdünü ifaya yanaşmadığım. dan ve yapılan tebligatta Ikametgâhm| da bulunmadığından mumaileyhe mez Zere Komisyona müracaat için kendisi- ne 10 gün müdet meheliye birakil - mış olduğundan ilânen ferdasından İtibaren on gün zarfında gübrelerin esmanını yatırmak Üzere komisyona müracaat etmediği takdirde hakkında ahkâmı kanuniyenin tatbik olunacağı ilân olunur. (89) (657) ... Çatalea müstahkem mevki kıtaatı hayvanatı arpası aleni münakasaya konmuştur. İhlesi 7 — 3 — 902 tarih pazartesi günü saat 15 de komisyonu-| muzda yapılalacaktır. Taliplerin şart) namesini almak Üzereher »“- mi makasaya (İştirak edeceklerin de vak ti muayyeninde komisyonumuza mü- racaatları, (76) (521) ... Yollama müdürlüğünün 20 N. k motörü tamir ettirilecektir. İha - lesi 2 — 2 — 932 pazartesi gü- nü saat 15 te yapılmak üzere bir! bafta pazarlığa konulmuştur. Ta-| liplerin şartnamesini almak üzere her gün alım satım komisyonuna ve motörü görmek için Yollama müdürlüğüne müracaatları ve iha-| leye iştirak edeceklerin de yevmi! | muayyeninde komisyona gelmele- ri, (91) (655) .. . İ E. O, ve 1 inci fırka (oo hayvanat için kırdırılacak arpa alen! münaka-| saya konmuştur. İhalesi 9 — 2 932 pazartesi günü saat 16 da komis.! yonumuzda yapılacaktır. o Taliplerin şartnamesini almak üzere her gün ve münakasaya iştirak (edeceklerin de vakti muayyeninde (komisyonumuza müracaatları. (70) (488) ... Polatlıda bulunan kıtaat hayva » natınm dört aylık ihtiyacı olan 249.000 kilo arpa kapalı zarfla omünakasaya konmuştur. İhale tarih; 7 — Mert -- 992 pazartesi günü saat 14 tür. Talip- lerin şartnameyi görmek üzere her gün münakasaya işlirak edeceklerin ise teminat akçelerile birlikte ihale ta rihinde Polatlı satın alma komisyonu- ma müracaatları. (78) (553) ... K. O. ya mensup askerlik şubelerine ve dairelerine lizumu i SELANİK BANKASI Selânik bankası hissedarlarının alelâde heyeti umumiyesi, ticaret kanununun 361 inci maddesine ve nizamname ahkâmına göre 1932 martının 31 inci perşembe günü saat on birde İstanbulda idare mer kezinde toplanacaktır. Muhterem hissedarlar bu heyeti umumiyeyi akde davet ölünür. i Bu heyeti umumiyenin Tuzna” mei müzakeratı şudur: 1 — Meclisi idarenin ve mura- kıplarm raporlarının kıraatı. 2 — 1931 bilânçosunun ve kâr ve za- rar hesabının tasdiki. Meclisi ida- renin ibrası. 3 — Meclisi idareye intihap edilen azanın memuriyeti- nin tasdiki ve yeniden aza intiha- bı. 4 — Meclisi idare azasma ti- caret kanununun 323 üncü madde- si ahkânuna tevfikan şirketle mu- İ amele yapabilmeleri icin mezuni- yet verilmesi. 5 — Müarkıpların intihabı ve ücretlerini ntayini. Lâakal 100 (Yüz) Franklık 125 hisse senedi kupürüne malik olup ta bu beyeti umumiyeye iş“ Srak etmeyi veya temsil edilmeyi istiyen hissedarlar hisse senetle» rini heyeti umumiyenin ictimaı dan nihayet birhafta evvel yani 1932 martının 24 üncü (gününe kadar: İstanbulda Şirket © merkezine, Selânikte Selânik bankası şubesi- ns, ve nihayet 15 gün evvel yani 1932 martmın 17 inci gününe ka” dar: Pariste Kambon sokağında 43 No da: Credit Foncier d' Alge- rie Et De Tunisie ye, Pariste Bul- var Haussmann da: Socicte Ge» nerale a tevdi etmelidirler. Selânik bankası meclisi idaresi (olan 740 defter ile 95180 adet i cetvel KOM. da mevcut nümu- neleri vechile tab ve teclidi pa- zarlık suretile 29-2.932 pazartesi günü saat 16 da ibalesi icra kılınacaktır. Taliplerin Bümüneyi görmek ve şartnameyi almak üze- re KOM. a muracatları, (94) (689) ix © Askeri müze binası tamir edile- cektir... Pazarlığı 2 —3— 932 çarşamba günü saat 15 te komisyo numuzda yapılacaktır. Taliplerin şariname ve keşifnamesini almak üzere ber gün ve pazarlığma iştis rak etmek istiyenlerin yevmi mu- caatları. (97) (735) : 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: