29 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

29 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

s Buğday işi, bir © Muhafaza teşkilâtı Meselesidir (Baş mekalemizden mabaat | hafaza teşkilâtı olsaydı, köy am- barlarıyla mütavassıt ambarlar ve silolar daha evvelden yapılmış bu- lunsaydı Ziraat (o bankasının bu sene aldığı buğday beş altı milyon kilo değil, bundan çok fazla ola- caktır. Buğdaylar köy ambarlarından mütavassıt ambarlara, oralardan kolayca silolara naklonunabilecek ti. Sonra halkın ihtiyacı için buğ- day öğüten ve un satan değirmen- ler muayyen yerlerden zahire al. mıya mecbur tutulabilecekti. Bu suretle hem Türk köylüsünün ha- yat pahasına yetiştirdiği buğday - ları kıymeti maliyet fiatından a- ğıya düşmiyecek, hem de am- lar ve silolar vasıtasiyle buğ -| day piyasası üzerine hâkim olmak| imkânı bulunacaktı. Memlekette en mühim bir istihsal maddesinin fiatında da istikrar temin oluna » caktı. Sonra bankaya borclu olan köv- Tüler ve müstahsiller de borçların- dan kurtulmuş olacaktı, bilâkis yeni krediler alabilecekti. Fakat ambarlar ve silolar ya'nız fiatlar- da düşkünlüğe mani olarak, müs- tehliğin cebinden çıkan parayla müstahsilin cebine giren para ara- sındaki farkı azaltarak, müstahsil lerle müstehlikler arasına (o giren lüzumsuz mütavassıtları kaldıra - rak memleket iktısadiyatma hiz - met etmez. Aynı zamanda kıtlık zamanlarında fiatların iht'kâr şek linde yükseltilerek müstehliklerin © ezilmesine ve bir kısım halk için açlık tehlikesinin meydana gelme- sine de mani olur. Fazla olarak ambarlar ve silo- lar kredi meselesi için faydalıdır, çünkü ambarlar ve silolar viicuda geldikten sonra varantlar ihdas e-! dilebilir, merkezdeki (Obankalar silo idaresinin verdiği rehin se « retleriyle buğday üzerine kredi a- çabilir. “Bü suretle simdiye kadar! takip edilmekte olan yanlış kredi siyaseti de ilmi bir şekle girmiş o- lur. Elinde zahiresi olan herkes o —>2 —VAKIT 9 ŞUBAT 1937 — Dahili | mahallerinden gelen *siinabe va- islâh kongresi bugün Ziraat ve- ilân edildi Muğla, 28 (A.A: — Bu sene mıştır. rilmiştir. Burunla beraber şim- muşsakkafat labriri bitmiştir. Vekiller heyeti ve bütçe istediği zaman muhtaç olduğu pa- rayı bu.vasıtayla bulur. Mehmet Asım — Yarın Ikinci makale Nafia, Milli Müdafaa, Maliye vekâletlerinin baremi n(A) cedve line dahil memurlardan intihap e- decekleri birer zevattan mütesek- kil olacak, ziraat müsteşarı Aa - sım bey riyaset edecektir. Devlet bütçesiyle hususi mül -' hak bütçeler, darülfünun gibi anı- me müesseseleriyle menafii umu- miyeye hadim müesseseler ve bir imtiyaz işleten müesseseler ve şir- ketler bütçeleri veya (o hizmetleri icabı olarak mali veya takvim $6- nesi zarfında ve hariç memle - ketlere yapacakları siparişleri se- ne başlar başlamaz iki ay zarfım- da Takas komisyonuna bildire - ceklerdir. - Takvim senesi 932 mali senesi zarfında hariçten yapacakları mü- bayaat miktarlarmı bu kararna- menin tarihi neşrinden itibsren 20 gün zarfında komisyona iş'ar edeceklerdir. Her müessese hariçten yapaca- © — Bısipariş listeleriyle birlikte sipa- Trişe ait şartnameleri de verecek » © bir. Siparş yapılırken ım gelen her hangi bir hükmün teye ve şartnameye konmasın - n ait olduğu dairenin alâkadar memuru mes'ul olacaktır. Sipariş icrasının münasip olup olmadığın- dan salâhiyettar memurlar mes'ul olacaktır. Memleket dahilinde kabili is - tihsal ve imal eşya hakkında ko - misyon mütalaa beyan etmek sa- lâhiyetini haizdir. Teşviki sanayi 13 üncü maddesi mu- cibince yukarıda zikredilen deva- ir, müessesat ve şirketlerce alma cak mallara mümasil olduğu fen- Ben tahakkuk etmiş bulunanların! © — hariçten gelenlerden yüzde on pa» — halı da olsa tercihen dahilden te- konması! Ağrıdağı şakilerinin muhakemesi Adana, 28 (A.A) — Ağrıdağı şakilerinden 162 maznunun mu- | hakemesine dün devam edilmiş, | raka'arı okunarak mahkeme baş- | ka bir güne bırakılmıştır. l Tohum ıslahı kongre- sinin içtima Ankara, 28 (A.A) — Tohum kili Mublis beyin riyasetinde son içtimamı yapmış ve mukarteratı bavi rapor okunmuş ve kabul olunmuştur. Suriyede örfi idare Şam, 28 (A.A) — Suriyede örfi idare ilân edilmiş ve yeni bir matbuat kanunu neşrolun- müustur. Muğlada zer'iyat havaların fazla kurak gitmesi kış zer'iyatının uzun sürmesini mucip olmuştur. Kış zer'iyatı şubatın yirmisine kadar sirmüşlür. Çifçi yazlık zer'iyatın ibzarma başla- Adana ülürükçüleri Adana, 28 (A.A) — Bir üfü- tükçü bir kadına muhabbet mus- kası verirken cürmü meşkut ba- linde yakalanarak adliyeye ve- diye kadar yakalanan üfürükçü- ler beşi bulunmuşlur. Kezaların musakkefat tahriri An 28 (Vakıt) — Reşa- diye, Beşiri, Yervari kazalarının islahalı maliye komisyonunun içtima: Ankara, 28 (Vakıt) — Is'abatı maliye komisyonu bugün açıla- rak bütçenin varidat kısmile meşgul olmuştur. Ankara, 25 ,Vakıt — Vekiller heyeti buğün geç vakte kadar içtima ettı, ve bütçe etrafında tetkiklerde bulundu. darik ve mübayaa olunması mec- buridir, Ve bunun tamamii tat- bikini komisyon temin edecektir. Komisyon kendisine verilen si- pariş listelerini alır almazen çok bir ay zarfmda memleketin üç gar! zetesinde beher sipariş için teklif verebilecek olan hariç memleket - lerin gazetelerinde en az iki ay zarfında üç defa ilân edecektir. Komisyon ilânları yapmakla bera- ber pazarlıkla almacak olanlara ve kambiyoyla alâkadar (o 11986 numaralı kararnameye tevfikan lâzım gelen muameleyi ifayla dö- viz müsaadesine muhtaç bulunan- ları Başvekâlete bildirecektir. Son Telgrailar LTE TAYA 2 m m cr am av, AM A EA AE Yunanlıların mali ve iktisadi vaziyeti Cemiyeti akvam murahhası, Yunanistana istikraz verilmesini veborçtaksitlerinin tecilini tasvip ediyor Atina, 28 Hususi ) — Cemiyeti akvam mürahhası M. Nu- mayer burada Yunan ahvali maliye ve iktısadiyesi hakkında yap- tığı tetkikattan ve M. Venizelosla vuku bulan mülakalarından sonra, bütçedeki açığı kapamak ve nafıa inşaatını ikmal etmek için Yunan slana bir islikraz verilmesi ve Yunan borçları tak- sitlerinin bir kaç sene tecil lüzumu hakkındaki Yunan noktai nazarını tasvip etmiştir. M. Namayer Cemiyeti akvam iktısat komisyonunun mesaisine iştirak etmek için buradan Parise hareket etmiştir. Yunan maliye nazırı; Yunan ihraç bankası direktörü ve Yunan divanı muhasebat reisi, Paris tarikiy.e Cenevreye hareket eylemişlerdir. Bunlar, Cemiyeti akvam iktisat komisyonunun müzakeratını yakından takip edecekler ve Yunan duyunu umumiyesi taksitle- rinin teciliyle Yunanistana bir istikraz verilmesi hususunda teşeb- bösatı lânmede bulunacaklardır. Gümrük muhafazakumandanıizmire gidiyor Ankara, 58 Vakıt) — Umum muhafaza kumandani Seyfi Pş. önümüzdeki hafta zarfında teftiş için izmire gidecektir. Japonlar gene taaruza hazırlanıyorlar (Ust tarafı 1 ini sayfada | Çinlilerin mukabil bir süngü taarsuzları üzerine hatlarına kadar geriye püskürtül- düler. o suretle ki, Japon &u tanhığı Iki vaziyet karşısında ka'dı: Birincisi kı tastımı İstirahata çekmek, ikincisi de tek viye knann bek'emek, Siyasi cephe: 23 kınunusani- den evvel ve sonra, Japonlar bir takım teminat verdiler, Şanghay ve Tokvoda, konsolos ve selirlerle, Cenevrede de Ak- yam ceniyeti idare heyetiyle bir çok münakaşılara girğler. Meşhur İâfur: Toolabn sesi duya'ünci, diplimatlar su- sarlar Halbuk adar diplamat- lar bu mesele de gürüştütleri kadar hiç bir mesele hakkında görüşmemişlerdir. Cenerallar, amira'lar bir diploma kesi- lerek top sesleriyle yarışa girdiler. Zira. Japonyanın rüfuzu için bu bir hayat ve memat meselesiydi. Büyük devletler sabırsızlanmıya baş» İadılar. Fakat her şeye rağmen sabredi- yollar. Japonlar çin mesele, iki cepheyi birden ida'e etmek, hak kazanmak, kon- soloslarla Akvam cemiyetine Çinlilerin Japon voplarına verecek'eri cevapla aynı zamanda cevap verebilmekti. Bu harükulâde ustalık isüyen bir hokkabazlıkı ve anı yapması İâzimge- ludi, Halbuki aradan bir ay geçti, Şimdi kim kazanıyor ? Çin kazanı: yor. Zira, 1032 Çihi, benüz intizama girmemekle berâber, 1895 senesindeki Çin değildir, Kanton. Nankin cümbur- yerleri askerile Kuan Si'nin 15900 kişilik İ muntazam askeri, Japonların “haydut, dedikleri cenup havalisindeki dağınık kuvvetler değildir. İbale şartnamesine $u şart ko - nulacaktır: Her müessese veya şirket alacağı eşya bedeline teka - bül edecek kıymette Türk mahsu- lât ve mamulâtından bir miktarı“ nı mübayaa ve ihracın (teminini taahhüt edecek ve ihale mukave- lesinin mer'iyetinden itibaren 19 gün içinde Türk malı mübayaa ve ihracına ait taahhüdünü O icraya başladığını mübeyyin muteber nr kavelename yapacak, noterlikçe tasdik ettirerek komisyona vere - cektir. Yalnız tesisat ve inşaala mütesllik ve icrasında aynı za - manda yerli ve ecnebi malı istimali zaruri olan teşebbüslerde mütcalı- hit yalnız hariçten getirilecek eşya bedeline tekabül eden o kıymetir takasa tâbi tutulacaktır. Bu' su- retle hariçten almacak eşya bedle- li gelen eşyanm teslim o ve giden eşyanın ihracı vesaikle komis;>nn bildirildikçe ihale bedeli mütenh- hidin tahakkuk eden istihkakma| mahsup olmak üzere komisyonca tediye olunacaktır. Müteahhidin| şartnamesi mucibince eda - ki e yi 3 Evet, malöm Gelecek bafta Japon lar, bugüntü 37.090 kişilik kuvvetlerine mukabil 75.000 kişilik ordulmile ikinci bir askeri harekete geçecek, ve 8 marta Akvam cemiyeti de ikinci bir siyasi kon- ferans aktedecentir. Fakat Japonlar ka- zansalar bile eski şeref ve tabakkümleri- ni bulabilecekler mi ? Yoksa Mançari. deki kazançlarile iktifa mı edecekler ? Yeni kuvvetler Şanghay, 28 (A.A) — Yeni iki Japon fırkasının Yang - Tze nehri mansabında bulundukları söylenmektedir. aaa ceği malın zararından komisyon mes'uliyet kabul etmiyecektir. Müteahhitle muamele yapan - larm bu hususa ait olarak müteah- hitten teminat istemek (hakları mahfuz bırakılacaktır. İktısat vekâletince ihzar edilen petmesine kadar kararname mer'i- yet kespedecektir. Kanun lâyiha- sı yarın meclise sevkol r. Tokyo, 28, (A.A) — Salâhi- yettar bir membadan bildirildi- ğine göre Şapghay mıntakasına geleceği söylenen Çin takviye kıtaatının Yang-Tze tarikile gel- mesi ihtimali karşısında Japon kumandanları 19 uncu Çin ordu- | sunu takviye edebiiecek olan bu kıtaatı mezkör tarikten isti- fade edebilmelerini men için harp gemilerini kullanmıya karar vermişlerdir. Japonya ve sovyel Rusya Londra, 28 (A.A) — Tokyodan Reuter ajansına bildiriliyor: Sovyet memurlarının şarki Çin demiryolları üzerinde Japon kı- taatının harekâtını teshil etmek: ten imtina etmiş olmalarına tel- eden hükümet namına söz söy- lemiye salâhiyeti bu'unan bir zat, Japonyanım koları üzerinde pek çok beynelmilei ibtilâtlar mev- cut olduğun ve başka ihtilâtlar aramasına ibtiyacı (olmadığını söylemiştir. Mumaileyh demiştir ki; Sovyet komiseri Kara Han'ın Japonya'nın Mançuri'deki tasavvuratı hakkın- da göslermiş olduğu asabiyet yerinde değildir. Japon Harbiye nezareti 17 trenin Japonya tara- fından müsadere edilmiş olduğu" na dair Kara Han'ın ver- diği haberin mübalâğalı o'duğu- nu, çünkü Mançur''deki Jipon kıtaatına kumanda etmekte bu- lunan jeneral Tamon'un yegâne maksadı Rus toptağinda ilerle- mek istiyen vejeneral Ting-.Tehao tarsfından kumanda edilmekte bulunan 13,000 Çinliyi dağıtmak olduğunu beyan eylemektedir. Bundan başka ceneral Tamon, yalnız Harbindeki üç alayı kul- lanmak tasavvurundadır. Esasen omumaileyh, Tokio,a sormaksızın her türlü harekâtı icra salâbiyetine maliktir, buda harbiye nezaretinin olup biten işlere vâkıf olmaması esbabım izab eylemektedir. Nihayet, bu zat harbiye nezaretinin Oussow- ri'de Amour hudatlarında Rus kıtaatınin mühim hareketlerde kanun lâyihasmın kanuniyet kes - bulunmuş olduğundan haberdar bu'unduğunu ve bu harekâta Tokio'da Mançuri'deki vazıyet la ısiyle endişe hisseden Sov- Gazı Hz. Gazi Hz. dün mesai bürole” rında meşgul olmuşlar, bir yeri teşrif buyurmamışlardır. Tütün yerine Çekoslovakya Yunanistandan Şarap istiyor Atinada çıkan bim resmi Mes“ sager d'Atlienes gazetesi Yunan bariciye nazırı M. Mihalakopule” sun Cenevreye azimeti haberini verdiği sırada diyor ki: — M. Mıha'akopulos Cenet- rede bulunduğu esnada Çeko” lovakya bariciye nazırı M. Bene le görüşecektir. e Malümcurki iktisadi o buhran dolayısiyle bu memlekette cinsi fena olan yer tütünlerin sarfiyatı artmış, o nis” bette de iyi cins Türk ve Yunan tütünlerinin itbalâl eksilmiştir. Bundan dolayı Çek - hükümeti Yunanistanla Çekos'ovakya ara” sında aktedilmiş olan ticaret muabedesinde tavizat mukabilin- de Çekoslovakyaya tütün ithali bususunda Yupanistana verilmi$ olan muayyen miktar hakkın tenzilini istemiştir. Yunan hükümeti Çekos'ovak” ya'ya ithal edeceği tütünleri! mikdarında yapı'acak tenzilâtâ mukabil Yunan şarabı ve saire Yunan omabsulâtının ithalâlın! arttırmak fisrindedir. İşte Yunan hariciye nazırı bu kusustaki tek, lf.erini M. Benes'e bildirecektir. M. Benes'in bu teklifleri kabul edeceği ümit edilmektedir.,, | j e # Tütünlerimizi Himaye için LUst tarah 1 inci sayfad | nanistanı izrar etmediği cevabım! vermiştir. Atina ajansı müdürünün, Türk” leştirme meselesi hakkında abi” ren İstanbuldaki Rumca gaze!€” lerde vuku bulan neşriyatı mev” zuu bahsetmesi üzerine, Tevfik Rüştü bey, bunların her halde ehemmiyetsiz bir takım teferr! olacağını ve kendisi iki aydan” beri Türkiyeden uzakta bulu” duğu cihetle, bundan malâmati olmadığın söylemiştir. T Rüştü bey son söz olarak demif” tir kiz 3 — Vatandaşlarımza söyleyin ki, bütün meseleler, muahedat” çerçevesi dahilinde ve en şayan! memnuniyet bir şekilde lecektir. Atina, 27 (A.A) Bütün akışa” gazeteleri Tevfik Rüştü vi Cenevredeki beyanatının metn”. ; neşrediyorlar. # —— a Asılsız bir rivayet i Ankara, 28 (Vakıt) — Tek”. maaşlarının kesileceği | FİYSİ asılsızdır. Komisyon böyle şey düşünmemiştir. vak yetlerin bu hislerinin bir hürü nazariyle bakılmakta ğunu ve fokat bu endişey€ F ponların iştirak etmemekte lunduklarını söyiemiştir. il Diğer taraftan mumsilef*. Japonların beyaz , nasebette bulunduklarını lara herhangi bir şekilde ” herette bulunmakta ol gi dair oaln şayiaları da tekfiP o ve *

Bu sayıdan diğer sayfalar: