29 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

29 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve A MY rez - İŞARETLERİ Şark herbi Genişliyecek mi? Anadolu ajansınm Moskova- aldığı bir haber Çin — Japon| inin yeni bir safhaya ei Üzere olduğunu bildiriyor. Rus ha- iye komiser muaviniyle Japon sefiri arasında konusulan mesele- lerden şunlar anlaşılıyor: A) Sibiryaya bir Japon taarru- 2u hazırlanmaktadır. B) Bu taarruz için Japonya be-| Yaz rus kuvvetlerini silâhlandır - er, C) Japonya Sovyetler hududun da asker tahşit etmektedir. D) Japonya Rusyanın elinde bulunan demir yollarından yüzde tenzilâtla asker sevketmek is - yi > Japonya, bazı Japon kıt'a » arm Rus şimendiferlerinde mec Sanen naklini istemektedir. F) Rusya Japonyanın bu telli- fini Japon ve Sovyet devletleri a- Tasındaki muahedelere avkırı bir hareket telâkki etmektedir. ... Bu hadiseler Çin — Japon har binin ikinci bir safhaya girmek ü- Zere olduğunu göstermektedir. Bu faaliyetlere göre Japon diplomasi- Vi Sovyet Rusyanın harbe girmesi- di arzu eliyor demektir. Cephe-| Bin genişlemesine sebep ne olabi- ir? Japonyanın Rusyayı harbe Sürüklemesi için bazı (e tahminler Yapılabilir: Jâponyanm Fransayla bir an - a temin ettiği bir aydan be - psrarla iddia ediliyor. Bizsat Fahsız gazetelerinin ifçaatı da bu! Mun bir hakikat olabileceğini an - atıyor. Bu anlaşmıya sebep, Fran Carhk Rusyasından alaca- olan (670) milvon o Sterlinlik borçlarınm Fransaya öden - pesini kabul eden beyaz ruslarm an #arsfindnn hirtiye edinin. Bm e a hudutlarında silahlandı » yiması meselesi vazıhlaşmış olu - baz azorva Sovyetleri harbe soka- diği takdirde Cin meselesinin nci plâna geçeceğini muhte - bir Rus tarrruzuna karsı bü - i imnervahistlerin cenhesini Çin da, birlentirmiye muyeffak olnca- W tahmi etmektedir. Halbuki Tin Cindeli Janon taarrım ö- “ Me Amerika, İngiltere, Frxa- Ayrı ayrı zarar (O görmektedir. e? et ordularının harekete ger - Bin * sarkta bütüm imnervahetle - li birleşmesine belki bir sebep ©- Dir iğer bir seben de şudur: Ja- ioyanm bu günkü dünva ibtilâ - rey ostakil devletini vöruda ge- Rusyava karsı filen harekete Her de Sn serbestisini kazanması timalidir. Bu sebenler mevcutken, sark- mesi ve bu hareket mukabilin-|« EA BA PA YY Bugünkü hava —e— Kapalı olacak, rüzgör poy- razdan esecek Hava dün tamamile kapılı ve sawp geçmiş. fakat yağış olmamıştır. Cadde lerdeki karların mühim bir kısmı dün erimiştir. Dünkü hararet derecesi azami sıfır, asgari nakış 2,5 da. Korndeniz ve Akdenizde bir kaç gündenberi devam eden fıruna dün sü- könet bulmuş ve beklenen vapurlar gel miştir. Gelibola civarında fıruna yüzünden karaya Oturan Yunan vapura dünde kurtarilamamışaır. Rasathanenin verdiği melömata göre hava bogün de kapalı olacak, rürgir pöyrüzdan esecektir. Yağış ihümalı gö- rülmemektedir. Souğa kurban Bakırköy civarında, kırda bir adım ölü olarak bulunmuş ve yanılan müm yete neticesinde, son günlerde büküm süren şiddetli souklar yüzünden öldüğü anlaşılmıştır. Souktan donan bu zavallt- nın hüviyeti benüz tesbit edilememiştir Tepe köyündeki heyelan Beykozda Tepe köyündeki heyelân şimdilik durmuştar. Maapalib yeniden vazıyetleri tehlikeli görülen bazı evler boşalttırılmıştır. Verilen malârmata göre, heyelân mevzil bir şekilde eriyen kâr- ilanın tesirile busule gelmiş. ve yüz elli metre murabbat bir sahada tesirini gös- termiştir. Belediye ve mıntaka fen memurları beyelin vukua gelen arazideki tetkikleri» ne devam etmektedirler Fırtına kazazedeleri Dört gün evvel Samatya balıkçıların- dan Karniz ve diğer iki arkadaşı balık tutmak için denize açılmışlar fakat firtina yüzünden S'vriadaya iltica etmek mec buriyezinde kalmışlardı. Fırtına durduktan sontâ akını dola- yisile gene sahile geledilmek kabil olma: mış ve © gün de avlandıktan sonra Ha. .çırmmındaya çıkmışlar ve evvelki sabah av İİ EYE TE mm Etabli komisyonunuu 5 inci bürosu Muhtelit mübadele komisyo nunda teknik işlerle uğraşan be- şinci büroda işler azaldığından, bu kısımda çalışan bir kısım memurların daba çıkarılması ta- karrür etmiştir. ke Evlenme musmelesi damga resminden maaftır Şimdiye kadar evlenme işle- rvde tutulan defterlere 100, 50 ve İS kuruşluk tamga pulu ya- pışlırılmaktadaydı. Maliye vekâ- leti evlenme muamelesinin bu gibi tamga vergisinden muaf o'duğunu bildirmiştir. ta yeni bir harp patlarsa hayret et- memek lâzımdır. Sadri Etem , Kıymetli bir abide | Şehir meclisi Bugünkü içtimaında | Tenviriye ve tanzifiye resminin artırılmasını görüşecek Şehir meclisi bu gün öğleden İ sonra toplanarak tetkiki hesap iş- leriyle meşgul olacağı gibi tenvi - rat velanzifat resminin arttırıl- ması hususunu da müzakere ede- cektir. Bütçe encümeni dün toplanmış, yeni bina vergisini esas (tutarak han, apartman, dükkân ve mes- kenlerden alınacak tenvirat - ve tanzifiye resminin (miktarlarını tesbit etmiştir. Geçen seneye na- zaran bu resim yüzde otuz nispe- tinde arttırmaktadır. Mart maaşı yarın Vilâyet ve belediyede mart ma- aşımın verilmesine yarından itiba- ren başlanacaktır, Belediye rels muavini Nuri B. Belediye reis muavinlerinden| Nuri bey gripten yatmaktadır. Be- lediye reisi Muhittin bey dün Nu- ri beyi evinde ziyaret etmistir. Bönzin satan dükkânlar v8 cuma tetili Benzin satılan dükkânlar cuma tatilinden istifade etmiyor ve yal- nız otomatik makineler dükkân'a-| rın önlerine çıkarılarak otomobil - lere benzin veriliyordu. Benzin satan bu gibi yerlerden cuma ruhsatiyesi almıp alınma - ması Dahiliye vekâletinden sorul- muş, gelen cevapta benzin satan dükkânlardan cuma ruhsatiyesi a- lınmaması, yalnız otomotik ma- kinelerin caddeyi işgal evlemesine mukabil belediyece takdir edile - cek bir isal ruhsatiyesi alınması cevaben bildirilmiştir. Talim otomobillerinin talim sahası Talim otomobillerini numum! <addelerde ve şoselerde acemiler elinde dolaştırılması an salim görülmediği için belediye ye ni bir talimatname yapmış, ve bu- nu sube müdürlüklerine gönder - miştir. Bu talimatnameye göre, Kâğıt- haneyle Hürriyeti ebediye tepesi talim sahasıdır. Acemiler burada otomobil kullanılmasını öğrene - ceklerdir. Sokaklarda dolaşan a- cemiler hakkında kanuni takibat yapılacak ve cera almacaktır. Maaş yoklaması bugün bitiyor Eytam ve eramil maaşı yok- lamasi bugün bitmektedir. Bu yoklamada 6 kişinin başkalarının cözdanlarile maaş aldıkları tes- bit edilmiş ve baklarında zabıt varakası tutulduğu gibi cüzdan- lar ellerinden alınmıştır. Defter- darlık memurları bu hususta tahkikata devam etmektedir. Mahmut Nedim Bey ( Son Yemen valisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! —— Mu? V dey © bir sürü ayn: cinsten sual - . 3 | ami sarfiyle eşkiya beyninde Bu işte ecnebi ifsadatı var| | ilkoye ihtilâfat müm- ypüdür? Kays Yemene, Yemen toprak - Bene avuç avuç para dök- baiyorlrdı ki Periz alan levi, beş dakika sonra Da ilaha sarılır, gene bildiği İz. di ni Yemen elimize henüz nı kadar oradan bihaber- “m paşa değerli, gayur Ge iğki'k aktaran rım Tofrika:4 Zınımu Tercüme ve iktibas hakkı mahfuz insandı, fakat zavallı Yıldızda o- turarak O telgrafla, mubabereyle işin halledilmesi imkânı olmadığı nı bildiği halde, Abdülhamidin emrine çarnaçar boyun eğmişti. Abdülhamitse meselenin kendi nezareti altında cereyan etmesini istiyor ve böylece işin daha iyi hal ledilmesi mümkündür sanıyordu. Abidin paşa gece gündüz çalı- şıyordu. Bu muhakkaktır. Ve ih- timal ki bu yorgunluğun tesiriyle- dir ki, bir gün sarayda birden bi- re vefat etti. Müsir Etem Paşa Müşir Etem paşada isyanın başlangıcındanberi telgraflar gön- derirdi. 12 şubat 320 tarihli şef- resinde o da şöyle diyor: “Şaki (1), meşayih ve ileri ge- len müteneffizanla (o bilmubabere sefki dima' vukuunane gibi ahval sebebiyet vermektedir, cihe- ti askeriye ve memurini mülkiye- den bir şikâyetleri olduğu takdir- de veli nimeti biminnetimiz o zatı şevketmeap efendimiz hazretleri- nin ve merahimü eşfakı bümayunu mülükâneleri kail olamıyacağın - dan keyfiyetin serian O ezbarı ve danya ve ahirette mucibi husran olacak olan ahvali asayiş iknane- den feragat eylemeleri hakkında , nasihat vermemi “stiyordu. Bunlar bittabi Abdülhamidin emriyle yazılıyordu. Yoksa Etem paşa da elbette bu ateşin nasihat ve sözle söndürülemiyeceğini pek âlâ biliyordu. Hele: “Ciheti askeriye ve me - murini mülkiyeden bir şikâyetleri olduğu takdirde...., sözü gülünçtü. Çünkü senelerle bu şikâyetler sa- raya yağmış durmuştu. Ser kâlibin yazdıkları Serkâtip Tahsin beyse: we Maksadı hümayunu mülü- kâneleri hiç bir ferdin mağdur e- Atik Ali Pş. camii yıkılma tehiikesine mi maruz Fatihte Edirnekapıya giden! tramvay yolu üzerindeki Atik Ali paşa camii, öğrendiğimize göre! kubbe kurşunlarından bazılarının! sökülmüş bulunması yüzünden ve son günlerde devamlı yağan karm tesiriyle ehemmiyetli surette hasa- ra uğramak tehlikesine maruz kal mıştır. O civarda oturan o halk, Türk mimari tarzının en güzel e - serlerinden biri olan camiin maruz kaldığı tehlikeyi görünce mazbata yaparak merciine vermişlerdir. Dün tahkikat yaptık ve öğren - dik ki, Atik Ali paşa camiinin kub! besinin tamiri oldukça çok evveli kararlaştırılmış ve bu (o tamirata| karşılık olmak üzere tahsisat da ayrılmıştır. Fakat ne yazık ki, bu karardan günler, hatta aylar geç- tiği halde tamire bir türlü başlan- mamış ve yanı başımızda duran kıymetli bir abidenin kendi kendi- ne mahva gidişine göz yumulmuş- tur. , Evkaf idaresinin bir an evvel| icap eden tamiri yaparak tehlike- nin önüne geçeceğini ümit ediyo - ruz, Vapurcular Dün seçilen heyet Ankaraya gitti Vapurcularm istedikleri hak- kında vekâlet ve diğer ali ma- kamlarla temas etmek üzre va- purcular tarafından seçilen he- yet dün akşam trenile-Ankaraya | gitmiştir. Vapurcular birliği reisi Muzaffer beyin riyaset ettiği bu heyet altı vapurcudan mürek- keptir. * Heyet, vapurcuların istedikleri bakkında bir lâyihada hazırla- mıştır. Bu lâyihayı meb'uslara verecektir. Haber aldığımıza göre heyetin Ankarada takip edeceği omeselelerin o başında gümrük resmi istenen vapurlar işi bulunmaktadır. i Vapurcular bu resmin affedil- | mesi, kabil olmadığı takdirde resmin vapurculardan ilk ithal edenlerden alınmasını, bu da ol- mazsa vapurların ithal tarihinde muleber olan kanun mucibince alınmasını ve yabut tecil edilme- sini bütün bunlar kabi! olmadığı takdirdeyse taksitle alınmasını istiyeceklerdir. o Heyet bundan başka nakliyatın inbisar altına alınmaması hakkında da teşeb- büste bulunacaktır. dilmemesi ve devleti seniyei şa -! haneden hörkesin hissemend e dilmesi (O merkezindedir. Bunun tacaribi adidesi meydanda ola» rak bu cihet defaatle görülerek Ba brâliye gerek vilâyete tebliğ olun- duğu halde bir kısım halkın ne se- beple harekât asayişiikenaneye tasaddi etmekte oldukları anlaş. lamamıştır. diye yazıyordu. Bittabi, yukarda da kaydetti- ğim veçhile bütün bunları Abdül- hamit yazdı Fakat ben bunları aldıkça Ba- brâlinin ve sarayın ne (o derin bir uykuya dalmış olduklarını görü - yor, ve böylece müteessir ve me- yus oluyordum. Babıâli Babıâli de dahiliye nazırı Mem duh imzasiyle gönderdiği 10121 numaralı uzun şifrede: “... tedabiri askeriyeye teves-! sülle beraber bir yandan da sureti haseneyle merkumun celp ve is - tihalesi maslahata muvafık olaca-| —3— VAKIT 29 ŞUBAT 1932 GÜNÜN Ee AŞI Irlandada da Cümhuriyetçilerin i Galebesi Beynelmilel hadiselerin heye canlı bir mahiyet aldığı şu sıra” da Irlanda da pek de nazarı dik- kati celbetmiyen mühim bir ha- dise vuku buldu. Irlanda da yapılan umumi im tihapta “Fiana Fail, yani cüm- huriyetçiler büyük bir galihiyet kazanmışlardır. İrlânda da, inti- babat, nisbi temsil usulüne gö” re yapıldığı balde, cümhuriyet- çilerin o ekseriyet kazanmaları, onların doğrudan doğruya mille- tin reyine müracaat ettikleri tak» dirde yalnız büyük bir ekseri» yet değil, belki bütün memleke- tin itifakla reyini kazanmak kud- retini baiz olduklarım göster miştir, Irlânda da o cümburiyetçilerin intihap olunmaları, ooların yeni meclis içtima ettiği zaman yeni bükümeli teşkile davet oluna- caklarını ifade eder. Bu itibarla pek yakında, meş- bur dö Valerayı Irlanda hükö- metinin başında göreceğiz. Dö Valera Irlanda istiklâl ve bürryeti için çalışan, Irlandanın tam bir cümhuriyet olmasını is tiyen ve 1921 de Irlanda cümltur reisliğine intihap olunan İrlanda lideridir. Irlandanın milli tarihinde bü. yük bir kıymeti haiz olan dö | Valeranın tekrar ekseriyet ka zanarak hükümeti ele alması, Irlandanın tam bir istiklâl içinde yaşamak emelinin ne derece kuvvetli olduğunu göstermekte- dir. Bununla beraber Dö Valeranın bu sefer hükümet başina geç- tikten sonra İngiltereyle yeni bir * mücadeleye başlaması beklenili- miyor. Bilâkis onun Irlândanın dahili işleriyle meşgul olması, İr- lândayı iktisadi o bubranlardan kurtaracak, bir siyaset takip et- mesini beklenilmektedir. Çünkü onun intihabat müca- delesi esnasında millete olan vaidleri tasarruf siyaseti tatbik etmek, yüksek maaşlı memurları azami derecede azaltmak, çiftçi- lere yardım etmek, ibtiyarlık te- kaüdiyelerini arttırmak gibi şey- lerdir. Bununla beraber, intihabatm neticesi anlaşılır anlaşılmaz, cüm- (Lâtfen sayfayı çeviriniz) ni ve tesvilâtı fasidesine mani ve iğtişaşı dafi tedabirden © olarak merkumun — Yani İmam Yahya- nın — Sude mut aha- linin tatminikulubu için de içlerin- den ehil ve mütavaatkâr rmm bazı kaymakamlık ve nahi - ye müdiriyetlerine tayini ve şaki, müftü ve naiplerin (Zeydilerden olmak üzere tarafından intihabı maddesini dermeyan eylediği tak» dirde intihap kendi tarafından ie- ra, ve kabul ve tasdiki izbar olu- narak arz ve istizan süretiyle ta- karrür ederse hukuku mukadde « sei mülükâne mahfuz olacağın» dan..... O suretle icrası hususunun sureti tesviye olarak kararlaştırıl. mış olduğu...,, en sonunda da; Si malâmu naneli olduğu üzere meselei Yemaniye devletçe külliyetli fedakârlıklar ihtiyar olunmuş ve şu yolda odin kardeşleri arasında kital ve cidal senelerce ihtilâl vukua gelmesiyle ibtilâfat ve iğtişaşatı . medidenin pe iv şu tekliflerde bu -İbitevfiki taalâ indifama bakılarak © “ Kendisine nasihat edilerek (Bitmedi), G4

Bu sayıdan diğer sayfalar: